Biblický kurz Galatským - LEKCE 1

Prostudujte si tento oddíl písma a odpovězte na dotazy ve fomuláři.
Galatským 1
1. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),
2. a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od našeho Pána Ježíše Krista,
4. který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce,
5. jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
6. Divím se, že se tak rychle uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu.
7. Jiné evangelium není, ale jsou někteří, kteří vás zneklidňují a chtějí převrátit evangelium Kristovo.
8. Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!
9. Jak jsme již řekli, tak to nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!
10. Získávám si teď lidi nebo Boha? Jde mi snad o to líbit se lidem? Kdybych se ještě snažil líbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
11. Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není podle člověka.
12. Já jsem ho totiž nepřijal ani se ho nenaučil od člověka, ale zjevením Ježíše Krista.
13. Slyšeli jste přece o mém někdejším způsobu života v židovství - že jsem nesmírně pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit
14. a že jsem v židovství postupoval nad mnohé vrstevníky ve svém národě, neboť jsem byl horlivějším milovníkem tradic svých otců.
15. Když se však Bohu, který mě oddělil již v lůnu mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo
16. zjevit svého Syna ve mně, abych ho kázal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví,
17. ani jsem nešel do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou, ale odešel jsem do Arábie a vrátil se znovu do Damašku.
18. Potom jsem po třech letech přišel do Jeruzaléma, abych poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní.
19. Žádného jiného z apoštolů jsem však neviděl, kromě Jakuba, Pánova bratra.
20. A hle, před Bohem prohlašuji, že v tom, co vám píši, nelžu.
21. Potom jsem přišel do krajů Sýrie a Kilikie.
22. V judských církvích, které jsou v Kristu, mě však osobně neznali.
23. Slyšeli jen, že "ten, který nás kdysi pronásledoval, teď káže víru, kterou se kdysi snažil vyhladit,"
24. a oslavovali kvůli mně Boha.
Přezdívka:

Email:
Vyberte odpovědi pro odeslání formuláře:
(podívám se a oznámkuji - případně přidám něco do diskuze a pošlu zpět)


Napište, co dělal Pavel před svým obrácením.

Kdo poslal apoštola Pavla kázat evangelium?

Napište, proč se Pavel nechce líbit lidem.

Pokud by nebyl Božím služebníkem čí služebníkem by potom byl?

Od koho přijal Pavel evangelium?

Co Pavel udělal po setkání s Ježíšem Kristem?

Pavlovo obrácení je popsáno v Bibli v knize Skutky. To si přešteme v další lekci.
Později se vrátíme k listu Galatským.

Přemýšlejte:
Jak se mohlo stát, že se někdo tak náhle změní z pronásledovatele víry v Krista na toho kdo o víře káže tak, že
když to křesťané slyší oslavují kvůli němu Boha?

       Pokud jste vyplnili a odeslali formulář pokračujte pomocí menu na další stranu.