Okultní invaze

1. Proč tuto knihu?


Tato kniha je nabídnuta s láskou a vděčností těm „sedmi tisícům“,

kteří se nesklonili dnešním baalům,

(1 Královská 19:18)

ani nepodlehli duchu ekumenického kompromisu

ani dočasné účelové výhodě, ale zůstali věrní svému Pánu a Jeho Slovu -

a se zvláštními díky těm následovníkům Krista po celém světě,

jejichž pochopení, píle a štědrost tuto knihu umožnily.....

Dave Hunt.


Měli bychom přirozeně předpokládat, že jedním z úspěchů vědy bude zmenšování víry v zázraky..... Nezdá se však, že by tomu tak bylo.... tendence věřit v moc záhadných bytostí je charakteristické pro naší dobu...

Max Plank - „Kam kráčí věda?“


Zdá se, že už není možné odmítnout studii tak zvaných okultních faktů ,,,, skutečnou existenci psychických sil ... na které jsme - až doposud nevěřili.

Sigmund Freud.... citovaný v knize Nandora Fodora „Sebrané listy“


Profesor James Hyslop ..... připustil že .... metafyzické jevy lze vysvětlit lépe hypotezí duchů než ... nevědomím. A zde, na základě mých vlastních zkušeností jsem nucen doznat, že má pravdu.

C.G.Jung „Sebrané Listy“.


Všechny tyto nálezy poukazují na to, že existuje nesmírný a záhadný vesmír - možná vnitřní realita, či duchovní svět jehož jsme - nevědomky - částí...

Carl Rogers „ Způsob Bytí“....


Když to démonické jasně promluvilo v jednom z případů, na obličeji pacienta se objevil výraz, který lze nazvat „satanský“. Byl to neuvěřitelně pohrdavý úšklebek totálně nepřátelského zla. Ztrávil jsem mnoho hodin před zrcadlem v marných pokusech tento škleb imitovat. Když se démon nakonec ukázal během exorcismu jiného pacienta, jeho výraz byl ještě hrůznější. Pacient se pojednou podobal kroutícímu se hadu.... Oči byly zastřené lenivou letargií - až na momenty, kdy vyrazil v jakémsi protiútoku. V tom okamžiku jeho široce otevřené oči byly plné nenávisti.... Co mne vzrušilo nejvíce, byl pocit padesáti milionů let staré těžkosti, který jsem nějak převzal od této zkroucené bytosti.... Téměř všichni členové týmu, kteří byli přítomni obou exorcismů, byli přesvědčeni, že byli - v té době - v přítomnosti něčeho absolutně cizího, nelidského....

M.Scott Peck jako asistent Hlavního Psychiatra pod „Army Surgeon General“ při vyšetřování masakru v My Lai.

Před padesáti lety skončila Druhá Světová válka a lidstvo se probudilo v nové naději. Ten samý genius, který vyprodukoval ty úžasné zbraně ničení, může být nyní obrácen směrem k lepším účelům - zabezpečení míru, politické stability, světové prosperity.... Pokusme se - na okamžik - vrátit se do toho nadějného bodu v historii. Představme si, že jsme dostali možnost nahlédnout skrze okno věčnosti do budoucnosti až do roku 2000. V tomto rozvíjejícim se panorama nemůžeme vidět ty skutečné události, které přicházejí. Je nám dovoleno pouze vidět technologický vývoj, který věda vyprodukuje v příštích 50 letech. Podle toho co vidíme, máme předpovědět morální, sociální a duchovní dopady, které tento pokrok bude na lidstvo mít.

Jak se tak díváme clonou času, uvidíme nový nástroj vědy, zvaný počítač. Tento kus elektronického kouzelnictví vytvoří explozi vědeckého poznání. Poznání které nám sdělí v několika hodinách více, než minulé generace dosáhly za staletí. Vidíme úžasný pokrok, který přichází na pole vědy, něco co bylo kdysi jen v lidské fantasii - od transplantace lidských orgánů a klonování lidí po procházky po Měsíci, solární próby skrze náší sluneční soustavu a dál. Když jsme uviděli tuto explozi vědeckého poznání a pomyslíme na známou tak dlouho trvající antagonii mezi vědou a náboženstvím, zdálo by se zcela logické považovat budoucnost jakékoliv formy duchovna za velmi nejistou. S vědou, která dává odpověď na všechny otázky bez omezení, náboženství bude jistě jednou pro vždy odsouzené na hromadu starého železa. Nikdo - kromě několika nevzdělaných náboženských fanatiků s vadnou lojalitou k pověrám minulosti bude mít jakýkoliv zájem o říši duchovna!


Podivný obrat událostí.Ať už by takové scenário vypadalo jakkoliv logicky - byli bychom „vedle.“ Věda nás zklamala. A nyní zde máme explozi zájmu - ne o organizované náboženství, ale všeobecné duchovno, které má univerzálně přitažlivé kouzlo.

Nejúžasnější na tom je fakt, že špička fyzických vědců - ne sociálních vědců - vedli v čele zájmu o spiritualitu. Ve své pozoruhodné knize, Ken Wilber dal dohromady všechno, co světoznámí fyzici říkají o existenci nefyzických, nebo-li spirituálních dimenzích reality. Píše:

Dnes už neexistují nějaké zásadní námitky proti spirituální skutečnosti..... Tento pohled, podporovaný každým teoretikem v této knize (Einstein, Sherrington, Heisenberg, Schroedinger, Plank, Eddington a jiní) je pravděpodobně ten nejsilnější a nejrevolučnější závěr týkající se náboženství, který byl kdy „oficiálně“ rozvinutý samotnou teoretickou vědou.

Je to monumentální a epochální zvrat v postoji vědy k náboženství .....a velmi pravděpodobně značí finální zakončení věky trvající palčivé debaty mezi fyzickými vědami a náboženstvím. (Quantum Questions: Mystical Writings of the World Great Physicists 1984)

Místo vytvoření solidní báze pro mír, věda nás přivedla na kraj propasti s nukleárním Damoklovým mečem, který visí na vlásku nad naší hlavou a s ekologickoou katastrofou, která ohrožuje ohromné oblasti naší planety. Kromě toho, vědecký materialismus totálně zklamal co se týče našich konečných otázek, které nás denně konfrontují, a zklamal i v ukojení naší žízně po uspokojivém vyřešení otázky smyslu života a smyslu existence vůbec. Laureát Nobelovy ceny Erwin Schroedinger, který hrál význačnou roli při rozvíjení dnešní fyziky nám připomíná:

Vědecký obraz skutečného světa kolem nás, je velmi ubohý. Dává nám spoustu faktických informací, ale je zoufale zticha o všem, co se týká nás... Neví nic o krásném, ošklivém, dobrém, zlém, Bohu a věčnosti. Odkud jsem přišel? Kam jdu? To jsou ty nevyzpytatelné otázky. Věda nemá žádnou odpověď.... (Erwin Schroedinger citovaný v „Quantum Questions“)..

Pravda, věda nám dala mnoho fascinujících pohledů, satisfakci úspěchů, a haldu nových hraček, ale jak říká Schroedinger, věda není schopná nás zaopatřit ani s teoretickými odpovědmi, tím méně něčím podstatným kde skutečně „o něco jde“. V lidském srdci je opravdová touha, kterou žádné množství vědeckých výsledků či hromady technologických „vynálezů“ či „chytrých hračiček“, blahobyt, rozkoš, sláva či bohatství nemohou uspokojit!


Smrt Materialismu.Co měl moderní člověk dělat? Nezměnil se i když byl připíchnut neodolatelnou silou pravdy ke koberečku života. Nevznikly žádné mohutné davy které by se obrátily k Bohu Bible. Ano byla jaká taká vlna oživení v muslimském a křesťanském Fudamentalismu - která nikdy nedošla všeobecné obliby - obvzláště ne v politických akademických či mediálních kruzích. Dnešní převládající nálada je široko-myslnost ne dogmatismus. Je jediné pravidlo: Nejsou žádná pravidla! Je jediné absolutno: Absolutno není! Obzvláště ne v morálce.... Pravda je to, s čím se „cítíš dobře“. Jen se to nesnaž vnucovat někomu jinému! „Pakliže to pro Tebe „funguje“ či Ti to dává „dobrý pocit“, pak je to O.K. - ale jám mám svou vlastní „věc“. Spiritualitu ano - jenom ne nějakou, vše zahrnující univerzální pravdu!

Tato moderní mentalita je - z velké části - podporována zavádějícím výrazem „lidský potenciál“. V tomto populárním výrazu je implikován pyšný předpoklad, že jakákoliv síla ve vesmíru existuje, včetně záhadných duchovních a psychických sil - to všechno patří nám - zahrnuje to „lidský potenciál“. My jsme volní „napíchnout se“ na tu sílu, a používat ji podle libosti, podle vlastní vůle. Takový pohled je nejenom velice naivní, ale může vést k velmi nebezpečnému klamu!

Názor, že existuje „něco“ za hranicí fyzického vesmíru - nemateriální vesmír, který není omezený časem, prostorem a fyzickými zákony - a že to zároveň zahrnuje záhadnou sílu, která se zdá být neomezená - se stal názorem všeobecným..... Nyní už víme, že hmota sama je nefyzická. Elektron nemá žádnou hmotnost, masu. Nadto, jak laureát Nobelovy ceny Sir John Eccles, neurofyziolog argumentuje:

Pakliže skutečně existují mentální příhody, které samy o sobě nejsou fyzické nebo materiální - potom celý ten program filosofického materialismu padá.... Vesmír musí udělat „bezprostorné místo“ pro (nehmotné) jednotky (jinak mysl).

Existence nefyzických rozměrů obývaných nefyzickými bytostmi je nyní všeobecně přijímaná víra mezi vědci fyziky. Jedinou vyjímku tvoří to nejtvrdší jádro ateistů a Marxistů, kteří se stále křečovitě drží zdiskreditovaného materialismu. Arthur Koestler již dávno poukázal:

„Hodinový model vesmíru z devatenáctého století leží v ruinách, a jelikož sama hmota se odhmotnila, materialismus už nemá nárok na titul vědecké filosofie“. (Research in Parapsychology 1972)

Nová spiritualita.Jak vůdce hnutí „New Age“, Marilyn Ferguson již před dvaceti lety dokumentovala ve své knize „Aquarian Conspiracy,“ tento nový model (paradigm), již pevně zakotvil v mysli, srdcích a zdrojů vědeckých laureátů Nobelovy ceny, filosofů, státníků, známých osobností.... V té stejné době je velmi ostrá opozice vůči jakékoliv definici nefyzických či psychických sil. Tato nová „spiritualita“ je silně ekumenická a dominuje jak v náboženství, tak i v politice...

Pro politické kandidáty se zdá se být výhodné, hlásit se k jakémusi druhu spirituality - čím méně definovanému - tím lépe. Vice president Al Gore, i když se hlásí k Jižním Baptistům, uctívá bohyni-matku Gaia, a doporučuje „spoléhání se na Vyšší Sílu“ - ať už ta se jmenuje jakkoliv... Na jeho plenární proslovu při 1990 „Global Forum“ v Mosvě, podporovaném Sovětskou Akademií věd (která přilákala učastníky z 83 zemí - vědce i náboženské vůdce Hindů, Muslimů, Buddhistů a „Křesťanů“ ) Gore propagoval „novou spiritualitu“ přijatelnou všem náboženstvím.

Náboženští vůdci, jako na příklad papež Pavel Jan I. nebo jeho dobrý přítel, čtrnáctý Dalai Lama z Tibetu, mají značný vliv na světové scéně. Dalai Lama říká o papeži: “My dva máme stejný cíl.“ (The Tidings, October 13, 1989). Papež je vyhledáván špičkovými politiky většiny velkých zemí. Právě tak Dalai Lama je vysoce ctěn v kruzích světové moci, od OSN až po Vatikán... A přesto on je jedním z hlavních propagátorů okultismu...

Nový „Princ Míru“Tato známá osobnost, v tradiční šafránově zbarvené róbě tvrdí že je Tibetským Bohem, poslední vtělení původního Dalai Lamy. Sklízí obdiv, kdekoliv se ukáže. Navrhuje zavést na zemi mír tím, že zasvětí lidstvo do „tibetské tantrické boží yogy.“ Tím bychom se proměnili v „bohy“, schopné vytvořit realitu vlastní myslí... Uvažuje opravdu někdo vážně o takovém nápadu? Dost vážně, aby udělili Dalai Lamovi Nobelovu Cenu za mír v roce 1989!... Na titulní stránce „Whole Life Times“ byla kopie mírového plakátu, kdysi tak populárního v Severní Americe a Evropě. Scéna zobrazuje nádherný pohled na jedenáctiposchoďový „Palác Bohů“ se zlatou střechou, ve Lhase, Tibetu. Starodávné obydlí Dalai Lámů, ze kterého nynější Dalai Lama (údajný Bůh!) musel uprchnout před čínskými okupanty této malé země. V pozadí majestátně vévodí sněhem pokryté vrcholy Himalají, překleněné oslňující duhou...

Tento obraz je překrytý torzem Tenzina Gyatso, „Jeho Svatost, Dalai Lama z Tibetu“. Tato ohromná hlava s rameny vyvstává z paláce, zastiňuje jej svou velkolepostí a a zabírá část velkolepého horstva vzadu. Spodek plakátu nese velkými písmeny slova „Mír na Zemi.“ Implikace je zcela jasná: Slib, který pronesli andělé při zrození Ježíše Krista, bude splněný skrze Dalai Lamu, laureáta Nobelovy Ceny za mír.....

Bylo to vydání prosincové, ale nebyla tam jediná krátká zmínka o Vánocích či Ježíši z Nazareta. Celé vydání bylo věnováno myšlence „míru na zemi“ ale o tom jak jej získat skrze jediného pravého „Prince Míru“ (Izaiáš 9: 6) který přináší mír s Bohem skrze svou krev na kříži, (Římanům 5:1, Koloským 1:20 ) nebyla ani zmínka.... Tento plakát a časopis vyjadřují převládající postoj společnosti, podporovaný medii.

Jak bylo typické pro jeho mise kolem světa, v Los Angeles v létě 1989 - těsně před přijetím Nobelovy Ceny - Dalai Lama prováděl asi 3000 nadšenců z mnoha zemí v třídenním „Kalachakra“ rituálu za světový mír v Občanském Auditoriu v Santa Monica. Při popisování této události „Whole Life Times“ vysvětluje: Dalai Lama učil v Santa Monice, že je možné pro každou lidskou bytost, aby se stala Buddhou - bytostí nejvyšší moudrosti, soucitu a síly skrze metodu, která se jmenuje „Božská Yoga“. Božská Yoga je speciální vědomý akt představy (vizualizace) že my už jako-bozi jsme, schopni si vytvořit vlastní realitu toho, že již jsme Buddhou.

Toto je okultismus nejvyššího řádu. Zároveň je to klam. Zřejmě sám Dalai Lama není schopný si vytvořit vlastní realitu ale sdílí tu stejnou jako my.. Jí, spí, unaví se, jezdí ve stejných dopravních prostředcích, v tom stejném dešti zmokne jako my, používá stejné peníze. Když „Božská Yoga“ nezměnila takové jednoduché věci pro „Mistra“ který ji učí, co by potom mohla udělat pro nás? Visí naděje světa na trvalý mír na takových okultních prostředcích? Že stále se zvětšující zástupy jsou sváděny slibem okultu, nedává mnoho naděje pro budoucnost...

Dalai Lama je hrdinou téměř pro každého, protože nabízí spiritualitu, která je přijatelná všem. Při jeho první návštěvě Spojených Států, byla „Jeho Svatost“ přivítána v katedrále Sv. Patrika. Tuto událost nazval „Time“ magazín vyjímečným mezináboženským festivalem, který vedl kardinál Terence J.Cooke (po jeho smrti schválil Vatikán začátek vyšetřování pro uvedení Cooke do stavu svatých). Když Dalai Lama prohlásil před publikem, které se skládalo většinou z římských Katolíků „že všechna náboženství jsou podstatně stejná, obdržel dlouhotrvající ovace. Kardinál Cooke prohlásil: „Toto je jeden z dramatických okamžiků Ducha v naší době. Budeme se vítat v kostelech, chrámech i synagogách“.... (Neewsweek, September 1979).

Není pochyb o tom, že jsme svědky dramatického pohybu ducha - ale kterého ducha? Je právě tak zřejmé, že to není Svatý Duch „Boha Abraháma, Izáka a Jakuba“... (Exodus 3:6, 15, 16 - Matouš 22:32, Skutky 3:13 a.t.d.). „Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista“ (2 Korintským 11:31, Efezkým 1:3) , který se nám projevil v Bibli. Tato pravda bude jasnější, jak tak pokračujeme…

Hlad po moci.Světská moc této planety hledá nejenom sílu politickou a vojenskou, ale také sílu spirituální či psychickou. Bohužel, to samé se může říci o evangelické církvi. Kniha „Power Evangelism“ od Johna Wimbera nastavila standardní tón pro hnutí, které se žene světem a jmenuje se „Třetí Vlna“. (Third Wave). Vznikl zcela nový slovník pro novou církev, která je známa pod jménem „Po-denominační církev“. (Postdenominational church“). Ve své nové knize „Konfrontovat Síly“ (Confronting the Powers“) profesor Fullerova Teologického Semináře, C.Peter Wagner nazývá Wimbra „svým učitelem“. (Regal Books 1996). Zavádí termíny doposud zcela neznámé, jako: „Territoriální duchové“, „duchovní mapování“, „Síť Spirituální Války“, „Hnutí A.D. 2000“, „Přízemní Spirituální Boj“, „Spirituální Válka na Úrovni Okultu“, „Spirituální Boj Na Kosmické Úrovni“, „Pochody Chvály“, „Chůze Modlitby“, „Modlitby Skrze Okno“. Wagner tvrdí, že tyto koncepty a praxe (o kterých ani Ježíš, ani apoštolové neměli ponětí), jsou „klíčem k spirituálnímu prolomení světové obrody Křesťanství“. (Peter Wagner, „Confronting the Powers: How the New Testament Church Experienced the Power of Strategic-Level Spiritual Warfare, Regal Books, 1996). Toto tvrzení prověříme...

Podobně - a v souhlase s Wagnerem a Wimberem, křesťanská televize, radio a nejpopulárnější knihy výmluvně argumentují, že jsme uprostřed toho největšího oživení Křesťanství v historii světa. Tato „obroda“ je charakterizovaná -opět! - silou. Silou prorokovat, silou mluvit v jazycích, silou hojit nemocné, konfrontovat zlé duchy a - dokonce křísit mrtvé. Alespoň takové je tvrzení.

A je veliké množství důkazů „obrody“, které se šíří světen skrze místa jako: Toronto Vineyard, Brownsville Assembly of God in Pensacola, Florida, Benny Hinn´s Church in Orlando, Florida, a jeho obrovská televizovaná shromáždění. Prověříme velmi pečlivě i tyto „důkazy“.... Jak uvidíme později více detailně, „síla“ je to klíčové slovo které je spojené s touto novou generickou „spiritualitou“ jak ve světském, tak i náboženském kontextu. Nicky Gumbel, kurát „Holy Spirit Brompton Anglican Church in England, byl zatažen do tohoto „pohybu Ducha“ Johnem Wimberem. Gumbel svědčil, že pocítil „něco jako 10 tisíc voltů“ elektřiny procházet tělem, když se za něj Wimber modlil. Modlil za co? Za sílu! Pochvaluje si Gumbel na kazetě: „Ten Američan (Wimber) řekl pouze Více síly!.... To byla celá modlitba... Nepamatuji se, že by se modlil ještě za něco jiného“.


Vážná úvaha.Thomas Hobbes, filosof sedmnáctého století, mohl těžko mít na mysli církevní vůdce, když prohlásil: „V první řadě bych připsal celému lidstvi náchylnost k touze po moci - neklidnou touhu po více a více moci - touhu, která končí teprve smrtí“.... Ať už by byl Hobbes dnes šokovaný žízní po moci dnešních Wimberů a Wagnerů nebo ne - jeho prohlášení by se dalo aplikovat na špičkové univerzity ve světě, které se zabývají psychickým výzkumem...

CIA, KGB (dnes FSB), a další výzvědné a vojenské organizace právě tak experimentují s duchovní silou, kterou raději nazývají psychickou silou a o které se domnívají, že je vrozenou vlastností lidské duše (psyche) nebo mysli - jinými slovy „lidský potenciál“.... Je to něco jiného než to, co církve nazývají mocí Svatého Ducha? Nebo jsou tyto ohromující skutečnosti jak sekulární, tak i náboženské - ty stejné skutečnosti, každá s jinou vinětou a balením? Konec konců, Norman Vincent Peale tvrdil, že jeho „Síla Pozitivního Myšlení“ je totéž co víra! (Plus April 1986). A, nakonec, jaký je v tom rozdíl? Budeme hledat odpovědi na tyto otázky... Přirozeně, pakliže se mají uskutečnit biblická proroctví o přicházející světové vládě a světovém náboženství pod Antikristem, potom svět a náboženství se musejí spojit tak, jak to bylo v době římského císaře Konstantina. Je možné, že by toto hledání spirituální síly vytvořilo potřebný základ? Je to to, co pozorujeme v tomto kritickém okamžiku historie? ....

Byly doby, kdy byli lidé obviňováni jako čarodějnice a upalovány na hranicích. Byla to krutá nespravedlnost. Je ovšem možné, že jsme se dostali příliš daleko na tu druhou stranu? Dnes už není důvěryhodné věřit v osobního Satana či osobního Boha. Oba byli nahrazeni „Silou“, která má stranu Tmy a stranu Světla. Není ovšem naivní si představit, že by neosobní „Síla“ mohla přivést do existence osobní bytosti s mocí volit a schopností milovat či nenávidět, oceňovat krásu nebo dobro , nebo se zcela oddat ošklivosti a zlu? Právě tak jako fyzický vesmír je obydlený osobními bytostmi - některé z těchto jsou neuvěřitelné zlo, nemohl by být nehmotný vesmír obydlen osobními bytostmi, které jsou právě tak zlé, jako jejich lidské protějšky? Mohlo by to vysvětlit to, s čím se střetl M.Scott Peck - totální skeptik - a co popisuje v úvodních citátech této kapitoly? A není racionálně možné, že by tyto spirituální bytosti byli obdařeni mnohem větší mocí než lidé, aby mohli ovlivnit jejich zlé plány? Tato možnost by měla získat pozornost každého obyvatele této planety. Ovšem ti, kteří si říkají Křesťané, by měli vědět kdo tyto bytosti jsou, a tím mít ještě větší zájem a starost.


Znamení a zázraky posledních dnů...Skutečnost, že Ježíš, proroci i apoštolové, jejichž slova jsou zaznamenaná v Bibli, předpověděli vzrůst zájmu o obecnou „spiritualitu“, kterou pozorujeme dnes, by si zaskoužila víc než vlažný zájem. Jak uvidíme, předpovídali období nebývalého zájmu o mystérie, a zdánlivé zázraky. Ovšem také varovali, že tato „znamení a zázraky posledních dnů, budou tou Velikou Lží, která připraví svět a falešnou církev pro Antikrista. Ano tyto jejich předpovědi před 1900 lety, a které jsou nepříjemně přesné, bychom měli měli mít vážně na mysli.... Prozkoumáme tato proroctví ve snaze jim porozumět v kontextu dnešního, tak hlučně vyhlašovaného „duchovního probuzení“, které se děje ve stejnou dobu jak vně, tak i uvnitř cirkví... Je nějaké spojení? Bibličtí prorokové a sám Ježíš Kristus, varovali před velkým spirituálním klamem a okultním svodem v časovém období nazvaném „poslední dny“, před Kristovým návratem. Varování se týkalo „falešných proroků kteří se prokáží „znameními a zázraky“, které budou tak přesvědčivé, že „kdyby to bylo možné, oklamaly by i vyvolené“. (Matouš 24:24). Také Pavel varoval před falešným hnutím „znamení a zázraků“ v posledních dnech. (2 Timoteovi 3:8). Je zvláštní, že nikde v Bibli nenaleznete ani zmínku o nějakém legitimním a prospěšném výskytu „znamení a zázraků“ v době posledních dnů.

Dnešní vzrůst hnutí „znamení a zázraků“ prožívá doslova explozi, a zahrnuje nejenom Charismatiky a Letniční, ale dokonce už i Evangelíky, kteří - ještě před několika roky by to celé hnutí prohlásili za podvod. Navzdory varování Ježíše a Pavla, téměř nikdo nepovažuje dnešní „znamení a zázraky“ za ten spirituální klam, který Bible předpovídá.... Dále vidíme - jako část „znamení a zázraků“ hnutí za „růst církve“ a „modlitby a půst za obrodu“ a „spirituální boj“ - vše směřující ku stejnému cíli. Je jen málo takových, kteří se odváží vidět nějakou spojitost mezi tímto a falešnými „znameními a zázraky“ apostátní církve posledních dnů... Ti, kteří si říkají Křesťané, jsou neochotni připustit možnost satanského vlivu v těchto „zázracích“ právě tak, jako je neochotný „svět“ připustit takovou možnost pro „lidský potenciál a psychické síly... Je přesvědčením tohoto autora, které je založené na 50 letech studií a pozorování, že jsme uprostřed zrychlujícího se okultního svodu, jak na církevní, tak i sekulátní rovině. Na sledující stránky uvedou důkazy a argumenty obou stran tak, aby čtenář sám si mohl udělat jasný obraz...2. Evoluce a její role.


Musíme nastolit teorii evoluce a doktrínu reinkarnace v teologických myslích....... Naše spolupráce s moderními vědci je životně důležitá...

- The Occult Digest, January 1931.


Pohlížíme na sebe jako na vysoce vyvinutá zvířata. Pakliže je tento model správný, jak vysvětlíme funkce psychiky? Jestliže se vyvíjíme, rozvíjíme pouze to, co v určitém čase potřebujeme - nevyvíjíme přebytečné schopnosti. Možná že je ten model vadný...

- Astronaut Edgar Mitchell oslovuje Congress -


V katolické škole Arcidiecéze Washington D.C. jsme se učili, že evoluce je boží pravdou...

- Stephen F.Smith (Stephen F.Smith: Is Darwinism a Religion?)


Evoluce je všeobecný stav, kterému se všechny teorie, všechny systémy všechny hypotéze musí poklonit ... je světlem osvětlující všechny fakta, křivkou, kterou všechny linie musí následovat...

- Jezuita - kněz Pierre Teilhard de Chardin, často nazývaný otcem New Age.....


Pravým nepřítelem (Křesťanství) je naturalistický, neosobní Darwinismus, který vědomě a rozvážně se snaží postavit Boha na vedlejší kolej naší kultury...

- Philip Johnson, U.C. Berkeley , profesor práv...


Výsledkem těchto kumulativních pokusů vysvětlit neuvěřitelnou komplexnost živé buňky - vysvětlit život na molekulátní rovině - je hlasitý, pronikavý výkřik „PLÁN!“ tak jednoznačný, a tak významný, že musí být považován za jeden z největších objevů v historii vědy!

Ale nikdo žádné láhve neotevřel.... Namísto toho podivné, rozpačité ticho obklopuje očividnou složitost buňky.. Když tento předmět přijde na veřejnost, počne šoupání nohou a dech se pojednou stane dramaticky těžkým. V soukromí, mnoho evolucionistů jednoznačně připustí to, co je tak zřejmé, potom se zahledí na zem - potřesou hlavami - a jdou od toho....

Michael J.Behe, biochemik Lehigh Univerzity, výňatek z „Darwinova Černá Kniha“ 1966).

Daleko od toho, že by byla nedávnou vědeckou teorií, evoluce byla zaběhnutou náboženskou vírou v srdci okultismu a spiritismu tisíce let před tím, než jí Řekové dali „vědecký“ status. Ústředním jádrem této starodávné mystické teorie evoluce je lež, kterou řekl Satan Evě v Edenu. Lež, že se neustále vyvíjíme do božství. Zednářská autorita W.L. Wilmhurst, který zní jako Pierre Teilhard de Chardin, ve své knize „Smysl Zednářství“ prohlašuje: Tento vývoj člověka v nadčlověka - byl vždy náplní starodávných mysterií (okultu). Člověk, který povstal ze země a vyvinul se skrze nižší formy přírodního království do nynějšího racionálního stavu, musí stále ještě dokončit svou evoluci tím, že se stane jako-božskou bytostí a spojí své svědomí s Vševědoucím...

W.L.Wilmhurst The Meaning of Masonry, Bell Publishing, 1980, „Serpent and the Cross“ od Alan Morrison, 1994.

Jeden z vedoucích New Age, Robert Muller, po dlouhá léta Assistent Secretary-General při OSN, vyjadřuje tu stejnou myšlenku: „Věřím že lidstvo má splnit úžasné posláni a že ta hlavní transformace se stane v naší evoluci“...(Robert Muller: The Dersire to Be Human,Miranana 1983). Muller navrhuje: Rozhodněte sami otevřít se potenciálu lidské rasy, k nekonečnu vašeho vnitřního já, a stanete se vesmírem.... konečně vaším skutečným, božským, ohromujícím Já..


Vývoj vzhůru k božství.Cílem evoluce, jak už bylo zobrazeno tisíce let před Darwinem, byla vždy cesta skrze nespočetné reinkarnace, až ke spojení s Univerzální Myslí či Vším. A opět jsme tam. Barbara Brown, z UCLA Medical Center prohlásila, „že se vyvíjíme na vyšší stupeň mysli, nazvaným „super-mysl“. (Barbara Brown, „Supermind“, 1980). V Esalen, které je New Age Center jižně od San Franciska, kde „Lidský Potenciál“ začal, Michal Murphy a George Leonard nabídli seminář na „Evoluce Vědomí“ (Evolution of Consciousness), která tvrdí, že transformace lidského vědomí, tak důležitá jako zrod civilizace, je na cestě. Darwin si také uvědomil duchovní implikace své teorie. V knize „Descent of Man“ napsal: „Pocit jakési pýchy člověka z toho že povstal až na vrchol organické škály je omluvitelný - fakt, že se sám pozdvihl - místo toho, že by byl sem postaven mu dává naději pro ještě jasnější budoucnost ve vzdálené budoucnosti“.

Ať už si to Darwin uvědomoval či ne, mystický cíl teorie evoluce, kterou on prosazoval, byl vždy „stát se bohem“. Ken Wilbur ve své „The Atman Project“ to podává bez obalu: Pakliže muži a ženy se vyvinuli z amoeby, potom jsou - každopádně na cestě k božství“.... V jeho knize „Up from Eden“, Wilbur identifikuje tuto víru jako srdce toho, co bylo známé jako „pereniální filosofie“ - esoterické jádro Hinduismu, Buddhismu, Taoismu, Sufismu.... Jak to shrnuje Jon Klimo ve své knize „Channeling“: „Pravda pravd“ „usměrněného“ (channeled) materiálu je, „že my jsme Bůh, a potřebujeme to pouze realizovat. A tak Satanova lež pokračuje dominovat ambice moderního člověka a evoluce je tou nadějí, zkrze kterou se tato lež dá uskutečnit.

Evoluce hraje klíčovou roli v okultu. Theodore Roszak poukázal na fakt, že mysticismus je „základnou, ze které teorie biologické evoluce pochází“. (T.Roszak:“Unfinished Animal“, 1980). Antropolog Michael Harner připomíná, že „milenia před Darwinem, lidé šamanských kultur byli přesvědčeni, že lidé a zvířata jsou si příbuzní“. (Michael J.Harner: „The Way of the Shaman“).

Evoluce, jako jádro víry Hinduismu a čarodějnictví je - při nejmenším - tak stará, jako reinkarnace a karma, ve kterých je klíčovým prvkem.


Evoluce, Reinkarnace, Čarodějnictví.Pochopitelně, evoluce musí být zásadní částí víry v reinkarnaci a v karmu. Nemělo by žádný význam vracet se v nekonečném cyklu smrti a zrození, pokud by nebyl pokrok „vzhůru“. Tento pokrok je údajně uskutečněn skrze evoluci - nejen těla, ale i duše.

Jelikož reinkarnace je základní pro čarodějnictví, není překvapující, že je amorální. Pakliže manžel bije svou ženu, zákon karmy příčiny a následku způsobí, že bude reinkarnovat ve svém příštím životě do do ženy, která bude bita svým manželem. Tento manžel, který byl připravený karmou, aby bil svou ženu, se musí opět stát ženou, kterou bude její manžek bít - vrah se musí vrátit, aby se stal obětí vraždy, a tak dále bez konce.

Pachatel každého zločinu se musí stát příští obětí stejného zločinu, což nutně potřebuje dalšího zločince, který se musí stát obětí příštího zločince - do nekonečna. Karma a reinkarnace problém zla neřeší, jen ho opakují a opakují....

Mimochodem, k našemu subjectu okultu: evoluce otevírá dveře v záhadnou „Sílu“, která proniká vesmírem, Sílu o které evolucionisté věří že dala vznik existenci života a řídila jeho vývoj po miliardy let. Je to Síla, která předpokládaně má v plánu pro lidstvo. mnohem větší výšky evolučního vývoje. Tato Síla je jasně náhražkou Boha. Evoluce je náboženství, které nemá žádnou oporu ve faktech. C.S.Lewis napsal: „Pakliže mysl je zcela závislá na mozku, mozky na biochemii a biochemie na nesmyslném víření atomů, nechápu, proč by měly myšlenky těchto myslí větší význam než hluk větru“. Tato jednoduchá logika totálně ničí Darwinismus. Pakliže je člověk náhodným produktem neosobních evolučních sil, takové jsou potom i jeho myšlenky - včetně teorie evoluce...

Překvapující vývoj?Většina ne-Katolíků byla překvapena když papež Jan Pavel II. ohlásil ve formálním projevu, zaslaném Vatikánské Akademii Věd, 23 října 1996, že evoluce je vědecká teorie přijatelná církvi. Evangeličtí vůdci, jako Charles Colson, Bill Bright, J.I.Packer, Pat Robertson a další, když spojili své síly s Římem, ujistili své kritiky, že Katolicismus akceptuje biblickou neomylnost. Přesto Kánony a Dekrety Druhého Vatikánského Sněmu (Největší autorita římského Katolicismu) prohlašuje: „Tudíž Bible je bez omylu tam, kde hovoří o náboženské pravdě nutné pro spásu. Není nutně neomylná v jiných věcech jako v přírodních vědách. (Vatikán II. ). Evoluce je „vědecká“ a tudíž Bible není bez chyb, když přijdeme k vědě.

Údajně neomylní papežové pronášeli dogmatické, ale trapně nevědecké výroky založené na falešných biblických výkladech. Tím, že raději obvinili Bibli, než aby připustili pošetilosti svých předchůdců, římský Katolicismus popírá, že Bible je prosta omylů, v oblasti vědecké. Zde je krátký výňatek z prohlášení papeže k Academii:

Jsem potěšen prvním tématem, které jste si zvolili, původ života a evoluci, základní subjekty, které hlubuce zajímají církev. Víme jako fakt, že pravda nemůže být v rozporu s pravdou. Rád bych vám připoměl, že Magisterium církve se již v těchto otázkách vyslovilo. Můj předchůdce Pius XII. ve své Encyklice „Humani generus“ již prohlásil, že neexistuje rozpor mezi evolucí a doktrínou víry člověka. Pius XII zdůrazňuje základní bod: Pakliže lidské tělo béře svůj původ od před existující živé hmoty, spirituální duše je okamžitě stvořena Bohem. Pokud se týče mne ... řekl jsem, že exeget a teolog musejí znát poslední výsledky přírodních věd....

Dnes je - teorie evoluce - přijatá vědci potom, co vznikla serie objevů na různých polích lidského poznání. Společné výsledky výzkumů, které byly prováděny nezávisle na sobě, jsou významným argumentem ve prospěch teorie evoluce“.... (Papež Jan Pavel II. „Message to Pontifical Academy of Sciences“, in „E´Osservatore Romano, October 1996).

Papež Jan Pavel II. pouze opakuje oficiální postavení církve. V roce 1982, na stoleté výročí úmrtí Charlese Darwina, „Pontifical Academy of Sciences uspořádala vědeckou konferenci na Darwinovu počest a vydala toto prohlášení: „Jsme přesvědčeni, že množství důkazů prokazuje aplikaci konceptu evoluce člověka a dalších primátů, bez vážného odporu“... (Father Edward Daschbach, S.V.D „Catholics  Creationism“ - in „Visitor“ October 21, 1984). Jako další příklad souhlasu římsko katolické církve, „New Catholic Encyclopedia“ prohlašuje (1967) sebejistě: Důkazy podporují organickou evoluci. Nejlepšími soudci v této věci jsou specialisté, kteří - po dobu 100 let - shromáždili potřebnou evidenci tak důkladně, jak jen věda je schopna nastolit fakta minulosti, která neměla lidské svědky“. (New Catholic Encyclopedia - McGraw - Hill 1967, vol.5. page 689).

„Ušetři nás dalších trapasů“....Ostudný případ Galilea vysvětluje,proč papež Jan Pavel II. varoval, že „exeget a teolog musí mít informace o posledních výsledcích přírodních věd“. V prosazování církevního dogma, papež Urban VIII. vyhrožoval starému a nemocnému Galileovi mučením, pakliže neodvolá své tvrzení, že se země otáčí kolem slunce. Galileo na kolenou před římským „Svatým Úřadem“ ze strachu o svůj život, odvolal tuto „herezi“ svými ústy - ne svým srdcem. .... To, že slunce a všechna nebeská tělesa se otáčejí kolem Země, zůstalo oficiálním dogmatem římsko katolické církve po staletí - „neomylní“ papežové jej potvrzovali jeden za druhým! Teprve v roce 1992 přiznal Vatikán, že Galileo měl pravdu. ... To že papež Jan Pavel II. citoval papeže Lva XIII. že „ pravda nemůže být v rozporu s pravdou“ je vlastně kapitulace vědě. Římští teologové se musí ujišťovat, že jejich výklady biblických pravd souhlasí s posledními vědeckými poznatky. A přesto Petr, o kterém Katolíci tvrdí že byl prvním papežem prohlásil, že „celé Písmo je inspirováno Božím Duchem“. (2 Petr 1:21). Věřím, že poznání Božího Ducha není závislé na teoriích vědců, kteří jsou velmi často v opozici jeden k druhému, a musí své teorie čas od času „upravovat“. Pakliže není Bible spolehlivá v oblasti vědy, proč bychom měli věřit že je spolehlivá v oblasti spásy člověka, či v čemkoliv jiném?

Přes to všechno, Edward Daschbach, katolický kněz - bez nejmenšího pocitu zrady na Petrovi a Bibli - vysvětluje oficiální římsko katolické stanovisko: ...“a proto církev nepřijímá doslovné podání Bible prvních kapitol Genese, které by nás přivedly k přesvědčení, že Bůh, například skutečně udělal dva dospělé lidi z hlíny a žebra. ... Katolíci by měli být proti creation-science - při nejmenším z tří důvodů: Za prvé to vyýrazně učí nedůvěru k vědě a nakonec to ublíží i náboženství. Obhajobou doslovného pochopení prvních kapitol Bible kreační věda se staví přímo proti celému světu vědeckých poznatků. Mýty, které použili autoři Genese, jsou pouze nástroje k pochopení jejich náboženských věr“. Za druhé: Věda o stvoření je v přímém protikladu k metodám vysvětlení Bible, kterým dávají přednost učenci a jsou silně podporované církví. Tento preferovaný přístup nám dovolí přijmout božské odhalení obsažené v Bibli a zároveň přijmout omyly lidských autorů v oblasti vědy či historie. Za třetí: Kreační věda vede k hluboké předpojatosti a bigotnosti vůči katolické církvi. Příkladem je Apokalypsa. Když kreační věda prosazuje uplatnění svých fundamentálních metod v této finální knize, Katolicismus se často stává cílem mocných útoků“. (Daschbach, S.V.D. „Visitor page 3).

Teistická evoluce: Pohodlný kompromis.Papež se pevně drží teorie, která je v kontradikci nejenom s popisem Stvoření v Genesí, ale i další klíčové části Bible. A dnešní vedoucí evangelický magazín „Christianity Today,“ počatý a stále podporovaný Billy Grahamem, podporuje papeže v jeho akceptování evoluce. Jeden článek prohlásil: Jan Pavel II. připomněl vědcům, že pakliže jsou věrnými Křesťany, potom existují hranice, za které je věda vzít nemůže. Žádná teorie evoluce není přijatelná, pokud neuznává přímý božský původ lidské duše“. (Editorial „The Pope, the Pres  Evolution in „Christianity Today“ Jan.6. 1997).

Toto bylo prodiskutováno ve shromáždění, kde se většina skládala z lidí, kteří se prohlašovali za Evangelíky, v Biola Univerzitě v Jižní Kalifornii v listopadu 1996. Byli tam vědci z různých odvětví společně s novináři, teology a pedagogy, kteří reprezentovali 58 univerzit, 28 křesťanských akademických institucí, a 18 dalších organizací. Zatím co všichni souhlasili s pohledem, že Bůh byl aktivní v procesu (což Darwinismus popírá), vznikl široký nesouhlas co se této boží aktivity týkalo - od striktně biblicky fundamentálního pohledu kreacionisty až k názoru, že Bůh použil evoluci aby vytvořil různé druhy během období milionů let a nakonec vdechl do jednoho páru lidskou duši. To druhé se jmenuje teistická evoluce.

Jako kontrast k zastrašování vědou a nedostatkem důvěry v neomylnost Bible , kterému jak Katolíci tak i mnozí Protestanté podlehli , zamyslete se nad strhujícími slovy slavného kazatele Charles Haddona Surgeona: „Pomocí meče Ducha udržíme celou pravdu jako vlastní, a nepřijmeme pouze její část jako dar od nepřátel Boha. Tuto Boží pravdu budeme udržovat jako Boží pravdu a nebudeme se jí držet pouze proto, že naše mysl s ní filosoficky souhlasí. Pakliže vědci souhlasí s částí naší víry v Bibli. nedlužíme jim nic - my věříme tak jako tak! Jejich souhlas nemá víc pro naší víru, než souhlas krtka s tím co vidí orel. Tím, že je Bůh s námi, nepřestaneme v Jeho chvále, a budeme se držet odhalené pravdy až do konce! (Charles Haddon Spurgeon,“The Greatest Fight in the World“).


Vážné důsledky teistické evoluce.Genese pokládá základ pro celé Písmo. Pakliže její výčet Stvoření není spolehlivý, potom není spolehlivý ani zbytek Bible, která na Genesi spočívá. Potom Kristus není Bůh, ale pouhý člověk, který bláhově uvěřil mytologii o Adamovi a Evě doslova! (Matouš 19:4-5). A přesto papež Jan Pavel II., jak oznamuje John Tagliabue v New York Times, že „papež postavil celou výučnou autoritu katolické církve za názor, že lidské tělo je produktem evolučního procesu“. (John Tagliabue: „Pope Says God and Darwin can co-exist happily“ in The Times Picayune, October 25, 1996).

O Adamovi se Bible zmiňuje asi 30x v devíti knihách. To znamená znevážení biblický výčet stvoření Adama znamená vytvořit tolik děr do celé Bible, že by už nemohla udržet konzistentní teologii! Na příklad, Lukáš 3:23-38 sleduje Kristovu genealogii k Adamovi a Kristus je nazvaný „posledním Adamem“ (1 Kortint. 15:45). Takový titul by byl nejvýše urážlivý, kdyby Adam byl před-lidským tvorem, který se vyvinul z nižších životních forem, jak oficiálně potvrzuje katolické dogma. „Christianity Today“ není jediným populárním magazínem, který favorizuje teistickou evoluci. Právě tak činí „New Man“, tohoto času oficiálního „Promise Keepers“, mužské hnutí, které počalo před několika lety pod vedením fotbalového trenéra Coloradské UniverzityBilla McCartney-e a od té doby se fenomenálně rozrostlo. Tento časopis vyjádřil svůj souhlas s postojem papeže k evoluci dokonce ještě dříve, nežli se papež oficiálně vyjádřil. Kromě toho „New Man“ polemizuje: „Uvědomte si ale že debata jak Bůh Bůh stvořil svět - zda skrze miliony let evolučního vývoje, nebo několika slovy - není centrální poučkou víry Křesťanství“. ( „Fathers, faith and fossils“ in „New Man“ July-August 1996).

Pravdou je, že Křesťanství není izolovaný vývoj Nového Zákona, ale je nevyhnutelně spojený s celým Písmem, a proto stojí nebo padá s jeho věrohodností. Pavel prohlásil, že evangelium, které hlásal je „evangelium Boží“ a že bylo předpověděno hebrejskými proroky Starého Zákona (Římanům 1:1-3) a bylo jejich naplněním. Bible je jedna kniha. Pakliže jedna část je kontradikcí druhé části, potom je celé Písmo podminováno. Jestliže je Bible nepravdivá ve svém popisu původu člověka, proč bychom ji měli věřit pokud se týče učení lidské spásy?

Podporovat evoluci do jakéhokoliv stupně - do jakékoliv formy, znamená zničit Křesťanství! Je zajímavé, že satanská bible prohlašuje: Satan reprezentuje člověka jako nic více než jiné zvíře - někdy lepší, ale častěji horší než ta zvířata, která chodí po čtyřech, kvůli předstírání „božského intelektuálního a spirituálního vývoje“ se stal tím nejhorším zvířetem ze všech. (Anton Szandor La Vey, „Satanic Bible“ -Avon 1969). „American Atheist“ ví, o co běží: „Zničte Adama a Evu a původní hřích - a v troskách najdete ubohé pozůstatky Božího Syna a ztratíte smysl Jeho smrti.“ (The American Atheist, 1978).

Teorie, která by měla být odmítnuta.V jejich snaze být v harmonii s vědou, římský Katolicismus podporuje mrtvého koně. Vzrůstající počet vědců opouštějí evoluci jako zcela neudržitelnou, protože evidence proti ní je převažující. Britský astronom a matematik sir Fred Hoyle, i když se mu myšlenka na tvořícího Boha nelíbí, připouští: „Vědecký svět oblbnul svět laický do víry, že evoluce je dokázána. Nic není dále od pravdy. (George Cornell, „Scientist calls Darwinś Theory Absurd“. In „Time Advocate“ December 10, 1982). Australský biolog Michael Denton, agnostik a bývalý zastánce evoluční teorie a autor „Evolution, Theory in Crisis“ tvrdí, že věda tak zdiskreditovala evoluci, že ta by měla být zcela odmítnuta. Profesor matematiky Wolfgang Smith říká že evoluce je „metafyzický mýtus ... totálně bez jakékoliv vědeckého oprávnění“.

Když v roce 1952 Stanley Miler zavedl umělé světlo do atmosféry metanu, čpavku, vodních par, vodíku a vyprodukoval několik druhů aminokyselin (stavební materiál živé buňky) vědecký svět byl přesvědčený, že lze vytvořit život v laboratoři. Pronásledování této chiméry odhalilo mnohem větší problémy. Klaus Dose, známý evolucionista, sdílí toto zklamání:

Více než 30 let experimentů v hledání původu života na poli chemické a molekulární evoluce přivedlo výzkum k lepšímu pochopení nezměrnosti problémů původu života na Zemi, spíše než k jeho vyřešení. V přítomnosti všechny diskuze o principiálních teoriích a experimentech končí buď v patové situaci, nebo v přiznání ignorance. (Klaus Dose: „The Origin of Life - More Question Than Answers“ in Interdisciplinary Science Reviews, 1988).

Colin Patterson, Senior Paleontolog při Britském Museu Přírodní Historie přiznal: Pracoval jsem na tom po více než 20 let, a neexistuje jedna jediná věc, kterou bych o tom věděl! Je to docela šok poznat, že jsem byl tak dlouho v omylu... Patterson se požádal další vědce, aby mu řekli „jednu jedinou věc, kterou o evoluci vědí“. Bilologové při Americkém Museu Přírodní Historie odpověď neměli.....

Paterson pokračuje: „Zkoušel jsem tuto otázku u geologů Field Museum Natural History - vše co jsem slyšel bylo ticho. Zkoušel jsem to u členů Evolutionary Morphology Seminar Univerzity v Chicagu - velmi to prestižní spolek evolucionistů. Po dlouhém tichu se ozval jeden z nich: Vím jen jedno. Nemělo by se to učit na školách“...(Thomas E. Woodward: Doubts about Darwin, in Moody, Sept. 1988).

Evoluce je učena jako fakt na katolických školách kde, jak New York Times poznamenaly „je standardní částí vyučování“.. (Times Picayune, Oct.25, 1996). Leonard DeFiore, president National Catholic Educational Association in Washington D.C. říká: „Začínáme premisou, že veškeré stvoření pochází od Boha. Dále je to už záležitost vědecká“... (Mary Beth Marklein „Pope: Evolution , religion do not clash - USA Today, Oct.25, 1996). Římský Katlolík Stephen F. Smith píše: „V katolické škole zde, na arcidiecézi ve Washingtonu D.C. nás učili, že Darwinova teorie je pravda pravdoucí“.... (Stephen Smith, „Is Darwinism a Religion?“ in Catholic World Report, Decembe 1996). Biochemik Lehigh Univerzity, Michael J.Behe píše o jeho době v katolických školách: „Už se přesně nepamatuji co bylo o životě řečeno, než že přišel od Boha , a že vedoucí vědecké vysvětlení pro to, jak to udělal, byla Darwinava teorie evoluce“.... Nic nemůže být víc v opozici vůči křesťanské víře. Zoolog Oxfordské univerzity Richard Dawkins předvádí zřetelně, že evoluce dovoluje ateistovi ospravedlnit svou nevíru. Ironicky, Dawkins, vedoucí evolucionista připouští ve své knize „The Blind Watchmaker“ že „biologie je studie komplikovaných věcí, které dávají zdání toho, že byly projektované s určitým úmyslem“. Je neuvěřitelné, jak všechno, co „náhoda“ vytvoří, vždy vypadá jako naplánované!
Jasná matematická nemožnost.Jedna buňka, ta nejmenší živá jednotka, je - podle laureáta Nobelovy ceny Lynus Paulinga - je mnohem složitější než New York City“... Ta nejjednodušší samostatně žijící buňka má kapacitu produkovat tisíce rozličných proteinů a jiných molekul, za různých podmínek i času“.. Syntéza, degradace, obnovování energie, replikace, udržba buněčné architektury, mobilita, opravy, komunikace - všechny tyto funkce se odehrávají v každé buňce, a každá funkce vyžaduje souhru mnoha částí“. (Behe, „Black Box“).

Pakliže kterákoliv součást této biochemické mašínerie nefunguje dokonale, buňka zahyne. Behe uvádí jeden příklad: „Jediná vada v labyrintu proteinového transportu je fatální. Pakliže by nebyl celý systém okamžitě kompletní, naši předkové by byli vyhynuli. Jakákoliv graduální evoluce transportu proteinu je návod k vyhynutí“.... V určitém bodu tato komplexní mašina musela vejít do existence - a nemohlo to být ve formě krok-za-krokem, jak by to chtěla Darwinova teorie. (Behe - Black Box). Živá buňka „nedává pouze zdání plánu“, živá buňka bez plánu nikdy vzniknout nemohla! Dawkins připouští, že každá buňka, ať už rostlinná či živočišná, obsahuje ve svém jádru „digitálně kódovanou databázi - informačně rozsáhlejší - než všech 30 svazků Encyklopedie Britaniky! (Dawkins, The Blind Watchmaker). A nyní se pokuste vypočítat poměr pravděpodobnosti náhodného vzniku třiceti svazků encyklopedie! I kdyby se toto mohlo odehrát, vznikla tím jedna buňka. Lidské těko obsahuje triliony buňek, tisíce rozličných druhů, každá z nich pracující v neuvěřitelně komplexním vztahu s druhými!

Matematická pravděpodobnost vzniku života - i v neomezeném časovém období - je tak astronomická, že jí to činí logicky nemožnou. Zamyslete se nad nějakými příklady: Kombinace jen 26 písmen (anglické) abecedy v blocích po 26 je matematicky vyjádřena jako 26!, což znamená 26x25x24x23x22x21x20 - až do x2. Vznikne tak 400 000 000 000 000 000 000 000 kombinací 26 písmen. Ale namísto pouhých 26, SE JEDNá Až o 3000 proteinů zavěšených za sebou v určitém - a to pouze v jednom správném sledu! Náhoda je nikdy nemohla dát dohromady! Kromě toho každý protein je sám o sobě dlouhým řetězcem až 3000 chemicky spojených amino acidních ssedlin složených do přesných struktur. A teď se pokuste si představit to všechno jako náhodnou událost!

Pakliže není všechno tak, jak být má - nefunguje to! Tím je vyloučen „vývoj“ směrem ke správné kombinaci. Musíte začít se správnou strukturou - a ta náhodou vzniknout nemohla! Zapomeňte na povrchní podobnosti a fosilie; evoluce nemohla začít ani na biochemické ani na buničné rovině! Jak nám připomíná Michael Behe: „Kumulativní evidence ukazuje s pronikavou jasností, že život je založený na mašinériích složených z molekul, které jsou neuvěřitelně komplexní. .... Tato komplexita základu života paralizovala pokus vědy tuto vysvětlit... (Behe, Black Box). Tváří v tvář této komplexitě pod jednoduchým povrchem, Darwinova teorie zcela ztichla.... (Behe, Black Box).

Sir Fred Hoyle vypočítal že šance vyprodukovat pouze základní enzymy života náhodou, jsou jedna ku jedné, plus čtyřicet tisíc nul! Pro porovnání: Šance, že budete hledat v celém vesmíru jeden speciální elektron a najdete ho náhodou, je jednička s osmdesáti nulami za ní. Vytvořte z každého elektronu vesmíru nový vesmír a šance najít ten jediný elektron, (třeba jediný kostkovaný) jako v prvním případě , bude 1 ku 1 se 160 nulami za ní! Hoyle dále komentuje: Tato situace (matematická nemožnost) je genetikům dobře známá a přesto se nezdá, že by to někdo chtěl otevřeně publikovat“.... Většina vědců se drží Darwina, protože ten má v rukou celý výchovný systém... Buď tomuto systému věříte, a nebo vám vypálejí cejch heretika.... ( „Times Advocate“, Dec.10, 1982).Zřejmě projekt Boha.Tato zřejmá nemožnost odhaluje evoluci jako podvod. Náhoda by nemohla vyprodukovat ani základní enzymy. Ale enzymy provádějí neuvěřitelně složité funkce - fakt, který přidává další astronomická čísla k tomu, co je již samo o sobě nemožné! Zamyslete se nad srážením krve, ve kterém enzymy hrají hlavní roli! Miliardy zvířat by vykrvácely, než by se tento proces zdokonalil náhodou! Ve své knize „Darwin,s Black Box“ Behe píše: Srážení krve je velmi složitý, a ještě složitěji vzájemně propojený systém - navzájem se ovlivňujících proteinových částí. Nepřítomnost či pouze defekt jedné z nich zapříčiní rozpad celého systému: Krev se nesráží ve správnou dobu či na potřebném místě. Zvířata se sráživostí krve mají přibližně 30 tisíc genových částí. TPA (Tissue Plasminogen Actavator) má 4 typy oblastí. Šance dostat tyto 4 oblasti dohromady je 30 tisíc na čtvrtou! Tyto „šance“ se ještě zhoršily objevem prothrombinu, fibrinogenu, plasminogenu, proaccelerinu (každý z nich životně nutný při srážení krve) Vesmír nemá dost času.

Šance dostat TPA a jeho aktivátory dohromady je tak malá, že není možné očekávat takovou příhodu, i kdybychom těch deset miliard našeho vesmíru ztlačili na jednu sekundu a změnili každou tu sekundu na deset miliard let .... Vlastně ještě hůře .... Darwinův mechanismus přirozeného výběru by ve skutečnosti brzdil celou tu formaci takových složitých systémů jakým je kaskáda srážení krve.... (Behe, „Black Box“).

V lidském těle existují tisíce systémů, každý z nich neuvěřitelně složitý. Zamyslete se nad systémem imunity: Interní obranný systém obratlovců je závratně komplikovaný.... Ten první problém je jak rozpoznat vetřelce. Buňky baktérií musí být rozlišeny od buňek krevních, viry od spojovacích látek... Existují miliardy různých protilátek! Vědecká literatura nemá žádné odpovědi na otázky o původu imunního systému. Jak tělo získá toleranci k vlastní látce je stále zahaleno tajemstvím - ale ať už je jeho mechanismus jakýkoliv, jedno víme: Systém sebe-tolerance musel existovat už v počátku imunního systému!

Ať už se obrátíme kamkoliv, graduální vysvětlení imunního systému je blokováno množstvím požadavků interzávislosti.... Komplexita systému posílá Darwinovy odpovědi do zoufalství... Nikdo z Harwardské univerzity, nikdo z Národního Ústavu Věd - žádný nositel Nobelovy ceny - není schopný dát podrobné vysvětlení jak cillium, zrak, srážení krve, či jakýkoliv komplexní biochemický proces se mohl vyvinout v Darwinském způsobu vývoje. (Black Box).

Darwinova černá skříňka.Behe-ova kniha nabízí příklad za příkladem neuvěřitelné složitosti života na jeho základní chemicko/ buněčné rovině a poukazuje na to, že o této „černé skříňce“, právě tak jako vnitřních vztazích počítače - se nedá ani hovořit, natož jim porozumět podle vnější viditelné struktury. Vnitřní komplexita byla Darwinovi zcela neznáma byla objevena teprve s objevem elekronického mikroskopu. Behe nabízí mnohé příklady jako důkazy toho, že způsob, jakým je život uspořádaný na molekulární rovině, totálně ničí Darwinovu teorii, protože tato nemůže v žádném případě vysvětlit design, který nelze nijak zjednodušit. Takový systém se nemohl vyvinout, protože bez všech částí na místě a dokonale fungujících ve správné relaci jedna k druhé, systém nemůže plnit svou funkci a život nemůže být udržen! To, co vidíme v živé buňce je taková komplexita, kterou si nikdo ani nemůže představit - a to si žádá jediný závěr: Design! Plán! Myšlenka!

Biochemie ve skutečnosti objevila molekulární svět, který jasně popírá Darwinovo vysvětlení. Darwin neměl ani potuchy o komplexitě, která existuje na nejzákladnějším stupni života. (Bole: „Biochemistry“).. Typická buňka obsahuje asi dva tisíce mitochondriových komůrek. Každá z těch komůrek je vybavené mašinérií nutnou k zachycení energie z potravy a k jejímu uchování v chemicky stabilní - a přece v okamžitě použitelné formě.... Systém používá tok kyselin k pohánění svých „strojů“ které „stěhují“ elektrony pomocí půl tuctu „vlaků“ , které vyžadují velmi složité interakce mezi mnoha komponenty. Buňka kontroluje množství a druh chemikálií, ktré bude právě vytvářet. Pakliže kontrolu ztratí, zahyne...... Život na Zemi, na své nejnižší bási - ve svých nejkritičtějších částech - je produktem inteligentního konání. Konkluze inteligentního designu vyplývá zcela přirozeně ze samotných dat - ne ze svatých knih nebo sektářské víry. („Black Box“, „Biochemie)... Darwin sám prohlásil: „Pakliže by se prokázalo, že existuje nějaký komplexní orgán, který nemohl vzniknout skrze početné, následné nepatrné modifikace, moje teorie okamžitě padá“... (Charles Darwin, Origin of Species)... A to je přesně to, co nalézáme u biochemické buněčné rovině! Rovině o které Darwin nevěděl zhola nic. Behe se ptá: “Který biologický systém nemohl být vytvořený „početnými, následnými, drobnými modifikacemi?“ Behe si odpovídá: “No pro začátek, systém který je neredukovatelně komplexní, jak jsme právě popsali“... (Black Box). Jeho (Behe) diskuse o DNA podává další důkazy: DNA, ta nejslavnější z nukleových kyselin je vytvářena až ze čtyřech nukleotidů: A,C,G a T. První stavební blok, A, může mít několik forem značených AMP,ADP, nebo ATP. Forma, která je první syntetizovaná v buňce je AMP.. Je složena z deseti uhlíků, jedenácti vodíků, sedmi kyslíků, čtyřech dusíků, a jednoho fosforu....

Formace biologických molekul vyžaduje specifické, vysoce rozvinutých molekulárních robotů: enzymy. V nepřítomnosti enzymů se AMP netvoří. AMP je pro života na zemi podmínkou. Je použita k tvoření DNA a RNA právě tak, jako jiných kristicky důležitých molekul. Problém pro Darwinismus: AMP je nutná pro život. Buď má buňka okamžitě možnost vytvořit AMP, nebo je mrtvá. .... Nikdo nemá klíč k cestě, která vytváří AMP, a nikdo ještě nenapsal o překážce, která je vytvořená potřebou regulace metabolizmu buňky okamžitě při jejím vzniku. ... AMP není jediný metabolický problém (dilema) pro Darwina. Biosyntéza větších amino kyselin, lipidů, vitamínů, heme a více - naráží na stejné problémy ještě za metabolizmus.... hory a propasti, které blokují Darwinské vysvětlení života.....

Trapné ticho.Kdyby býval Darwin věděl o neuvěřitelně složitosti základní struktury života na rovině jak buněčné, tak i molekulární, jistě by byl měl dostatek zdravého rozumu a nenavrhnul by svou teorii. Od objevení „černé skříňky“ evolucionisté udržují diskretní mlčení o tomto předmětu. Behe poukazuje na to, že prestižní „Journal of Molecular Evolution“ - nejvyšší autorita na tomto poli nikdy nenábídnul „detailní model, podle kterého by „komplexní, biochemikální systém mohl vzniknout graduálním, krok-za-krokem Darwinistickým procesem“.... Už samotná skutečnost, že žádný z těchto problémů není ani osloven - dává vznik podezření, že Darwinismus je zcela nedokonalým rámcem, pro pochopení vzniku komplexních biochemických systémů“. (Black Box).

Mezi 1984 a 1994 bylo publikováno kolem 400 pojednáních, zabývajících se molekulární evolucí v „Proceedings of the National Academy of Sciences. A přesto ani jedno nenabídlo podrobnou cestu, kterou by se komplexní biochemická struktura mohla vyvinout - ani zde, ani v žádném jiném biochemickém žurnálu. Je to v této základní struktuře života, (o které Darwin neměl potuchy), de Darwinismus potřebuje obranu, ale evolucionisté se tomuto subjektu vyhýbají - prostě proto, že žádná obhajoba není možná! S pohledem na skutečnost, že nikdy a nikde se neudálo shromáždění, mítink či napsána kniha či pojednání o detailním popisu evoluce komplexních biochemických systémů, Behe píše:

„Vydej, nebo zhyň“ je přísloví, (publish or perish!) které akademikové berou vážně. Pakliže nepublikujete svou práci tak, aby celá společnost ji mohla ohodnotit, nemáte v akademii co dělat! Pakliže teorie která tvrdí, že je schopná vysvětlit nějaký jev, a nevyprodukuje ani pokus o vysvětlení, měla by být pohřbena.

Darwin se spoléhal na podobnosti vnějšího zdání. Poukázal na velikou rozmanitost očí a došel k názoru, že tyto se vyvinuly „přirozeným výběrem“ v dlouhém časovém období. Behe nabízí zdrcující komentář: Teď, když je černá skříňka zraku otevřena, už není možné uvažovat o anatomickém systému celého oka, jak Darwin činil v 19 století, a jak popularizátoři evoluce činí dodnes, Každý z těchto anatomických stupňů a struktur, o kterých se Darwin domníval že jsou jednoduché, zahrnují neuvěřitelně komplikované chemické procesy!

Anatomie je zcela irevevantní pro smysl otázky zda je se mohla odehrát evoluce na molekulární úrovni. Právě tak nedůležitý je celý fosilní nález! Nic nám neříkají o tom, zda interakce jedenácti cis-retinálů s rhodopsinem, transducinem, a fosforo diesterazem se mohly vyvinout graduálně, krok-za-krokem, Vědecké disciplíny, které byly částí evoluční syntéze, byly všechny nemolekulární. Ale Darwinova teorie evoluce - má-li být pravdivá - musí vysvětlit molekulární strukturu života. Nevysvětluje....


Bible nebo Evoluce?Aniž by si byl zřejmě vědom vědeckého popření evoluce a její kontradikce Bible, Donald Devine, bývalý ředitel US Office of Personal Management, se postavil na stranu papeže: „Předčlověk zřejmě existoval po miliony let.... Toto není popření Bible, ale potvrzení, že to potřebovalo Boha, aby vdechl duši dříve, nežli se člověk člověkem stal“... (D.Devine,“Human Events“). Naopak - teorie teistické evoluce zahrnuje před-lidské předky člověka, (New York kardinál O´Connor tvrdí, že Adam a Eva byli zvířata nižšího stupně) a tím oponuje nejenom Genesi ale celé Bibli! Namísto toho že by Bůh implantoval lidskou duši do předlidských tvorů, kteří se vyvinuli z mořského slizu, Mojžíš nás učí, že „Bůh zformoval Adama z prachu země, a potom, později Bůh zformoval Evu z Adamova žebra.. (Genese 2:7, 18-23). Předlidští předkové se s výčtem který potvrdil sám Ježíš (Matouš 19: 4-5) nedají smířit.

Kristus mluví o zprávě o stvoření člověka , cituje přímo z Genese, a tím dává své schválení autenticity. Právě tak Pavel svědčí o přesnosti zprávy Genese, když prohlašuje že „Adam byl stvořený první, potom Eva“. (1 Timot. 2:13,14 - 1 Korint. 15:15:22-45 - Juda 14). Dále Pavel učí, že skrze Adama vešel do světa hřích, a hříchem smrt. (Římanům 5:12). Pakliže Adam a Eva povstali z předků, kteří žili a umírali během tisíců (či milionů) let předlidské evoluce, až konečně je Bůh „polidštil“, smrt by existovala před Adamovým hříchem. Taková kontradikce by zničila Křesťanství!

Teistická evoluční teorie o nelidských předcích člověka, je v kontradikci s Genesi, s učením Krista, s Pavlovým kázáním, s evangeliem. To co si katolická církev a další proponenti teistické evoluce zřejmě neuvědomují, je zcela jasné časopisu: „American Atheist“:

Pakliže smrt existovala před člověkem a nebyla následkem Adamova hříchu, potom hřích je fikce. Pakliže hřích je fikce, potom nepotřebujeme Spasitele. Evoluce totálně ničí důvod pro Jeho pozemský život. ... Pakliže Ježíš není Spasitelem, který zemřel za lidské hříchy, potom Křesťanství je nesmysl! (Richard Bozerth, 1978).

Evoluce, ta nejsvětější ze všech svatých krav (Dough Bandow, „Fossils  Fallacies 1991). přesvědčila miliony že Bible není spolehlivá, a že Bůh Bible neexistuje. Jak říká profesor práv v Berkeley Philip Johnson: „Celý účel Darwinovy evoluční povídky je to, že nepotřebujeme předexistující inteligenci aby vykonala dílo stvoření“...... (Russell Schoch „Evolution of a Creationist“, November 1991).

Čelit pravdě.Johnson šokoval akademický svět v 1991 se svou knihou „Darwin on Trial“ S vědomím, že je neodpustitelným hříchem oponovat evoluci, Johnson odvážně a s dokonalou přesností právníka zničil Darwinovu teorii průkazem, že by u soudu neobstála. Johnson obvinil své akademické přátele že „opustili pravdivé a přesné ohlašování, ke kterému byla věda tradičně zavázána ve svém úsilí o vyhoštění náboženství z veřejného života...

Pakliže by byla evoluce pravdou, musely by existovat doslova miliardy přechodných mezistupňů, které by vyplňovaly fosilní záznam. Představte si nepatrných krůčků, které se musely odehrát přes období milionů let k vývoji plic ze žáber, žaludek a zažívací systém, oči, ledviny mozek a nervový systém skrze celé tělo, srdce a krevní oběh, sperma a vajíčko pro savce, vejce a skořápku pro ptáky a plazy, a.t.d. A přes to všechno, ani jeden z těch „chybějících článků“ se nikdy nenašel! A co s instinktem? Evoluce odpověď nemá. I kdyby se ten první netopýří radar náhodou objevil, kdo tu první mutaci-netopýra učil, jak ten radar použít? Kolik milionů arktických rybáků (ptáci) se muselo utopit, než se ten první naučil, jak navigovat tisíce mil přes oceán? Kolik lososů zabloudilo v moři, a nikdy se nevrátili na třecí místo, než se vyvinul jejich zvláštní instinkt? Kolik milionů pavouků zemřelo hladem, než pojednou - náhodou - se objevila schopnost plést pavučinu. Kolik milionů všech možných ptáků shnilo, než se naučili sedět na vejcích?


Pronásledování klamu.Jean Houston, která je jak teologem, tak i psychologem nás prezentuje syntézou psychologie, okultismu a evoluce v jejích učebnách i písemnostech. V některých z jejích shromážděních vedla účastníky do údajného probuzení „před-lidských vzpomínek“ jako cestu k získání vnitřního pohledu na jejich personality a postupu skrze „emociální bloky“... Zde je ukázka z jednoho takového mítinku: „Upamatujte se na dobu, kdy jste byli rybou, „ navrhuje Houston.... Téměř tisíc lidí si lehnou na zem a pohybují „ploutvemi“ jako by proplouvali vodou. „Upamatujte se vaše pocity, když jste se plácali jako ryba. Jak ten svět vypadá, cítí, chutná?“ ....... „Potom jste se dostali na pevnou zemi,“ Houston připomíná, jak nás provádí ve formě obojživelníků. ... Dále navrhuje, „Dostaňte se do formy plazů“ ... potom někteří z vás se stali ptáky, jiní vylezli na stromy. Sál byl pojednou plný opic a opů.... Stala se z nás hromada kroutících se těl na zemi - téměř tisíc žen z domácnosti, terapistů, umělců duchovních a jiných, každý znovu-prožíval své dávné hluboké vzpomínky.... (Shepherd Bliss, „Jean Houston : Prophet of the Possible).

Tato cvičení v „evoluční vzpomínce“, jak to Houston nazývá, je patentovaný nesmysl. Skutečností je, že nikdo takové „vzpomínky“ nemá. Takové vzpomínky nemohou existovat ani na rovině „nevědomí“, jak to Jung údajně nazývá „kolektivním nevědomím“, nebo dokonce na úrovni buněčné, jak někteří tvrdí, i když evoluce je mýtus, který se nikdy odehrát nemohl. Tak ce se tu vlastně děje? Zřejmě jsou účastníci přemluveni k fantazírování, aby se přidali regresivně terapeutické hře... Je úžasné pozorovat, kdo je ochotný účastnit se toho nesmyslu. Houston předsedala a organizovala symposium vedoucích politiků USA nazvané „Possible Society: An Exploration of Practical Policy Alternatives for the Decade Ahead“. Vypráví Houston o vedení asi 150 vysokých hodnostářů po celé tři dny. Měla tyto vysoké úředníky na podlaze, v představách vnitřních výletů po stopách „možné společnosti“. Taková cvičení pochopitelně vedou ke kontaktu s okultem právě tak jako cesty šámana, kterým jsou jasně příbuzné.... Evoluce, psychologie, šamanismus: Spojení je jasné ale je to víra v evoluci, která vedla spirálu směrem dolů k dnešní renesanci okultu. Tak vychvalovaný nárok na vyvíjející se trend až k dokonalosti vrátil člověka k pohanským pověrám....
3. Co je okult?
Slovo „okult“ pochází z latinského „occultus“ což znamená „skrytý“ „zakrytý“. Zahrnuje v sobě mystické poznání, magické síly získané z duchovního světa a rozdělované ve prospěch věřících a jsou zaměřené k destruktivním cílům proti nepřátelům těch, kteří byli zasvěceni .... Mistři takových okultních sil jsou zváni čarodějnými lékaři - lékařky (medicine man, woman), čarodějky, psychikové, kněží, kouzelníci , astrologové, guru, yogové, média, jasnovidci, hojitelé.

Někteří okultisté připisují tyto síly různým božstvům, jiní „Síle“, vesmíru vlastní, mající „bílou“ a „černou“ stranu, do kterých se lidé mohou napojit. Další lidé tvrdí, že používají normální sílu mysli, která múže být kultivována ve zvláštním stavu vědomí... Nakonec jsou tací, kteří tyto okultní síly připisují tuto „Sílu“ Bohu Bible...

Webster,s New Universal Unabridged Dictionary definuje okult jako: 1) skrytý, ukrytý , 2) tajný esoterický, 3) za hranicí lidského porozumění, mysteriózní, 4) vyznačující určitá mystická umění či studie - jako magii, alchimii, astrologii a pod. Ve zřejmém souhlasu s touto definicí, Archie Fire Lame Deer - medicine man se pyšní tím, že „medicine man“ má spirituální síly, které „věda bílého člověka“ nemůže vysvětlit......

Spojení s okultem nevzbuzuje pochopitelně rozpaky u čarodějného lékaře či čarodějky, ale u takového kněze, pastora či televangelistu jistě ano... A přesto mnoho známých křesťanských vůdců je angažováno v okultu a vedou své kongregace do tohoto omylu - jak později uvidíme.

Co se to děje?Před několika lety, když jsem přednášel v jednom městě na Floridě, byl jsem pozván na svačinu jedním vedoucím právníkem. Tento četl některé z mých knih a znal můj průzkum a tak mi chtěl dát několik otázek. Jakmile jsme si objednali, začal: „Nedávno jsem byl na jedné párty. Někdo mne představil Dr. X (jmenoval světoznámého jaderného fyzika). Po krátkém povídání o ničem, jsem se ho dost hloupě otázal: Kde, prosím vás, dostáváte takové brilantní nápady, které vás tak proslavily?

Jeho odpověď mne zarazila: “Většinu z nich jsem pochytil v noční škole“.. ... „Vy chodíte do noční školy?“jsem se zeptal nevěda zda to brát vážně... „Ne tak docela,“ odpověděl. „Je to něco jako .... někdy, když usnu, jsem - jak bych řekl ... tak nějak mimo tělo... nevím kde ... a většinou ve společnosti dalších vědců ... někde, kde se učíme pokročilé koncepty od mimozemšťanů či koho, ... možná spirituálních bytostí .. nevím nejsem si jistý.....“

Právník na okamžik přestal a hledal mou reakci. Nic jsem neřekl a tak pokračoval... „Byl ten člověk opilý, nebo si ze mně jen utahoval? Vypadal zcela vážně. Nevěděl jsem jak na to reagovat. To mně prostě „uzemnilo!“Co si o tom myslíte? Už jste něco podobného slyšel?“

Přikývl jsem. „Byl by jste překvapený,“ řekl jsem, „kolik mediků, vědců, spisovatelů, a vynálezců mluví o podobných zkušenostech. Základní myšlenka pro „Xerox“ kopírku, přišla podobně. Richard Bach tvrdí, že jeho bestseller „Jonathan Livingston Seagull“ mu byl nadiktován nefyzickou spirituální bytostí. A co Napoleon Hill. Četl jste něco od něho?“

„Napsal knihy o úspěchu a Pozitivním Duševním Postoji (Positive Mental Attitude). Myslíte toho?“ „Ano. Jeho knihy ovlivnily tisíce špičkových obchodních mozků kolem světa a změnily celý koncept úspěch/motivace vyučování. Hill tvrdil, že se všechno naučil od „Venerable Brotherhood of Ancient India,“ skupina vysoce vyvinutých Hindu Masters, kteří údajně žili před dlouhými staletími - mohou se oddělit od těla a cestovat kamkoliv si přejí. (Napoleon Hill, „Grow Rich! With Peace of Mind, - Fawcett Crest, 1967). Tito o sobě tvrdí, že jsou zde jako spirituální poradci lidí, které zasvětí do svých sil. To je všechno.“

Přichází milion otázek.„Vy žertujete,“ odvětil právník se skeptickým úsměvem. „Obávám se že nežertuji. Tento neuvěřitelný kontakt se záhadnými bytostmi z nefyzické dimenze už běží od počátku času.“ Žádal vysvětlení. Domnívám se, že tyto „bytosti“, se kterými se fyzik střetl jsou mimozemšťané obývající jiné planety , které - se svou superiórní technikou, byli schopni se dostat na Zem? A nebo to byly „spirituální bytosti,“ jak se domníval ten jaderný fyzik? Byli to andělé, démoni, nebo něco jiného? Nebo mohou být vysvětleny nějakým druhem vrozené síly uvnitř lidské duše? Co psychikové kteří předpovídají budoucnost, nebo pohybují fyzickými předměty silou mysli? Je toto všechno částí okultu? A co vlastně tedy ten okult přesně je? .... Při té svačině jsem se snažil, jak nejlépe umím, abych vysvětlil, proč všechno, o čem se zmínil, je opravdu částí okultu, jak to pracuje a co stojí v pozadí. Za ta léta od této konverzace, praxe okultu a jeho popularita vzrostla neuvěřitelně...

Obecný a snadno ověřitelný příklad.Logicky: Víra v okult by těžko přetrvala tisíce let, kdyby se lidé nedomnívali, že na tom něco je. Pochopitelně, velké množství primitivních společností by se zaručilo. Přísahali by, že kletba čarodějného doktora, nebo „zlé oko“ nepřináší jen „smůlu“ - ale i smrt. A my máme spolehlivá svědectví o těchto silách, jako je na příklad Yanomano šáman, který vypráví svůj příběh v knize „Spirit of the Rainforest. (M. A. Ritchie, „Spirit of the Rainforest, Island Lake Press 1996).

V prestižním žurnálu „Smithsonian“, v lednu 1996, bylo dokumentováno „proutkaření“, běžná součást okultismu.... Proutkaření má v sobě záhadnou sílu, pro kterou není žádné vědecké vysvětlení. Přesto jeho výsledky jsou ověřitelné a nepopíratelné. Hledání vody pomocí zeleného vidlicovitého proutku vrby, je starodávná okultní technika, známá celou historii. Jen v samých Spojených Státech, byla úspěšně použita na více než 500 tisíci místech v budování studní. Jak to „funguje“ je stále bez odpovědi. ... Dr.Peter Treadwell cestoval po světě pro farmaceutickou společnost Hoffman-La Roche aby „vyproutkoval vodní zdroje pro nově plánované továrny , před počátkem jejich stavby. Když oslovil jednu skupinu inženýrů v Baselu, Švýcarsko, Treadwell prohlásil: „Doufám, že se nebudete cítit zklamáni, když vám povím, že nejsem schopen vysvětlit metodu proutkování. Žádné vysvětlení nemám“... V jednom interview na otázku: „Jak je možné že Roche, společnost založená na vědě, používá nevědeckou metodu pro hledání vody?“ Treadwell odvětil: „Tento problém mne trápil po dlouhý čas, ale.... nacházíme vodu pro naší společnost metodou, kterou ani fyziologie, ani psychologie není schopna vysvětlit. Tato proutková metoda je spolehlivá na 100%“....

Proutkování může být spolehlivé na sto procent pro Treadwella, ale existují různá procenta neúspěchu pro jiné proutkaře, jak tomu v oblasti okultu bývá vždy. Proutkaři usuzují, že vlhkost v zeleném proutku je magneticky přitahována k vodě v zemi, a tím že ohýbá proutek dolů k zemi. Ale žádné magnetické přitahování vody k vodě proutkování nevykazuje. Když se proutkař pokusí zabránit ohnutí proutku, tento se ohne s takovou silou, že vidlicovitá část držená v rukou se odkroutí od své kůry. Je jasné, že taková síla nemůže být připsána k nějakému přitahování vody k vodě.Jádro problému: Sdělená informace.Mnohem důležitější je skutečnost, že proutek bude reagovat na otázky, přesně poukazovat na hloubku ve které se voda nachází, průtok za minutu a dokonce - kvalitu vody! Žádná neosobní síla není schopná předat informace! Kromě toho, mnoho moderních proutkařů používá pruty suché, bez jekékoliv vlhkosti, jiní mají dráty, plastiku a dokonce šňůry. Dále, kromě vody proutkaři nacházejí naftu, minerálové depozity, starodávná města, zakopané poklady a i jiné..... „Proutkařit, “ říká jeden expert, „je hledat s pomocí v ruce drženého instrumentu cokoliv .... podzemní vodu, jezero nafty, rudu, zakopané odpadové potrubí nebo elektrický kabel, letadlo havarované v horské divočině, ztracenou peněženku nebo psa ... ztracenou osobu... Jeden editoriál v magazínu pro zlatokopy („Gold Prospector) píše:

Proutkování je jednoduchá odpověď na vaše otázky. Položíte přírodě otázku, na kterou ona - skrze váš instrument - odpoví jednoduchým „ano“, „ne“.... Na příklad chcete najít zlato, kvalitu depozitu, počet uncí na tunu, šířka žíly, délka žíly, její hloubka pod povrchem, celkové množství rudy v tunách“....

Někteří proutkaři jsou dokonce schopni najít lokace pro vrtání, kopání či potápění tím, že používají proutek nad mapou! Henry Gross, zatím co seděl v Kennebunkportu v Maine, lokalizoval tři místa na mapě Bermud, a popsal přesně hloubku vrtu, kvalitu vody, a množství průtoku za minutu, které každá studna vydá. V té době byly Bermudy tři sta čtyřicel let bez pitné vody . kromě dob kdy se voda chytala do čehokoliv během deště! Deska na zdi v Kennebunkport, Maine nese nápis:

V této místnosti, 22 října 1949, Henry Gross nalezl pomocí proutku tři jeskyně pitné vody (Royal Barracks, Jennings, Clayhouse) na mapě Bermud, na ostrově kde údajně žádná pitná voda neexistovala. Henry je nalezl proutkováním v Kennebunkportu denních 63 tisíc gallonů - jen z Clayhouse......

Ted Kaufman, bývalý vedoucí úřadu občanských vztahů - nyní na penzi, pracoval s New York State Rangers (policie) a jako proutkař používal svých schopností v určování, zda ztracené osoby byly živé či mrtvé, a lokalizoval je na mapě. (New Realities, March 1982). První osoba, která objevila, že proutkaření se dá provádět na mapách byl Abbe Alexis Mermet, francouzský kněz, na přelomu století. Když jednou obdržel zoufalý dopis skrze transatlantickou poštu, od mnichů, kteří beznadějně hledali podzemní zdroj vody pro svůj klášter v horách Kolumbie, Mermet označil potenciální vrtné místo na mapě klášterního pozemku, který při prvním vrtu vyprodukoval víc pitné vody, než bylo zapotřebí... Jiní lidé proutkařili nad mapami aby našli spadlá letadla...

Věštění : Jiná forma magie..Obzvláště zajímavá zpráva, jak dokumentuje „Smithsonian“ je skutečnost, že proutkaření je dnes používáno k získání informací k téměř všem otázkám, které se člověk může ptát. To tedy znamená, že proutkaření je pouze jinou formou věštění (jakákoliv okultní technika pro získání informací a pomoci ze spirituálního světa pomocí fyzické pomůcky). Bible toto přísně zakazuje. Jiné takové pomůcky jsou: křišťálové koule, taroky, tabule Quija, čajové lístky. Ve Francii existuje více okultních praktiků pro léčení, nežli je tam doktorů!

Že proutkaření se také po léta nazývalo „čarování vody“ je důkazem, že všechny kultury rozeznávaly spojitost mezi proutkařením a okultem. A přesto tisíce těch, kteří se nazývají Křesťany, včetně pastorů a jiných církevních vedoucích se angažovali v proutkaření, aniž by si uvědomili spojení s okultem... Dnes je mnoho různých praktik používaných v církvích, včetně okultu. Alan Morrison vypráví, jak byl nucen napsat „Serpent and the Cross“, protože byl přesvědčen že je potřeba (v církvi) většího porozumění pro výraz „okult“. (Alan Morrison, „The Serpent and the Cross“, Birmingham, England - KM Books, 1994).

Invaze okultu nezačala včera. Už v čase, kdy první američtí kolonisté honili čarodějnice, sami čarodějnictví provozovali. Renesance esoterismu, astrologie, hádání z ruky, magické hojení. (Howard Kerr  Chyrles L.Crow, „The Occult in America“, 1986). Totéž vidíme i dnes. Kdysi zabřednutý hluboko v okultu, Morrison s hrůzou objevil, že „mnoho satanských vlivů, kterých se vzdal když se stal Křesťanem, získávají větší a větší popularitu uvnitř křesťanských církví a jsou považovány za platnou křesťanskou praxi. A trend roste....

Dobré či špatné?Používání okultních sil produkujících výsledky, které není možné materiální vědou vysvětlit, najdeme v téměř každém náboženství. Od takových, které se nazývají křesťanské, přes Pohanství k modloslužebnictví, čarodějnictví, satanismu... Okult naleznete i v náboženských směrech, které si oponují: Na příklad Sufismus v Islámu, Kaballa v Judaismu, úchylné křesťanské sekty, satanické kulty, UFO kulty.....

Pochopitelně římsko katolická církev bude argumentovat, že zjevení „Marie“ a jiných „svatých“, plus mystické transy „svatých“ nemají nic společného s okultem, ale jsou od Boha. Ty stejné argumenty by mohli použít Letniční i Charismatici (ať už katoličtí či protestanští), kteří připisují své mystické zážitky a zdánlivě zázračná hojení Svatému Duchu. Kde je pravda? Uvidíme.....

V Christian Science, a dalších „Mind Science“ náboženstvích, kde Bůh je „Univerzální Myslí“ je biblická zpráva o spáse skrze Kristovu oběť popírána, spojení s okultem je ještě zřetelnější. A když se dostaneme až k mysteriósním silám manifestovaných při woodoo, macumbě, Candomble a jiných domorodých a přírodních náboženstvích, spojení s okultem je nepopíratelné....

Že existují spirituální síly, které věda nemůže ani popřít, ani potvrdit - protože jsou mimo její dosah - bylo dostatečně demonstrováno ve všech kulturách, národech i náboženstvích v historii lidstva. Na akceptování a rozšiřování všech forem okultu je v dnešním světě, jak legitimní tak i žádoucí. Co z toho je blahodárné a co škodlivé jak pro společnost, tak i pro církev je otázka jiná......

Rostoucí jev.Rozšiřování a popularita psychických sítí je zřejmá v reklamách na TV, a v novinových inzerátech. Okultismus je jedna z rychle rostoucích odvětví naší doby. V listopadu 1966, deník „USA Today“ oznamuje: Kaballa je veliká móda Hollywoodu“. .... „Je to něco, o čem Židé nemluví“, (poznamenala TV Roseanna)... „jsem katolická shiksa“ (slangový židovský výraz pro toho, kdo nedodržuje náboženská nařízení), říká Diane Ladd, „ale jsem na spirituálním výletu“. Byla uvedena do Kabally, komediální herečkou Sandrou Bernhardovou.... Jef Goldblum prošel základním kurzem. Barry Diller a Dolly Parton navštěvovali privátní kurz. Roseanne vysvětluje: „Kaballa je spojkou mezi myslí a tělem, astrologií, Atlantidou, reinkarnací i počítači“....

Univerzalita a vytrvalost víry v záhadné síly, které existují v oblasti za materiální dimenzí byly výborně demonstrovány v bývalém Sovětském Svazu. Po více jak 70 let byl marxistický ateistický materialismus vnucován celému obyvatelstvu. V tom stejném čase byla všechna náboženství - od Křesťanství až po čarodějnictví - objektem silné perzekuce. Jakmile Železná Opona spadla, a s ní celé to pronásledování a zákazy jiných názorů, víra v okult okamžitě vyrostla jako houby po dešti. V čase psaní této knihy, na počátku 1997, jeden z nejpopulárnější TV pořadů v Rusku byl „Třetí Oko“, vysílaný každou sobotu. Jeho hosty byly čarodějky, parapsychologové, hojitelé, i ortodoxní kněží, kteří mixují své zvláštní pojetí Bible s křišťálovou koulí a všelijakými formami okultismu.... Jeden populární televizní psychik na ruské televizi tvrdí, že je schopný uhodnout z fotografie osoby, zda tato je živá či mrtvá, její zdravotní stav, kde žije, nebo kde je pohřbená. Ruská žena „hojitelka“ učí, jak použít moc okultu pro obnovení zdraví. Jiný populární psychik tvrdí, že vzkřísil mrtvé v márnici, a že je schopný snížit hladinu jedovatých látek v potravinách rituálními pohyby rukou. Potom „naplní“ potraviny i nápoje magickou silou a prodává je... Jeho zákazníci v celém Rusku přísahají na blahodárnost jeho zboží.... V Americe, Daerick a Nedrra Lanakila jsou vynálezci „léku energie a quantum hojení“... lék designovaný na přímou interakci s inteligencí tělo/mysl.... Skrze jejich organizaci , Y.A.T.O. Enterprise prodávají „Li.F.E. Enegizers System for Vibrancy. Toto se skládá ze zapečetěných lahviček naplněných „spirituální energii v roztoku destilované vody“. Tento produkt je zaměřený na „všechny čtyři systémy - fyzický, emociální, mentální a spirituální“...

Příkladů by bylo mnohem víc... Návštěva i menších měst a i venkovských městeček Ameriky odhaluje úžasnou rozmanitost okultních obchodů, některé na „hlavní třídě“... Nedá se popřít že dnes, navzdory celkovému skepticizmu, který by člověk očekával ve věku vědy, zájem - a dokonce víra v záhadno roste. Ani ten „nový okult“ New Age není nic nového! Navzdory počítačům, výzkum prostoru, komunikačním satelitům, internetu - ani „bozi“ ani rituály se vůbec nezměnily.....

Okultismus se v moderním světě nezměnil.Okultní praxe je silně rozšířená v každé kultuře, po celém světě. Na zahradní střeše moderního Istanbulského hotelu, bohatí obchodníci - kteří se pravidelně modlí podle Koránu - se radí se spiritistou na měsíčním mítinku, zatím co jejich manželky „čtou“ z kávové usazeniny zbyle z jejich snídaně. Obojí je Islámem zakázáno. V Rumunsku, byývalý komunistický hodnostář, který za dob Železné Opony nechal přivést indického guru jako část cirkusu, aby se s ním tajně poradil, nyní praktikuje okult otevřeně.... V Beverly Hills právník, jeho host, univerzitní profesor a jejich manželky s prsty na obrácené láhvi pozorují, jak se tato pohybuje pomocí neviditelných sil, po stole a odpovídá překvapivě přesně na všechny otázky.....

V New Yorku, hnaný tím stejným nutkáním, úspěšný businesman z Wall Streetu, se radí se svým astrologem, aby se dozvěděl zda kupovat, či prodávat.... V Kenyi, po rituálním tanci a tlučení na bubny šáman kmene Luo - se svolením United Nation World Health Organization naslouchá, jak starodávné spirituální bytosti hovoří skrze pacienty, kteří jsou v hlubokém transu. V tom stejném čase na Long Islandu, episkopální kněz a několik jeho „oveček“, provádějí seanci v pokusu mluvit s mrtvými příbuznými, aby získali moudrost od těch, kteří jí na zemi mnoho neměli, ale po smrti se - tak nějak - stali vševědoucími, co se dostali na tu „druhou stranu“.... V dusném horku Recife, v severní Brazílii, „bohové“ Oriša a bohyně, importované z Nigérie a Dahomey, kteří dostali nová jména katolických „svatých“, divoce posedli účastníky ceremonie macumba.

Mezitím v daleké Massachusettském Institutu Technologie, kandidát Ph.D. v slaboproudé elektronice, s otevřenou knihou „I Ching“ na klíně, zasvěceně pohodí na zem dvanáct hůlek řebříčku obecného a studuje pečlivě výsledný vzor... Hledá totiž radu pro důležité rozhodnutí ve svém životě.... Blízko odsud v Harwardu, profesor chemie medituje pod pyramidou, zakoupenou v obchodním domě. V hloubi džungle Amazonky, domorodci - potom co se napili „yage“, vína připraveného z „banisteria caapi“, upadnou do změněného stavu mysli, a počínají popisovat události, které probíhají v jiné vesnici. Bozi se ukáží být velmi přesní, když se druhý den objeví obyvatel popisované vesnice, a tím získají důvěru domorodců v „příští život“....

V Tibetu lámové provádějí starodávné rituály - nyní zakázané čínskými komunisty: Spirituální prostředník předává zprávy od bohů, démonů i mrtvých, zatím co „naljorpa“ hoduje na mrtvých tělech „osvícených“, aby zvětšili své psychické síly, nebo zapojí mrtvá těla do mystického tance, který vyvrcholí sexuální aktivitou s mrtvolami, které jsou démonicky oživené.... Na ostrově Hawaii, „kahuna“ provádí tajný „huna“ rituál, aby získal kontrolu nad „životní energií“ pro bohatého klienta, který pečlivě udržuje tuto konekci v tajnosti před konkurencí, a platí „kahunu“, aby proklel jeho nepřátele... V Hollywoodu, Kalifornii, v obchodě s okultními prostředky, dvě mladé dívky, které rodiče berou každou neděli do fundamentálních křesťanských kostelů, se probírají v rodiči zakázaných satanských a čarodějnických svazcích, v touze objevit pro sebe slíbené síly, které viděly v nedávném filmu pro mládež.....


Legitimní obavy.W.Brugh Joy je lékařem, který se stal guru. Přesto že měl dostatečné množství předběžných informací o povaze a nebezpečí okultu, zůstává jeho horlivým přívržencem a účastníkem. Ale i tak napsal toto alarmující varování: Napojení se na tuto energii je oheň, a následkem toho jsou psychózy, zesílení neuróz, urychlení procesu nemocí, a sebevraždy... (W.B.Joy, „Joy,s Way“ ).

Taková vážná vyrování jsou zřídka kdy slyšet od těch, kteří se snaží angažovat lidi do okultu tím, že hovoří pouze o výhodách. Jeden čte knihu Phila Jacksona „Sacred Hopes“, a nenajde ani narážku na fakt, že tam mohou být skrytá nebezpečí na cestě domorodého okultu, který tak vychvaluje. Na druhé straně jeho nadšení, slouží jako silné doporučení pro čtenáře. ... Naším cílem je objevit zdroj a finální odměny okultních sil... Bohužel již pouhá demonstrace zdánlivě zázračných sil je dostatečná, aby přilákala všechny kteří se domnívají, že „nadpřirozené musí být také blahodárné, užitečné... Každému z nás by mělo být jedno jasné: Zlo je opravdové, skutečné! Není ani rozumné věřit že zlo, tak viditelné na přirozené rovině, by neexistovalo v paranormální říši... Budeme proto zkoumat evidenci pro realitu těchto sil, a podíváme se tváří v tvář některým důležitým otázkám. Jsou tyto od Boha nebo Satana? Existují vůbec jak Bůh, tak i Satan? Nebo je jen jedna univerzální síla, která má „černou“ a „bílou“ stranu? A okultní síly: vedou finálně ke zlu či dobru, k požehnání nebi zkáze? Je vůbec možné, být si úplně jistým - co se týká zdroje a konečného výsledku okultních sil? Pakliže ano, jak?

Logika se odvrací a žádá vysvětlení.Že někdo tak vzdělaný, inteligentní a kultivovaný jako Phil Jackson, (kouč Chicago Bulls) společně s mnohými členy týmu, věří tak mocně v domorodou americkou spiritualitu, Zen Buddhismus a další okultní síly (právě tak, jako činí miliony právě tak vzdělaných a kultivovaných), by se zdálo popírat názor, že takové věci bychom mohli odepsat jako prostou pověru. Něco přesvědčivého se děje - ale které z těch mnoha vysvětlení, která se nám nabízejí - které je to pravé? Fakt, že mnoho „slavných“ lidí - a dokonce i vědců věří v existenci psychických sil, ještě není omluva pro naivitu. Logika se odvrací od Jacksonova tvrzení, že náhrdelník z medvědích drápů má skutečně v sobě okultní síly, které do nich implantoval medicine-man. Zdravý rozum se dívá nedůvěřivě na tvrzení, že takové síly mohou být předány těm, kteří stojí kolem a dívají se.... Je opravdu dostatečné se jen dívat? A co takoví, kteří se podívají jen náhodou, z důvodů ať už antropologických či historických - bez úmyslu získat jakékoliv spirituální bonusy od těchto totemů nebo fetišů? Není pochyb o tom, že dnes vytrvává víra v něco, čemu se moderní skeptici vysmívali jako pohádkám babiček a pověrám dětí. A toto je pravda dokonce mezi vedoucími vědci a intelektuály. Víra v a účastnictví na okultních praktikách doslova exploduje... Tato skutečnost volá po legitimním a vyčerpávajícím vysvětlení - vysvětlení, které budeme pečlivě hledat.

Vstup do zakázané oblasti.Člověk by neočekával, že by okult získal mezeru ve dveřích křesťanských církví už proto, že jej Bible přísně zakazuje jak ve Starém, tak i Novém Zákonu. Přesto všechno se církev nechala nachytat, jako ostatní svět. Mnoho z toho, co se dnes praktikuje v evangelických kruzích je starý šámanizmus (univerzálně přijatý název pro čarodějnictví a další okultní praktiky) pod novými jmény... Antropolog Michael Harner, sám praktikující šáman, je jedním z vedoucích expertů na šámanizmus. Velký počet základních prvků - o kterých Harner tvrdí že byly srdcem šámanizmu po tisíce let, jsou dnes rozšířené v církvích: Vizualizace, hypnóza, psychologické poradny, Pozitivní Myšlení, Pozitivní Zpověď a Východní meditace. (Harner, „Shaman“). V jakém rozsahu tyto zahrnují okult a proč, bude probráno na následujících stránkách. Mnoho těch, kteří si říkají Křesťané, jsou angažováni v okultu - někteří nevědomky...

Bible nám dává podrobnější seznam okultních praktik než citát z Websterova slovníku, jak jsme uvedli na počátku kapitoly... Písmo nám dává výčet: Taroky, Quija tabule, křišťálové koule, kyvadla, astrologii, hypnózu, mediální seance, nekromantie (komunikace s mrtvými). Bible je zakazuje všechny. Skutečnost, že jsou někdy lidé zdánlivě vyléčeni skrze okult, nebo se stanou finančně úspěšnými - ještě neznamená, že účelem a cílem okultu je požehnat lidstvu. Na háčku musí vždy být nějaké vnadidlo - jinak by nikdo „nebral“. I když finálním cílem je zlo, člověk musí očekávat nějaké dobro, jako prostředek svodu. Lidstvo by se těžko dalo nachytat na něco, co by bylo jasně a úplně škodlivé... Ten, kdo je angažovaný ve styku se záhadnými jevy, by neměl opomenout úvahu o finálním účelu. My se na ten účel poctivě podíváme....4. Smrt materialismu.


Mnoho lidí uvěřilo - že věda nás zbaví potřeby Stvořitele. Ale moderní věda právě k Němu poukazuje. Držet se materialistického světonázoru dá „fušku“…

(Michael Behe).

Existují síly mysli a síly mimo mysl, které vaše věda nikdy nemohla uvést do svého rámce - aniž by zničila sama sebe. .. podivné jevy, poltergeisty, telepatie, předtuchy, které jste pojmenovali ale nikdy nevysvětlili. Kompletní teorie vesmíru s nimi musí počítat..

(Athur C.Clarke)...

Největším objevem fyziky dvacátého století není teorie relativity, quantová teorie či rozbití atomu - ale všeobecné poznání, že jsme se ještě nedostali do styku s konečnou realitou...

(Sir James Jeans)


Přijetí Darwinovy evoluce v devatenáctém století, bylo klíčem k rozvoji a pohybu vědeckého světa k zarytému, skalnímu materialismu. A přesto, rostoucí počet vedoucích fyziků je přesvědčeno o realitě nefyzického světa. Mezi nimi byl Eugene Wigner laureát Nobelovy ceny, jeden z největších fyziků naší doby, John von Neuman matematik, teoretik v quantové fyzice - občas nazývaný „nejchytřejším člověkem, který kdy žil“ a sir Karl Popper, uznávaný jako nejslavnější filosof vědy dnešní doby. Sir John Eccles cituje Poppera:

Podle determinismu, každá teorie je uznávána z důvodu určité struktury v mozku toho, kdo ji uznává. A tím klameme sami sebe, kdykoliv se přesvědčíme že existuje něco jako argumenty či důvody. .. čistě fyzické kondice nás nutí přijmout cokoliv řekneme nebo přijmeme... (Sir John Ecclesa Daniel N.Robinson, „The Wonder of Being Human“)..

Jestliže materialismus a determinismus jsou pravda, potom teorie evoluce musí být výsledkem namátkových myšlenek a tím není pravdivá. Ve skutečnosti - už samý koncept pravého-falešného, dobra-zla - a dalších ideí a věr - bude jednoduše výsledkem náhodného pohybu atomů v mozku, které všechno počaly s Big Bang-em před miliardami let a tak náhodně pokračovaly nadále... Pakliže ano, naše myšlenky nemají žádný smysl, význam.. Naopak, fakt že mysl musí být něco jiného než mozek a že formuluje myšlenky mající smysl -je požadován naší každodenní zkušeností a vytváří další argument proti materialismu....

Evoluce zabila duši.Mortimer J.Adler píše ve své knize „The Difference of Man and the Difference It Makes“, že existuje taková úžasná propast mezi zvířecím instinktem a jedinečnými lidskými charakteristikami, (na příklad rozeznávání dobra a zla, ocenění krásy ) že není způsob, který by toto překlenul graduální evolucí. Lidská duše stojí jasně v cestě evoluci. Odmítnout speciální stvoření, jeden by musel dokázat, že lidská osobnost je prostě kvalita organického materiálu, získaná evolucí fyzického mozku a nervového systému. Behavioristické a humanistické psychologie zaopatřují „racionale“ pro všeobecnou akceptanci evoluce a materialismu. Charles Tart, profesor psychologie na University of California poukazuje na důsledky: Behaviorismus a psychoanalýza ukazují velmi jasně, že mysl je mozek. To ovšem znamená, že když zemřete, jste mrtvý. Přežití neexistuje. Žádný spirituální život neexistuje... Humanistická psychologie ... nás neučila přezkoumat mechanické předpoklady Západního světa - potvrzovala je!

Materialistické pochopení člověka vytrvalo jako predominantní pohled v akademii dost za polovinu našeho století. Psychologie (kterou se budeme zabývat v pozdější kapitole) byla rozhodnuta povýšit se na vědu na stejné rovině jako nejen medicína, ale i jako fyzika a chemie. Tento autor (Dave Hunt) si dobře pamatuje, tento převládající názor na univerzitě před padesáti lety: Lidé byli prostě komplex kousků proteinových molekul sdrátovaných s nervy, které dělaly podmíněné reflexy jako reakci na bombardování stimulů z „venku“. Lidské chování tedy mohlo být „přeprogramováno“ „vědeckou“ metodou „modifikace chování“.. Jednoho dne takto bude možné „přeprogramovat“ zločince a příliš agresivní politické vůdce - a tak změnit svět opět v ráj..


„Duch“ve stroji.Předpokládalo se že myšlenky vznikají v mozku jako výsledek chemických a elektrických procesů. Nic nefyzického neexistovalo. Navzdory zdravému rozumu, člověk byl zajatcem toho, co právě jeho mozkové buňky (z čistě mechanických příčin) „vymyslely“... Tento neuvěřitelný „fakt“ byl důsledně vyučován po celém akademickém světě....

Převládala veliká naděje, že zákony fyziky a chemie - aplikované na mozek - vysvětlí lidskou personalitu. To umožní psychiatrům zacházet s mozkem jako mechanik opravující stroj. A tak všechno nevhodné chování bude vyhlazeno. Nebudou války, zločiny, a tento svět se promění v rapsodii laskavosti, rozkoše a prosperity. Prostě Eden, ve který už nikdo nevěřil....

Ovšem, bylo nemožné potlačit evidenci, že mozek, namísto aby vyráběl myšlenky, jeho činnost byla produktem myšlenky! A pokud myšlenky vznikají nezávisle od mozku, musejí existovat někde mimo fyzický rozměr....Tato skutečnost je zjevná na základě existence mnoha myšlenek, pro které není žádný fyzický protějšek či stimulus, jako: pravda, spravedlnost, svatost, dokonalost, Bůh a tak dále do nekonečna... Ano, vědomí leží mimo rámec vědy. Michael Polanyi argumentuje: Nejnápadnějším rysem naší vlastní existence je naše vědomí (sentience = pocit bytí, ne myšlení). Zákony fyziky a chemie nezahrnují žádnou koncepci vědomí a každý systém zcela determinovaný těmito zákony musí být insentientní (bez vědomí). Pravda, potlačit tento fakt může být v zájmu vědy - ale ne v zájmu pravdy“... (Michael Polanyi, „The Tacit Dimension“ , 1967).

Počítač - ať už jakkoliv inteligentní, může dělat pouze to, k čemu byl naprogramovaný. A ani mozek - i když mnohem složitější než počítač - nemůže myslet „sám o sobě“.. Kdyby byly myšlenky výsledkem nervové činnosti v mozku, byli bychom bezmocně vlečeni našimi chemicko/elektrickými procesy určující naše myšlenky, a dokonce naše emoce i morálku. Žádná racionální osoba by nemohla akceptovat takovou hypotézu, protože demonstrujeme naší sílu vůle a tím kontrolujeme naše mozkové buňky nesčetněkrát za den... Ve stroji je nějaký „duch“. Lidská duše a duch provádějí veškeré myšlení a používají mozek, aby sděloval tyto myšlenky tělu a skrze tělo dalším..

Žádná „věda“ lidského chování.Aby materialismus byl platnou teorií , lidská osobnost a a chování by musely být vysvětlitelné v čistě vědeckých pojmech a být podřízené modifikacím podle zákonů fyzických věd. V tom případě by bylo teoreticky možné, přesně předpovídat lidské chování a měnit programem osobnost... Přestože nyní mnoho psychologů přiznává že jejich profese není vědou, ještě stále se někteří tohoto klamu drží... Není zapotřebí příliš inteligence k rozpoznání pravdy, že „věda lidského chování“ existovat nemůže. Kdyby tomu bylo tak, potom kdyby muž řekl své ženě či dítěti „miluji Tě“, nebylo by to o nic významnější říci že mně bolí žaludek nebo že mne něco svědí... Láska, ocenění krásy, pocit nespravedlnosti, a další unikátní emoce a porozumění člověka by byly pouze fyzikálními reakcemi uvnitž mozku, nervů a žláz, totálně vysvětlitelné fyzickými zákony, a tím významné asi tak, jako chemické reakce ve zkumavce....

Přestože psychologové behaviorismu, jako B.F.Skinner, se po léta pokouší přesvědčit sebe a druhé, že člověk je robotem, který reaguje na podněty - bez síly pro opravdové volby milovat, nenávidět, být laskavý nebo surový - už jenom pár psychologů na to věří.... Zřejmě ještě jedna osoba, která tak věří, je Bill Gates, zakladatel Microsoftu a nejbohatší muž světa, kterého si cení na 37 miliard dolarů. Gates věří, „že jednou budeme schopní reprodukovat inteligenci a emoce ve stroji“.. Ale připouští že vychovávat dceru Jenifer „jde za analytický popis“... Gates možná jednoho dne přijde na to, že Jenifer není mašina....

Odlišení mysli od mozku.Pakliže všechno co existuje je materiální vesmír, potom každá tvář okultismu (který se nutně může odehrávat pouze v nefyzickém vesmíru), je jednoduše pouhý klam! Ovšem, na druhé straně existuje příliš mnoho evidence, která podporuje ESP (mimosmyslové vnímání - éxtra-sensory percertion), telekinézi, předtuchy, činost poltergeistu, a jiné formy, aby dovolily přijmout dogma materialismu. Carl Rogers nedávno přiznal, že „mysl je něco, co je mnohem větší než mozek“ Uznávaje, že vědomí nelze vysvětlit materialisticky, Rogers si uvědomuje důsledky a na této bázi předpovídá praktické použití takových paranormálních jevů jako telepatie, věštění, předtuchy, hojící energie, sílu meditace, transcendentní síly... (Life Times:Forum for a New Age no 3.) Wilder Penfield, slavný neurolog to podává velmi dobře: „Mysl je na mozku nezávislá. Mozek je počítač, ale ten je programován něčím, co je mimo něj - mysl.“ (William Proctor, „Your Maximum Mind,“ 1987).

Logicky, pakliže je mysl/duše/duch nezávilslá na mozku, může přežít smrt těla. Karl Jung, odvětil na otázku, zda může duše přežít tělo: Totální ztrátu vědomí může doprovázet vnímání vnějšího světa a živé zážitky snů. A protože mozková kůra - sídlo vědomí - v tom čase nefunguje, nemáme doposud žádné vysvětlení pro takový jev. Je možná evidence pro - alespoň subjektivní vytrvání kapacity pro vědomí - dokonce i ve stavu totálního bezvědomí“.. (Carl Jung, „Memories, Dreams, Reflections - Pantheon Books, 1963). Že nějaká forma vědomí existuje i když mozek nefunguje, je evidentní z mnoha svědectví těch, kteří byli prohlášeni „brain dead“ a přesto žili, aby detailně popsali co se kolem nich dělo, když byli oživováni. Vědomí které funguje nezávisle na mozku, je zřejmě nefyzické. Svět okultu je nefyzický také, ale může ovlivnit fyzickou oblast tak, jako nefyzická mysl operuje v našem mozku.

Dálkové přijímání...Jedna z nejsilnějších okultních praxí dnes známá, je nazývána „přijímáním na dálku“ (remote viewing)... Budeme o ní jednat podrobně v příští kapitole. Zasvěcenci tvrdí, že jakoukoliv informaci lze získat - bez ohledu na to, jak daleko je je vzdálená prostorem nebo časem ať už minulým či budoucím. „Dálkové přijímání“ je stále používáno jak Američany, tak i Rusy - a jinými výzvědnými organizacemi. Výsledky, mnoho z nich ještě utajené, jsou tak úžasně nenormální, a totálně nevysvětlitelné vědou. Jsou tak přesné, že vlády se na ně spoléhají, i když jde o životy..

Jednou z dnešních autorit v tomto směru, major Ed Dames svědčil, že používal okultní síly v armádě. Congress prý o těchto aktivitách ví, a uvolňuje podporu k tomuto účelu.. Dames je vedoucí „Psi Tech“, firmy která se specializuje v „remote viewing“ pro civilní svět.... Stále používaní armádou v obtížnějších případech, reklamují že byli schopni lokalizovat chemické zbraně, které Sadám Hussein měl v Iráku poschované. Ve všech případech „remote viewing“, hlásí Psi Tech 100% úspěch! Edgar Cayce již před mnoha léty tvrdil, že je schopný „vidět“ tělo pacienta, kterého z transu vyšetřoval, mohl popsat pokoj i postel, ve které se pacient nacházel. Většina Cayceova „remote viewing“ - včetně jeho diágnóz se ukázaly být neuvěřitelně přesné! Takové praktiky pokračují mezi psychiatry dodnes. Time magazín nedávno oznámil: Rosemary Altea je spirituální medium, Apač, jménem Grey Eagle, se dorozumívá s duchy pro hojení, vedení a utěšování.

Altea píše v „The Eagle and the Rose“: Používáním energie mysli, napojené na univerzální energii Boha, jsme schopni hojit v nepřítomnosti pacienta, či na dálku“... Ti, kteří používají „remote viewing“ nejsou připraveni připustit účast spirituálních bytostí. Zmiňujeme se zde zběžně o „remote viewing“, protože přispělo velikou měrou ke smrti materialismu. Pro tento pozoruhodný jev neexistuje žádné fyzické vysvětlení.... Další z expertů na tento jev, který je také používán vojenskými úřady Spojených Států je profesot Emory Univerzity Courtney Brown. Ve svém civilním životě přednáší to, co sám nazývá „Scientific Remote Viewing (SRV).

Profesor Brown říká: „Musíte pochopit, že „remote viewing“ je absolutním důkazem toho, že jsme víc než naše fyzická těla.“ SRV bylo vyvinuto v laboratorních podmínkách, a nyní se provádí opět za laboratorních podmínek při nejpřísněší kontrole. Procesy „remote viewing“ dokazují že máme duši, že jsme více než fyzické bytosti, protože vlastnosti duše používáme, když praktikujeme „remote viewing“. „Tam venku“ existuje celá říše života, která není fyzická...“ (Brown, interviw 1966).

Věda a Mysl.Pakliže všechno v našem vesmíru pracuje podle vědecky definovaných fyzických zákonů, potom neexistují jinosvětové, záhadné, nevysvětlitelné síly a ti kteří v ně věří, žijí v klamu. Na druhé straně, jestliže existuje nefyzická dimenze, potom kdo ví, jaké úžasné „bytosti“ a „síly“ tam někde mohou být? A pakliže mysl existuje v nefyzické dimenzi, nezávisle na mozku, nemohla by použít síly té dimenze a udělat kontakt s bytostmi tam existujícími?

Zřejmě, vydat se do takové dimenze, by mohlo být nebezpečné. Je to snad z tohoto důvodu, proč Bible účast na okultu zakazuje? Jedno je jisté: Jakékoliv pochopení či ochrana, které by člověk očekával od zákonů fyzické vědy, to všechno musí nechat „doma“ na takové dobrodružné výpravě... Je jasně chybou žádat fyzické vysvětlení pro spirituální zážitky - a když žádné vysvětlení nepřichází, odmítnout realitu spirituálního rozměru života. To by bylo jako tvrdit že když „spravedlnost“ či „poctivost“ nemají žádnou „chuť“ pak neexistují. A přesto takové pošetilé soudy vědy byly přijímány nekriticky ještě dlouho v tomto století, až více vrcholných vědců počalo promlouvat proti takovému nesmyslu. V poukazu na existenci spirituální dimenze, Sir Arthur Eddington napsal: „Schéma nové fyziky je nyní formulováno tak, že je téměř samozřejmé, že fyzika je částí něčeho mnohem širšího“.. (Ken Wilber, „Of Shadows and Symbols: Physics and Mysticism“ , 1984).

Že to „něco širší“ by mohlo být nefyzické je - jak Eddington věřil, navrhnuto samými kvalitami vesmíru, jak jej známe. Objev přízrakových částeček jako neutrino, činí existenci nehmotných duchů, či jiné nefyzické inteligence více přijatelné ve vědeckém kontextu. Bez jakýchkoliv fyzických vlastností - žádná masa, žádný elektrický náboj, žádné magnetické pole - neutrino se chová velmi podobně jako „duch“. Ani gravitace, ani elektromagnetická síla má jakýkoliv vliv na neutrino. Neutrino, letící z intergalaktického prostoru téměř rychlostí světla, proletí v okamžiku Zemí, aniž by se srazilo s čímkoliv. Tato skutečnost činí návrh, že duchové procházejí hmotou - méně fantastickým...


Vědecký mysticismus.Pochopitelně, zarytý ateista minulosti, nemohl přijmout existenci duše a ducha, a tak pokračoval v podpoře materialismu i v situaci, kdy tváří v tvář rostoucí evidence pro opak. Tento pohled převládal v kruzích vědy do nedávna. Věda požívala tradičně takovou nepochybnou autoritu, že byla téměř uctívána. Tím vzniklo náboženství scientismu. Scientismus má nesmírně důležitý faktor při vytváření jak sekulárních, tak i náboženských pohledů dnešního světa. Charles Taft definuje scientismus jako „psychologickou nadvládu materialistické filosofie ztvrdlé v dogma pod maskou skutečné vědy“. (Charles Tart, „Science versus Scientism“, Brain, Mind  Common Sense)...

Mnoho vědců se vydalo na cestu po stopách Einsteina a obrátilo se k mysticismu. Než by uznali existence Boha Bible, raději přijali - jako východisko - v pozadí evoluce univerzální Sílu, univerzální Mysl nebo Vědomí... Psychologie pomohla nastolit tyto pseudospirituální víry. Carl Jung, který se v okultu angažoval velmi hluboko, si již postuloval své „kolektivní nevědomí.“ Na tento koncept se podíváme později.

Zatím co vývoj transpersonální psychologie na počátku sedmdesátých let přinesl s sebou neochotné připuštění, že spirituální dimenza je reálná, (Rogo, „Psychology“) existoval jasný odpor vůči názoru, že věda nad ní jurisdikci nemá. Věda si nadále udržovala pověst „jediného, kdo může ohodnotit jak fyzické, tak i nefyzické. Byli jsme vychováni v úctě k „vědeckému vysvětlení“ všech jevů. Mnoho lidí angažovaných v New Age byli velmi nakloněni předstírat, že mají „vědeckou“ podporu. Když TM (transcendental meditation - druh yogy) propadlo jako „Spiritual Regeneration Movement“, Mafariši Mahesh Yogi změnil název na „The Science of Creative Inteligence.“ S novým, podvodným jménem se TM stala celosvětovým úspěchem...

Jedna z nejstarších náboženských praxí v Hinduismu a Buddhismu se nyní jmenuje „věda yogy“. Toto nové označení jí dává ctihodnost, kterou si nezaslouží. Mezi těmi, kteří se snaží znovuzrodit náboženské rituály jako vědu, jsou Dr.Walter Yeeling Evans-Wentz, který studoval na Stanfordské Univerzitě pod slavným psychologem Williamem Jamesem. Evans-Wentz se stal známým jako „učený cikán“; cestoval po celém světě, aby získal zasvěcení do Hinduismu, Buddhismu a do dalších pohanských náboženstvích. Jeho první kniha obsahovala léta bádání v existenci „wee folk“ v Irsku. Napsal: Můžeme vědecky postulovat, předvedením dat psychického bádání, existenci neviditelných inteligencí jako bohů, džínů, démonů, různých druhů v víl a nehmotných lidí - duchů zemřelých.... (Walter Yeeling Evans - Wentz, „The Fairy Faith, 1966).

Pakliže se taková víra zdá být staromódní pověrou, potom se podívejte blíže na velmi populární televizní show dneška „Touched by an Angel“ (Dotyk anděla). Mnoho diváků se neostýchá vzít tato rozkošná poučení a teorie na příští život, zcela vážně.... Ať už je jakékoliv spojení mezi očekáváním - zvýšeným samotným televizním programem - počet lidí, kteří tvrdí že spatřili anděla, roste... Ovšem, to slyšíme již od počátku času.... Nejpodvodnější kulty dneška adoptovaly výraz „věda“ , aby vzbudili zdání důveryhodnosti pro: „Science of the Mind“, „Religious Science“, „Christian Science“ a pod. Nemůže být většího anachronismu a klamu - mysl a duch jsou mimo dosah vědy. Bylo by stejným klamem trvat na bási kterékoliv analýzi učiněnou fyzickou vědou, že okult, který operuje ve sféře mysli, ducha, duše neexistuje.. Fyzická věda - svou vlastní definicí - nemůže pronášet jakékoliv soudy o nefyzické oblasti..


Zrod parapsychologie.

Nakonec věda, po více než sto let se válející v bahnu totálního materialistického odmítnutí nefyzického rozměru, se konečně dostala k připuštění sféry za hranicemi fyzického vesmíru, která může být osídlena spirituálními bytostmi. Po intesivních rozhovorech v Evropě i Americe, profesor filosofie věd John Gliedman napsal „Scientists in Search of the Soul“ někdy před deseti lety v Science Digest: Od Berkeley po Paříž, od Londýna do Princetonu prominentní vědci z tak rozličných oborů jako je neurofy

siologie a quatntumová fyzika vycházejí na světlo a připouští, že věří v možnost - při nejmenším - takových nevědeckých „jednotek“ jako nesmrtelný lidský duch, a božské stvoření....

S praktickou smrtí materialismu se narodil nový „vědecký“ přístup k okultu nazvaný parapsychologie, která se učí na většině hlavních univerzit. Ovšem, jelikož nefyzický rozměr je zcela mimo říši vědy, potom pokusy prozkoumat jej „vědecky“ a zjistit jak vlastně funguje, musí vést k omylům. Zdá se že jsme dosáhli bodu o kterém snil „Screwtape“, načrtnutý „Wormwoodovi“ ve slavné „Screwtape Letters“ od C.C.Lewise: My, démoni máme před sebou kruté dilemma. Když lidé v naší existenci nevěří, ztrácíme všechny příjemné výsledky přímého terorismu a nemůžeme si hrát na kouzelníky. Na druhé straně, pakliže v nás věří, nemůžeme z nich udělat materialisty a skeptiky. Alespoň ne - prozatím..

Chovám naději, že se - v pravém čase naučíme jak emocializovat a mytologizovat jejich vědu do takové míry že víra v nás (i když ne pod tímto jménem) v nich zakoření, zatím co lidská mysl zůstane uzavřena víře v Nepřítele (Boha Bible-Otce z panny narozeného Spasitele- Ježíše Krista)... Ta Síla Života, uctívání sexu a některé psychoanalytické aspekty se mohou ukázat užitečné. Jestli se nám podaří vytvořit dokonalý typ Materialistického Kouzelníka, který uctívá to, co nazývá mlhavě „silou“ a na druhé straně popírá „duchy“ - potom konec naší války bude na dohled...

Ale prozatím ta skutečnost, že čerti jsou převážně jen komické figurky v moderní představě - nám pomáhá. Jakmile jim povstane podezření o naší existenci, navrhněte jim obrázek něčeho v červených kalhotech a přesvědčte je, že když nemohou uvěřit v toto, (stará poučka jak je zmást) potom nemohou věřit ani v nás“. (C.S.Lewis, The Screwtape Letters, 1976).

A tak se nám naskýtá množství jakoby-materialistických vysvětlení, všechna „vědecky ověřená“, o tom co by ty nehmotné „jednotky“, které komunikují s lidmi, mohly být.... Tato pohledy oscilují od „částeček duše“, či síly vytvářené „nevědomím“, až po duchy mrtvých, či mimozemšťanů, kteří nás navštěvují z jiných nebeských těles - nebo dokonce skrytě žijících mezi námi. Jakákoli námitka, že by to mohli být démoni, jejichž cílem je podvádět a nakonec zničit lidstvo, se setká se zdvořilým úsměvem, bolestnou nedůvěrou, či vyloženým pohrdáním...


Nová „věda“ o vědomí.Profesor Courtney Brown řídí „Farsight Institute“, jehož cílem je, jak říká Brown „vědecky demonstrovat nám všem, že my lidé jsme více, než naše fyzická těla, a že život existuje jak ve fyzické, tak i v nehmotné rovině. Brown je přesvědčený, že některé z těchto záhadných „jednotek“, se kterými psychici přicházejí do styku zde na planetě Země, jsou ve skutečnosti mimozemšťané, Tvrdí, že on sám s nimi psychický kontakt učinil.

Bohužel, Dr.Brown se spoléhá na svou značku „vědy“ místo Bible, a dostal se do vážného omylu, o kterém budeme jednat v příští kapitole. Devatenáctého listopadu 1996, řekl Brown na programu rádia Art Bell toto: Z našeho hlediska, co lidé potřebují opravdu vědět, je pravda o novém vědeckém pochopení naší celkové struktury ... těla a duše. Nakonec, lidé potřebují vědět že Farsight Institute je zasvěcen bádání a učení o naší základní přirozenosti na úrovni výzkumu o vědomí... Jsme na křižovatce naší lidské evoluce. Nakonec ... jednou přijde den, kdy všichni pochopí, že ta veliká debata o tom kdo jsme a proč existujeme, byla znatelně rozhodnuta. A to je v kostce naše mise.... (To Whom It May Concern, 1997).

Zde máme novou „vědeckou“ ideu, že člověk musí dosáhnout „vyššího stupně vědomí, aby pochopil věci tak, jak ve skutečnosti jsou... Ale změněný stav vědomí dovoluje démonickým bytostem, aby převzaly kontrolu nad mozkem a vytvořily ilusorní vesmír... Toto bylo zřejmě hlavním problémem kultu „Heaven´s Gate“, kde 39 členů spáchalo společnou sebevraždu v Rancho Santa Fe, blízko San Diega, v březnu 1997. Představili si, že obdželi „transmisi“ z „příští Hladiny“, která jim sdělila, že je čas „jít dále“ na jejich evoluční pouti za dokonalostí, a když za sebou zanechají svá těla, budou vyzvednuti obrovským UFO, které údajně sledovalo kometu Hale-Bopp....

Další „UFO“ skupiny dostaly stejná data. Dr.Brown publikoval na Internetu v roce 1996 prohlášení pod názvem „The Interdimensional Portal“. Tvrdí tam, že Scientific Remote Viewing „se zdá naznačovat, že existuje nějaký typ mezi-rozměrového portálu či brány blízko Země, a je používán pro transporty. Zda toto prohlášení povzbudilo výše zmíněný kult, aby se připravili na „transport“ - se už nikdy nedozvíme...

Tito vysoce inteligentní lidé, kteří se pokoušeli následovat „vědu“ namísto Bible, v jednání s těmi, o kterých se domnívali, že jsou mimozemšťané. Pakliže opravdu obdrželi psychické zprávy, bytosti posílající je - museli být démoni rozhodnuti je zničit... Členové kultu věřili, že království které hledali, a do kterého věřili že jsou transportováni skrze sebevraždu, je „evoluční stupeň nad člověkem.“ (Člen kultu hovořící na pásce - vysíláno na CNN, březen 27-28 1997). A byli oklamáni do víry, že příchod Hale-Bopp komety, signalizoval chvíli jejich odchodu.

V jejich prohlášení na Internetu vidíme opět klíčovou roli kterou evoluce v kultech hraje: „Těší nás, že náš Starší Člen (poukaz na Ježíše), v Evoluční Rovině Nad Člověkem (Království Boží) nás informoval, že příchod komety Hale-Bopp je znamením, na které jsme čekali - přílet mezi-rovinového plavidla z vyšší, nadlidské roviny, které nás vezme domů, do „jejich Světa“ - do skutečného nebe...

Našich 22 let školení na této Zemi pomalu končí, a nastává „maturita“ z Lidské Evoluční Roviny. Jsme šťastně připraveni opustit „tento svět“. Budete-li studovat náš materiál na Internetu, pochopíte naší radost - a možná i najdete „letenku“ a odletíte s námi během tohoto „otevření“. Jsme velmi vděčni, že jsme měli tuto příležitost připravit se na členství v „Jejich Království“, a poznat Jejich neomezenou Péči a Výchovu.“

Tato zřejmá upřímnost projevená ve zprávě, odhaluje moc démonických bytostí podvádět; bytostí, se kterými byla tato skupina zřejmě po minulých dvacet let ve styku. Dokonce i bývalí členové stále ještě mají tuto bizarní víru. Při interview na CBS „60 Minutes“, jeden bývalý člen, jehož žena je mezi mrtvými, vyjádřil lítost, že nebyl mezi těmi, kteří „odešli z tohoto světa“. Na rádiu KQED-FM San Francisko řekl: „Nemyslím na ně jako na mrtvé. Jistě, jejich těla ...ano. Věřím, že jsou někde v prostoru, Zvykají si na nová těla - s lepší přirozeností - androgynózní (bez sexu) Je to evoluční stupeň - nepovažuji to za sebevraždu“...


Narůstající omyl.Mnoho lidí, kteří se nazývají Křesťany, jsou zatahováni do okultu, protože tento uznává existenci duše a ducha, a někdy to zní biblicky. Tento zdánlivý souhlas s Biblí je Satanův úmyslný podvod aby svedl prosté dušičky do hlubšího klamu. ... Profesor Brown věří, že lidská duše existuje ve stejném okamžiku, po celém vesmíru. A tak - podívat se na cokoliv co se právě děje v jiné části vesmíru, chce pouze změnit fokus našeho povědomí, od těla k duši.

Zde je program „Mission of the Farsight Institute“ : Paradigm Západní vědy postuluje, že vědomí je jev, který závisí na fysiologii mozku. Přestane-li fungovat mozek, přestane existovat vědomí. Tento názor dominoval společnosti a zabraňoval vědeckému bádání vlastnosti duše. Následky byly devastující pro spirituální pochopení života. Farsight Institute je zasvěcený praktickému a užitečnému použití Scientific Remote Viewing .... ve snaze pomoci lidstvu rozpoznat to, co je reálné ve vesmíru, který je plný záhad. Používáním kontrol moderní vědy, naším cílem není méně než pochopit přirozenost Boha....

„Pochopit přirozenost Boha“ pomocí nějaké „vědecké“ metody, je tou nejlepší cestou k ultimátnímu omylu..... Můžete si být jisti, že bůh doktora Browna není Bohem Bible - protože v tom případě by se Brown obrátil k Jeho Slovu pro pochopení.... Věda stále ještě sedí na trůnu - i po smrti materialismu. To je dobrý recept pro katastrofu.....


Neotřesitelné, univerzální přesvědčení.Celou historii lidstva, ve všech jeho kulturách, existovalo neotřesitelné přesvědčení že nefyzická říše, obydlená duchovními bytostmi existuje... Že dokonce i ateisté nejsou imunní vůči tomuto smyslu „noumenalu“ (realita za hranicí smyslů), je snadné demonstrovat: Napínavá mystérie, nebo realistický válečný film vyvolávají určitý strach v čtenářích či divácích. Horory a nebo knihy o okultu vyvolávají více strachu. Proč?

Čelit zbrani je jedna věc; čelit neviditelnému „duchu“, který hází nábytek po celém bytě, přináší strach jiného druhu, dokonce i u zatvrzelého ateisty, který takové bytosti popírá. Jak argumentuje A.E.Taylor, filosof: „Zlověstný“ je něco, co se prostě nedá aplikovat na „tento“ každodenní život, ale tlačí se na nás, jako podivná přítomnost světa „druhého“. Těžko by se dalo věřit, že i ti největší skeptici by tento pocit neznali....

Ten pocit „zlověstného“ o kterém se Taylor zmínil, je zcela normální. Dá se občas potlačit, ale zůstává, ať už jakkoliv hluboko. V bývalém Sovětském Svazu - i po sedmdesáti letech povinného ateismu a všem krutým zásahům proti náboženství, kvete okult na všech stranách... Víra v nadpřirozeno je součástí lidského vědomí, která vytrvává, navzdory všem argumentům, které skepticismus může vyprodukovat....

Duchovní entity a okult.

Robert Jastrow - zakladatel, a po mnoho let ředitel „Goddard Institute for Space Studies“ teorizuje, že evoluční vývoj mohl, na některých planetách, probíhat o desítky miliard let déle než na Zemi. I když teorie evoluce je matematicky nemožná, Jastrowy konkluze jsou i tak zajímavé. Navrhuje pohled, že některé „entity“ se mohly vyvinout za hranici omezení prostorem, hmotou i časem: Život, který počal miliardu let před námi, by mohl být dávno za maso-krev formou, jak my jej známe. Třebas unikl smrtelnému tělu, aby se stal něčím, čemu my říkáme „duch“. A tak, jak víme, že „tam“ je? Možná, že se může materializovat i odmaterializovat. Jsem si jistý, že má magické síly podle našeho standardu“..

Sir John Eccles, nositel Nobelovy ceny za výzkum mozku, popisuje mozek jako „stroj, který je ovládaný duchem“.. Jako výsledek svého bádání Eccles věří, že je mocná evidence k podpoře tradiční víry v existenci nefyzické duše a/nebo ducha - a tento duch vlastně řídí mozek a tím celé tělo. Je zároveň velmi rozumné předpokládat, že „operátor“ může přežít smrt „vozidla“, které řídil...

Pakliže lidský duch tedy „řídí“ mozek, který potom řídí tělo, v tom případě psychedelické drogy, yoga, hypnóza TM a další techniky pro změnu vědomí, mohou uvolnit normální spojení mezi duchem a mozkem. Takové dočasné „rozpojení“ by mohlo dovolit jinému duchu aby řídil mozek - a tím si podřídil celou osobu okultním poutům a klamům...

John Lilly sestrojil „izolační tank“, který inspiroval tvůrce filmu „Altered States“. Lilly se ponořil do bádání „změněných stavů vědomí“. Některé z jeho poznatků jsou zajímavé: Z určitých zkušeností které jsem zažil - opuštění těla v izolačním tanku, řekl bych, že duch ovládá „bytost“, která ovládá mozek“.. Dále, když pracujete v tanku, vše co jste učinili, je utlumit veškeré známé smysly... gravitační pole je zredukováno na možné minimum.... Jakmile jste utlumili mozek na minimum, jste volni odejít. Někdo tomu říká „srozumitelné snění“ (lucid dreaming). Je to snadnější, máte-li nějakou psychedelickou pomoc v sobě, ale spousta lidí začne prostě meditovat a dostane se do změněného stavu mysli.... Mám dojem, že z toho může vyjít spousta nové vědy.“


Materialismus je mrtvý.

Lilly byl pouze jedním z psychiatrů, antropologů a jiných badatelů, kteří si uvědomili spojení mezi drogou a okultem. A zde byl další mocný faktor přispívající ke smrti materialismu. Psychodelické drogy otevřely dveře do celého vesmíru za materiálním světem. Dvě západní generace se osvobodily od materialismu drogami, a na konec byly pohlceny okultem....

Žádný argument nemohl přesvědčit ty, kteří prožili „změněné stavy“, že reality byla omezena pouze na fyzický svět..... Pohledy, vůně, chutě, zvuky a dříve zmíněné pocity v této podivné nové zemi mysli se zdály živější a reálnější než ty, z tak zvaného „skutečného světa“. Běžná realita se zdá být bezbarvá a bez chuti v porovnání. „Magické dveře,“ jak Carlos Castaneda nazývá svět čaroděje. (Carlos Castaneda, „The Power of Silence“, 1987). dveře do říše, která překonává i „Alenčinu Říši Divů,“ se otevřely doširoka, a Amerika už nebude nikdy taková, jaká byla před tím... Ten svět je obydlen bytostmi (entities), které se budou vždy ukazovat v takové masce, která se jim právě hodí nejlépe.

Přestože William James, profesor na Harwardu byl kdysi přesvědčený, že lidská osobnost a chování mohou být vysvětleny na materialisticko/deterministické rovině, stal se později podpůrcem náboženských a mystických zážitků, pro které nebylo žádné materialistické vysvětlení. Bohužel, stále se držel „vědeckých metod“, aby vysvětlil spirituální říši. Důsledkem toho James, právě jako další členové kultu Rancho Santa Fe uvěřil klamu, že „existují vyšší síly, které jsou v práci o záchranu světa“... Proč by tyto údajně „vyšší síly“ měly být zainteresovány na záchranu lidstva? Není to naopak? Nejsou rozhodnuté nás zničit pro své sobecké důvody? Není možné, že takové zlé bytosti skutečně existují?


Posedlí ďáblem?

Že posedlost ďáblem může povstat jako výsledek vstoupení do změněného stavu mysli, je stále více potvrzováno vědci, psychology a dalšími badateli parapsychologie. Jon Klimo, autor jedné knihy na „propojení“ (channeling) vysvětluje: Pakliže vaše mysl je schopná ovlivnit váš mozek, potom podobná nefyzická jiná mysl by mohla být schopná ovlivnit váš mozek také (bude-li naladěný na příjem) a způsobit že budete slyšet hlas, vidět nějaký zjev - nebo by mohla ta druhá mysl skrze vás psát či mluvit tím, že bude kontrolovat vaše tělo stejným způsobem, jako vy sami vaše tělo kontrolujete. (Jon Klimo „Channeling: Investigation on Receiving Information from Paranormal Sources“, 1987).

Charles Tart neochotně připouští: Tolik evidence, která stále přichází, mne nutí brát možnost nefyzické inteligence vážně... William James, jeden z nejuznávanějších psychologů tohoto století píše: Odmítání moderních „osvícenců“ jednat s „démonickou posedlostí“ jako s hypotézou, navzdory konkretní lidské zkušenosti v její prospěch, mně vždy připadá, jako legrační příklad módy ve formování věcí „vědecky“.... Že teorie démonů dostane opět svou příležitost, je absolutně jasné. Člověk musí být dostatečně „vědecký“ aby se nestal slepým a ignorantním. a aby takovou možnost nepřipustil“. Psychiatr Stanislav Grof, výzkumník v LSD a pozměněném vědomí informuje, že někteří pacienti ve výzkumu LSD které studoval, zažili setkání s „astrálními těly“ (astral bodies) a v některých případech to vedlo k charakteristikám „posedlosti duchem“. Friedrich Nietzche naznačil, že inspirace k „Thus Spake Zarathustra“ přišla jako forma posedlosti. „Udělalo to do mně něco jako invazi. Člověk může těžko kompletně odmítnout ideu, že je pouhou inkarnací, hlásnou troubou či mediem nějaké všemocné síle“. Není potřeba dlouho spekulovat nad tím, jaká „všemocná síla“ inspirovala Adolfa Hitlera... Slavný architekt, Buckminster Fuller, po tom co probděl půl noci čtením knihy Marilyn Fergusonové „The Aquarian Conspiracy“, (Bible pro New Age) prohlásil, jí to pomohly napsat „duše mrtvých lidí“... Fergusonová se zasmála a odvětila: „Ano, někdy se mi to tak zdá, ale přece o tom nebudu nikomu vyprávět“...

Co to všechno znamená?

Materialismus zemřel. Není to už více mozek, kus hmoty, kterému je připisována tvoření myšlenky, ale mysl, nehmotná „jednotka“, která není částí ani mozku, ani ničeho jiného v těle, a tím schopná přežít smrt těla. Mysl se proto může zabývat vnimáním, které je zcela nezávislé na těle a jeho pěti smyslech. Bohužel - zatím co stará lež materialismu je zdiskreditována, byla nahrazena novou spiritualitou, která zůstala připoutána k tomuto vesmíru a vědě. Vznikla víra v nefyzické „bytosti“ včetně „andělů“, ale jejich totožnost je rozhodována totálně na bázi toho, co o sobě říkají... V tom stejném čase roste ještě větší skepticismus k víře v Satana, v Boha Bible, a v Ježíše Krista, jako jediného Spasitele.

Největším problémem vědecké spirituality je její neschopnost jednat s životem na morální bázi. Jediné co může slíbit, je sílu, která údajně dává kontrolu nad vlastním životem. Na druhé straně Bible učí, že problémem světa je hřích a že se nedá řešit pomocí „vyšších sil“. Žádné množství moci - ať je jakkoliv veliká, nemůže rozřešit morální problém lidstva..5. Poznání z dálky.


Šáman je výraz vzniklý v kmeni Tungu ve východní Sibiři. Byl přijat všeobecně antropology a poukazuje na lidi jako čarodějnice, čarodějníci, medicine-man, a pod. Šáman se vlastní silou dostane do změněného stavu mysli, aby získal poznání, moc, a aby pomohl jiným. Šáman má ve své službě několik spirituálních bytostí. Aby mohl vykonávat svou práci, šáman se spoléhá na speciální oosobní sílu, která je dodávána pomocnými duchy....


****


Pán mi řekl:“ Prorokové prorokují lži v mém jménu! Neposlal jsem je, ani jsem jim nenařídil, ani jsme k nim nemluvil. Prorokují vám falešné vise a věštění- věci k ničemu, podvod srdce....

Jeremiáš 14:14....

Skutečnost, že doba vědy nebyla schopná potlačit víru v okult, inspirovala mnoho bystrých myslí k pokusu buď tuto odmítnout, nebo dokázat. „British Association for Psychicla Research (následovník „Ghost Club-u at Cambridge University“), formálně organizovaná v pozdním devatenáctém století, byla jednou ze skupin založených k tomuto účelu. The American Association for Psychical Research vešla do existence jen pár let později. Dnes, početné univerzity po celém světě - včetně Ruska - jsou angažovány v psychickém výzkumu, který je se nyní jmenuje parapsychologie. Dokonce i komunistická Čína, která se stále křečovitě drží vědeckého materialismu, se horečně zabývá psychickým výzkumem, v soutěži se Západem. Podle Ernesta Jonese, Freudova životopisce - ani Freud nemohl uniknout něčemu, co nazval „univerzální neurózou“. Celková rozšířenost a vytrvalost vzdoruje ateistickému „vysvětlení“. I Freudovy vlastní hlodavá víra v okult vytrvávala, navzdory pokusům o psychologické vysvětlení, a jeho ironickému zesměšňování náboženství u druhých. (Joel Belz, „Witness for the Prosecution“, 1996). Podle Karla Junga, Freud v jeho pozdním věku uznal vážnost parapsychologie, a potvrdil realitu okultních jevů. (Michael Behe, Darwin’s Black Box). Před svou smrtí, Freud prohlásil, že kdyby měl začít znovu, zasvětil by svůj život „psychickému výzkumu“.


Nová váženost.

Šámané v promitivních společnostech, čarodějnice a čarodějové v Evropě i Americe již dávno dokázali schopnost „vidět“ události a získat poznatky oddělené od nich nemožnými vzdálenostmi jak v prostoru, tak i v čase. Nedávné laboratorní demonstrace psychiků „poznávání z daleka“ byly hlavním faktorem v akceptanci takových sil v dnešní době. V roce 1993, „Psychological Bulletin“ žurnál Americké Psychologické Společnosti vytiskl zprávu od sociálního psychologa Cornellské Univerzity Charlese Honortona.

Zpráva zabírá dvacet let výzkumu a potvrdila, že zkoumaní byli schopni - pomocí mentální schopnosti - „přijímat“ více než náhodné „obrazy“ vysílané mentálně, ze vzdálených míst. Někdo se domnívá, že Bellova teorie, která povoluje souvztažnost (korelaci) mezi zřejmě nespojenými, vzdálenými místy a událostmi - společně s kvantovou teorií by mohla být odpovědí. (Robert Muller, The Desire to be Human: A Global Reconnaissance of Human Perspectivesin an Age of Transformation,1983). Ani tato teorie - jak později uvidíme - není schopná tyto jevy vysvětlit. Zatím co mnoho vědců se stále snaží nalézt nějaký způsob, jak si udržet popírání reality okultu, jiní, podnikaví vědci se pohnuli vpřed k něčemu, co bude tím největším rozvojen v celé historii psychického bádání. V popředí tohoto výzkumu je SRI International z Menlo Park, Kalifornie, jižně od San Franciska. Dříve známý jako Stanford Research Institute, SRI nyní pracuje nezávisle na Stanfordské Univerzitě. SRI začala výzkum zahrnující nový koncept „remote viewing“, ve kterém byl účastník schopný získat požadované informace - bez jakékoliv pomoci - ze vzdálených cílových lokací, v pokuse zaslat mentální obraz či zprávu..


Moderní přístup.

Experimenty počaly v roce 1970 v laboratořích Electronics a Bioengineering při Stanfordské Univerzitě pod vedením dvou fyziků, Rusella Targa a Haroldy Puthoffa. Mezi hlavními použitými psychiky byli Ingo Swann, Pat Price a Hella Hammid. Z těchto ranných experimentů vyšly nejúžasnější výsledky, které kdy byly viděny v oblasti psychického bádání. Tyto byly nejprve oznámeny v roce 1977 v knize od Targa a Puthoffa „Mind-Reach: Scientist Look at Psychic Ability“.

Margaret Mead napsala předslov k této knize. Její komentář poukazuje na důvěru v remote viewing: Tyto speciální experimenty vycházejí z fyziky - nejtvrdší z tvrdých věd - příchází z uznávané laboratoře, a nezdají se být prací fanatiků, kteří by použili vědu, aby dali důvěryhodnou bázi svým názorům. . Úžasná námaha byla vyvinuta, která převyšuje normální postupy, aby se zajistila vědecká důvěryhodnost. Co oni našli, bylo již dnes opakováno a rozvedeno dále v laboratořích a privátních organizacích po celém světě. (Barbara Brown, „Supermind“).. Targ/Puthoff metody „remote viewing“ byly přejaté a dále vyvinuté armádou - hlavně výzvědnou sekcí. Remote viewing se opakovatelně prokázalo jako úspěšné ve vojenských i výzvědných požadavcích všeho druhu. Nemáme dostatek místa, abychom šli do podrobností, ale o tomto důležitém předmětu budeme ještě krátce jednat.


Ranné experimenty s remote viewing.

První neuvěřitelné výsledky přišly skrze „samorostlého“ „přirozeného“ psychika, jménem Ingo Swann, který tvrdil, že je schopný „vidět“ vzdálené události a objekty. Než přišel na SRI, dokončil nějaké úspěšné psychické experimenty s doktorkou Gertrude Schmeidler, při City College v New Yorku. Zde je zkrácený popis ranných testů, které Swan prováděl pod vedením Targa a Puthoffa, v jejich Menlo Park Laboratory: “Ingo,“ začali jsme, „jedna naše skeptická kolegyně na Východním pobřeží, nám dala nějaké souřadnice šířky a délky, ve stupních, minutách sekundách a vyzvala nás, abychom popsali co tam leží. Nám se to nepovedlo. Myslíš, že bys to svedl...?“ „Pokusím se,“ odpověděl aniž by ho nějak překvapil fakt, že my - vědci sami - nevěříme že se pokoušíme o něco podobného. Souřadnice poukazovaly na místo vzdálené asi 3 tisíce mil a byli jsme požádáni abychom získali podrobnosti .... jako malé, člověkem postavené struktury, stavení, cesty atd. ..... Ingo zavírá oči a začíná popisovat to co „vidí“. Zdá se soustřeďovat na blízký pohled, rychle skečuje podrobnou mapu ukazující několik budov, nějaké cesty a stromy. Pokračuje: “Útesy na východě, plot na západ, budovy směr jih. Je to bývalá základna Nike či něco podobného...? Dostávám dojem něčeho v podzemí ale nejsem si jistý.“ .... Později jsme se dozvěděli, když nám vyzývatel zatelefonoval, že Swann popsal celý objekt dokonale - dokonce i relativní vzdálenosti na jeho načrtnuté mapce byly v měřítku! (Michael J.Harner, „The Way of the Shaman“, 1980).

Targ a Puthoff řídili mnohé experimenty v tomto směru s jinými subjekty, včetně jednoho, provedeného společně se Sovětským Svazem. Tento výzkum se zdá podávat konzistentní výsledky, což by poukazovalo na to, že remote viewing je skutečnost. Hned první pokus s Hella Hammid, která nijak nepředstírala nějakou psychickou schopnost, byl velmi impresivní tak jako další. Záznam na pásce jejího prvního experimentu začíná telefonním rozhovorem na dálku asi 5 mil od Helly. Člověk provádějící experiment: „Jsem na místě lokace. Co vidíte? Hella: Vidím malý dům pokrytý červenými prkny. Má bílé okraje, a velmi vysokou strmou střechu. Ale celá ta věc vypadá zcela falešně, jako kulisa.

Její popis byl zcela správný. Skutečný cíl byl 15 stop vysoký model malé červené školy na místním golfovém hřišti. Půl tuctu předstíraných experimentů s překvapujícími výsledky zakončilo orientační sérii. ...... V jiném experimentu, další „přirozený psychik“ Pat Price, bývalý policejní president, dostal několik souřadnic, vybraných jen tak namátkou počítačem. Čistou náhodou počítač udal souřadnice tajnou vládní instalací na Východě, která pozoruje satelity jiných národů. Jak tak sděl v laboratoři v Menlo Park, Kalifornie, Price se začal „procházet“ tímto podzemním komplexem postaveným 3 tisíce mil od něj, a dokonce počal číst obsah tajných spisů tam uložených. V obavě, že pronikli do vládního tajemství, Targ a Puthoff okamžitě zastavili experiment a poslali prozrazená data příslušným orgánům....


Co se děje?

Ti, kteří používají „remote viewing“ jsou přesvědčeni, že mohou získat informace jakéhokoliv druhu - ať už jsou lokalizovány v kterémkoliv prostoru či čase - i budoucím, protože tam, kde okult pracuje, čas v nefyzickém vesmíru neexistuje.... Tito lidé popírají že by opouštěli svá těla, i když „vidí“ vzdálená místa. Všechno je pouze v mentální rovině. Výsledky, kterých dosahují, potvrzují, že mysl je nefyzická a na mozku zcela nezávislá.

Tím, že je nezávislá na hmotě mozku, stojí mimo prostor čas i hmotu..... Je pochopitelné, že věda, která dovede jednat pouze s fyzickým vesmírem, nema pro remote viewing žádné vysvětlení. Ovšem, my se nemůžeme spokojit s tím, že věda žádné vysvětlení nemá. My vysvětlení mít musíme! Potenciální nebezpečí pro duši a ducha je příliš veliké, než abychom to přešli mávnutím ruky....

Vážný konflikt s Biblí.

Pakliže remote viewing představuje (jak tvrdí přívrženci), vytrénované použití normálních lidských schopností které všichni máme, dostaneme se - okamžitě - do konfliktu s Božím Slovem. Za prvé, Bible představuje jednu třídu lidí, které nazývá proroky, kteří napsali Bibli. Bible učí, že tito byli „svatí muži Boha, a že mluvili tak, jak byli „inspirováni Božím Duchem“. (2 Petr 1: 21). ..... Při remote viewing je to normální funkce lidské mysli - a tudíž veškeré poznání čehokoliv - ať už to má co do činění s minulostí, současností či budoucností, je k dostání každému - a tak Bible podává falešný obraz. Bibličtí proroci nebyli nic zvláštního, nemuseli být „svatými muži od Boha“, nebyli každopádně inspirováni „Božím Duchem“, ale sbírali informace z kolektivního „nevědomí“, které je k dostání každému - s vírou v Boha, nebo bez ní....Major Ed Dames tvrdí, že tito prorokové byli pouze primitivní užívatelé remote viewing. Je li to pravda, potom nás Bible podvedla..

Ježíš sám by byl zredukován na užívatele remote viewing. Na příklad, když Filip přivedl Natanaela k Ježíši, tento mu řekl: „Ještě než Tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem, viděl jsem tě“. Jestliže to byla jen normální moc remote viewing kterou máme každý, Bible podává opět falešný obraz. Natanael to jasně považoval za znamení Mesiáše. (Pane, ty jsi Syn Boží, Ty jsi králem Israele“..) Ježíš ho nijak neopravil jako: „Ne, toto je přece normální jasnovidectví, síla remote viewing, kterou mají všichni lidé, kteří vědí jak ji použít“. Ježíš přece akceptoval poznání Natanaela jako správné a platné. Pakliže mají pravdu užívatelé remote viewing, potom Ježíš nepoctivě předstíral božství na základě kvalit, které má každý člověk!

Takový je názor Johna J. Heaney-ho, katolického teologa a profesora Fordhamské Univerzity, který získal svůj doktorát teologie od katolického institutu v Paříži. Tvrdí že Ježíšovo „vidění“ pod fíkovým stromem, je příklad normálních lidských schopností. (John J.Heaney, „The Sacred the Psychik: Parapsychology and Christian Teology, 1984). Heaney dokonce navrhuje, že Kristova schopnost utišit bouři a chodit po vodě, jsou síly, které demonstrovali i jiní. Píše: „zdá se mi, že Ježíš, jako lidská bytost, byl požehnán a obdarován neuvěřitelnými paranormálními a psychokinetickými silami. Tyto používal podle své vůle. Jiní měli podobné síly občas a v omezeném měřítku. Ježíš se zdál být pánem nad těmito silami....

Před vážným dilemmatem.

Věříme Bibli, nebo dnešním liberálním teologům, a prorokům New Age, užívatelům remote viewing? Výsledky, kterých tito lidé dosahují, jsou velmi impresivní, pakliže říkají pravdu. Mezinárodní společnosti a vlády je zaměstnávají pro jejich neobvyklé služby. A tak zde máme dilemma. Je ovšem takové, ke kterému nám Bible dává vysvětlení. Boží Slovo potvrzuje, že falešní proroci skutečně mají přístup k nějakému druhu paranormální síly. Někteří budou schopni činů, které se zdají být zázračné, i předpovídat budoucnost. Jen si vzpomeňte na Bileáma a na zázraky, kterých byli schopni kouzelníci faraóna v přítomnosti Mojžíše.

Jak poznáme falešné proroky? Kritériem není množství a dojem z jejich zázraků, ale zda jsou poslušni Boha Bible, nebo následují falešné bohy. Toto kritérium musíme používat při posuzování dnešních proroků, ať se nazývají psychici, věštci, média, užívatelé remote viewing, či mají jakoukoliv jinou vinětu.. Pravda je, že užívači remote viewing nesouhlasí jeden s druhým, pokud se to týká velmi fundamentálních skutečností. Dva z nich, které jsme již uvedli, profesor Courtney Brown a Major Ed Dames nesouhlasí jeden s druhým - nejenom v tom, co se týká teorie remote viewing - ale hlavně v oblasti určitých „cílů“. A to navzdory faktu, že každý z nich je hlavou institutu, který se věnuje výhradně remote viewing...

Ed Dames tvrdí, že měl několik „remote viewers“ zamířených na let TWA 800, letadlo, které se zřítilo v plamenech nedaleko východního pobřeží krátce po tom, co odstartovalo z New Yorku v polovině 1996. Tito rozhodli, že to nebyla bomba, ani sabotáž, ale mechanická porucha. Dokonce identifikovali tu vadnou část, která zapříčinila explozi. Na druhé straně profesor Brown došel s jinými lidmi k názoru, že to byla sabotáž. Dames, v jednom rádiovém programu řekl: Let TWA 800 jsme dělali pod přísnou kontrolou a výsledky jsou zde pro vás k nahlédnutí, přímo na Internetu. Každý z našich profesionálů dostane tu stejnou věc. .. o co běží se dozvědí až po zakončení. Byl to teroristický čin, provedli jsme hluboký průzkum mysli teroristů - věřte tomu nebo ne - my nemáme názor, ideu, či informacvi o tom, že by to byla mechanická chyba.


Kde je Bůh?

Takové kontradikce demonstrují, že remote viewing nemůže být od Boha. Bibličtí proroci, přestože žili v různých kulturách a psali v rozmezí 1500 let, přes to všechno byli v dokonalém souladu jeden s druhým ve všem, co napsali. Pakliže si dva pohledy oponují, nemohou být správné oba. Tudíž - alespoň jeden - Brown či Dames je zcela „vedle“ v důležitých otázkách. Pochopitelně, nakonec mohou být „vedle“ oba.... Většina z těch, kteří experimentují s remote viewing nijak nepředstírají, že by se spoléhali na Boha. Nakonec proč také, pakliže se jedná o normální lidskou schopnost, dostupnou každému? A jestliže je to pravda, potom nás Bible vedla zcela jinam po 3 tisíce let. Toto je vážné obvinění. Pakliže nás podvedla v oblasti proroků a proroctví, jak si můžeme být jisti, že to ostatní je pravda? .... Logicky: Jestliže remote viewing není od Boha, a není normální lidskou schopností, potom může být pouze od Satana - nepřítele Boha i lidí....


Ochrana ze špatné strany.

Když byl profesor Courtney Brown na nočním rádiovém programu Art Bella „Coast to Coast“, který přenáší víc než 300 stanic, Bel se zmínil o tom, že mezinárodní autor bestselerů jménem Malachi Martin (Jezuitský kněz a jeden čas profesor při „Vatican Pontifical Biblical Institute,“) nazval remote viewing „nitroglycerinem pro duši“. Brown reagoval tím, že se snažil udělat rozdíl mezi druhem remote viewing, které používají vojenské organizace a „vědeckým“ (SRV), které používá ten jeho „Farsight Institute“, a je - údajně - používáno pouze pro dobro druhých. Brown naznačil že lidé pracující v jeho institutu jsou pod spirituální ochranou, protože jak studenti, tak i učitelé jsou angažováni v Transcendentální Meditaci (TM) každý večer...

TM je každopádně částí okultu. Autor této knihy (Hunt) učinil interwiew s bývalými příslušníky TM, kteří, po tom co se dostali do meditací, prožili invaze démonů, či se pojednou ocitli „mimo svá těla“ u stropu, a dívali se na sebe dolů. Bývalý TM instruktor R.D.Scott hovoří o početných okultních příhodách mezi meditátory, během kurzů pod vedením Maharaši Maheš Yogi, zakladatele TM. Tyto zkušenosti nemohou být nějakou imaginací, protože mnohokrát několik lidí prožívalo to stejné - ve stejném čase: Média vrhána přes délku místnosti ... vise zelených očí, vznášejících se v prostoru ... světelné bytosti vznášející se nad „puja“ stolem (při seancích) ... démoni vrhající se na hrdla médií a zmocňující se jich ... strašidení tvorové, pojednou se objevující zírají médiím do očí ... nebo hrůzná procesí tvorů z jiného světa se náhle objevují, viditelná mnoha svědkům. (R.D.Scott, Transcendental Misconceptions, 1978).

Na bázi svědectví mnoha bývalých TM účastníků, včetně těch, kteří se dostali zcela vysoko v této společnosti, Transcendentální Meditace není něco, co bychom měli použít pro spirituální ochranu. Že profesor Brown tomu věří, ukazuje na to, že je velmi špatně informovaný, a nedostává ochranu od Boha, ale od Jeho nepřítele! Fakt, že může takovému omylu podlehnout, nedává dobré doporučení pro remote viewing. ... Art Bell měl později interview s Malachi Martin-em a Major Ed Dames-em ve stejném čase na svém programu. Marti pracoval jako papežský rádce a je exorcistou, který používá tradiční římsko-katolický rituál pro konfrontaci s démony. Tvrdí, že viděl mnoho pádných důkazů existence Satana, věří v posedlost ďáblem - což dokumentuje ve svém bestseleru „ Rukojmí Ďábla“ a viděl prý mnoho lidí zbavených posedlosti ďáblem skrze katolický rituál exorcismu.


Fascinující dialog.

Diskuse se zaměřila na Martinovu poznámku, že remote viewing je „nitroglycerinem duše“. Překvapivě, Martin nepovažoval remote viewing jako část okultu, ani tomu neoponoval, pokud se to dělo „vědecky“. Vysvětluje: Pakliže se to provádí bez správné motivace a vědecky, správnou metodou kontrol, může to narušit duši. My exorcisté jsme shledali že ti, kteří prováděli remote viewing bez příslušných ochran, které jste (Dames) popsal, prošli velmi vážnými poruchami a narušením osobnosti a demonstrovali něco, co se dá vysvětlit pouze intervencí Lucifera do lidských záležitostí..

Martin přednesl své přesvědčení, že existují tři hladiny, úrovně či roviny reality: Řád nadpřirozený (Bůh a všichni, kteří Mu patří), řád přirozený (celý fyzický vesmír) a mezi-plateau - něco mezi oběma. Ti, kteří vstoupí na tuto rovinu, mohou používat paranormální „síly duše, které zřejmě mohou býti rozvíjeny a zdokonalovány“, ale je zde také - podle Martina - nebezpečí: Když se někdo pokouší tyto síly používat a dále rozvíjet bez „ správných úmyslů, kontrol a vyvážení“, bude sám potřebovat exorcistu. Fr.Martin říká: Setkali jsme se s několika vojenskými zaměstnanci, kteří přišli požádat o pomoc, protože se dostali do „středního plateau“ a vyšli z toho velmi narušení. Potom máte normální lidi, kteří si hrají s „Ouija board, remote channeling či remote viewing, a dostali se až do sfér, kde byli napadeni nebezpečnými útoky anděla světla (Lucifer). Jedinou pomoc, kterou jsme jim mohli dát, byla skrze katolické rituály. Ne terapii, ale exorcismus, postavení se démonům přímo.

Dames na to reagoval poznámkou, že on sám byl velmi dobře obeznámený s konceptem, středního plateau. Podle něj, je channeling extrémně nebezpečný. Pokračoval: Kdo provádí channeling, vzdává se vlastní identity a předává svou osobnost někomu (něčemu?) neznámému, o kterém je přesvědčen, že je mu nakloněn...

Martin ho přeruší: “Toto je velmi, velmi důležité - zde přichází ten pohled na nitroglycerin“. Toto je - v jádru - channeling, ale technické remote viewing je v zásadě nástroj mysli, kde jste při plném vědomí, s jasnou myslí. V ranných dobách výzkumů, přirození psychici zaměstnaní armádou se dostávali do alternátních stavů - a tam bylo jakési nebezpečí. Když jsme „poslali“ (používám tento termín velmi volně) někoho na vzdálenou lokaci, stávalo se někdy, že při navigaci středním plateau tito lidé „potkávali“ cestou tyto „jednotky“ (bytosti), a to způsobilo veliký stres. Ve skutečnosti dva lidé dostali srdeční záchvaty.

Pokud se týče mých bývalých studentů a jednoho důstojníka, tito lidé počali mít tendence zaměřené na styk s těmito „bytostmi“, které objevili ve středním plateau. ...... Jednou, když vás něco „chytí“, dostane vás a tam potom nastávají změny v chování. ... Studovali jsme to ... ten „hák“ je v lidském „ego“, a duše se veze spolu....

Martin vzrušeně přeruší: “To je velmi dobrý popis celého procesu!“

Dames pokračuje. „Museli jsme dlouho a úporně studovat než jsme si uvědomili, že jsme na nebezpečné rovině čím více jsme se vzdávali vlastního rozhodování, protože nakonec - všechno je pouze v naší mysli, kde je báze toho, zdali naše duše přežije.

Martin: „Jistě, jestliže se vzdáme toho, vzdáváme se naší podstaty“.

Dames: „Ano, souhlasím. Jakmile se tito jedinci vzdají svého svobodného rozhodování, a předají svou mysl někomu jinému, nebo když se jejich mysl doslova opije svým „ego“, ztratíme je.“

Martin: „To je počátek toho, co já nazývám posedlostí .......“

Dames: “Nejsem příliš obeznámený s posedlostí. Viděl jsem ji jednou či dvakrát za dobu mé kariéry. ...... většina lidí, kteří přicházejí aby se naučili techniku remote viewing, jsou vyrovnaní, zainteresovaní a nadšení...... a my snadno poznáme ty, kteří jsou v rizikové zóně. Musíme to tak dělat.... už jsme měli také neštěstí“....

„Když se tato v minulosti stala, ať už ve vojenském týmu či v případě jednoho nebo dvou civilistů, byla to skutečná neštěstí“...


Šamanismus v moderním obleku.

Art Bell přerušil debatu a ptá se Malachi Martina, zda je - relativně - bezpečné dělat to, co dělá Ed Dames. „Samozřejmě“ zní odpověď, Martin prohlašuje, že Dames „ustanovil systém kontrol a vyvážení“ a má „intimní znalost bytostí, které obývají rovinu (oblast), do které on vstupuje a kde pracuje“.... Již jsme poukázali na skutečnost, že když považujete remote viewing jako přirozený talent či schopnost (jak činí Martin i Dames), totálně zdiskreditujete Bibli. Tato kniha o sobě tvrdí, že je Slovem Boha, které mohlo přijít pouze skrze Bohem vybrané lidi, kteří byli Jeho Duchem inspirováni. Ovšem, mají-li pravdu Martin a Dames, potom Bible není nic víc - než prezentace informací, které jsou k dostání každému - skrze remote viewing. V tom případě lhala Bible již o svém základu, a proto se jí nedá věřit v čemkoliv jiném!

Martin a Dames společně souhlasí, že aby člověk mohl získat informace z remote viewing, musí se dostat na „střední plateau.“ Tato záhadná oblast je - jak oba potvrzují - obydlena krutými, zlomyslnými a brutálními bytostmi, které již způsobily mnoho zla některým, kteří používali remote viewing..... Martin tvrdí, že tyto jednotky jsou schopné způsobit ďábelskou posedlost. Podle jejich vlastního svědectví přícházejí remote viewing informace z oblasti démonů!

Není divu, že Bible striktně zakazuje jakoukoliv okultní aktivitu. A přesto Martin, římsko katolický teolog a exorcista, právě tak jako Dames, nevidí nic špatného na remote viewing. A jak se tedy člověk ochrání? No prostě zaujmeme vědecký přístup se správnou kontrolou, vyvážeností, vyhneme se přílišnému angažování vlastního „já“. Obojí je nebiblické a je směšné se domnívat, že by na Satana a jeho hordu učinil nějaký dojem, či by snad je porazil „vyvážený vědecký přístup!“

Remote viewing je prostě šámanismus v moderním obleku. Po tisíce let šámané prováděli „výlety mimo tělo“ na vzdálená místa, aby získali informace, uzdravili přítele, prokleli nepřítele. Ti, kteří používají remote viewing nejsou tak otevření a upřímní jako šámané, aby přiznali, že hlavní roli hrají spirituální bytosti (podle Michala Harnera). Ti „andělé“, ku kterým Dames vzhlíží pro „ochranu“ mohou být ty stejné bytosti, které pomáhají šámanům. Jsou to andělé, nebo démoni?


Nebezpečný klam.

Zpět k diskusi: Dames vysvětluje, že má „zdravý“ strach před těmito „zlými bytostmi“ - ne však strach o sebe - jak rychle dodává, porotože on má spojení s „Bohem a anděly“. „To je ten jediný důvod, proč se mohu v této oblasti pohybovat“. Jaký klam! Nejenom si představuje, že je chráněn před nebezpečím „vědeckým přístupem“, ale také že Bůh a Jeho andělé jsou s ním v oblasti, do které Bůh striktně vstup zakázal!

A co přesvědčuje Damese, že je všechno v pořádku? No přece všechny ty ohromující výsledky se používají pouze pro dobro lidstva! A na rozdíl od takových, kteří se vzdají své nezávislosti za určitou cenu, jemu (Dames) se nikdy nic nestalo, právě tak jako těm, kteří dodržují „pravidla¨. Martin chválí Damese za jeho „zdravý strach“ a za jeho víru v „andělskou“ a „Boží“ ochranu. Dále jej chválí pro jeho „klasickou náboženskou víru“ - a proto se také může odvážit do této oblasti beze strachu, „když zachová určitá bezpečnostní opatření“, z respektu před nepřítelem.....

Dames vysvětluje dále: „Jsem již schopný rozpoznávat, co tyto věci jsou ....... Jako mladý muž, než jsem se naučil profesionální techniku, potřeboval jsem víru .... ve vyšší moc ... v Boha aby mne ochránil ode tmy. Ale nyní už do tmy vidím, dovedu si posvítit a říci „aha, zde je toto, a támhleto je zase ono“..... Martin pochválí Damese: „Zdá se mi, Major Ed - a hovořím jako kněz, že jste pokryt božskostí, kterou mohu připsat pouze našemu Spasiteli“... „Jsem prostým Křesťanem“, odvětí Dames. Ani Dames, který pracuje v remote viewing, ani Martin, který je katolickým knězem se nezdají mít nejmenší pochopení biblického Křesťanství! Ten klam je neuvěřitelný!

Překvapující závěr.

Po dalším dialogu Martin poznamenává: „Mám neomezenou důvěru v metody a techniku, které Major Ed Dames používá. Nemám o něj zcela žádné obavy!“.... „Shledávám to pozoruhodným“ říká Art Bell - se zřejmou radostí. „Mnoho Křesťanů, kteří mně volají nebo posílají faxy se domnívají že to, co Ed dělá, je z ďábla“.... Ed rychle poznamená : „Art, dovol abych tě přerušil. Šéf presidentské výzvědné zahraniční služby, když jsme ho informovali o našem programu, prohlásil - potom co zblednul jako prostěradlo - „takové věci by měl člověk poznat až po smrti!“

„Je to komická inverze toho, co se stalo v Zahradě Edenu“, usmál se Malachi Martin. Ale co chci říci.... já se pevně domnívám, že charisma (dar Božího Ducha v 1 Korintským 12 ) se vyvinul v Ed Dames-ovi a jeho spolupracovnících a že je to Boží dílo .... Pamatuji se, jak v osmdesátých letech ke mně přišli od armády se stížností, že vytrénovaní pracovníci vyvinuli něco, co prý v mé knize popisuji jako posednutí ďáblem“.

Ještě několik vět a Art Bell uzavírá: „Jsem velmi překvapený nad výsledkem toho, co se mezi vámi stalo, jsem tím potěšený a vy jistě také“... „Jsem také velmi překvapený i potěšený. Mnoho jsme se naučil. Obohatilo mně to. Ed Dames, chtěl bych vám poděkovat“. „Byla to pro mně pocta, otče Martine“. „Bůh buď s vámi a nechť dá vám milost“, jsou poslední slova jezuitského kněze včetně požehnání „křesťanského“ majora.

Skrytá agenda?

Kniha „Cosmic Journey“ od profersora Courtney Browna obsahuje nezvyklé informace získané pomocí remote viewing o údajné činnosti „Extra Terrestrials“ na Marsu a na Zemi. Výsledkem toho byl velký zájem o Browna na diskusích v diskusních programech rádiového vysílání. Na populárním show „Gil Gross Show“ jeden posluchač poukázal na skutečnost, že Brown se ve své knize pochvalně zmínil o „The Urantia Book“ a žádal o další informace. Hostitel pořadu, Gill Gross, požádal Browna, aby kvůli posluchačům, jim přiblížil Urantia Book. Brown vyhověl:

Je to vyprávění o životě na druhé straně fyzické roviny .... nazývám ji „podprostor“ (subspace) život, který nastává potom, co opustíte vaše fyzické tělo. Dále píše o Ježíši ... jako Bible .... vyjma toho, že má mnohem aktuálnější, novější zprávy. ..... Vojenské orgány dostaly Urantia Book a měly nějaké detailní diskuse o X a Y, a o některých věcech, které nebyly tak dobře popsány v Bibli. A tak odborníci zkoumali některé ty věci .... a byli šokováni, že spousta věcí, které byly v Urantia Book, se skutečně odehrály....

Jedna z nich kterou objevili je to, že povídka o Adamovi a Evě má v sobě jakou takou pravdu .... velmi malé množství pravdy. Faktem je, že proroci starověku používali - svým primitivním způsobem - remote viewing, a tímto prostým přístupem pochopili, že - kdysi v dávné v minulosti byl jeden pár, který byl - nějak - angažován ve zrodu humanity. ..... Adam a Eva byli prostě počátkem plánu mimozemšťanů, kteří se snažili o genetický a kulturní vývoj, který se nějak „zvrtnul“.

Uvědomte si, že jak Malachi Martin, tak i Ed Dames jsou zajedno v tom, že remote viewing znamená vstup do oblasti obydlené spirituálními bytostmi. Bylo by možné že ty stejné bytosti, které inspirovaly Urantia Book, dávají nyní moc v remote viewing, pro své vlastní záludné účely? Toto se zdá být pravděpodobné v pohledu na Urantia Book. Mohla by tato skutečnost poukazovat na na účel remote viewing: Ustavit svou důvěryhodnost, potom zničit víru v Bibli a založit své vlastní náboženství?

Urantia Book si dává velikou práci s tím, aby podminovala Boží Slovo - od počátku „plánu“ s Adamem a Evou ....... plán, který se nepovedl ..... až po totální odmítnutí kříže Ježíše Krista. Nabízí zcela novou kosmologii vesmíru právě tak, jako nové koncepty Boha, Krista, Spásy. Tato komplexní kniha (2100 stránek) převrací, či je v kontradikci na každé stránce: Bůh je trojice trojicí. Ten Vyšší (Paradise Trinity) je existenciální, nižší dva (Konečná Trojice a Absolutní Trojice) jsou experientální. Oba se vyvíjejí v cyklu 2 miliard let.

Existují vesmíry uvnitř vesmírů - s miliony „lokálních vesmírů“, každý vytvořený a řízený „Synem Stvořitelem“, a každý z nich patří do „Řádu Michaela.“ Michael z Nebadonu (lokální vesmír, uvnitř kterého se naše planeta Urantia otáčí), se vtělil na tuto planetu jako Ježíš z Nazareta. Tento Ježíš byl „personifikací 611.121-ho původního konceptu „věčné totožnosti stejného původu z Univerzálního Otce a Věčného Syna (ať už to znamená cokoliv!) Jeho sídlem je zámek ze světla v Salvingtonu a jeho evoluce jej vzala skrze „všechny tři stadia existence inteligentních tvorů: spirituální, morontiální a materiální“. (Urantia Book - Chicago, Urantia Book Foundation, 1955).....

Oklamaní používatelé remote viewing se domnívají, že Urantia Book obsahuje „nejnovější informace“ o „životě Krista“. Ježíš Urantie není Ježíšem Bible! Tato těžkopádná kniha, inspirovaná démony, odmítá samotné srdce evangelia, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. Nazývá takovou ideu „dětinským a promitivním náboženstvím, filosofií nehodnou osvícené doby vědy a pravdy ..... zcela odporné milionům nebeských bytostí a božským vládcům, kteří slouží a vládnou ve vesmíru ...... urážka Boha ... že nevinná krev musí být prolita, aby si získala jeho přízeň anebo odvrátila božský hněv“.....


Další problémy.

Osoba volající na Gil Gross show tlačí dále profesora Browna: „Slyšel jste něco od náboženských vedoucích o své knize? Jsou tam i jiné věci, které mohou některé lidi šokovat. Říkáte, že jste mluvil s Ježíšem a Buddhou....“ „Podívejte se, důvod proč remote viewing funguje“ říká Brown nevlídně, „je protože víme - za laboratorních podmínek - že jsme více než fyzická krev, maso, kosti. Jsme duše uvnitř těla. Vlastně při remote viewing nejdete na pozorovaná místa fyzicky, ale jste schopni všechno popsat - do nejmenšího detailu - a použít velmi přísné vojensky-vyvinuté metody. A pakliže můžete toto dělat potom musí existovat nějaká vaše část, která je mimo fyzickou oblast. A tu část někdo nazývá duší, jiný nevědomím já dávám přednost termínu podprostorová mysl (subspace mind). A je to ta duše, která je schopná dělat to, co fyzické tělo nemůže, a tak můžeme „vidět“ na dálku s úžasnou přesností...

Diskuse se potom přesunula na Brownovu knihu „Cosmic Voyage“ o tajné společnosti Marťanů skrývajících se na Zemi, které „objevil“ pomocí remote viewing. Brown dále prohlásil: “Na Marsu je jich několik set tisíc, kteří chtějí Mars opustit a přiletět sem celou flotilou. Je to úžasná událost ...“ Doktor Brown vsadil svou akademickou reputaci na přesnost těchto údajů, které objevil během svého remote viewing a prohlásil, že jeho tvrzení se brzy ukáže být pravdivé. Dostaneme se k tomu ještě jednou v naší kapitole o UFO.

Příchází Scientologie!

Po vyslechnutí kazet, kde po hodiny a hodiny se používatelé remote viewing napadají na Internetu sem a tam, obviněním a proti obviněním, člověk neví, komu věřit. Ani se nedá ověřit tvrzení těch, kteří pracovali na tajných vládních projektech, které jsou stále utajené. Okult zahrnuje svod celého světa i církve - takový zmatek se očekávat dá... Při našem průzkumu jsme zjistili, že vysoké procento lidí v remote viewing jsou členy Scientologie. Harold Puthoff sám byl jejím členem na vysoké úrovni. Právě tak Ingo Swann. Ve skutečnosti první příspěvek, který Swann předložil na Prvním Internacionálním Kongresu Psychotronického výzkumu v Praze 1974 měl název: „Scientologické Techniky: Moderní Paradigm pro Výzkum Vědomí a Psychické Integrace“. Mnoho podpory pro ranné remote viewing přišlo od George W.Church, Jr., jiného, vysoko postaveného člena Scientologie skrze jeho „Science Unlimited Research Foundation“.

Vysoké procento členů Scientologie v programu také vysvětluje zaujetí s Marťany a UFO mezi operátory remote viewing. Většina informací, které odvozují z remote viewing se zdá být science fiction z pera Ron Hubbarda, zakladatele Scientologie. Tato zahrnuje okult vysokého řádu, včetně všech lží Hada v Zahradě... Stručně: Scientologie učí, že my všichni jsme nestvořené, všemohoucí bytosti nazvané „Thétané“. My Thétané jsme stvořili „MEST“ (Matter, Energy, Space, Time continuum) ve kterém žijeme.

Potom jsme stvořili tvorstvo, a vtělili jsme se do něj. Jak tak umírali a vyvíjeli se do vyšších druhů, my jsme neustále incarnovali. Nakonec, když se (tvorové) vyvinuli do lidské formy, byli jsme (my Thétané) již tak daleko vzdáleni od svého tétanského původu, že jsme zapoměli kdo jsme. Scientologie nás vede zpět, skrze naše minulé životy procesem, který zahrnuje psychoterapii s orientálním mysticismem, aby z nás „sloupala“ „engramy“ či traumata, která jsme „nabrali“ po cestě. Když se proces skončí, prorazíme skrze něco co se nazývá „Clear“ a uvědomíme si kdo vlastně jsme: Thétané = bohové....

Každý, kdo tomuto scénáři věří a představuje si, že je všemohoucím a vševědoucím Thétanem, je jasně pod velikou iluzí! Psychický výzkum zaopatřuje naději v objevení cesty k demonstraci síly, která v nás údajně spočívá. Že toto bylo motivací pro výzkum v remote viewing, je obtížné nevěřit..... I když si nemůžeme být jisti nakolik se dá věřit tomu co slyšíme. nemůže být pochyb o tom, že okult je mocně angažovaný v remote viewing. Skutečně byly zaznamenány velmi impresivní výsledky v remote viewing, výsledky, které nemají racionální vysvětlení. Fakt, že lži Hada v Zahradě jsou základnou filosofie, která přichází skrze remote viewing, nám dává jistotu v tom, kdo za tím vším stojí.....

Neustálé útoky na pravé Křesťanství a pokusy diskreditovat Bibli jsou dalším potvrzením o totožnosti původu...... Ať už jsou vaše náboženské názory jakékoliv, veškerá evidence kterou jsme prozkoumali poukazuje neomylně na skutečnost, že okultní invaze této planety je v plném proudu a nabírá na síle a rychlosti hrozivým tempem... Zda tato invaze, která přichází v této historické době je určitým náznakem biblických předpovědí „posledních dnů“, je otázkou, které se musíme postavit tváří v tvář......
6. Strana Tmy a strana světla?


Pro šámana, vše co existuje v poznaném světě má v sobě živou sílu .... něco jako polynézská mana nebo wakanda Siouxů ... božskou sílu, která proniká vším. Vědomí že život je síla - pozitivní, negativní - je vědomí šámana. Komunikace s dodavateli této síly je šámanova práce. Ovládat tuto sílu je šámanův cíl...

Joan Halifax, antropolog.

Kouzelníci či čarodějníci, jako všechno ostatní, jsou pozitivní i negativní. Pakliže jsou pozitivní, používají své tajné vědomosti k hojení nemocných, jsou-li negativní, používají své síly zla ke škodě druhých.

Archie Fire Lame Deer.

Temné Bratrství“ (loyální opozice „Bílého Bratrství“) jedná jako zkušební kámen pro lidskou rasu, jako síla, která vypleje z lidské haldy duší ty, které nejsou dostatečně vyvinuté aby se mohly pohnout vpřed k vyšší rovině spirituální evoluce...

„Master Hilarion“ skrze „prostředníka“ Maurice B.

V praxi jsme my všichni „bokors“ (černá magie) nebo „hougons“ (bílá magie/kněží vodoun). Hougan musí zlo znát, aby s ním mohl bojovat, bokor musí obejmout dobro, aby jej podvrátil. Všechno je to stejné....

Max Beauvoir, vodoun kněz Haiti.


Oddej se světlé straně Síly, Lukáši. Nezapomínej na světlou stranu!“

Obi One Kanobi to Luke Skywalker in Star Wars.


Pozitivní myšlení je prostě jiný název pro víru.

Norman Vincent Peale


Víra je síla jako elektřina či přitažlivost. Všichni máme schopnosti Boha. Máme Jeho víru…

Kenneth Copeland, TV evangelist.


Původním základem okultu je víra, že nekonečná Síla prostupuje celým vesmírem, Síla, kterou zasvěcení mohou použít pro své účely. Technika ovládání této Síly se liší od jedné okultní školy k druhé. Pro některé je velmi důležité navázat kontakt s bytostmi či zvířaty které jsou strážci Síly, a kteří ji propouštějí těm, kteří se stanou jejich služebníky. Pro jiné školy tato Síla, která je zároveň nádrží veškerého poznání či moudrosti (minulosti, přítomnosti, budoucnosti) reaguje na rituály, ceremonie či tajné techniky, které mohou být učením předávány s generace na generaci...

Jistě, idea neosobní síly je velmi lákavá. Namísto osobní odpovědnosti vůči osobnímu Bohu, jak mnohem atraktivnější je stát se vlastním bohem pomocí ovládnutí Síly! Osobní Bůh Bible vyžaduje poslušnost; z neposlušnosti vyvozuje důsledky. Odpuštění lze udělit pouze na bázi spravedlnosti, což znamená, někdo musí zaplatit pokutu. Neosobní Síla neví o morálce zhola nic - existuje pro každého, kdo používá zákony nebo rituály, podle kterých Síla operuje. Člověk nemusí být spravedlivý či jakkoliv náboženský, aby mohl používat elektřinu. To stejné je u Síly. Síla není morální právě tak jako přitažlivost, a při tom údajně drží klíče k veškeré moci a poznání... Všichni okultisté tvrdí, že existuje jak pozitivní, tak i negativní strana Síly - „světlá a tmavá strana, jak Obi Wan říká ve „Star Wars“. V čarodějnictví se používá podobná terminologie: „černá a bílá magie“. A tak je tomu u všech domorodých spiritualit po celém světě, ve všech kulturách, všech dob.... Slavný Lakota Medicine Man, Archie Fire Lame Deer (tak obdivovaný Filipem Jacksonem a dalšími slavnými lidmi), který je citovaný na začátku kapitoly, říká přesně totéž.....


Záhadný, neviditelný „zdroj energie“?

Nikdo nepopírá, že jsou záhadné síly ve vesmíru. Síla, která je za hranicí lidského poznání drží pohromadě nukleus atomu a nějakým způsobem dodává energii elektronům, obíhajícím jádro. Vesmír je plný záhad, které věda není schopna vysvětlit... Přesto že víme o existenci gravitace i elektřiny a můžeme je pozorovat, měřit a používat pro vlastní potřebu, věda dodnes neví, co tyto síly jsou a jak vznikly..... Věda nám říká, že všechno má původ v energii a že energii není možné ani stvořit, ani zničit, ale už nám neříká nic o tom, co vlastně energie je, jak vznikla, jaký je zdroj její síly, a proč operuje podle určitých zákonů.... Lambert Dolphin, fyzik píše:

Jádro atomu obsahuje částečky nabité pozitivně a částečky neutrální. Vzájemný elektrostatický odpor mezi pozitivními částmi by jádro zničil. Existuje ale činná síla uvalená na celý vesmír, která aktivně udržuje samotné atomy hmoty vesmíru pohromadě - moment za momentem, den za dnem století za stoletím.... Právě tak elektrony, které cirkulují kolem jádra by měly vyzářit svou energii a padnout na jádro, pakliže by neexistoval neviditelný zdroj energie, který tomu zabraňuje...

Co je zdrojem této neviditelné energie? A jaká „inteligence“ je v pozadí? Je jasné, že žádná síla inteligenci nemá. Skutečnost, že existuje mnoho sil produktivně angažovaných v přírodě je evidence Infinitní Inteligence za vší existencí.... Skutečnost, že každá síla - ať gravitace či entropie, je vázána konkretními zákony (které dále spolupracují jeden s druhým), je dostatečným důkazem toho, že žádná individuální „Síla“ nemá celkovou kontrolu. Všechny síly jsou jasně podřízené svrchované Inteligenci, která je stvořila. Právě tak je neudržitelný názor, že jedna „strana“ Síly - ať už „bílá“ nebo „černá“ je silnější nežli ta druhá. Tím se stává celá situace beznadějnou, jelikož ani jedna „strana“ nemůže převládnout. Potom ovšem, „zlo“ a „dobro“ jsou termíny postrádající jakýkoliv význam...


Základní problém: Moc korumpuje.

Dále: Pakliže okultní síly jsou „vrozené“ všem věcem i bytostem, jak prohlašuje Archie Lame Deer, potom namísto míru a jednoty by se lidstvu stalo právě to opačné. Pakliže „moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“, potom pohled na lidstvo, které má neomezenou moc, je spíše odstrašující! Pokušení vyhledávat větší a větší moc k překonání „konkurence“ by zkorumpovalo každého - i ty, kteří zdánlivě používají „světlou stranu Síly“.....

A zde jsme konfrontováni základním problémem okultu: neomezená moc, která bude používána pro „dobro“ „bílými“ čaroději či šámany, a pro „zlo“ „černými“. Ale kdo bude definovat co je zlo a co dobro? Všichni, kteří ovládají „Sílu“ ji mohou používat pro své účely, aby dostali to co chtějí v opozici k druhým. Osobní Bůh nekonečné lásky, čistoty, svatosti nestrannosti a vesmírné autority neexistuje, a tak „Síla“ nebude nikdy schopná zavést mír. Tuto pravdu by muselo přiznat celé lidstvo. Síla přináší konflikt - ne mír...

Bible učí, že Bůh je osobní Bytost nekonečné lásky, moudrosti a moci, který stvořil člověka ke svému morálnímu a spirituálnímu obrazu a kterému je člověk odpovědný... Na druhé straně okult slibuje, že každý člověk si může osvojit Boží sílu, a tak se stát svým vlastním bohem. Ovšem, někteří okultisté věří, že se musí obrátit ke spirituálním bytostem, které údajně tyto síly kontrolují... Od tohoto konceptu se vyvinula složitá pravidla a nařízení pro získání přízně těchto bytostí, pravidla a rituály, které se předávají od jednoho zasvěcence k druhému.....

Je snadné vidět, že učení Positive Mental Attitude ve světech komerce, umění a psychologie je vlastně výzvou spojit se se „světlou“ stranou Síly a vyhnout se straně „tmavé“... To stejné vidíme u Positive/ Possibility Thinking, které popularizoval v církvích Norman Vincent Peale a jeho nejlepší žák Robert Schuller. A to stejné se dá říci o Positive Confession (promlouvat „slovo víry“) dnešních Charismatiků. Mysl (či jazyk) každé osoby se může stát tunelem této Síly v tom smyslu, že to, co si jeden myslí nebo říká, se nakonec stane.....

„Odvysvětlit“ Boha.

Podobně i věda se snažila vysvětlit vesmírný řád, jako výslednici neosobních zákonů. A přesto vědomí není podřízené žádnému známému přírodnímu zákonu, a jeho rozvoj nemůže být přičten fyzickým zákonům. Aby se vyhnuli připuštění toho, že nějaké „inteligence“ v pozadí přírody existuje, zatvrzelí evolucionisté vytvořili hypotézu o „organizačním principu“, který prý je vrozený atomu. Organizace vyžaduje každopádně inteligentní plánování a usměrnění. Tomuto „organizačnímu principu“ se připisují všechny vlastnosti Boha kromě schopnosti spravedlivě soudit tvory, které stvořil. Tato schopnost je vášnivě popírána - aby se uniklo nepříjemným důsledkům. Ve skutečnosti tento princip se vkládá do nitra člověka, kde sídlí záhadně ukrytý, jako údajný lidský nekonečný potenciál...

Podobně mnoho moderních teologů trvá na „pravdě“ bez božské inspirace. Na jedné straně popírají, že Bible je neomylným Božím Slovem, na druhé se k ní odvolávají pro poučení obsažené v biblických „mýtech“... Ale k uctívání „mýtu“ potřebujeme mnohem více naivity, než uvěřit pravdě, kterou odhalil Bůh.! Známý mýtolog, Joseph Campbell vypráví Bill Moyersovi v jejich slavné televizní sérii:

Člověk má tendenci personifikovat přírodní síly. Náš západní způsob myšlení vidí Boha jako konečný zdroj nebo příčinu enerie a kouzla vesmíru. Ale ve většině orientálního myšlení a v původním myšlení vůbec, bohové jsou spíše projevem a dodavatelem energie, která je finálně neosobní. Sami bohové nejsou jejím zdrojem..... Bůh je pouze prostředníkem v zajišťování této energie. A síla, nebo kvalita dotyčné energie rozhoduje o charakteru či funkci boha. Existují bohové násilí, bohové soucitu ... personifikace té či oné energie.... Potom se otážete: „Ale nakonec tu musí být někdo, kdo tuto energii vyrábí“! Proč tak uvažujete? Proč by ta poslední záhada nemohla být neosobní? (Joseph Campbell Bill Moyers: „The Power of Myth“, Doubleday, 1988).

Had a jeho čtyři lži.

Konečná záhada nemůže být neosobní, jelikož „neosobnost“ nemyslí, neplánuje, neorganizuje, netvoří, a tyto schopnosti jsou absolutně nezbytné přivést vesmír - a hlavně inteligentní život do existence. Jenom inteligentní bytost si může uvědomit, že existuje záhada; a žádná neosobní „Síla“ nemůže počít osobní bytosti. Není v člověku, jak Campbell tvrdí, tendence personifikovat neosobní, z nějaké pověrčivosti či „přání otcem myšlenky“. Skutečnost je, že racionální myšlení vyžaduje racionální vysvětlení vesmíru a racionalita musí být osobní....

Dále: Idea „Síly“, která má „světlou“ a „temnou“ stranu je jasně popřena osobní povahou odhalení obdržených okultní cestou a prostředky, na kterých je okult založený. Není to pouze „síla“, která se projevuje, ale je v tom jasně konzistentní filosofie, která doprovází tu sílu. Kromě toho, jak už jsme poznamenali, tato filosofie vede pouze k jednomu osobnímu zdroji: Had, Satan. Ten nejnápadnější poznatek, se kterým se každý pozorovatel střetne je překvapivá podoba mezi specifickou lží, kterou - jak Bible učí - had prohlásil Evě v Edenu (Genese 3:15) a konzistentní filosofií okultu. Tyto lži zahrnují:

1) Bůh není osobní, ale je to Síla. Přesto že tento koncept není prohlášen explicitně, je ve všem, co Satan řekl. „Řekl Bůh?“.... stojí proti idei osobního Boha, který by zakázal Adamovi a Evě jíst z určitého stromu. Logika je nepopíratelná. Jak může ovoce z jednoho stromu být škodlivé, když všechno ostatní ovoce bylo blahodárné? Všechno přece rostlo z jedné země. Ta stejná síla byla ve všech věcech - v půdě, ve stromu, v ovoci a v ní samé.

2) Smrt není skutečná - my vlastně neumíráme. Protože ta Síla, která je ve všem je i v nás, my ani zemřít nemůžeme - jen se „přecyklujeme“. Tato lež byla vypracována v reinkarnaci orientálního mysticismu a jako přežití ducha v západním okultu. Je to zpráva, se kterou se vrací všichni „klinicky mrtví“, a ta zní: Smrt není skutečná, není čeho se obávat, žádný soud. Jen láskyplné přijetí a pokračování v evolučním vývoji nahoru....

3) Poslání člověka je stát se jedním z bohů. Vyvíjíme se vzhůru ve stále vyšší druhy a nakonec dosáhneme vrcholu evoluce:božství....

4) Klíčem je poznání dobra (světlá strana Síly) a zlo (temná strana Síly). To byla Satanova logika v přesvědčení Evy, aby ochutnala zakázané ovoce poznání dobra i zla. „S námi není nic vadného - kromě našeho způsobu myšlení“. „Ta síla už v nás je, jenom o tom nevíme, a potřebujeme být „osvíceni“....

Není těžké najít příbuznost mezi filosofií Satana a okultem. Na příklad v lednu 1931 vydání „Ocult Digest: Magazine for Everybody“ nabízí knihu „The Serpent Power“. Nabídka slibuje 700 stránek s podrobnou instruktáží, jak dosáhnout „Serpent Power“ skrze Kundalini Yoga s „mnoha barevnými fotografiemi a vysvětlením „Serpent Power“. To stejné vydání nabízí v jiném inzerátu Rosicruciánů návod, jak „vyvinout šestý smysl, který z vás udělá pána vlastního osudu“. Jiný článek, pod titulem „Je Smrt Nutná?“ prohlašuje: Každý myslitel souhlasí s tím, že tento starý svět je na pokraji nějakého „spirituálního, nebo mentálního odhalení či probuzení, které může snadno postavit na hlavu každý tak zvaný fakt o životě a smrti“.

Tato paralela s biblickou zprávou o Zahradě Edenu je - když nic jiného - fascinující. Ten stejný výtisk „Ocult Digest“ 1931 obsahuje články o reinkarnaci a o přijímání zpráv ze světa spirituálního právě tak jako slib, že vyvinutí těchto okultních sil vede k individuálnímu božství - ten stejný slib dal Satan v ráji Evě.... Zpráva o Edenu není mýtus, je historií. Jak jinak vysvětlíte, že tyto lži o kterých Bible říká že s nimi Satan podvedl Evu, jsou vášnivě a horlivě sledovány od té doby potomky Evy a Adama? Jsou to právě tyto lži, které tvoří základ okultu....


A co správné či nesprávné?

Někteří čarodějníci či čarodějnice tvrdí, že sílu, kterou dostávají, je možné použít pouze k dobru. V tom případě se lze otázat: A jakou tedy sílu dostávají užívatelé „černé magie“? Kromě toho takové tvrzení se zdá připisovat morálku neosobní Síle. Falešný koncept Síly vrozené vesmíru s „temnou“ a „světlou“ stranou, produkující „bílou“ a „černou“ magii, způsobil mnoho zmatku.

Celá idea „temné“ a „světlé“ strany Síly, vychází z orientálního mysticismu. Naleznete jej v Hinduismu, kde hřích neexistuje, kde není „správné“ ani „nesprávné“, „dharma“ každého jednotlivce je individuální záležitostí. Je dále v Buddhismu a Taoismu, ve víře v psychickou Sílu, jinak „ki“, vyjádřeno v „yin“ a „yang“ z nichž žádný není nadřazený druhému, a žádný není „zly“ či „dobrý“ ale oba dva musí být v rovnováze. Akupunktura, na příklad, je pokusem „seřídit“ „yin“ a „yang“ v těle člověka. Jak William Devine, president „California Acupuncture Association řekl: Orientální medecína je prostě taková. Přivedete jednoho pacienta, pět lékařů jej prohlédne, každý přijde s jinou diagnózou - a všichni mají pravdu“..(L.A.Times, Feb. 13. 1988)....

Na základě toho, co „Ramtha“ (30 tisíc let starý válečník, se kterým se J.Z. Knight konzultuje) řekl, že se můžete zbavit pocitu viny a představy soudícího Boha pochopením, že hřích neexistuje, a že proto není důvod k vině. (Minneapolis Star and Tribune, November 27, 1986)... Pochopitelně, pakliže nikdo nelže, potom také nikdo nemluví pravdu! Ano, sama ta myšlenka - tvrdit že to či ono je pravda - je anathemou dnešní společnosti. Jak Wade Davis prohlašoval během interview na celonárodním TV programu „Geraldo“, „V náboženství není něco jako správné či nesprávné - to je jak vznikají války“... (March 22, 1988). A přesto Ježíš prohlásil, že všichni kteří Ho odmítnou, konají nejenom špatně, ale jsou navěky ztracení.... Je jasné, že každý musí volit: Ježíš Kristus nebo kult světa....


Falešná velkorysost.

Popřít správné a nesprávné, znamená logický důsledek: Každý názor je platný jako kterýkoliv jiný. Tento nesmysl pochoduje pod maskou „velkorysosti“, „širokomyslnosti“, ale je to ve skutečnosti úzkoprsost nejhrubšího zrna proto, že efektivně eliminuje všechny ostatní pohledy a názory. Je personifikovaný v člověku, který předstírá souhlas s kýmkoliv a trvá na tom, že i ty největší rozdíly jsou pouze záležitostí „sémantiky.“ Ironicky, taková tolerance všech názorů je vlastně ničí - ne frontálním útokem ale nezdvořilým odmítnutím je brát vážně. Antagonista, který nesouhlasí a je ochotný o problému diskutovat, si zaslouží více respektu než širokomyslný postoj člověka, který přijme vše a neodmítne nic. Tím vlastně popírá rozdíly mezi protichůdnými názory.

Pro mnoho lidí tento „každý vyhrává“ postoj je jediným způsobem jak procházet životem, se dostal i do škol - ke škodě studentů.. Ovšem, pakliže vymažeme ze slovníku termín „poražený“, musíme také vymazat výraz „vítěz“. Frustrovaný programy na řešení sociálních problémů které vydávají profesoři psychologie programy ve kterých není nikdo odpovědný za nesprávný názor, T.H.Fitzgerald píše v „AHP Perspective“ článek:

Pocit, který dostávám kolem AHA (Association for Humanistic Psychology) je, „že každý má - tak nějak - ze svého pohledu pravdu, protože konečný rozhodčí nemůže existovat. Dennis Jaffe píše o hledání Dokonalosti. Ale pakliže existuje Dokonalost, potom musí také existovat Ne-Dokonalost, a co si ty dvě řeknou, potkají-li se někde po cestě? Dokonce i jazyk pro diskusi morálních problémů byl zkorumpovaný pokryteckou řečí a slovníkem pozitivního scientismu“. (Fitzgerald „Practical Problems“, AHP Perspective Dec. 1984)...

Jeden z nejběžnějších příkladů této absolutní netolerance, která se vydává za toleranci nalezneme ve známém aforizmu, používaným v náboženství „Jdeme po různých cestách k jednomu cíli“. Zatím co takové prohlášení zní širokomysleně, představuje jasně totální bigotnost. Přesto že „různé cesty“ jsou laskavě tolerovány, není jim povoleno vést na různá místa, protože pro každého - ať už vezme jakoukoliv cestu, ta musí vést „na stejné místo“. A tak tato širokomyslnost „různých cest“ dovoluje pouze jedno místo určení!

Ve skutečnosti Bible ve své širokomyslnosti učí, že existují dvě destinace . nebe a peklo, a nikdo není nucený jít tam či onam. Volba je na každém jednotlivci. Ovšem pro ty, kteří chtějí do nebe je pouze jediná cesta: skrze Ježíše Krista a Jeho smrt, pohřeb a vzkříšení, jako poplatek za trest, který Jeho vlastní spravedlnost za hřích požadovala.Náruč, která dusí.

Takovouto sofistikou „všech cest“ získal Hinduismus svou pověst tolerance vůči všem náboženstvím. Hinduismus skutečně objímá všechny víra, ale během tohoto procesu jsou všechny do Hinduismu absorbovány objetím, které dusí. Cokoliv Hinduista, ve své pověstné toleranci přijme, to ztrácí svou totožnost a je přetaveno do formy Hinduismu! Na příklad, Hinduismus je zcela ochotný přijmout Krista. Nakonec, máte-li 330 milionů bohů, není problémem přijmout ještě jednoho..... Nic to nemění. A pakliže ti, kteří uvádějí v Indii film „Ježíš“ a další misionáři mezi Hinduisty neukáží na to, co je skutečně špatné na přístupu Hinduistů a nevysvětlí Kristovu jedinečnost, která Ho odlišuje od všech jejich bohů, budou se stále odehrávat falešné a předstírané konverze po celé Indii.

Dokud neukážete ten rozdíl velmi jasně, Hinduisté, kteří zdánlivě „přijímají Krista“, nepřijímají Ježíše Bible! Ježíše, který je Bohem, který se stal člověkem skrze pannu, a je tou „jedinou cestou, pravdou a životem.“ Ježíš, kterého Hinduisté přijímají, je pouze jeden z tisíců „avatarů“, mezi tisíci jinými. A tak „přijetím Ježíše“ Hinduismus Ježíše Bible ničí a vytváří si vlastního pseudo-Krista.

Takový klam je hlavním cílem spirituálních bytostí okultu, které komunikují se světem. Slova promluvená „Ježíšem“, který dal B. Marx Hubbardové mocný zážitek „znovuzrození“, jako toho „Ježíše“, který diktoval „A Course in Miracles“ Heleně Shucmanové, nám ukazuje totální perverzi toho, co řekl biblický Ježíš. Právě ta „Urantia Book“ - údajně sestavená „komisí 24 spirituálních administrátorů, jednajících v souhlase s mandátem vydaným vyššími božskými autoritami jako „Ancients of Days“ (The Urantia Book Brochure) staví pravdy Bible zcela na hlavu - speciálně co se týče Ježíše. V takovýchto komunikacích s „vyššími bytostmi“ vzniká interpretace významu, která efektivně ničí historické Křesťanství, a nahrazuje jej Hindu-Buddhistickým pseudo-Křesťanstvím, které hraje do rukou okultu. A jak se tento postoj rozšiřuje, vidíme přípravy na přicházející světové náboženství.

Tato falešná širokomyslnost se svým pohrdáním pravdy, je dodávána masám dnešním nejpopulárnějším tele-evangelistou Robertem Schullerem, který širokomyslně prohlašuje, že jsme schopni rozeznat dobré náboženství od špatného náboženství tím, zda je „pozitivní“. Schuller vyzval „všechny náboženské vůdce ... bez ohledu na jejich teologii .... aby artikulovali svou víru v pozitivních termínech ... v jednom ohromném úsilí veškerého náboženství prohlašovat „pozitivní sílu ... světové obce stavící náboženské hodnoty“... (Orange County Register April 1993).

Skutečnost, že teologie Hinduismu Buddhismu, Islámu, Katolicismu a Evangelismu jsou v přímé kontradikci jedna k druhé v hlavních bodech, není zřejmě nijak důležitá tak dlouho, pokud je každé z těchto náboženství prezentováno „v pozitivní formě“. Schuller se zřejmě domnívá, že všechna náboženství reprezentují stejně platné, rovnocenné světové obce, budující náboženské hodnoty! Sám Antikrist by těžko na tomto New Age nesmyslu, mohl cokoliv vylepšit!


Okultní invaze evangelické církve.

Jedním ze šokujících jevů doby je invaze okultu do evangelických církví. Ekumenismus, se svým pokusem o vymazání rozdílu mezi správným a nesprávným, a přijmutím všech rozličných pohledů, byl hlavním faktorem. Je třeba mít jasno v tom, že idea o síle mysli (pozitivní či negativní myšlení vytváří vlastní skutečnost) je jen jinou formou „temné“ a „světlé“ strany Síly. Jeden z nejpřednějších propagátorů tohoto názoru a hlavním vlivem na evangelickou církev je velmi dobře známý a úspěšný peněžní makléř Wall Streetu, sir John Marks Templeton, zakladatel „The Templeton Prize for Progress in Religion“.

Templeton a jeho neo-pohanské názory byly poprvá uvedeny do církve Robertem Schullerem, který jej stále podporuje. Schullerův časopis „Possibilities“ vytisknul Templetonovu fotografii na přední stránku, a hlavním článkem bylo interview s ním. V tomto rozhovoru vyjádřil Templeton svou Unity/Religious Science/New Age filosofii“ „Vaše spirituální principy přilákají prosperitu. Hmotný prospěch přichází, když jste „naladěni“ na nekonečno. Kristův duch žije v každém lidském tvoru - ať už jste si toho vědomi, nebo ne .... nic kromě Boha neexistuje“. (Possibilities 1986). Tyto hereze byly propagovány Schullerem, jeho ohromné audienci čtenářů.....

Panteistická idea že „nic kromě Boha neexistuje“ je základem kultů „Mind Science“. Je to asi takto: „Bůh je Všechno, a Bůh je dobrý - a tudíž všechno je dobré“... A tak bolest, nemoce a smrt neexistují. Tyto jsou pouze projekcí negativního myšlení těch, kteří se domnívají, že takové věci prožívají. Zbavit se tohoto klamu, člověk musí změnit své myšlení od negativního (temná strana) k pozitivnímu (strana světla). Toto je teorie v pozadí Normana Vincenta Pealeho „The Power of Positive Thinking“. Tento bestseller silně ovlivnil Evangelíky na dlouhá léta.

Templetonovy názory jsou jasně v jeho písemnostech vyjádřené. Je evolucionistou, panteistou, univerzalistou a okultistou, který odmítá Boha Bible i Krista jako jediného Spasitele a učí, že nebe a peklou jsou pouhé stavy mysli, které si zde na zemi vytváříme, že pravda je relativní, a že Křesťanství už není relevantní.... A přesto je tento muž tak uznávaný v evangelických kruzích. Byl členem komise „Princeton Teological Seminary“ a 15 let členem komise manažerů American Bible Society, navzdory tomu, že odmítá Bibli jako Boží Slovo. Norman Vincent Peale nazval Templetona „největším laikem křesťanské církve naší doby“...

Templetonova kniha „Discovering the Laws of Life“ z r. 1994 je čistý, nezředěný okult. Namísto vyrování, „Christianity Today“ zasvětilo celou zadní stránku svého výtisku z 24 dubna 1994 inzerátu, který knihu doporučuje - a nikdy se svým čtenářům neomluvili. S nápisem: „BUDE INSPIROVAT MILIONY“, inzerát obsahoval doporučení pěti prominentních vedoucích, kteří jsou vzadu uvedeni: Norman Vincent Peale, Robert Schuller, Billy Graham, a dva známí vedoucí katolické New Age.... Zde je několik výňatků z té knihy:

V pozadí této knihy je mé přesvědčení, že základní principy pro „vznešený a ušlechtilý“ život se dají odvodit ze kterékoliv náboženské tradice - ˇJudaismu, Islámu, Hindu, Buddhistického, a tak dále... právě tak, jako z Křesťanství.

Máme moc stvořit cokoliv co v našem životě potřebujeme ... a tato moc (síla), která leží uvnitř nás, je síla naší mysli. Existuje zákon života: Myšlenky v mysli budou re produkovat ve vnějším světě podle svého druhu...

Astronauté cestují do vnějšího prostoru .... a nepřinesli zpět nijaký důkaz o existenci nebe .... a když vrtačky pronikly do hlubin země, nenalezly tam peklo ..... spirituální teoretici jsou nakloněni názoru, že nebe a peklo jsou pouze stavy mysli.

Skrze naše volby a postoje si vytváříme vlastní nebe a peklo zde na zemi ... jediné místo, kde můžeme najít nebe, jsou naše srdce.

Vrozené dobro je základní částí naší existence .... když tuto pravdu pochopíme, zažijeme nebe na zemi. Když naše skutky vyplývají spontánně z dobra naší bytnosti, nalézáme mír a přítomnost Boha je s námi.... Buď poctivý ... buď pravdivý. Miluj sebe celého .... božství v tobě je na cestě k dokonalosti“......

Schválení takového učení od Pealeho a Schullera není nijak překvapující - totéž propagují i oni sami. Ale že „Christianity Today“, Chuck Colson, Billy Graham a Bill Bright také Templetona - chválí - je šokujícím důkazem o duchu kompromisu mezi vedoucími Evangelíky.....

Volání po intelektuální poctivosti.

Odmítnout Krista, je právem každého člověka, ale je intelektuální nepoctivostí trvat na tom, že Jeho učení je perfektně slučitelné s Hindu-Buddhistickou panteistickou filosofií. Musí tomu tak být dodává autor, protože „všichni New Agers, které jsem poznal, milují Ježíše, Buddhu, Krišnu a každého, bez ohledu na rasu, jazyk či náboženskou volbu.“ (J. Underhill „Some New Age Myths and Truths“ - „Source“, Jan/Feb.1988).... Taková „láska“ bez principu ( příliš slabá opravit toho, koho miluje), která tak nějak vytváří v otázkách pravdy a lži, správnosti a nesprávnosti a zdravé teologie mlhu nedůležitosti - je klamnou představou. Ve skutečnosti pravá láska opravuje a usměrňuje ty, kteří jsou v život ohrožujícím omylu..... Okultní invaze do Západní společnosti je přímým důsledkem „vědecké“ eroze víry v transcendentní povahu Boha. Miliony lidí na Západě praktikují Transcendentální Meditaci. Ten samotný výraz „transcendentní“ je podvod. TM je panteistické a tak transcendentního Boha popírá. Zavádí člověka hluboko „do sebe“, aby nalezl to skutečné „já“. Naše společnost je posedlá se sebou, „já“, které je rozhodnuté pozdvihnout se na rovinu božství.....


Důležitý rozdíl.

Síla je považována za vedoucího faktora v evoluci. Viděli jsme již, že evoluce je matematicky nemožná. Kromě toho by nikdy nemohla vytvořit lidské svědomí. Pocit morální povinnosti se nedá vysvětlit z fyziologické roviny. Jak Sir Artur Eddington napsal: „Mělo by“, nás vede mimo chemii a fyziku“.. Člověk prostě nemůže být produktem evoluční síly pracující s hmotou. V přírodě neexistuje ani morálka, ani etika. „Dobro“ a „zlo“ se nedá aplikovat na atomy nebo na galaxie, či na přirozené síly jako gravitace, elektřina nebo psychická síla (existuje-li jaká).

Síla s temnou a světlou stranou nepovoluje rozdíly mezi zákonem fyzickým a zákonem morálním. Ale takový rozdíl je strašně důležitý! Morální zákon nemůžete použít pro vlastní potřebu, kdežto fyzický ano. Morální zákony se nemohou stát zdrojem osobního zmocnění, což je přece cíl hnutí New Age. Univerzální morální zákony mohou být nařízeny pouze Svrchovaným Bohem nadpřirozeného monoteismu, který sám, podle svého charakteru, ustavuje standard lásky, správnosti, spravedlnosti čistoty i dobra....

Na rozdíl od orientálního mysticismu Křesťanství učí, že morální zákony Boha byly porušeny a že konečný člověk nemůže zaplatit nekonečnou pokutu. Skrze svou rebélii zaslouží člověk věčnou separaci od Boha, který jej stvořil. Bůh by tuto nekonečnou pokutu zaplatit mohl - ale nebylo by to spravedlivé, protože není jedním z nás. A proto, ve své nekonečné lásce, se Bůh stal člověkem skrze pannu. A tak, Bůh i člověk v jedné osobě, mohl zaplatit plnou pokutu požadovanou Jeho zákonem. Toto vykonal na kříži.

To triumfální zvolání Ježíše před tím,, než vypustil svého ducha „Je dokonáno!“ je vlastně v Novém Zákonu účetním termínem („teleo = vyrovnat dluh). Nekonečná pokuta za hřích byla zaplacena. Podle Bible - vše co člověk potřebuje - je přiznání, že svou hříšností zaslouží to, co Bůh vytrpěl na jeho místě, a přijmout odpuštění, které je nabídnuté jako dar Boží milosti a lásky.

Na druhé straně existuje hmatatelná prázdnota v evangeliu okultisty. Jediná spása kterou nabízí, je moc či síla převzít kontrolu nad vlastním životem a splnit svá přání. Spravedlnost a pravda totálně scházejí. Praxe yogy, nebo dosažení pozměněného stavu vědomí, či jakákoliv jiná technika k použití Síly vám nezaplatí ani pokutu za rychlou jízdu - tím méně aby zaplatila věčnou pokutu za hřích. Síla v pozadí Hindu/Buddhist/New Age filosofie postrádá spravedlivou bázi pro odpuštění, po kterém každé upřímné srdce touží. Hřích se neuznává - a i kdyby - Bůh, proti kterému by se hřešilo neexistuje, a proto také není hříšník, který by potřeboval odpuštění... Jako odpověď na nejhlubší lidskou touhu a potřebu, tato filosofie nabízí pouze lež. Namísto lásky, tomu nejvyššímu prožitku, jsme ponecháni ve vzduchoprázdnu. „Síla“ z filmu „Star Wars“ není lepším „Bohem“, nežli neosobní síly pracující v ateistickém materialistickém vesmíru. Sir Athur Eddington argumentuje: Když lidské srdce, zmatené záhadou Existence zvolá „O co vlastně jde?“, není žádné skutečné odpovědi: Jde tu jen o atomy a chaos.... jde jen o vesmír žhavých kulových těles, které se kutálejí k nevyhnutelné zkáze.“ (Sir Arthur Eddington, The Nature of the Physical World, 1953).


Konflikt mezi Bohem a Satanem.

Bible nám velmi podrobně představuje Toho, který tvrdí že je pravým Bohem, a Stvořitelem vesmíru. Dále představuje Satana, jako nepřítele jak Boha, tak i člověka. Satan se objeví jako had, který svede Evu vidinou nesmrtelnosti a božstvím, postaví-li se proti Božímu nařízení. Tento svůdce ke zlu, zvaný „bohem tohoto světa“ (2 Korint.4:4), protože je tou celou inspirací v pozadí veškerého falešného náboženství, je známý skrze Bibli jako „veliký drak ... ten starý plaz, nazvaný Ďábel a Satan, který podvádí celý svět. (Apokalypsa 12:9)....

Mnoho lidí se dnes domnívá že jsou příliš vzdělaní a inteligentní, než aby brali tuto povídku z Edenu doslova. Přece tato povídka s mluvícím Hadem, se zdá být pouhou mytologií! Takovou pověru mohou přijmout pouze primitivní národy! Každý pokus takto učit moderního člověka by byl urážkou jeho inteligence! A tak to jde dokola......

A přesto skeptici, kteří „jsou příliš inteligentní“ pro biblickou zprávu o Hadu, který mluví, přjímají bez rozpaků spiritualitu Amerických Indiánů. Tam nemají žádný problém s tím, že indiánský šáman (medicine man) mluví se všemi druhy zvířat a ptáků, a dokonce se občas v takové sami změní. A nepokoušejí se někteří vědci konverzovat s delfíny a šimpanzi? Poslechněte si Dr. Johna Lilly :

Delfíni jsou jasným případem vysoké mimozemské inteligence a já jsem si vybojoval tento námět s mnoha lidmi od té doby. co jsem vydal svou knihu na toto téma „Man and Dolphin v roce 1961. Ale už s nimi nebojuji. Už se obracejí a začínají aplikovat poznávací psychologii delfínům.“

Indiáni kmene Sioux ku kterým Phil Jackson vzhlíží jako ke svým učitelům a jejichž spiritualitu adoptoval učí, že „posvátná dýmka“ byla přinesena před mnoha věky nádhernou ženou, která používala hady ve své magii a která, jak pozorovali, se pojednou změnila v „červenohnědé tele bisona“, potom do „bílého bisona“ a nakonec v „černého bisona“. Potom zmizela. Black Elk prohlašuje, že tato povídka by se „neměla brát jen jako něco v historii, ale jako věčná pravda.“ Jackson, který odmítl Křesťanství a přijal domorodou Americkou spiritualitu, nemá zřejmě žádné potíže přijmout tuto povídku jako doslovnou pravdu.....


Had a Drak.

Had a drak (identifikovaný v Bibli jako Satan), jsou dobromyslné postavy jak v mytologii, tak i téměř v každém náboženství. V tradici woodoo na Haiti, je Veliký Plaz zdrojem veškeré pravé moudrosti a stvořitel vesmíru, který si vzal Duhu za manželku a z tohoto spojení vzešla krev a veškeré tvorstvo. „A potom, jako konečný dar, oba dva učili lidi požívat krev jako svátost, aby se stali duchy a poznali moudrost Hada....

Draka najdete na tisíci chrámech po celé Ásii , zatímco had dominuje v náboženství Indie. V Hinduismu, Šiva, jeden ze třech hlavních bohů, má hady zatočené ve vlasech. Yoga je symbolizována jako vor který tvoří kobry, a jeho cílem je probudit sílu „kundalini“, která se „svinutá“ na základně lidské páteře ve formě hada. V chrámech starodávného Egypta a Říma bylo tělo boha Serapise obtočeno velikým hadem. Početné další příklady by se daly ukázat - od okřídleného hada Quetzalcoatl, boha-spasitele Máyů, až po každoroční hadí tanec indiánů kmene Hopi. Manly P.Hall, jedna z největších autorit na okult (a sám okultista) napsal:

Uctívání hada proniká téměř celou zemí. Hadí pahorky Amerických indiánů, kamenní hadi vytesaní ve Střední a Jižní Americe, kobry v Indii, velký had Řeků, posvátní hadi Druidů, had Midgard ze Skandinavie, Nagas z Burmy, Siamu a Kambodže, záhadný had Orfea, hadi ve věštítně v Delfi, posvátní hadi zachovaní v egyptských chrámech, Uraeus svinutý na čelenkách faraónů a kněží, - to všechno svědčí o uctívání hada.... Had je symbolem univerzálního spasitele, který vykoupí svět tím, že se podělí o svou moudrost. už dlouho je považovaný za symbol nesrmtelnosti či symbolem reinkarnace.......

V řecké mytologii byl had svinutý kolem vejce Orpic, symbolu kosmu. Právě tak v řeckých Delfách (po staletí vyhledávaných - jako vlivná věštírna starověku - králi i státníky až ze Severní Afriky a Ásie) třínohá věštecká stolička má nohy ve formě hadů. Jako další příklad, vzpomeňte na řeckého a římského boha medicíny Aesculapia, jehož symbolem byl had navinutý na holi. V chrámech, postavených na jeho poctu Aesculapius byl uctíván hady, protože starodávný mýt sděloval, že Aesculapius obdržel hojivou bylinu z tlamy hada. Zde máme zřetelně zcela převrácenou povídku z Edenu: Had není podvodníkem a ničitelem, ale Spasitelem lidstva, a zaujímá místo patřící Ježíši z Nazareta! Při graduačních ceremoniálech na školách mediciny po celém světě, kde by nikdy nepovolili modlitby k Bohu a Kristu, gradující po tom, co obdrželi své diplomy, stále ještě opakují Hipocratickou přísahu: „Přísahám při Apollu, při Aesculapiu, při Hygei a Panacei, a při všech bozích a bohyních......“

V knize „Up With Eden“, Ken Wilbur poukazuje na skutečnost, že v náboženstvích kolem světa byl had konzistentně zobrazován jako symbol stálé moudrosti a věčného života. Nemůže být pochyb o tom, že ten Had, který přišel k Evě, je identifikovaný všude (kromě Bible), s okultem a je ctěn jako ztělesnění té záhadné síly, kterou hledají okultisté všeho druhu aby mohli splnit své žádosti a přání. Na druhé straně Bible identifikuje Hada se Satanem a prohlašuje, že ti, kteří okultní síly hledají, se nakonec dostanou do pasti, která je zotročí a zapříčiní ztrátu jejich duše. Zdálo by se, že v poctě , která se dává hadu, máme přiznání, že „Síla“, v pozadí vesmíru je skutečně osobní. Jak Bible, tak i okult souhlasí s tím, že had je skutečný; pouze se rozcházejí v tom, zda je přítelem či nepřítelem lidstva......


7. Naturalismus či Supernaturalismus?Pakliže máme porozumět okultu a vidět jasně rozdíl mezi silou Satana a silou Boha (které vypadají v pohledu neinformovaného pozorovatele stejně), potom musíme udělat velmi důležité rozdělení mezi naturalismem a supernaturalismem. V naturalismu se všechny děje řídí podle vědecky vysvětlitelného zákona příčiny a následku. Neexistují zázraky - pouze přirozený běh událostí. Jak uvidíte, dokonce i mnoho z těch, kteří se nazývají Evangelíky, se drží této pohanské víry. Je to starodávná hereze, která se učila mezi Křesťany již za dob Augustina, jednoho z otců katolické církve. Augustin prohlásil: Bůh nejedná proti přírodě - pouze proti tomu řádu v přírodě, který známe.....

Není to pravda. Bůh Bible stojí mimo přírodu. On stvořil vesmír z ničeho, a je totálně nezávislý na času, prostoru a hmotě. Jeho intervence do lidských záležitostí občas znamená dočasnou anulaci zákonů, které do vesmíru vložil. Kdyby tomu tak nebylo, nestal by se nikdy ani jeden zázrak - protože zázrak už svou definicí porušuje fyzické zákony, které ve vesmíru vládnou. Skutečnost, že byl porušen fyzický zákon, je důkazem Božího zásahu. Nikdo jiný - včetně Satana toto způsobit nemůže....

Člověk občas slyší prohlášení, že „věda dokázala nemožnost zázraků.“ Právě naopak: Takový „důkaz“ je nemožný! Zázrak musí být mimo schopnost vědy jej vysvětlit, a tak je za hranicí vědeckých možností ať už zázrak popřít, či potvrdit! Jelikož věda může jednat pouze s jevy přirozenými, nemůže činit jakákoliv prohlášení o jevech nadpřirozených! Když se někdo kdysi zeptal Einsteina jaký dopad na náboženství bude mít jeho teorie relativity, odvětil: “Žádný. Relativita je čistě vědecká teorie a jako taková, nemá nic společného s náboženstvím.“ Naturalismus nemá žádnou konečnou naději na únik z odporné finální smrti a zkázy všeho. Pro lidstvo není naděje na věčný život bez Boha, který existuje mimo vesmír a který může přinést vzkříšení z univerzální smrti, která je integrální součástí přírody. Ano, „Síla“ naturalismu je na cestě k zániku...

Zkáza nebo osud?

Druhý zákon termodynamiky, zákon entropie čili „tepelné smrti vesmíru“ hlásí, že vesmír chátrá a dochází jako natažené hodiny. Nevyhnutelně jednoho dne hvězdy dohoří, a celý vesmír zchladne hluboko pod bod mrazu. Všechny lidské plány a sny odplynou jako písečné zámky do kosmického oceánu Nicoty. Naturalismus, jako náboženská naděje, se ukáže být totálním nezdarem.... Bůh supernaturalismu, který není částí tohoto umírajícího vesmíru, je schopný „zvenku“ sáhnout dovnitř - ne skrze reinkarnaci - ale novým životem vzkříšení. Ano, Bible učí, že Bůh jednou pustí atom, který zatím drží pohromadě a vytvoří nový vesmír: „Nebesa zmizí s velikým hlukem, prvky se žárem roztaví; také Země a vše co je na ní a v ní bude spáleno. ... Přesto my - podle Jeho slibu - očekáváme nové nebe a novou Zemi, kde vládne spravedlnost.“ (2 Petr 3:10, 13).

Otázka morálky.

Každé přirozené náboženství (ať jej nazýváte Satanismus, Wicca, Hinduismus či jinak), je svou vlastní podstatou amorální. „Dobro“ „Zlo“ se na atomy, galaxie, nebo na přirozené síly jako gravitace nebo elektřina aplikovat nedá. Pojem „morálka“ implikuje odpovědnost vůči finální autoritě - něco, co příroda zcela postrádá. Nedá se přece říci že „atomová síla má autoritu“, nebo že má vyšší moc než řekněme elektřina.... Biblický supernaturalismus tvrdí že morální autorita pochází pouze od inteligentního osobního Stvořitele, který existuje mimo vesmír, který On vytvořil. Evoluce zbožšťuje přírodu. Wolfgang Smith, profesor fyziky a matematiky na Oregonské Státní Univerzitě říká že „evoluce smetla celý svět - ne na základě síly vědeckých důkazů, ale ve své kapacitě jako mýtus Gnostiků“. (W.Smith, Teilhardism and the New Religion: A Thorough Analysis of the Teachings of Pierre de Chardin, 1988)....

A přesto evoluce vládne akademickým světem, a tím dává vědeckou důvěryhodnost naturalismu. Učí, že příroda je všechno co je - není transcendentní Bůh, není Nadpřirozeno. Ovšem věří se, že ta záhadná Síla, která stojí údajně za evolucí, dodává neomezenou sílu přírodě i lidské duši. Lidský potenciál je prý bez hranic - člověk je potenciálně bohem. A to všechno ve jménu vědy!


Šámané, vědci a vědomí.

Prvními „vědci“ byli šámané (kouzelní lékaři, astrologové, mágové). Tito věřili, že hmota sama o sobě je živá, obydlená bytostmi kteří ji kontrolují a že zalíbením se těmto bytostem skrze rituál a oběti, člověk může manipulovat přirozeným světem a zkrotit síly přírody. Pohanské společnosti si vytrpěly každý druh neštěstí, katastrof i ponížení z rukou svých bohů, a přesto nepřestaly žadonit o jejich pomoc. Ale ještě víc šokující je skutečnost, že moderní člověk oživil starou víru v „Gaia“ (Matička Země) jako živý organismus, jehož částí jsme všichni. Tato pohanská pověra, podporovaná vícepresidentem Al Gorem, je srdcem dnešního ekologického hnutí.....

V každé kultuře během historie lidstva byl šámanismus založený na víře, že se dá manipulovat spirituálním světem pomocí myšlenek pevně držených v mysli, opakovaně vyslovovanými slovy, a obrazy zformované v představivosti. Moderní aplikace této šámanské pověry naleznete v „Power of Positive Thinking“, „Positive Thinking“ a visualizaci. Všechny tři tyto okultní metody se provádějí dnes v kuloárech vzdělání, obchodu a uvnitř církví....

Zrod moderní vědy nastal, když bylo objeveno, že fyzický svět přírody není ovládaný skřítky a duchy, ale definitními zákony. Stále-inteligentnější využívání těchto zákonů, přineslo dnešní civilizaci. Objevení těchto zákonů zapříčinilo, že materialistická věda začala pyšně snít o tom, že jednou odhalí všechny zákony vesmíru. Neochotně, musela věda přiznat, že vědomí leží mimo její sféru. Myšlenky nejsou fyzické tak jako mysl, která je stvořila. Etika, morálka smysl pro pravdu a spravedlnost, ocenění krásy, poesie, a hudba leží mimo přirozený svět skal, kamenů stromů a - i zvířat, a nedá se vysvětlit materialistickými termíny. Jak se humanistická psychologie změnila do transpersonální psychologie, a parapsychologie si získala důvěru, ukázalo se, že existují psychické síly, nevysvětlitelné fyzickou vědou. Materialismus zemřel......


Nové, „vědecké“ Pohanství.

Lidstvo přes to všechno, si tak zvyklo na vedoucí úlohu vědy (navzdory varování Alberta Einsteina), že pokračovalo vzhlížet k vědě pro autoritativní vedení, v nové nefyzické či spirituální říši. A tak si věda nabrala charakteristické znaky spiritualismu a stala se novým Pohanstvím. U svých oltářů světa pokračuje v uctívání lidských poznatků a úspěchů v očekávání dne, kdy její veleknězi si podmaní nejenom prostor a atom, ale také odhalí každé skryté tajemství okultu. Nakonec lidstvo dosáhne virtuální nesmrtelnosti jako pán vesmíru. Tato prastará lež hada k Evě udržovala naživu pohanská náboženství a okultu, a při tom si nasadila masku moderní vědy a pomalu pomáhá při dozrání Božího hněvu na tento svět.

Renomé vědy, která se postavila za nové Pohanství zaručila jeho přijetí vzdělaným světem. Tím že zamíchala vědu a náboženství, změnila Boha v neosobní zdroj energie, která se dá „čerpat“ pomocí „vědecky“ použitých zákonů. Nejenom fyzický, ale i nefyzický svět může být kontrolovaný pomocí univerzálních zákonů. Toto je ta smrtelně nebezpečná iluze, která svedla moderního člověka…..

Starý okult, jako karma a reinkarnace byly založené na zákonu „příčiny a následku“. Když čaroděj či čarodějka prořízne hrdlo kohouta, stříká krev v určitém obrazu a mumlá tajné zaříkávání duchové musí reagovat svými kouzly jako část obchodu. A tak je to s novým Pohanstvím a jeho rituály. Jediný rozdíl je v tom, že tyto formulky jsou vědecké a kněží i kněžky oblečené v laboratorních pláštích.....

Náboženská věda.

Náboženští vedoucí si počali uvědomovat že kdyby se mohli spojit s vědou, mohli by prodat to své náboženství mnohem širší audienci. Viděli jsme, jak tento podfuk úspěšně využil Mahariši Meheš Yogi. Když nemohl prodat svůj druh yogy jako „Spirituální Hnutí Regenerace“, nazval jej „Věda Kreativní Inteligence“ a měl úspěch.

Mahariši nebyl prvním, kdo toto použil. Dlouho před ním, Mary Baker Eddy založila kult „Christian Science“. V přesvědčení, že davy dostanou zájem o „Křesťanství“ pakliže bude „vědecké“, udělala z Ježíše vědce, který znal „mentální zákony“, které údajně řídí vesmír. Bohužel, to co Eddy učila, nebylo biblické Křesťanství, založebné na evangeliu Ježíše Krista, ale esotérický výklad Bible, které jenom ona mohla vysvětlit. Navzdory učení, že „žádné proroctví nevzniká ze soukromého pochopení“ (2 Petr 1:20) Eddy trvala na tom, že jenom její výklad je pravda, jak píše ve své knize „Science and Health with Key to the Scriptures“. Paní Eddy tento klíč vlastnila a tím otevřela nové pochopení, které všichni musí následovat - drzé a absurdní tvrzení.....

Absolutní autorita a neomylnost, kterou na sebe vztahovala Eddy, je nyní v rukou „Matičky Církve“, kde všechno - kromě nedůležitých rozhodnutí je rozhodováno pro všechny kongregace „se shora“, a musí být přijato bez otázek. Do dnešního dne, každá „Christian Science“ kongregace po celém světě, musí přijímat nedělní školení od Matičky Církve, která sídlí v Bostonu. Je to učení, které je založené na neomylném výkladu Bible, známém a odhaleném pouze Marií Baker Eddy. Zde máme první známky kultu: Členové musí bezpodmínečně přijmout to, co neomylný vůdce kultu učí. Bývalý člen „Christian Science“ třetí generace vysvětluje některá učení:

Mary Baker Eddy prohlašuje že není ani hřích, ani peklo a že smrt je pouhou iluzí. Nikdo nemusí mít obavy ohledně spásy, protože každý žije věčně. Ježíš byl pouhým člověkem, perfektním příkladem k následování. Nezemřel za naše hříchy. Místo toho nám ukázal nerealitu hmoty, že všechno je jen v mysli, a že my také můžeme překonat falešné víry smrtelné mysli. Byli jsme varováni abychom nečetli Bibli bez pomoci „Keys to the Scripture“. Vždy jsme byli povzbuzováni, abychom opakovali a opakovali ujištění: Christian Science je kompletní a konečné odhalení“, a „Christian Science je perfektní věda“....


Nová Myšlenka - předchůdce New Age.

Christian Science je částí „New Thought“ hnutí, které se vyvinulo v devatenáctém století. Phineas P.Quimby (1802-1866), jehož studie mesmerismu (ranný hypnotismus), spiritismus a podobné jevy položil základ k nové struktuře ve světě myšlenky. Byl považovaný za zakladatele „New Thought Movement“. Jeho základní učení je (jako v Hinduismu), že všechno existuje pouze v mysli. My si vytváříme vlastní svět dobra či zla, nemoci nebo zdraví, bohatství či chudoby, pomocí našich myšlenek. Praxe hypnózy, kterou Quimby v Americe propagoval, se zdála tomu nasvědčovat. Mary Baker Eddy byla jednou z prvních pacientek které Quimby „vyléčil“ a její nová interpretace Bible byla založena na učení Quimbyho - něco, co Eddy odmítala připustit....

New Thought byla předchůdcem dnešní New Age, která zpopularizovala ten stejný klam pod jinou vignetou. New Thought byla vytlačena z hlavního proudu Křesťanství a stala se základem mnohých kultů které zahrnují (kromě Christian Science), Unity School of Christianity, The Church of Religious Science (Science of Mind). Právě tak jako zakladatelé Unity, Myrtle a Charles Filmore, Ernest Holmes zformoval svou Science of Mind stejnou atraktivní ale klamnou lží:“Člověk svým myšlením, může realizovat ve svých prožitcích, cokoliv si přeje“.... Ve svém sebevědomém proroctví, které se splnilo, Holmes prohlásil: “Počali jsme Hnutí, které za příštích sto let se stane velikým náboženským podnětem moderní doby ..... předurčeným obejmout celý svět“..

Mezi světově známými členy a i advokáty Science of Mind jsou filmová hvězda Robert Stack a zpěvák Della Reese. Tato „spirituální filosofie pro New Age“ nabízí specifickou metodu, pomocí které, může kdokoliv navázat vztah s „Tvůrčí Silou Života Vesmíru“ (Bohem) „za účelem dosažení čehokoliv konstruktivního, co je touženo“... Zdraví, hojnost, bezpečí, lásku, mír, a štěstí ... jsou k okamžitému mání všem, kteří budou aplikovat principy, které Science of Mind vysvětlí“... Snížením Boha na Univerzální Princip, který se dá využít podle vědeckých zákonů, se tvor stává Stvořitelem!


Norman Vincent Peale a Robert Schuller.

Norman Vincent Peale, svobodný zednář 33ho stupně, a jeho hlavní učedník Robert Schuller, udrželi New Thought uvnitř hlavního proudu Křesťanství tak, že jeho vůdčí zásady jsou ještě široceji přijímány mezi Evangelíky dneška.. Schuller nazývá Pealeho „člověkem., který ovlivnil a usměrnil můj život více, než kterýkoliv žijící člověk“... Peale si vypůjčil od Filmoreho frázi „Positive Thinking“ (která Pealeho proslavila), a připsal Holmesovi zásluhu o to, že z něj (Pealeho) udělal „pozitivního myslitele“.

Podrobná práce Charles S.Brandona o New Thought identifikuje Pealeho jako „člověka, skrze kterého New Thought ideje a technika se rozšířily po Americe“. Peale neustále hovořil o vesmíru „mentální“ povahy, o Bohu jako o „energii“ a modlitbě jako vědecké metodě pro uvolnění Boha-Energii podle definitivních „zákonů“. Následující prohlášení odhalují základní učení Science of Mind, Normana Pealeho:

Svět ve kterém žijete je mentální, nefyzický. Změňte své myšlenky a změníte všechno“...

Vaše nevědomá (unconscious) mysl ... má moc která mění přání do skutečností, když přání jsou dostatečně silná“...

Kdo je Bůh? Nějaká teologická bytost....? Bůh je energií. Jak Boha vdechujete, jak si představujete Jeho energii, budete naplněn energií......“

Moc modlitby je manifestace energie. Právě tak, jako jsou vědecké metody pro uvolnění atomové energie, existují metody pro uvolnění energie spirituální, skrze mechanismus modlitby. Stále jsou objevovány nové spirituální experimenty se silou modlitby.... “Modlitba je proces, při kterém spirituální síla proudí od Boha, uvolňuje síly a energie, a přináší mnohé překvapující výsledky. Tak jako v každém umění či vědě, člověk se musí učit krok za krokem aby otevřel kruh a získal tu sílu. Každá metoda, kterou můžete stimulovat Boží sílu aby plynula do vás, je legitimní .... každé vědecké použití modlitby...“ (Norman Vincent Peale, „Tje Power of Positive Thinking“, 1987).


Kenneth Hagin a „Positive Confession“.

Mezi Charismatiky, ty největší kostely a nejpopulárnější postavy na rozhlase a televizi, jsou spojeny s tím, co je známé pod názvy „Positive Confession“ nebo hnutí „Faith Now“... „Positive Confession“ jsou prostě myšlenky z „Positive Thinking“ Normana Vincenta Pealeho, dovedené ještě dále: vyjadřovat své myšlenky nahlas. Založením tohoto hnutí je kreditován Kenneth Hagin, a jeho učení má - mezi jeho přívrženci - autoritu téměř na úrovni Mary Baker Eddy mezi jejími následovníky.....

Frederick K.C. Price říká:“Kenneth Hagin měl na mně největší vliv ze žijících lidí této planety. Jeho knihy změnily můj život.“ Charles Capps vydává podobné svědectví:“Bratr Hagin byl největším vlivem v mém životě.“ Kenneth Copeland kredituje Haginovy kazety změnou ve svém životě.

Evangelium Kenneth Hagina se dá stopovat ke knihám E.W.Kenyona, který první učil „Positive Confession of the Word of God“ a musí být považován za skutečného zakladatele hnutí Positive Confession. Kenyon studoval na Emerson College of Oratory v Bostonu, kde počalo hnutí New Thought. Kenyon učil o „moci slov“ a varoval před „negativní konfesí“. To hluboce ovlivnilo Hagina a mnohé další, kteří jsou dnes uznáváni jako vůdci hnutí. Kenyon také učil, že člověk je malým bohem „v Boží třídě“, a proto může užívat tu stejnou sílu víry, jakou používá Bůh. My údajně vytváříme vlastní skutečnost slovy naších úst. „Co vyznáme, to máme!“

Hagin, jak už jsme se zmínili na počátku si stěžuje, že se často lidé domnívají, že učí Christian Science. Tvrdí, že tomu tak není, a přesto učí, že Boží síla pracuje podle zákonů. Věda je založena na zákonech, Tak tedy pakliže to, co Hagin učí o Boží síle, které vládnou zákony je křesťanské - potom to musí být Christian Science! .... Positivní konfese znamená verbalizovat pozitivní myšlenky a vyslovit je nahlas - něco co přesně tak učí šámané po tisíce let ve všech kulturách. Spojení s Positive/ Possibility Thinking, které učí Paela a Schuller je uznáváno Kenneth Haginem mladším: „Někdo namítne - vy mluvíte o pozitivním myšlení! Pravda! Seznámil jsem se s nejpozitivnějším Myslitelem který kdy byl:Bůh....“ Celé „Faith Movement Hnutí“ spočívá na okultní víře, že „víra je síla, jako gravitace či elektřina“, která poslouchá zákony a tak ji mohou používat i ne-Křesťané. David Yonggi Cho, pastor největší kongregace na světě prohlašuje: Mysli pozitivně a bohatni!“ Jeho odrůda Christian Science je založená na „zákonu čtvrtého rozměru“, zákon který mohou používat Křesťané i ne-Křesťané a činit zázraky. Říká: Sokagakkai (buddhistická sekta) aplikovala zákon čtvrtého rozměru a dělala zázraky. Sokagakkai jsou okultisté......

The Wall Street Journal poznamenal, že Křesťanství Cho, má v sobě šámanské prvky. Kenneth Hagi právě tak přiznává, že v jeho druhu „Christian Science“ (jak musí být u každé vědy), mohou i ne-Křesťané provádět zázraky, aplikují-li jeho zákony. Hagin píše: “Kdysi mi to vadilo, když jsem viděl, jak nespasení lidé konají zázraky a členové mé církve ne. Potom mi došlo to, že ti hříšníci spolupracují s Božím zákonem - zákonem víry“...


Zákon zázraků?

Požehnání Božího přirozeného řádu (slunce, déšť, a.t.d.) padá na spravedlivého i nespravedlivého (Matouš 5:45), ale Jeho zázraky jsou speciální požehnání Jeho milosti pro ty, kteří Ho znají a milují. Bůh nerozšiřuje svou milost na ty, kteří Ho odmítají. „Zákony víry“ podle Positive Confession, fungují pro každého - spaseného či hříšníka - právě tak jako zákony vědy. Učení, že ne-Křesťané mohou tvořit zázraky následováním „Božího zákona víry“, nebo zákony „čtvrtého rozměru“ je vážnou herezí. Tragické je, že tato lákavá lež otevírá dveře do okultu, kde zlé bytosti rády zareagují zdánlivým „zázrakem“, aby podvedly a svedly netušící do dalších lží.... Pat Robertson je dalším křesťanskou postavou, která se nechala nachytat na šamanismus /Christian Science. Zakladatel televizního „700 Club“, Pat popisuje svou knihu „Beyond Reason“ jako „pokus o učení některých základních principů, které pomohou pochopit a prožít tok Boží energie ... a vejít do světa zázraků“... Učí, že zázraky fungují podle zákonů, platných pro naše životy jako zákony termodynamiky nebo gravitace....

Robertson říká: „Metafyzické principy Božího království - použité samostatně - mohou přinést fantastické dočasné výhody. A tyto výhody, jelikož pracují podle vědeckých zákonů, mohou být využity ateisty právě tak, jako Křesťany“....

Robertson učí naturalismus, ne Křesťanství. Tak zamilovaný je Pat do zákonů vědy, že prohlašuje existenci „zákona zázraků“, který Bůh musí vždy sledovat, aby mohl konat zázraky“. Oproti tomuto tvrzení: Samou definicí, všechno co se dá vysvětlit vědeckými zákony, ať už ve fyzickém, nebo spirituálním světě - nemůže být zázrakem. Pouze když Bůh anuluje dočasně zákony které ustavil, se dá hovořit o zázraku.....

Charismatičtí vedoucí, kteří se domnívají že odhalili „zákony víry“, propagují „křesťanskou“ verzi naturalismu. Jejich „Bůh“ není transcendentním Stvořitelem, který existuje mimo fyzický vesmír, který stvořil z ničeho (jak Sir James Jeans tvrdí, že to ani jinak být nemůže). „Bůh víry“ Hagina, Robertsona atd, je připoutaný k tomuto vesmíru a je omezený jeho zákony. John a Paula Sandfordovi, velmi známí propagátoři „inner healing“ vyhlašují tuto neracionální herezi tak jasně, jako kdokoliv jiný:

Zázraky se dějí pomocí spolupráce, spojení a spoluprací ducha a hmoty. Zmatení lidé se domnívali, že se nejprve musí porušit principy, aby se mohlu udát zázraky. Jaký nesmysl! Zázraky se dějí uvolněním síly uvnitř hmoty podle Božích principů. Příroda, naplněná Božím Duchem má nezměrnou sílu uzamčenou v nejmenších komůrkách. Zázraky se stávají činností Ducha podle principů, které jsou daleko za hranicí našeho chápání ale přesto vědeckých....“


Mary Baker Eddy Charismatiků.

Sandfordovi studovali pod Agnes Sanford, která je takovou Mary Baker Eddy Charismatiků. Ona je zakladatelem inner healing v církvi. Její vážné hereze jsou příliš početné, než abychom se s nimi zde mohli zabírat, ale přesto zůstává vysoce uznávaná v evangelické církvi až podnes. John Wimber, zakladatel hnutí „Vineyard“, propagoval její knihy až do své nedávné smrti. Téměř jako Norman Vincent Peale, Sanfordová nazývá Boha „pravou životní silou, která existuje v záření energie .... ze kterého se všechno vyvinulo.“ Sanfordová učí, že „Bůh udělal všechno ze Sebe a tak nějak vložil část Sebe do všeho.“ To je panteismus!

K posílení svých herezí, Sanford cituje jezuitského kněze Pierre Teilharda de Chardin jako svou autoritu. Chardin, který byl prohlášený heretikem i svou římsko-katolickou církví, byl známý jako otec hnutí New Age. Sanford učila, že „Bůh-Síla“ může být „zapojen“ do života tím, že vyslovíte “kdokoliv jsi ... cokoliv jsi ... vejdi do mně teď“..... Jaká nádherná pozvánka pro Satana! Ten pravý Bůh, který se jasně prokazuje v Písmu, a který musí být poznán a uznán tím čím On je, by nikdy na takové „pozvání“ nereagoval - ale Satan a jeho nohsledi, kteří se skrývají za každou možnou maskou by takovou nabídku rádi přijali....

Sanfordová zavedla okult do církve svým učením, že všechno závisí na vibracích myšlenek, které, jsou-li negativní, poškozují nás, jsou-li pozitivní, hojí nás... Ano, „pozitivní vibrace mysli“ zaměřená na hříšníky, je může změnit v Křesťany. Sanfordová napsala, “Rodí se nový věk, kdy síla lásky -vysílaná na povel - pastory a jinými, je dostatečná pro změnu srdcí. Tím máme vnitřní zdroj síly, na kterou se lze napojit podle libosti.“


Spirituální „věda“.

Pakliže je Boží síla něco jako gravitace která funguje podle vědeckých zákonů, (jak učí Peale, Hagin, Copeland, Cho, Robertson a jiní), potom každý - Křesťan či ateista, kdo jedná podle těchto zákonů vědecky, může používat Boží „zákony víry“. Charles Capps, vůdce hnutí Positive Confession píše: “Boží Slovo je spirituální zákon. Pracuje tak jistě, jako každý jiný přírodní zákon. Slova ovládnutá spirituálním zákonem se stávají spirituální silou, pracující pro vás“.... Přirozený svět se dá kontrolovat tím, že promluvíme Boží Slova.... To je spirituální zákon. Funguje spolehlivě vždy.“ (Charles Capps: The Tongue - a Creative Force, 1976).

Nedá se popřít, že hnutí Positive Confession je formou pokřesťanštěné vědy (naturalismus kontra supernaturalismus). Nikdo nepopírá skutečnost, že vědecké zákony kontrolují přirozený svět. Každý může aplikovat zákony fyziky a chemie. Je ovšem herezí učit, že nadpřirozená síla je ovládána zákony, a může tedy být uvolněna vědecky ...... Bible učí, že Bůh poskytuje skrze svou milost, a proto - tou samou definicí - milost nemůže být ani zasloužená, ani vylákaná jako reakce na aplikaci jakýchkoliv zákonů. A přesto, v kontradikci k Bibli, David Yonggi Cho píše:

Existují tři spirituální síly na zemi. Duch Boží, duch člověka a duch Satana, se mohou vznášet nad hmotnou třetí dimenzí a vykonávat tvůrčí moc.

Duch Svatý řekl:“Můj synu, člověk si ještě neuvědomuje spirituální sílu, kterou jsem mu daroval.“

Ano“, řekl jsem, když jsem si uvědomil o čem Bůh hovoří ...... Falešní proroci měli moc v říši ducha, jelikož si uvědomili její potenciál.

Při shrnutí: Tak zvaní „Faith Teachers“ učí pokřešťanštěnou formu naturalismu podobnou Christian Science a Science of Mind. Jejich systém funguje (jak tvrdí) „zákony“ vědecky aplikovanými: Boží zákony víry pro Kennetha Hagina, zákony čtvrtého rozměru pro Yonggi Cho, osm zákonů tajného království (včetně Zákona Zázraků) pro Pat Robertsona, atd. Tito všichni tvrdí, že obdrželi tyto hereze od Svatého Ducha.


Okult - Satanovy padělané „zázraky.“

Zákony fyzických věd nejsou aplikovatelné v říši spirituální. Tak potom, jaké jsou to zákony, na které poukazují vůdci Positive Confession, zákony, které ovládají spirituální říši a zdají se fungovat? Nalezneme je ve světě okultu: na příklad „zákon manifestace“, který prohlašuje že myšlenky pevně držené v mysli, nahlas vyslovené nebo visualizované, se projeví ve fyzickém světě. Tento zákon učil Napoleon Hill, který jej dostal od démonů, vydávající se za „Ascended Masters from School of Wisdom“ na astrální rovině. Vedoucí autority v hnutí „Faith“, hovoří o tomto zákonu také.

Okult padělá Boží sílu. Jedním z příkladů vidíme při konfrontaci mezi Mojžíšem, Áronem a čaroději či mágy při dvoře faraóna. Tito byli schopni - pomocí Satana - do uřčité míry povolené Bohem - duplikovat to, co Bůh činil skrze Mojžíše a Árona. A tak, když Bůh řekl Áronovi, aby hodil na zem hůl, ze které se stal had, je nám řečeno, že „kouzelníci Egypta učinili totéž svými kouzly“. Ale když dojdeme ku třetí egyptské ráně, čteme, že „kouzelníci už to napodobit nemohli.“ Potom jeden z mágů řekl: “Toto je prst Boží!“

Sílu, kterou měl Samson nebyla nějaká svalová síla. Mohlo to být pouze posílení Svatým Duchem.....

Ten posedlý maniak Nového Zákona „byl často svazován řetězi a pouty, které vždy přetrhal“ .... Opětně zde máme manifestaci nenormální nefyzické síly projevenou skrze tělo, pro kterou není vědecké vysvětlení.... Je nám zřetelně vysvětleno samým Kristem, že tato síla púřicházela od nečistých duchů, kteří obsadili dočasně lidské tělo. Ježíš je vyhnal a člověka osvobodil...... Ta mladá žena ve Filipi „přinášela zisk svým pánům skrze věštění.“ Zřejmě měla paranormální zdroj informací .... dokud jej Pavel nezrušil ve jménu Ježíše Krista.

Za hranicí psychické síly.

Naturalismus se pokouší tyto síly vysvětlit - ať už u Samsona či maniaka, Křesťana či ztraceného hříšníka - jako schopnosti normálního člověka, který poznal to tajemství. Jeden článek v „Gold Prospector“ píše že je to prosté otázka přírodě, kterou „ona“ skrze váš „instrument“ zodpoví. Zdá se, že by se člověk tak stejně mohl otázat přibližujícího se tornáda.

V dřívější kapitole jsme citovali profesora John J. Heaney, katolického teologa, Heaney podává početné příklady psychických sil a pokouší se dokázat jejích platnost. Potom přichází k přesvědčení, že tyto síly jsou vrozené každému a že „určité druhy paranormálního hojení, vize, levitace, stigmata, a všeobecné projevy parapsychologických sil - jsou přirozené lidské schopnosti“... Heaney-ho naturalismus degraduje Krista na psychika. Přes jeho tvrzení, že „akceptuje unikátní Boho-lidskost Ježíše,“ naznačuje, že Kristus manifestoval některé pozoruhodné síly telepatie a jasnovidectví“, jaké jen vyjímečný psychik může přirozeně demonstrovat. Heaney dále uvažuje, že údajné „telepatické výkony některých svatých“ a schopnosti Padre Pio a dalších, kteří „zřejmě mohou číst mysl těch, kteří činí pokání“, jsou normální lidské schopnosti, které se „nezdají vyžadovat nějakého unikátního a rozdílného Božího zásahu.“

Na podporu svého naturalismu Heaney uvádí několik známých psychiků, médií, psycho hojitelů a těch, kteří demonstrují psychokinézi, jejichž síly obstály vědecká zkoumání, a kteří nejsou nábožensky inklinováni. Tito psychici si nepřisvojují nijaké spirituální napojení. Píše:

Dr.Dolores Krieger z NYU vycvičila mnoho ošetřovatelek v dotykové terapii. Za kontrolovaného dozoru, experimenty této techniky prokázaly, že lze změnit obsah hemoglobinu v krvi. Technika byla zavedena do mnoha nemocnic v USA. (Heaney, Sacred).

Je zcela zřejmé, že psychické síly nejsou normálními lidskými silami, ale spirituální silou, která nevyzařuje z mozku nebo těla. Dokonce i sekulární badatelé připouštějí, že tyto jsou jasně „paranormální“ síly. Zkoumání těchto sil se jmenuje „parapsychologie“ a je příbuzná transpersonální psychologii,“ která jde za to lidské, k něčemu „vyššímu“. Existují pouze dva zdroje paranormální síly: Bůh nebo Satan. Podle Bible, jediné legitimní paranormální síly jsou dary Božího Ducha. (1 Korint. 12:8-10). V jasném rozlišení od lidských schopností, jsou tyto popsány jako „manifestace Božího Ducha (verš 7). Tyto zázračné dary jsou připisovány pouze Bohu. „To všechno působí ten stejný Duch, který uděluje tyto dary podle své vůle“.

Že „psychická síla“ - i když jasně nepatří mezi lidské schopnosti, je úplně něco jiného než dary Ducha, je snad každému jasné. Satan si chce splnit své aspirace stát se bohem (Izaiáš 14:14) skrze lidi, kteří byli svedeni stejnou představou jako on. Síla, kterou projevuje skrze lidi je pro ně důkazem, že oni se také mohou stát bohy. Ve skutečnosti „psychické síly“ zotročují ty, kteří dovolí, aby je Satan skrze ně manifestoval......

Množství lidí dnes je uchváceno falešnou iluzí neohraničeného lidského potenciálu. Ti, kteří skočili na návnadu, jsou chyceni v nekonečné snaze získat paranormální síly. Tato snaha je živena vírou, že nějaký tajný klíč odemkne neomezený potenciál, že existují nějaké rituály, techniky nebo nějaký stav mysli, které - pomocí určitého „zákona“ vydá tuto supernormální moudrost a energii.

Boží nadpřirozené dílo.

Skutečnost, že manifestace Božího Ducha, projevené skrze člověka se jmenují „dary“ vzbudilo jakýsi zmatek. Toto nejsou dary v tom smyslu, že by byly dány určitému člověku aby je vlastnil, a potom používal jak uzná za vhodné. Když jsou pravé, dary Ducha zůstávají pod řízením a kontrolou Boha, a jsou poskytovány Jeho milostí výlučně pro Jeho účel a slávu. Nikdo nemůže hojit, konat zázraky křísit mrtvé, či prorokovat jak ho, či jí napadne. Ani Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, či žádný jiný prorok tak nemohl činit. Když Jeremiáš chtěl prorokovat - musel čekat na Boha. („a stalo se po deseti dnech, že Boží Slovo přišlo k Jeremiáši“. Jeremiáš 42:7). Prostě - zázraky přicházejí pouze skrze řízení a sílu Boží - ne z vlastní iniciativy. Právě tak nemohou být dary Ducha učeny za poplatek v semináři, jak se John Wimber domníval. Petr prohlásil:“Proroctví nepřicházela v dávných dobách z vůle lidí, ale Boží lidé mluvili tak, jak byli inspirováni Božím Duchem.....“ Nikdo nemůže iniciovat a aktivovat pohyb Božího Ducha! Ať už jsou „dary Ducha“ jaké jsou, jsou dávány ve specifických případech k vykonání Božího úmyslu v ten specifický čas, nezůstává jako síla vlastněná jedincem, který by ji používal podle uvážení.....

Pakliže někdo položí ruce na nemocného a ten se okamžitě uzdraví, je to manifestace „daru hojení“ podle Boží vůle. Ta osoba která se modlila, tento dar nevlastní jako nějakou kouzelnou hůlku, kterou by mohla podle své vůle zamávat. Tato mylná představa je případem jednoho ze základních omylů v charismatickém hnutí... Je pošetilé si představovat že vlastníme jakýkoliv dar Ducha, který bychom mohli používat jak si vzpomeneme! A to stejné platí pro dar jazyků - dar, o kterém se většina lidí domnívá, že jej vlastní a může používat tak, jak si zamane. Tento omyl jich mnoho zavedl stranou..... Je třeba být podezřívavý ohledně každého údajného „daru“, který je iniciovaný a „vlastněný“ duchem člověka! Je vážným omylem slibovat službu „zázraků“ v určitý čas a místo a slibovat „zázraky“, nebo nabízet semináře, které by učili jak konat „znamení a zázraky.“ Cokoliv se vydává za manifestaci „daru Ducha“ a není Jím iniciováno, ale je pod lidskou kontrolou, není od Boha ale z okultu!

Křesťanství vyžaduje zázraky.

S tím závěrem, že Stvořitel musí být nevyhnutelně oddělený od svého stvoření. Sir James Jeans vyloučil panteismus/naturalismus jako proveditelnou, životaschopnou teorii. Na druhé straně: pakliže je naturalismus pravdou, potom neexistují zázraky zapříčiněné Boží intervencí, a anulováním přirozených zákonů. Jestliže je to pravda, potom Křesťanství je lež, protože potřebuje zázraky! Slibuje vzkříšení - ten největší zázrak ze všech. Vždyť Křesťanství je založené na vzkříšení Ježíše Krista: Pakliže Kristus nebyl vzkříšen z mrtvých, potom naše kázání je zbytečné, vaše víra je zbytečná - jste stále ve svých hříších.... V okamžiku, v momentu .. všichni ti, kteří věřili v Krista budou vzkříšeni k věčnému životu, a my žijící budeme změněni ... smrt je pohlcena ve vítězství. Díky Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.....

Vzkříšení, jediná naděje na život bez smrti je zázrak. Není to jev řízený přirozenými zákony, které se dají použít těmi, kteří znají jejich tajemství nekonečného potenciálu sídlicí údajně uvnitř nás. Ne - je to Bůh, který se nás dotkne z venku vesmíru. ... Spása je právě takový druh zázraku: věčný život jako dar z Boží milosti zachraňuje z věčné smrti, kterou On sám vynesl jako trest na vzpurné a hříšné lidstvo. Tento dar je pro každého, kdo uzná, že si sám ten dar nemůže zasloužit, pokoří se, a přijme spásu jako dar. Kromě toho je zázračná síla Kristova vzkříšení je jediný prostředek jak žít vítězný křesťanský život, který Bible představuje jako standard pro všechny věřící.

Ten velký rozdíl.

Nikde není ten rozdíl mezi naturalismem a supernaturalismem je lépe vidět, když se podíváme na Boha a Krista. Naturalismus vidí neosobní Sílu za veškerou existencí, Sílu, která ve ve všem a tak může být prožita uvnitř vlastní bytosti. Bůh Bible, na druhé straně je zcela něco jiného než vesmír, který udělal - včetně člověka. Podle Bible je Ježíš Kristus Bůh, který přišel na tuto zemi skrze panenský zrod a stal se člověkem, aby se srozumitelně představil, vzal na sebe trest a zemřel za naše hříchy. Neexistuje rituál či metoda, která by nás, hříšníky přenesla ze smrti do života. Nové zrození je zázrak, který pouze Bůh může uskutečnit. Na rozdíl od aplikace technyky na vědecké zákony, aby vydaly svou energii, musíme se přiblížit k Bohu jako nehodní hříšníci, kteří věří v Jeho milost a milosrdenství. Neexistují formulky, kterými bychom Ho donutily, aby na nás reagoval. Je ohromný rozdíl mezi fyzickou a spirituální silou. První údajně přichází z nějaké síly uvnitř psyché nebo mysli, a vytváří to známé „mysl nad hmotou“. Pravá spirituální síla přichází od Boha a je zázračná. Anuluje fyzické zákony. Boží síla také vykonává vliv morální, který je neznámý v síle přírodní. Bible učí, že tato morální síla přichází k věřícím v Krista skrze jejich víru. Peale tvrdil, že Positive Thinking je totéž co biblická víra. To není pravda. Na seminářích Positive Thinking může učit i ateista, a také tak někde je. Víra není silou, kterou bychom mířili na Boha proto, abychom dostali to, co chceme. Biblická víra není nějakou silou mysli, ale prostá víra v samého Boha a Ježíše Krista-Boha, který přišel na Zem. Víra v Něj musí zahrnovat vše, kým On je a co pro nás udělal. Skutečnost, že zamřel za naše hříchy, a znovu z mrtvých vstal, aby žil v těch, kteří Ho přijali, je tou novou morální silou, která je v přírodě zcela neznámá....


8. Lidové, domorodé a přirozené náboženství.Fascinovala mne kultura Siouxů a jejich hrdé válečné dědiství. Bojovníci Lakota mají hlubokou úctu pro záhady života. To je, odkud jejich síla a pocit svobody pochází. ... Crazy Horse, největší bojovník Siouxů byl nejdříve a předně svatým mužem....

Lakotům je svaté všechno, dokonce i nepřítel kvůli mezispojitosti všeho života. Jak to jeden z věštců podává: My jsme lidé ze země na spirituální cestě ku hvězdám. Náš úkol: hledat uvnitř nás .... abychom poznali kdo jsme a viděli, že my všichni jsme spojeni - není separace - kromě v mysli.....

- Phil Jackson Chicago Bulls coach -


Mír přichází do duší lidí, když si uvědomí svou přibuznost, svou jednotu s vesmírem a jeho silami, a když poznají, že uprostřed Vesmíru žije Velký Spirit, a tento střed je ve skutečnosti všude....

- Black Elk - Mecicine Man -


Vlna kritického učení tvrdí, že primální (domorodé) kultury nebyly jen agrárně zaměřené neolitické společnosti, ale - ve skutečnosti vysoce vyvinuté kultury partnerství mezi muži a ženami právě tak, jako partnerství se spirituálními silami.....

- Jean Houston in „Life Force“ –


I ubohé národní záznamy obsahují dostatečnou evidenci, že pozdní civilizace Centrální a Jižní Ameriky byly beznadějně ovládány „černým učením“ jejich kněžstva....

Nikdo nemohl dosáhnout větších Mystérií do doby, než člověk byl upálený člověkem , a krvácející srdce oběti bylo pozdviženo před zírající tváří kamenného boha ... démona udělaného člověkem.

- Manly P. Hall


O Wakan- Tanka a všechny okřídlené Síly vesmíru - pohlédněte na nás! Tento tabák, který nabízím specielně pro vás, Vládci všech Mocí, který je reprezentovaný Spotted Eaglem, který žije v hlubinách nebes a který hlídá vše, co tam je!

- Lakota svatý muž Slow Buffalo -

Neexistuje možnost, že by Vodou byl kdy odstraněný ze společnosti na Haiti, protože je tak silně vpletený do látky haitského života....

- Profesor Leslie G.Desmangles -


Jedna z nejjistějších a nejpřijatelnějších cestiček, které vedou bezpečně do okultu, je dnešní hnutí „zpět-k-přírodě“ ve jménu ekologické záchrany naší planety. Země utrpěla mnoho škod z důvodů nedbalosti a chtivosti. Zatím co průmyslové země musí nést svůj podíl viny, největší znečistění a ničení se odehrálo v komunistických zemích a potom také v rozvíjejících se zemích Třetího světa. Další znečisťování - na příklad způsobené vulkanickou činností - destrukce, jako pohromy, přemnožení hmyzu, požáry způsobené bleskem, zemětřesení, a další, jsou integrální částí samotné přírody....

A i tak - populární přesvědčení které existuje bez toho že by jej někdo napadl, je že „všechno přirozené, musí být blahodárné“... Zdá se, že se přitom přehlíží jeden fakt a to, že není nic „přirozenějšího nežli nemoce, utrpení, smrt a přírodní katastrofy, jako hurikány, zemětřesení, sucha a potopy - jako malá část celku.“ Ve skutečnosti, právě proti takovým přírodním katastrofám, lidstvo bojuje aby se ochránilo, a tím také postupně dosáhlo dnešního stupně civilizace.

Zdá se být víc než ironické, že potom co lidé bojovali po staletí proti nepřátelským a často i smrtelně nebezpečným silám přírody, pojednou vzrůstá populární hnutí volající po partnerství s těmi stejnými silami. Takové názory mohou znít atraktivně, ale těžko by pomohly někomu, kdo umírá hlady v neskutečně hlubokém sněhu někde v pohoří Sierra Nevady. Vůči takovým a jiným obětem větru, sněhu, bouře, povodně nemohla být příroda více krutá, brutální, nemilosrdná!


Volání po rozumu.

Byl to právě ten nepřirozený akt rozumu, který se postavil proti přírodním procesům a přivedl pod kontrolu veliké množství dříve smrtelných nemocí, který snížil drasticky úmrtnost novorozeňat, a který prodloužil průměrný věk člověka. Opakováním „nepřirozeného“ odstranění slepého střeva, transplntace ledvin či odstraněním nádoru, jsme zachránili nespočetné životy. Tyto skutečnosti by neměly být přehlédnuty na cestě k uctívání mytologické „Matičky Země“...

Pouze neúnavný boj proti přírodě, nám zaručil pohodlí a výhody v dřívějších dobách zcela neznámé, a dnes považované za samozřejmost. Ani jeden z nich není produktem přírody! Není nic přirozeného na počítačích, televizi, cestování v prostoru, přehrady, mosty, knihy, a dokonce i takové základní potřeby jako tkaní, vyrábění potravin, orání, sázení, plení či vaření. Proč tedy, to volání po návratu k přírodě?

Dále lze poukázat na to, že to byla Západní věda, která přinesla lidstvu tyto výdobytky. Tyto by nikdy nemohly vzniknout v panteistické filosofii Hinduismu, či ve Východním mysticismu. Právě tak by nikdy nevznikla medicína z pověr severoamerických Indiánů, které dne svět přijímá ve hledání „jednotnosti s přírodou“. Jaká ironie, když domorodcí, kteří stále hledají cestu zalíbit se duchům za účelem zbavit se nemocí, které volně řádí v přírodním prostředí, Nemoce, které moderní medicína dávno vyléčila! Tito lidé jsou dnes obdivováni jako příklady k všeobecnému napodobování! Takový pohled pochopitelně nepopírá, že některé rostliny a kořeny s hojivými vlastnostmi byly objeveny domorodci, a že nás mohou ledacos naučit. Ani nechce popřít, že ekologické ničení bylo hlavně způsobeno hloupostí a chtivostí „civilizovaných“ lidí.... Je ohromný rozdíl mezi respektováním a ochraňováním prostředí (což je naší poviností) a uctíváním „Matičky Země“....

Výběrové preference.

Neměli bychom také přehlédnout dnešní převládající zaujatost proti Křesťanství. Biblická víra se stala tabu v americké společnosti, zatím co všechno ostatní, včetně čarodějnictví a voodoo se přijímá bez otázek... Mocný pokřik a protesty se zdvihají po celé zemi ve prospěch zákazů vystavování křížů, nebo betlémů... V té stejné době jsou totémy zcela immuní před podobnými projevy nesouhlasu. Dokonce i United Nation´s World Health Organization (WHO) dala svůj souhlas k oživení čarodějnictví pod populárním eufemismem „tradiční medicíny“, nebo „domorodé léky“....

Cokoliv je „přirozené“, „domorodé“ je nekriticky chváleno, běda těm, kteří jsou trufalí a poukáží na nějaké „skvrny“ či chyby v domorodých kulturách či náboženství. My všichni musíme následovat příkladů toho, co naší američtí Indiáni, domorodci Afriky či ostrované z Jižního Pacifiku věří a praktikují! Takový je duch propagandy, který je prosazovaný v médiích a celkem mu to prochází.....

V sobotu večer, 17 listopadu 1996, populární AE kanál, vysílal „Mysteriózní místa v Americe.“ Presentoval čarodějnictví v Salemu a Nové Anglii, a i wodoo v New Orleansu, jako něco blahodárného. Představitel voodoo řekl, “my jsme potomci otroků, přivezených z Afriky, kteří si přivezli voodoo s sebou.“ Účel voodoo byl vysvětlený jako prostá služba duchům, a uctívání bohů a bohyň. Ani slovo o kletbách, které děsí obyvatelstvo tam, kde je voodoo v praxi. Ten program ukazoval příjemné obrazy hadího boha. Kněžka voodoo vysvětlovala, že ona je totéž co katolický kněz či židovský rabín. Takováto mylná prohlášení nechávají diváky lživě informované - ne-li napálené.....

Pohanská náboženství jsou uváděna do státních škol ve Spojených Státech navzdory a na druhé straně je zakázána jakákoliv kladná zmínka o Křesťanství a školní modlitby nejsou povolené. Pochopitelně -tato pohanská náboženství jsou uváděna jako „kultura“, což je podvod. To stejné se děje na úrovni občanských programů. Povšiměte si, na příklad, Carolee Nishi, tvůrce a dobrovolný ředitel v unikátním programu po škole který podporuje YWCA v Honolulu, učící „Hawaien Studies“ dětem mezi věkěm 4 až 14. Slovo náboženství na propagačním letáčku nenajdete. Namísto toho se dozvíte že učí „hula dancing..... hawaiian history and culture“... Nějak zapoměli na okult...

Dokonce i vláda Spojených Států prosazuje „americkou spiritualitu“ - navzdory „oddělení církve od státu“, které je striktně dodržováno proti všemu křesťanskému. Národní Služba Parků (National Park Service) propaguje animisticko/spiritistické náboženství amerických Indiánů - včetně uctívání přírodních duchů - zatím co viní Bibli ze zničení Západu! Na příklad Gary Hathaway, Acting Superintendent of Lava Beds National Monument prohlašuje v oficiálním letáku, který byl dáván návštěvníkům parku v roce 1993 toto:

Domorodí Američané mají spirituální pouto ke své zemi. Bílý muž používal zdroje pro svůj komerční zisk a tak bezčasová spiiritualita země byla přerušena. Jejich spirituální pohled, zaznamenaný v Genesi volal po ovládnutí země a její podřízení .... veliké oblasti na Západě byly zničeny. Dnešní spiritualita země u Lava Beds prochází obrodou ... skrze celý monument je možno cítit přítomnost duchů .... dokonce je můžete i vidět, rozhodnou-li se pro viditelnou formu..... Vejděte do „medicine circle“ s úctou - s jakou by jste vcházeli do vlastního kostela. Nechte duchy větru, skal, a zvířat, aby k vám promluvili......


Výměna bohů.

Západní nadšenci přírody adoptují fetiše amerických Indiánů. Zatím co někteří nosí tyto okultní předměty (naplněné silou duchů) jako šperky, Phil Jackson je poctil, a vystavuje je jako svatost Chicago Bulls. Toto je plné odmítnutí křesťanské víry, ve které doufali rodiče Jacksona vychovat. Walter Yeeling Evans-Wentz, ve své knize o Pohanství - ne jako kritik, ale sympatický věřící, vysvětluje původ síly (moci) ve kterou Jackson a další obdivovatelé domorodých amuletů věří že v těchto amuletech sídlí:

Dr.Taylor dal dohromady vzorky tak zvaného fetišismu ze všech částí světa. Fetišismus je uctívání vyjádřené přírodním žijícím objektům jako stromy, ryby, zvířata - právě tak jako předmětům neživým, jako kameny, proto že se věří, že takový předmět má svého vlastního ducha; ukazuje, že idoly (bůžkové) byly původně fetiše, které se časem zformovaly podle tvaru ducha, který je obývá.... Božské ctnosti (síly), které obývají v podobách bohů (nebo fetišů) mohou být - jak se věří - předávány skrze magické pohyby rukou .... a jsou jim připisovány léčivé vlastnosti.....

Američtí domorodci se stále ještě modlí ku stromům, kamenům a k dalším neživým předmětům. Toto je pověra animismu, proti které volá v protestu veškerá zkušenost i logika. Phil Jackson chválí náčelníla Crazy Horse jako velikého svatého člověka. Black Elk tvrdí, že „náš velký náčelník a kněz Crazy Horse ... obdržel většinu svých sil skrze vise Skály, Stínu, Jezevce, vzpínající ho se koně (podle kterého má své jméno), Dne, a také Wanbli Galeshka , Spotted Eagle a od každého z nich dostal mnoho síly i svatosti.“ Modlitba v údolí páry volá ke skalám: Vy staré skály, které jste svaté, nemáte ani oči, ani uši a přesto vidíte a slyšíte všechno. Skrze vaše síly se mladý člověk očistil .... aby mohl dostat zprávu od Wakan-Tanka....

Jak neuvěřitelné! Jackson a mnozí jiní odmítnou Boha Bible, který tak mocně prokázal svou existenci a lásku, výměnou za pohanské modloslužebnictví... Jak neuvěřitelné, že by mnozí, kteří byli vychováni křesťanskými rodiči by odhodili spásu kterou nabízí Kristus, a raději přijmuli pověrčivou naději v nějakou záhadnou sílu fetišů! Člověk si maně připomíná Boží pláč nad svým lidem Israel: Zaměnil snad nějaký pronárod bohy, i když to žádní bohové nejsou? Můj lid zaměnil svou Slávu za něco, co k užitku není. Nebesa, děste se nad tím, buďte plny strašného strachu, řekl Bůh. Můj lid spáchal dvě zla: opustili mne - zdroj živé vody, a vytesali si cisterny, rozpukané cisterny, jež žádnou vodu neudrží. Jeremiáš 2:11-13.

Lidé, kteří na jedné straně popírají Ježíšovy zázraky zaznamenané legitimními očitými svědky, na druhé straně přijmou ochotně povídky a mýty předávané „svatými“ muži a ženami. Black Elk vysvětluje jak Slow Buffalo obdržel svou sílu od buffala ve vizi: Viděl jsem veliký národ, který stavěl tábor. Náhle... byl jsem tam mezi nimi ..... všichni se změnili do bisonů. Ukázali mi velkého býka buffalo a řekli, že on bude mým Dědečkem ... mladší buffalo bude mým Otcem.... ukázali na buffalo krávu ... to byla má Babička .... mladší buffalo kráva mou Matkou. Potom mi řekli, abych se s tímto čtyřnásobným příbuzenstvím vrátil ke svému lidu a abych je učil to, co jsem zde poznal. Slow Buffalo potom počal zpívat:

Tento lid je svatý, z celého vesmíru sem přicházejí, Bílá Kráva Buffalo - Žena se objeví a sedí zde ve svaté poloze; Přicházejí, aby ji viděli. aby ji viděli.

Nepopíratelně společný zdroj „Síly“

Šámané mezi domorodci Severní, Střední a Jižní Ameriky, jak naznačuje prohlášení Slow Buffalo, věří, že dostávají sílu ze zvířat a ptáků. Občas se jim zdá, že se do těchto zvířat mění a naopak. Životopisec Black Elka Joseph Brown, vysvětluje pověru amerických domorodců - zbožštění sama sebe, tu známou lež z Edenu:

Indián se vlastně ztotožňuje - nebo se stává - kvalitou nebo principem bytosti či věci, která k němu přichází ve vizi - ať už je to zvíře, pták či jeden ze živlů, nebo jakákoliv forma stvoření. Aby tato síla ho nikdy neopustila, stále s sebou nosí nějakou hmotnou formu, která representuje to zvíře nebo objekt, odkud svou“ sílu“ obdržel. Tím, že má čelenku z orlích per, nositel se vlastně stává orlem, jinak řečeno: ztotožňuje se s pravým „Já“, s Wakan-Tanka, (Veliký Duch, kterého Wanbli Galeshka (Spotted Eagle) representuje.

Dokonce i skeptik, který je studoval po celém světě připustí, že v pozadí pohanských náboženství stojí nějaká zlá síla. „The Times Literary Supplement“, ve svém přehledu knihy Evans-Wentze prohlásil: „Autor, potom co přezkoumal veškerou evidenci, dochází k závěru, že .... existuje zůstatek, jakési „X“ , které se nehodí nikam než do hypotéze, že nehmotné bytosti skutečně existují a občas se manifestují na určitých místech lidem, kteří přinášejí určité psychické pomůcky, k jejich pozorování...“

Zřetelně Pohanství není nějaká náhoda v lidské představivosti, ale systém zkonstruovaný nějakou inteligencí, která je nadčasová a má stále přístup k lidstvu po celém světě. Ta stejná praxe je nacházena všude. I když kulturní vyjádření je rozličné, a byla separace od druhých národů přírodní bariérou oceánů nebo obrovskými pozemskými vzdálenostmí, ty stejné okultní praxe vytrvávají. Totožnost té inteligence v pozadí domorodého náboženství se prozrazuje pohanskými proti-křesťanskými kvalitami.

V každé kultuře, lidé kteří se věnují poznávání tajných okultních sil, jsou ctěni jako kněží, kněžky, čarodějky, čarodějní doktoři, medicine men, mágové a guru..... Všichni jsou si základně tak podobní, že jsou všichni zahrnuti antropology pod termín „šáman“. Je to pojmenování, které má původ v kmeni Tungu na Sibiři. Sibiřští šámané provádějí to stejné čarodějnictví, které Carlos Castaneda nazývá „náboženskou a filosofickou praxí, která kvetla (v Americe) dlouho před tím, než se na tomto kontinentu objevil bílý muž, a je stále v plném rozkvětu...

Tato univerzální angažovanost pohanských náboženství se zvířaty podporuje biblickou zprávu o Hadu, který se objevuje jako „zvíře síly“, nebo „strážný duch“ který hovoří s Evou. Kromě toho, šámané po celém světě dostávají relativně stejné informace jako ty, které dostala Eva. Je zde jediný rozdíl: Bible identifikuje toto učení jako velikou Satanovu Lež , kterou domorodá náboženství přijímají jako svatou pravdu. Poznámky antropologa Michaela Harnera, jednoho z nejznámějších expertů na šámanismus - který sám šámanismus praktikuje, jsou zajímavé: Spojitost mezi lidským a zvířecím světem je něco základního v šámanismu. .... šáman musí mít svého speciálního ochránce, aby mohl vykonávat svou práci, a ten strážný duch je - občas - nazývaný domorodci Severní a Jižní Ameriky jako „zvíře síly.“

Schopnost „strážných zvířecích duchů“ mluvit k lidem a nebo se občas manifestovat v lidské podobě je považováno za důkaz jejich síly. Šámanská víra, že se mohou skrze metamorfózu také oni změnit do formy svých strážných zvířecích duchů čí „zvířecí síly“ je velmi rozšířená - zřejmě již od pradávna ..... Během iniciačního ceremoniálu jednoho šámana kmene Wiradjeri v Austrálii, měl tento nezvyklý prožitek, a to že se objevilo peří na jeho pažích a vyrostlo do křídel. Potom byl učen jak létat....


Otázka morální.

Obrázek, který je nám malován o idylickém soužití v perfektní harmonii jak s přírodou, tak jednoho národa s druhým než přišel zlý bílý muž, není pravda. Znepokojený takovými nepravdami, Jungleman, kdysi mocný a slavný šáman kmene Yanomamo Indiánů od Amazonky vypověděl tu hořkou pravdu o životě domorodců v knize „Spirit of the Rainforest“. Je to zpráva o stálých sexuálních zvrácenostech, a zneužívání, o válečném štvaní, brutalitě, o životě strachu z lidských i spirituálních nepřátel, kletbách, utrpení a smrti. Také je to vaprávění o osvobození skrze Ježíše Krista do nového života míru, radosti a jistoty pro věčnost.....

Mezi zvířaty a lidmi existuje propastný rozdíl morálky. Propast, kterou žádný most přirozených procesů nemůže překlenout. Historik/filosof, Herbert Schlossberg nám připomíná: Zvířata nejednají morálně či nemorálně - ale přirozeně. Etický systém, který navrhuje aby lidé postavili bázi svého chování na přírodě, ospravedlňuje jakékoliv chování, protože příroda etiku nezná..“ (H.Schlosseberg: Idols for Destruction“). V plném souhlasu s tímto, nositel Nobelovy ceny, Sir John Eccles poukazuje na to, že každé přirozené náboženství musí nutně být amorální: Koncepty nespravedlností, nefair play a zvrácenosti - právě tak jako závazek ctít, respektovat, dovolit, jsou rozpoznatelné pouze v morálním kontextu morální bytosti....

V nemyslícím vesmíru pouhé přírody není spravedlnost, slitování, ani svobody ani čest, ani fair play ..... Jestliže existuje jeden hráč košíkové v NBA, kterého dokonce i světský tisk popisuje jako člověka,který postrádá jakékoliv morální chování od lidské bytosti očekávané, je to Dennis Rodman, Když Phil Jackson interviewoval Rodmana o jeho možnosti hrát pro Bulls, Jackson tvrdí, že jeho duch se spojil s Rodmanem, protože Rodman byl také angažovaný v domorodé americké spiritualitě. Jackson píše: On (Dennis) se usmál a rozhlédl se kolem na umělecké výtvory na zdi a zeptal se na ně. Řekl že má náhrdelník, který mu dal Ponca z Oklahomy a ukázal mi ten amulet. Po delší dobu jsme seděli tiše. Cítil jsem jeho přítomnost. Byli jsme spojeni v srdcích cestou beze slov - cestou ducha....

O nemorálnosti a krutosti domorodých kmenů se nikdy nehovoří - jen jejich „blízkost k přírodě“ je stále zdůrazňována. Phil Jackson „desinfikuje“ zlé praktiky domorodého náboženství. Vypráví, jak bojovníci kmene Lakota milovali v noci se „vplížit do tábora nepřítele aby jim ukradli poníky.“ Ani náznak toho, že by to byla krádež, nebo že přitom také brali otroky. O několik stránek dále Jackson píše, jaký důraz na charakter dává ve svém tréninku hráčů! V jeho často opakovatelné chvále pro indiánské bojovníky se zapomíná zmínit o tom, že své oběti mučili, dělali tak, dlouhá staletí před tím,než se na jejich kontinentu objevil zlý bílý muž ....... Jackson se zmiňuje s respektem o „válečné stezce“; podtitulek jeho knihy je „Spirituální úkoly bojovníka tvrdého dřeva.“ Nikdy nepřiznává krvežíznivou povahu jejich válečnictví, jejich brutální jednání se zajatci - dokonce i s vlastními manželky a ženami. Taková oslava americké domorodé kultury je kontext, ve kterém musíme ohodnotit jeho vychloubání: Za několik málo let jsem integroval učení kmene Lakota do našeho programu košíkové.“ Ve skutečnosti je to velmi křivě pojatý pohled na americké domorodé učení a praxe, jehož bázi vnutil Jackson svému týmu a mnoha čtenářům jeho knihy.


Módní slepota.

Nynější simplistické heslo Západu „černé je dobré, bílé zlé“ se podílí na té stejné módní slepotě. Popírá biblické učení, že není rozdílu mezi rasy - že všichni jsou hříšníky a potřebují spásu. Lidská média neustále zdůrazňují, že ten konflikt je v bílých, protože černí žili v míru, dokud se neobjevil bílý muž. Pravda je ale ta, že černí bojovali, zabíjeli a zotročovali černé, dávno před příchodembílých v Africe - a dělají tak podnes. Je neuvěřitelné, že Louis Farakan mohl přemluvit některé černé, aby se stali Muslimy. Byli to právě Muslimové (Arabové), kteří byli prvními dodavately otroků (z jejich zásobáren na pobřeží Západní Afriky). do Evropy a Ameriky. A nad to: byli to sami černí, kteří chytali a prodávali své vlastní lidi (z jiných kmenů, pochopitelně!) Po celé Africe měly kmeny svá území a bojovaly své války právě tak, jak činí dnes. Ve skutečnosti - ať už se to zdá být pro Afričany hořké sousto - bylo mnohem více míru mezi kmeny v době kolonizátorů než před nimi - a bohužel i po nich .... Nedostatek místa mi nedovoluje vyčíslit všechny konflikty staletí mezi mnohými kmeny Afriky. Musí stačit pouze příklad dvou, kteří jsou vv popředí zájmu světa v dnešní době: Hutu a Tutsi se pobíjeli navzájem po 400 let. Hutu byli první, kteří zalidnili oblast dnes známou pod jmény Rwanda a Burundi.

Předešli kmen Tutsi asi o 500 let. Hutu byli farmáři. Tutsi kteří pěstovali dobytek , byli etnickou menšinou, ale drželi vysoká místa ve vládě, měli více bohatství a byli kolonialisty preferováni. Jako důsledek povstání Hutu v r. 1959, Belgičané předali Rwandu Hutům, kteří okamžitě zamordovali Tutsi po deseti tisících. V Burundi získali kontrolu Tutsi a pobíjeli Hutu. Nynější krvavá řež počala v r.1994:Hutu v Rwandě povstali a zmasakrovali mezi 500 tisíci až 1 milionem Tutsi. Rwandézká Vlastenecká Fronta sídlem v Ugandě udělal protiúder a získala kontrolu v Rwandě. Dva miliony Hutu,z obavy před odplatou Tutsi uprchly do Tanzánie a Zaire, a uřední odhad je asi jeden milion Hutu čelí smrti hladem a z nemocí. Kdyby se odehrálo to nejhoší scenário, samé srdce Afriky by mohlo explodovat a zatáhnout 30 milionů lidí do násilí....


Žádost o poctivé ohodnocení.

Bůh prohlásil, že „všichni zhřešili a minuli Boží slávu“ (Římanům 3:23). Je nepoctivé pohlížet na domorodé kultury, jako by se na ně tento soud nevztahoval. Zamyslete se nad osudem dvou sester, které přežily Oatman wagon Masakr v r. 1851. Jejich pobyt v zajetí Apačů a jejich prodej do otroctví jinému kmenu, je popsán v hrůzné podrobnosti. Ty dvě dívky ztrávily několik let v zajetí domorodých Američanů jako otrokyně. Mladší sestra zemřela hladem. Nejzajímavější byla reakce druhých dívčích otroků - Indiánek - když se dozvěděly jak slušně zachází bílý muž se svou ženou. Vyjádřily marnou naději, že by mohly uprchnout a připojit se k tak laskavé společnosti. (R.B.Straton: Captivity of Oatman Girls).

Nebo kdo by mohl zapomenout ten krutý masakr u Marcus Whitman Mission ve státě Washington? Zcela nevyprovokovaný, obrazil tragickou pověru Indiánů, že bůh těchto laskavých misionářů zlovolně způsobil smrt některých z jejich lidí. Domorodí lidé jsou púrávě tak padlí hříšníci, jako zbytek lidstva. Nemůžeme - budeme-li poctiví, „nabarvit na bílo“ kteroukoliv část naší padlé společnosti!

Kniha „Coming of Age in Samoa“, kterou napsala Margaret Mead, se prodala v milionech kopiích v mnoha jazycích. Byla uznávaným standardem pro antropology po desetiletí, a podávala klíčové „vědecké“ ospravedlnění „sexuální revoluce“, která stále proniká světem a i podstatnou část církve. Ale tato kniha byla podvod, který měl ospravedlnit její vlastní promiskuitu a lesbický styl jejího života. Nedávný průzkum na Samoa ukázal, že její prezentace domorodé společnosti nezkažené sexuálním omezením byla totálně falešná. Fakta o životě na Samoa je přesný opak. Přesto lež pokračuje, aby dávala „vědecké“ oprávnění pro nemorálnost celosvětově....

Oživení domorodého náboženství na Hawaii, bylo oslavováno jako obnovení starých tradic. Zatím to přineslo na venek tajné čarodějné praxe, které přežívaly pod slabým nátěrem vyznávaného Křesťanství. Jeden z přívrženců Hawaiského domorodého náboženství, který byl zcela klidně odpovídal se pojednou stal zcela němým, když měl odpovědět na otázku týkající se dnešního používání „zlého zaříkávání“. Po delší, rozpačné pauze vykřikl: „To nemohu! Jsem z toho vystrašený k smrti! Nikdo o náboženství nehovoří. Jedna polovina Hawaianů se modlí za smrt poloviny druhé!“


Zřetelný kontrast.

Navdory faktům o opaku, preferenční postoj k domorodému náboženství, nepoctivé zakrývání zla bězného v těchto společnostech pokračuje právě tak jako pomlouvačná kampaň proti Křesťanství. Bible je pozorně zkoumána kritiky v pokusech nalézt nějakou vadu. Tuto zkoušku prošla s vyznamenáním, jak dokumentujeme v „Defense of the Faith.“ Ovšem, když přijdeme k domorodému náboženství, tam jsou lidé ochotni přijmout jakýkoliv mýt, ať už jakkoliv absurdní. Pravda a ověření nejsou relevantní. Pakliže náboženství nebo kulturní praxe jsou domorodé, je to vše, co je třeba ke schválení...

Televizní programy Billa Moyerse vykonaly mnoho pro tuto proti-křesťanskou propagandu. Moyers dovolil aby Joseph Campbell představil svou lež, že spása přichází skrze návrat k přírodě. a aby misreprezentoval Křesťanství ..... Někteří křesťanští misionáři mylně ztotožňují Křesťanství s jejich Západním životním stylem, a snaží se vnutit tento jiným kulturám. Na druhé straně, Pohanství přinesl strach a smrt , zatím co pravé Křesťanství přineslo svobodu a život. Misionář z Filipín píše: Před naším příchodem do země, lidé byli animisté, a duchové které uctívali je varovali, aby nikdy nedopustili jakékoliv jiné náboženství v jejich oblasti. Kdyby tak učinili, děti by počaly umírat, úroda by byla špatná, a jiné kmeny by přišly proti nim válčit.

Jejich náboženství se skládalo z uctívání stromů, skal a zemřelých předků, kteří jednali jako prostředníci mezi živými a mezi duchy, kteří jim vládli. Není zapotřebí podotknout, že žili ve veliké tmě a stále se pokoušeli udržovat vztah s duchy skrze krvavé oběti, které zahrnovaly slepice, vepře a - nakonec jako tu ultimátní oběť za celou vesnici - jejich vlastní děti. Díky Bohu, mnoho se pro Higaononský národ změnilo od doby, kdy Pán otveřel dveře - abychom mohli učit Jeho Slovo tyto lidi. Když nastal čas a my jsme se naučili jejich jazyk dostatečně, abychom mohli učit, začali jsme s Genesí. Bylo vzrušující vidět ty lidi, jak začínají chápat svou vlastní hříšnost a neschopnost se postarat o své hříchy. Další dny a týdny nám většina lidí sdělila, že porozuměli ... že Kristus zemřel za jejich hříchy a že oni mají tuto pravdu uvěřit pro svou spásu. První věříci hlásili potřebu dosáhnout i další Higaononské kmeny a vyslali už své misionáře a ustavili věřící v dalších sedmi vesnicích.....

V knize „Natural History“ Shoefoot (Koshiroteri), který ztrávil celý svůj život jako šáman mezi Yanomami Indiány ve Venezuele odhaluje pravé zlo, které stojí v pozadí domorodého náboženství: Šámani často říkají svým lidem, že příčinou nějaké nemoci, smrti či špatné úrody jsou zlí duchové, poslaní sousední vesnicí. Odvetné války jsou většinou vedené klacky a luky. Lidé se bojí vycházet mimo vesnice - ať už pro lov či nabrat vodu z řeky. Bývalý šáman píše:

Jak tak šla léta, odpovědnosti šámana mne tížily víc a víc. Cítil jsem se unaven, Tolik nemocných a umírajících - a já jim nemohl pomoci, ať jsem se pokoušel jak jsem znal nejlépe. Tolik nebezpečí pro vesnici. Lidé přepadali a zabíjeli jeden druhého, a já je nemohl ochránit. Občas byly i potíže s potravou. Používal jsem více „ebene“ (halucinogenní droga, používaná Yanomami šámany) abych dostal pomoc od duchů, ale ti mne zanechali v mých starostech a strachu. Mnozí šámani se po požití drog ztratili ve spirituální rovině, jiní uprchli do džungle a nikdo o nich více neslyšel.. Občas některý z nich byl nalezený mrtvý. Neměl jsem dostatek sil pokračovat. Návštěvník z jiné vesnice mi řekl o cizincích „nabas“, kteří přišli a počali žít u řeky. Tito znali velkého ducha, který mohl pomoci. Tento duch byl zcela jiný než velký duch „yai pata“, který byl duchem kmene Yanomami. Byl přátelský a netoužil po zničení ani smrti.... Navštívil jsem tyto „naba“ a ti mně řekli o jejich duchu a jeho mírumilovných způsobech .... brzy mi duchové počali vyhrožovat smrtí, pakliže je opustím. Přestal jsem užívat „ebene“ a obrátil se k duchu „naba“. Byl silnější, nežli mí duchové z lesa. Ti dostali strach a odešli. Namísto aby mně vedl k zabíjení a válce, nový duch mně řekl, abych zastavil boj, kdykoliv budu moci.

Má mysl se uklidnila a strach zmizel. Přestal jsem nenávidět druhé a přestal jsem usilovat o jejich životy. Moji staří duchové se radovali, když někdo zemřel a povzbuzovali šámany k dalšímu násilí a zabíjení. Domnívali jsme se, že máme nad duchy moc - ve skutečnosti ony vykonávali jejich moc nad námi... I když jsme my šámané zpívali, užívali „ebene“ a vypadali spokojeně, uvnitř jsme cítili zmatek, protože duchové nás přemlouvali k zabíjení. Stalo se, že někdy šámané ztratili veškerou kontrolu i smysl, a po požití drogy zabili své ženy a děti.... Dnes už ve strachu více nežiji. Mluvil jsem s lidmi ze sousedních vesnic; skončili jsme spory a nepřátelství - zastavili zabíjení. Dnes máme čas pěstovat více potravin a máme lepší domovy,abychom se ochránili od moskytů. „Nabas“ nám pověděli, že malárie pochází od moskytů a ne od zlých šámanů, a tak jsme změnili názor. Naše populace v Honey Village vzrůstá zatím co jinde se počet obyvatel zmenšuje. Ten nový duch mne osvobodil od strachu, který jsem cítil po všechna ta léta. Dnes je můj lid na tom mnohem lépe a žije v míru...“ (Shoefoot,“Ashamed to be a Shaman“, 1977).


Rituál a přirozené náboženství

Základním omylem přirozeného náboženství spočívá v uctívání stvořených věcí a tvorů, namísto uctívání Boha, který je stvořil. Dokonce i když tato náboženství uctívají „velkého ducha“,nade všemi duchy, jejich bůh je stále pouze tou nejvyšší silou v panteonu, který je vždy ztotožňován s různými aspekty stvoření... Bible (a i zdravý selský rozum) prohlašují, že vesmír byl přivedený do existence a tak udržovaný Stvořitelem. Jeho morální zákony jsou napsány v každém svědomí tak, že my všichni víme, o morální odpovědnosti vůči tomuto jedinému Bohu, že jsme Jeho zákony přestoupili a musíme se k Němu obrátit pro spásu. Toto biblické obvinění nemůže být jasnější:

Jelikož Boží hněv je odhalený z nebe proti veškeré bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří drží pravdu v nepravosti, protože to, co lze o Bohu vědět, je v nich manifestováno, protože Bůh jim to ukázal. Boží neviditelné věci jsou jasně vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle - a tím nemají omluvy. Protože když Boha znali podle stvoření kolem nich, neoslavili Ho jako Boha, ani vděčnost nepocítili ale stali se marniví ve svých představách a jejich pošetilá srdce se dostala do tmy ..... Prohlašovali o sobě jak jsou moudří - stali se hlupáky a vyměnili slávu nekonečného Boha za symboly člověka, ptáků, čtyřnohých zvířat a plazivých tvorů. ... Proto je také Bůh vydal jejich nečistotě skrze chtíč jejich srdcí, až zneuctili svá těla mezi sebou, změnili Boží pravdu na lež a počali uctívat a sloužit stvoření více, než Stvořiteli, který je navěky požehnaný. Amen.

Ve všech pohansko-přirozených náboženstvích existuje předpokládaný vztah příčiny-následku mezi vykonaným rituálem či ceremonií a získáním moci, hojením, nebo jiným požehnáním, které ten, kdo provádí obřad, očekává. Celá myšleka pohanských ceremonií - šámanův rituál, zapalování svíček, míchání kouzelných nápojů, používání fetišů a pod. je, že když to uděláte správně, vzbudíte reakci bohů nebo duchů.... Právě tak jako zákony vědecké vyžadují automatickou odezvu na přirozené rovině, věří se, že bohové mohou být přiměni ke stejné reakci. Tak právě je tomu v římském Katolicismu a Východním Pravoslaví. Abychom vysvětlili, Sněm Trentský (nejvyšší katolická autorita) prohlašuje:

Pakliže někdo prohlásí, že svátostmi Nového Zákona není milost udělena „ex opere operato“ (to znamená tím samotným aktem) ale že samotná víra v božský slib je dostatečná k získání milosti, nechť je anatémou (exkomunikovaný a tím prokletý a ztracený). (Canons Decrees of the Council of Trent).

Jak už jsme viděli, příčina-následek-vztah předpokládá pokřesťanštěnou vědu, pro kterou není v Bibli ani náznak podpory. Ve Starém Zákonu existovaly mnohé oběti a ceremonie přikázané Bohem, ale nikdy nebylo naznačeno, že by jakákoliv ceremonie nebo rituál byl účinný sám od sebe! Nepředpokládalo se, že by na Boha takový akt měl nějaký vliv - tím méně to, že by Bůh automaticky na rituál či ceremonii zareagoval tím, že by následoval jakési spirituální zákony. Naopak, protože srdce lidu a kněží nebylo ve správném vztahu k Bohu, Bůh odmítnul oběti Israele přesto že přesně sledovali provádění ceremoniálů přesně podle nařízení:

Na co je mi množství vaších obětí, Jsem už sytý zápalných obětí beranů, i tuku vykrmeného dobytka ...... Nepřinášejte už více klamné obětní dary - nesnáším kouř vašich kadidel .... když zdviháte své paže zakrývám si oči ... když se modlíte, neslyším. Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se, očistěte se odstraňte zlo vašeho konání před mým zrakem, přestaňte konat zlo, učte se dělat dobro, hledejte právo, pomozte utlačeným, dopomozte právu sirotkovi, zastaňte se vdov .... Izaiáš 1:11-17.


Ceremoniel - některé důležité rozdíly.

Základní omyl Pohanství je opakovaný ve veškerém ritualismu: Víra, že provedením určitých ceremonií můžeme obdržet božské požehnání v nějaké formě. Takové rituály nacházíme v Pohanství a v přirozeném náboženství všude: Úbory, které kněží oblékají, houpající se kaditelnice s voňavou látkou, zaříkávání či zaklínací formule, složité obřady k získání přízně bohů. A tak je to i v římském Katolicismu a Východním Pravoslaví.

Na počátku IV století, vlivem císaře Konstantina se stal římský Katolicismus směsicí Pohanství a Křesťanství. Sám Augustin svědčí: „Kdo vejde do kostela, uvidí nevyhnutelně opilce, lakomce, hráče hazardu, podvodníky, smilníky nevěrníky, lidi s amulety, zákazníky čarodějů i astrologů..... Ten stejný dav, který naplňuje kostely o křesťanských svátcích, plní divadla o svátcích pohanských....“

Ano, byli v církvi a dokonce i mezi králi a papeži, takoví, kteří si uvědomili zlo starých pohanských ceremoniálů a čas od času je zakázali. Římský císař Charlemagne vydal nařízení: Co se týká stromů, kamenů a studní, kde někteří pošetilí lidé pálí pochodně a praktikují i jiné pověry, my upřímně nařizujeme aby takový, Bohu odporný zvyk, kdekoliv bude objevený, nechť je odstraněný a zničený... Ovšem, v té stejné době byly podobné pohanské zvyky „pokřesťanštěny“ a absorbovány do církve, kde zůstávají částí Katolicismu či Pravoslaví dodnes....

Kněžství a ceremonie Israele, nařízené Bohem ve Starém Zákonu jsou velmi často citovány jako ospravedlnění sakramentalismu vně vyznávajícího Křesťanství. Nový Zákon ale jasně učí, že vykoupení, které máme v Ježíší Kristu učinilo celý sakricifiální systém zastaralým. Je třeba učinit důležité rozlišení mezi pohanskými rituály a římsko katolickými či pravoslavným, (kteří předpokládají získání přízně od Boha skrze svátosti) a ceremoniálem Judaismu. Ceremoniály Starého Zákona byly symbolem vykoupení, které přijde skrze Ježíše Krista. Všechny starozákonní oběti směřovaly k Božímu Beránku, pravé oběti. Bůh sám přijde na tuto zemi aby položil svůj život jako pokutu za naše hříchy:

To všechno bylo symbolem pro nynější dobu, protože dary a oběti tam přinášené nemohly dokonale očistit svědomí toho, který je nabízel; jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, platné do nového uspořádání. .... Ale když přišel Kristus, velekněz který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama ale mnohem větším, dokonalejším. .... Ani krví kozlů a telat - ale dal vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení..... (Židům 9: 9-12). Celá Bible dosvědčuje, že Bůh není ani vázaný nějakými spirituálními zákony, ani na ně nijak nereaguje. Neexistuje žádná automatická reakce Boha vyvolaná nějakým rituálem....


Dnešní trend

Pohanské pověry, které oponují Božímu plánu spásy, prorůstají Západní společností, a podkopávají ten mocný vliv, který kdysi měla Bible. A je to právě biblický vliv, kterému jsme vděčni za Západní vědu, technologii a hospodářský rozvoj. Výsledná prosperita stojí v ostrém kontrastu k chudobě Třetího Světa, kde vládlo Pohanství a zemí Komunismu, kde převládajícím náboženství je ateistický materialismus. ... Ovšem, technologický pokrok ovlivňuje pouze tento život.

Otázka o tom, co leží za tímto životem, strašila lidstvo od rozbřesku historie. A to je sféra, kde vchází náboženství: nabídnout něco po smrti - šťastná loviště pro americké Indiány, nebeský harém Muslimů, naplněný krásnými dívkami, nebo země kam duch odchází, země stínu a strachu. Ovšem, naděje na život po smrti je marná bez vzkříšení .... Ani Buddha, ani Konfucius či Mohamed a ani žádný jiný náboženský vůdce nepovstal z mrtvých. Jediný Kristus, potom co položil svůj život aby mohl spasit hříšníky, se vrátil z hrobu.Apoštolové položili své životy ve snaze přinést tuto zprávu vykoupení, „evangelium o Boží milosti,ztraceným lidem. Miliony mučedníků zemřely za udržení čistého evangelia. Dnes se této pravdě vysmívají - ve jménu Krista! V pěkném projevu „mea culpa“, United Church of Canada se vyznal domorodým americkým Indiánům: Naše křesťanská představa Boha je pokřivená, nejasná, rozmazaná Jsme uzavřeni ke kráse vaší spirituality. Prosím, odpusťte nám! Zástupci římských Katoliků, Amerických Baptistů, Luteránů, United Church of Christ, United Metodist, a Presbyterian církve se omluvily americkým Indiánům za to, že jim přinesli evangelium: Drazí Bratři a Sestry. Toto je formální omluva ... za zničení tradičních amerických domorodých spirituálních praktik. Žádáme vás o odpuštění a vaše požehnání. Spirituální síla vašeho náboženství mohla být velikým darem.... („Chieftain“, Pueblo Co. July 22, 1995)....

V tom stejnémduchu , „World Christian Gathering“ (shromáždění) Indigenous Peoples se setkali v Rotorua,Nový Zealand, v listopadu 1996. Richard Twiss, zástupce národa Lakota ze Spojených Států prohlásil, že způsob života jeho lidu a kultura (náboženství) jsou darem od Boha. Twissje poradcem pro „rasové usmíření“ t.zv. „Promise Keepers“, rychle rostoucí mužské křesťanské hnutí. Shromáždění či sjezd zahrnovalo domorodá náboženství, která žádala o přijetí některých jejich rituálů do křesťanských církví. Eliah Harper, kanadský MP (member of Parlament) prohlásil, že spirituální obroda světa přijde od domorodých národů planety.

Představte si Krista, jak se omlouvá za to, že dal svůj život za hříchy světa, za to, že je tím jediným Spasitelem, nebo si představte Pavla, jak se omlouvá Židům, Řekům a Římanům za to, že je obrátil na Křesťanství! V sázce je příliš mnoho - věčný osud duší - než abychom mohli dělat kompromisy. Bohužel, jak to dnes vidíme, kompromis přichází právě z nejvyšších kruhů vedení Křesťanstva. Každý je svobodný Krista přijmout čí odmítnout. Ale je nepoctivé se nazývat Křesťanem a misrepresentovat to, co Kristus učil a vykonal. V tom stejném pohledu, domorodá náboženstvímusí být poctivě ohodnocena pro to, co skutečně jsou - včetně všech pověr v pozadí a výsledků, které produkují......


9. Spirituální komunikace a posedlostMedicineman musí mít moc komunikovat s duchy, a schopný hovořit šámanskou tajnou řeč: Hambloglaka.......Ceremoniální chřestění a víření bubnů .... je příjemné duchům a vyvolává jejich pomoc.....

Archie Fire Lame Deer, Lakota medicineman.


Všeobecně, každý šáman má při nejmenším jednoho strážného ducha ve své službě. Strážný duch je základní zdroj síly pro jeho funkce... Šáman se velmi často setkává a radí se svým strážným duchem, cestuje s ním na pracovní cesty, má jej jako pomocníka jak pro sebe, tak i pro pomoc druhým... Kromě stážného ducha, mocný šáman má také značný počet spirituálních pomocníků .... V některých kulturách používají šámané halucinogeny pro změnu vědomí.... Nějaký stupeň změny vědomí je nutný pro šámanskou praxi.....

Antropolog -šáman Michael Harner-

Pocit, který člověk dostane když vidí dobré medium v transu které mluví, jako by bylo duchem někoho již mrtvého, je velmi přesvědčivý. Může to dávat tak reálný dojem, že to nahání husí kůži......

Lawrence LeShan, bývalý president Asociace Humanistické Psychologie -


Přízní bohů jsem byl od svého mládí vychováván polo-božskými tvory, jejichž hlas mně - občas - rozmluví nějaký můj úmysl......

Socrates citovaný Platónem -


Existuje mocná potřeba pro vedení v dnešním světě - téměř jakýkoliv druh spirituálního vedení...

- C.G.Jung -


Pokus dorozumívat se s duchy mrtvých, je Bohem absolutně zakázáno. (Levitikus 19:31, 20:6, 27; Deuteronomy 18:11). Navzdory tomu bylo praktikováno ve všech kulturách od počátku času. Přitom ovšem existovalo přesvědčení, že právě tak lze navázat spojení s bohy a jinými duchy v žádosti o pomoc. V Západním světě přilákal spiritualismus mnoho slavných lidí jako na příklad mluvčí pro abolitionismus Wiiliam Lloyd Garrison, spisovatelé James Fenimore Cooper, a William Cullen Bryant, žurnalista-vydavatel Horace Greeley. Královna Viktorie se často radila pomocí média. Thomas Edison strávil dlouhá léta v hledání elektronického zařízení pro komunikaci s mrtvými. Hra Quija byla vyvinutá speciálně pro komunikaci s dušemi těch, kteří padli v 1 Světové Válce.


Seance a média.

Séance, při kterých se vytvářel kontakt s údajnými duchy se konaly v Bílém Domě, zatím co Abraham Lincoln, který se prohlašoval za Křesťana, byl presidentem. Mocná aktivita portergeistů (duch, který se ohlašuje klepáním - anglicky poltergeist) včetně vznášejícího se piana, byla dosvědčena samotným Lincolnem a některými členy jeho kabinetu. McKenzie King, min. předseda Kanady se tajně zabýval nekromantií a věřil že je ve styku se svou mrtvou matkou. Na rozdíl od Kinga, slavný W.E.Gladstone a první Hrabě z Balfouru - dva z ministerských předsedů Anglie, byli velmi otevření kolem svých spiritualistických názorů, a často séance navštěvovali. Bylo to skrze spirituálních séancí se svou ženou, kdy se Carl Rogers údajně přesvědčil o existenci spirituálního světa.

Mnoho médií bylo zřejmě podvodníky právě tak, jako je to s astrology, hadači z dlaní, psychiků a věštců... Existence organizovaného mediálního podvodu bylo popsáno v „Psychic Mafia“... Bývalý spiritualista M.Lamar Keene přiznal, že byl po 13 let částí celonárodní sítě 2000 podvodných médií, kteří obchodovali s informacemi o nesčetných klientech a tak je připravili o miliony dolarů. Keene tvrdil že existuje ústředí ohromného množství informací o „věřících“, které je v Camp Chesterfield v Indianě, který je známý pod názvem „střed spirituálního světa“, který používají „clenská“ média.

Ovšem, na druhé straně, je silná evidence, že skutečné komunikace s duchovními tvory se stávají. Ruth Montgomery byla jednou z vysoce uznávaných a čestných žurnalistek, když jednoho dne byla pověřena vyšetřit podivné jevy v komunikaci s údajnými mrtvými. K jejímu překvapení shledala, že je konfrontována s více nežli dostatečnou evidencí která ji zbavila jejího novinářského skepticismu. Nakonec „duchové“ počali psát celé knihy skrze Montgomery a ona se stala známou pod přízviskem „Posel New Age“... Episkopální biskup James Pike z Kalifornie, bývalý právník, odmítl vězšinu toho co Bible učila. Po sebevraždě svého syna, Pike uvěřil, že navázal kontakt s duší svého zemřelého syna skrze médium v Londýně: Enna Twigg. Jeho skepticismus zmizel, když se duch, mluvící skrze Twigg, zmínil o skutečnostech soukromého života, které mohl znát pouze Pike a jeho syn.


Důkaz? Ale čeho?

Máme velmi nezvyklý případ, týkající se velmi známého psychologa William Jamese, a profesora Columbia University James Hyslopa. Tento byl psychickým vyšetřovatelem a přítelem Carl Junga. Hyslop a Jung došli ke společnému závěru, že „duchové“ z nefyzické roviny komunikovali. Hyslop a James souhlasili v tom, že ten kdo zemřel, se bude - v první řadě - snažit o spojení s přežívajícím partnerem či blízkým žijícím. James zemřel v r. 1910, Hyslop žil dalších deset let. .... Za nějaký čas po Jamesově smrti obdržel Hyslop dopis od manželů (o kterých nikdy neslyšel) z Irska, (které nikdy nenavštívil). Manželé si hráli s něčím jako Quija hrou, a byli bombardováni zprávami od ducha někoho, kdo se jmenoval William James . Zprávy je žádaly, aby se spojili s profesorem Hyslopem, o kterém nikdy neslyšeli. Zpráva, kterou Hysopovi poslali zněla: „Pamatuješ se na červené pyžamo?“ Byl to jasný poukaz na cestu do Paříže, kterou Hyslop a James kdysi vykonali. Když dorazili na místo, jejich zavazadla scházela. Vydali se koupit si pár drobností. Hyslop si koupil jasně červené pyžamo a James si ho občas proto dobíral. Zatím co by se mohlo zdát, že jen duch Williama Jamese mohl takovou zprávu poslat, naskýtá se ještě další možné vysvětlení: Démon, který věděl o tom případu červeného pyžama, mohl snadno takovou zprávu poslat, aby podpořil víru v satanskou lež, že smrt je pouhou iluzí. Takových podobných případů je mnoho....


Kontakt s mrtvými - nebo s démony?

Teolog Forhamské Univerzity, John Heaney shrnuje ve své knize dostatečný počet přesvědčivých případů, které se týkaly údajných komunikací s mrtvými skrze média. Případy, které se nedaly vysvětlit ani po dlouhém vědeckém prozkoumání, jsou přičtěny něčemu co nazvali „Super - ESP.“ Tento úžasný talent prý bude schopný sbírat informace kdekoliv a kdykoliv. ..... Jako Katolík, Heaney pochopitelně věří v komunikaci skrze modlitbu se „svatými“ a že „svatí“ (nikdo se nestane „svatým“ v římsko katolické církvi až za dlouhý čas, kdy je církví za „svatého prohlášený(á) ) se občas na zemi objeví na pomoc živým. Heaney se snaží jak může nejlépe aby nalezl běžné vysvětlení, ale není schopný vyloučit zaangažování spirituálních bytostí. Shrnuje prohlášením, že „kromě skutečných kontaktů s mrtvými, není žádná jiná teorie (než „Super-ESP) která by vysvětlila data....

Ve skutečnosti, kontakt s mrtvými by těžko vysvětlil cokoliv - určitě ne případy (a je jich mnoho), kdy přesné informace jsou dány údajnými dušemi mrtvých, které jsou za hranicí intelektuální schopnosti té či oné osoby, které měla před smrtí. A přesto tato zdánlivá vševědoucnost je manifestována v mnoha případech. Protože když údajný duch tety Jane, která byla celkem prostou ženou, počne mluvit o něčem jako kvantová mechanika - je těžké uvěřit že to je teta Jane - lehčí je uvěřit že to ona není... Není také nijak rozumné předpokládat, že duše mrtvých by měly neomezené vědomosti po smrti.... Zřejmá komunikace s údajnými zemřelými má prokázat Satanovu lež, že smrt není něco, čehoby se museli lidé bát. Po „dokázání“ své totožnosti, údajní mrtví pokračují v presentaci zbytku lži, kterou kdysi řekl ďábel v Edenu Evě.... Jakmile se biskup Pike „přesvědčil“ že hovoří s mrtvým synem, tato bytost pokračovala ve vyvracení pravd Bible. Duch pokračoval:“Nenech si namluvit, že Boha je možno personalizovat ..... On je tou centrální Silou.“ Duch dále vysvětloval, že Ježíš není tím Spasitelem, ale jednou z osvícených bytostí, které existují ve vyšší sféře. Právě tak bytost, která diktovala „Kurs zázraků“ skrze Helenu Schucmanovou řekla: „Jméno Ježíš Kristus je jenom symbol lásky, která není z tohoto světa.Je to symbol, který se dá bezpečně použít jako náhradní jméno pro všechny bohy, ku kterým se modlíš.Tento kurs vytvořil on......“

Proč ten biblický zákaz?

Aby se zabránilo těmto podvodům, Bible zakazuje jakýkoliv pokus o kontakt s dušemi mrtých. Ne proto, že takový kontakt by byl možný, ale protože je nemožný - a démoni využívají tuto lidskou touhu, aby mohli propagovat své lži. Případ ducha Samuela (Samuel 28:7-20) by naznačoval Bohem povolenou vyjímku, aby vyslovil konečný rozsudek nad Saulem pro jeho neposlušnost. Ten šok, který projevila čarodějka z Endory, by nasvědčoval tomu, že se objevil skutečný Samuel .... Přesto že Heaney je Katolíkem, oponuje Bibli tím, že poukazuje na „zemřelé lidi, kteří zůstávají připoutáni k Zemi .... ve zmateném, či zlovolném stavu .... Opak je pravdou. Žádný mrtvý není poutaný k Zemi aby tu strašil, nebo pomáhal živým. Ti, kteří zemřou jako Křesťané jsou okamžitě, jak píše Pavel.“ mimo tělo ... v přítomnosti Krista..“ (2 Korint. 5:8). A co se týká těch, kteří Krista odmítli, jejich osud nám popisuje Kristus skrze „boháče“ který „v pekle pozdvihl v trápení své oči.“ (Lukáš 16:23).

Heaney poctivě připouští, že Bible a i jeho církev odsuzují kontak s mrtvými (kromě údajných „svatých“, pochopitelně) Přesto se snaží tuto praxi ospravedlnit pohledem, že „biblické zákazy byly zřejmě zaměřené proti cílů a motivům, které byly zcela odlišné od dnešních badatelů“... Heaney cituje protestantského duchovního Donalda Brethertona z londýnské university, který souhlasí: „Hledat spojení s mrtvými ve starodávných časech bylo zaměřeno na prokázání toho, že Yahweh je buď neschopný nebo nedůvěryhodný, kdežto dnešní přistup médií chce ukázat tvrzení, že pod vším jsou „věčné paže.“ Ve skutečnosti je to tragický omyl liberální teologie si představovat, že zprávy, které přicházejí skrze média, podporují víru v Boha Bible. Naopak - podporují tuto víru tím že hovoří o Bohu jako „Síle“a o Ježíši Kristu jako sestoupeného Mistra, který existuje na vyšší rovině než většina duší. Veškerý přicházející materiál papouškuje lži ze Zahrady v Edenu. Ano, je to skrze tuto okultní invazi démonických bytostí, které se vydávají za duše mrtvých, kudy se k nám dostal omyl a lži, které znečistily církve.... Komunikace s mrtvými naznačuje, že duše a duchové jsou svobodní poletovat na astrální rovině a že se stali „komunikátory starodávných moudrostí“ pro lidstvo. Člověk nemůže věřit v komunikaci s mrtvými na jedné straně a na druhé straně věřit Božímu Slovu: „je určeno lidem jednou zemřít, a potom soud...“ (Židům 9:27).


Byly starodávné můzy duchové?

V řecké mytologii bylo umění pod vedením devíti dcer, které zplodil Zeus a Mnemosyne. Tytonymfy, jinak nižší božstva známé jako můzy, inspirovaly spisovatele i umělce. Můza Euterpé byla inspirátorkou lyrického básnictví, můza Terpsichore inspirovala hudbu a tanec. Johanes Brahms občas cítil, že je „v harmonii s Nekonečnem.“ Přesto že věřil o své inspiraci jako přicházející od Boha,skutečnost, že připouštěl „polo-transové rozpoložení“... s vědomou myslí v „dočasném pozastavení“, něco jako spirituální médium, prozrazuje zcela jiný zdroj .... Bůh neinspiruje trans médií. Čajkovský se přiznal, že se pod podobnou inspirací „choval jako šílenec.“ Richard Strauss si byl jistý tím, že - alespoň část jeho hudby - byla „nadiktována“ Všemocnými bytostmi, nepocházející z této země. Giacomo Pucciny byl přesvědčený, že Madame Buterfly mu byla „diktovaná“ Bohem. Gustav Mahler tvrdil, že byl „donucený jinými silami komponovat něco, co sám nezvolil.“ George Gershwin přiznal, že „Rhapsody in Blue“ k němu přišla náhle - slyšel a viděl ji jako „by byla celá na papíře, od počátku až do konce.“

O svém hitu „Blizzard“ řekl countra-western autor Harlan Howard že „jeho tužka pokračovala sama v psaní, a on se podivil: „Použil mne nějaký velký skladatel, sídlicí tam někde na nebi, jako média?“ Skladatel Rudolf Friml řekl: „Jen se posadím k pianu a položím prsty na klávesy. A nechám vedoucího ducha, aby mne vedl. Já nikdy žádnou hudbu neskládám! Já nikdy nekomponuji! Jsem pouhým nástrojem. Já sám nejsem nic. Vždy to od někoho přichází, možná nějaké spirituální bytosti, která mne používá. Můžeme pouze usuzovat právě tak jako oni, že nějaká bytost či bytosti vedly tyto skladatele.Bytosti, které z tohoto světa nejsou. Ale kdo jsou? A co s Benny Hinnem, Kenneth Copelandem a dalšími Charismatiky, kteří tvrdí, že je vede Svatý Duch, aby pronášeli proroctví, která se později ukáží falešná? A co s tvrzení, že se jim zjevil Kristus? Skutečně by se Ježíš zjevil Paulu Yonggi Cho v červené hasičské uniformě, nebo Oral Robertsovi 900 stop vysoký, jak oni tvrdí? A mohou ta nespočetná zjevení být skutečnou Marií, která porodila Ježíše, když vypovídají tolik, lží a jsou v přímé kontradici k Bibli? Kým, nebo čím tyto bytosti jsou? Jaký je jejich účel? Otázka totožnosti a účelu těchto bytostí vyžaduje pečlivou odpověď.....


Identifikace moderních „můz.“

Hudba hrála v okultu vždy klíčovou roli tak daleko dozadu, jak jen historie zaznamenává. Pulsující bití bubnů a chřestidel jsou životně důležité u woodoo a většiny šámanismu, se kterými je rocková hudba blízce spříbuzněna. „Křesťanské rockové skupiny“ napodobují rytmus, kterým šámané už kdysi dávno svolávali démony. Ray Manzarek, hráč rockové skupiny „The Doors“ vysvětluje příbuznost mezi šamanismen a moderním rockem:

Když sibiřský šáman připravuje jít do transu, všichni vesničané se sejdou, a hrají na jakýkoliv nástroj, který mají, aby ho dostali do transu. To stejné bylo, když „The Doors“ hráli koncert. Domnívám se, že naše drogové prožitky nás dostaly do transu rychleji. ..... Bylo to, jako by Jim Morrison byl elekronickým šámanem - my byli šámanova skupina, tlukoucí a chrastící v jeho pozadí. Krok za krokem, pomalu ho to převzalo..... Ano, někdy byl neuvěřitelný, ohromující. A obecenstvo to cítilo také....

Mnoho rock stars se v okultu angažovalo a připouštějí, že je to zdroj inspirace. John Lennon hovořil o mysteriósních prožitcích jako teenager: „Doslova jsem se v transu dostal do alfa ... viděl halucinární formu mé tváře stále se měnící, stávající se kosmickou a kompletní....“ O svém skládání Lennon říkal, „Je to jako by jste byli posedlí: jako psychik nebo médium.“ (The Playboy interview with John Lennon and Yoko Ono).

Velikou zásluhu na podněcování ke vzpouře a na obrácení milionů mladých lidí proti Bohu, je možné přičíst rock stars, počínaje Elvisem Presley-em. Tiskový agent Beatles, Derek Taylor přiznává: Oni jsou kompletně proti Kristovi. Co tím myslím? Já sám jsem protikřesťansky založený, ale oni jsou tak silně, že mně to občas šokuje.“ Podle Keith Richarda z Rolling Stones, „ jejich songy přišly zcela spontánně, jako inspirace při seanci. Tóny přicházely „masově“, jako kdyby Stones byli otevřená a ochotná média.“ O Beatles Oko Yono jednou řekla: „Byli jako média. Nebyli si vědomi toho co říkají, ale přicházelo to skrze ně.“ O takovém inspiračním procesu řekl Marc Storace, vokalista heavy metal skupiny Krokus, časopisu Circus: „Nedá se to popsat jinak, než jako mysteriózní energie, která přichází z metafyzikální sféry do mého těla. Je to něco jako být médiem...“ Little Richard řekl: “Byl jsem řízený a přikazovaný jinou mocí. Mocí z temnot, o jejíž existenci mnoho lidí pochybuje. Moc Ďábla, Satana.“ Jim Morrison nazýval duchy, kteří ho občas ovládali „The Lords“ a napsal o nich celou knihu básní. Folk rock hvězda Joni Mitchel tvrdí, že její tvořivost přichází od jejího „vůdčího ducha,“ „Umění.. „Když mně zavolá, nic mně nezastaví....“

Současní hudebníci nabízejí konzistentě to stejné svědectví, co se týká mimozemských forem, stejné,jako jsme nacházeli u slavných skladatelů minulosti. Dnešní hudebníci ale otevřeně přiznávají, že „mnoho z jejich inspirace přichází ze zdrojů zla.“ Proč bychom měli pochybovat o pravdivosti jejich svědectví? David Lee Roth, který napsal „Running with the Devil“ a nazval se „připíječem“ (toastmaster) „nemorální většiny“ připouští že cíl celosvětového rocku je vyvolat zlé duchy a podřídit se jim: „vzdám se pro ně svého ducha, což je vlastně přesně to, o co se pokouším. Prostě se do takového stavu dopracujete, a padnete v pokoření před svými bohy-démony.“ Superhvězda Jimmy Hendrix už tak dobrovolně ochotný sice nebyl, spíše připomínal oběť. Byl nazvaný největším kytaristou rocku a známý jako „Voodoo Chile of the Aquarian Age“, Hendrix „věřil, že je posedlý duchem“ podle Alana Dougles-e. Jeho bývalá dívka, Fayne Pridgon řekla: „Občas hovořil o jakémsi ďáblu či co to v něm bylo. Neměl přes to nijakou kontrolu, nevěděl proč jedná tak jak jedná ... a songy .. z něj prostě vycházely ..... Byl tak trápen, a zcela uvnitř roztříštěný, hovořil o někom .... kdo vyhání tyto démony z jeho nitra...“

Halpern, jeden z nejznámějších New Age skladatelů, dosvědčuje: „Začal jsem zaznamenávat to, co jsem obdržel v transu, či při změněném vědomí. Nakonec jsem byl veden úplně.“ Tento typ vedení duchem je zcela rozšířený. V kapitole I. jsme se zmínili o nukleárním vědci, který byl učen pokročilé koncepty duchovními bytostmi. Poznamenali jsme, že Chester Carlson, vynálezce kopírovacího systému „Xerax“, obdržel informace v tomto směru ze sféry duchů. Vědec v medicíně, Andrija Puharich, držitel více jak 50 patentů, se o tom vyjádřil takto: “Osobně jsem přesvědčený o tom, že nadřazené bytosti z jiného prostoru i času, iniciovaly a obnovily kontakt s lidstvem. Zatím co o jejich existenci pochyb nemám, nejsem si zcela jistý v názoru na účel jejich komunikace....“


Na scénu přichází Quija.

Hra Quija zřetelně ukazuje, jak lehko se každý může nalákat světem okultu. Vědecké testy dokázaly nade vší pochybnost, že nějaká inteligence mimo těch, kteří Quija používají, vede plančetu. (pozn. překlad. „planchette“ = malá trojúhelníková deska s ukazovatelem, pohybující se na dvou kolečkách, s tužkou připevněnou ve svislé poloze, která - jak se věří - podavá odpovědi, přicházející ze spirituální roviny, pakliže na ní lehce spočívají prsty tázajících se). Sir William Barrett prováděl experimenty, při kterých operátoři měli převázané oči a abeceda na stole byla zamíchána bez jejich vědomí. K tomu ještě byla připevněna stěna z neprůhledného skla mezi účastníky a Quijou, aby bylo opravdu jisté, že na písmena vidět není. Za těchto přísně kontrolovaných podmínek se plančeta pohybovala ještě rychleji, než kdy jindy. Ve své zprávě pro American Society for Psychical Research, Barrett napsal: „Zde máme - přesto že měli zavázané oči - neuvěřitelnou rychlost a přesnost pohybů po desce, a při tom ručička ukazatele naznačuje dlouhé a inteligentní zprávy ... aniž by se zastavila v omylu .....zprávy povětšině v kontradikci a za hranicí vědomostí těch, kteří Quija prováděli .... Po celkovém prozkoumání výsledků jsem došel k přesvědčení, že zde máme exhibici nějaké nehmotné skutečnosti, bytosti či bytostí, které vedou či řídí svalové pohyby účastníků.....

Bylo to pomocí Quija, kdy Carl Rogers - v té době totální skeptik - došel k přesvědčení, že se spojil s duchem své zemřelé ženy, Heleny a že od ní obdržel utěšující zprávu. Mnoho z těch, kteří používají tyto „kanály“ pro spojení se spirituální sférou, začali hledat strážné duchy pomocí Quija. Quija byla implikována v početných případech démonické posedlosti. A přesto všechno: V roce 1967 Quija předhonila v popularitě hru Monopoly, a stala se nejoblíbenější hrou té doby v Americe. Hra Quija přivedla Pearl Curran, ženu v domácnosti v St.Louis, do kontaktu se spirituální bytostí, která se představila pod jménem Patience Worth. Patience tvrdila, že žila vDorsetshire, Anglii v 17 století. Během dvaceti let, Patience nadiktovala skrze Pearl - která měla 8 tříd běžného vzdělání -„více než jeden a půl milionu slov básní a historických novel. Jedno samostatné literární dílo které obsahovalo 70 tisíc slov, prošlo analýzou profesora C.H.S. Schillera z londýnské univerzity, který shledal,že neobsahuje jedno jediné slovo které by vzniklo po r. 1600. Profesor poznamenal: „Když si uvědomíme že autorisovaná Bible má pouze 70% Anglo-Saxonštiny, a je nutné se vrátit až do r. 1205, aby se cokoliv vyrovnalo čistotě diktátů Patience, uvědomujeme si, že stojíme před filologickým zázrakem...“

Zázrak? Ale to nezní ani trochu vědecky! Jak mnohem raionálnější je přiznat, že Curran byla uchvácena duchem, který měl perfektní znalost Anglie před 1600, a všech událostí ranné Anglie. Stojíme před jevem, který se nedá vysvětlit a potvrzuje realitu okultismu. Podle doktora Raymonda Moody-ho, který ztrávil mnoho let průzkumem údajných setkání živých, s předpokládanými duchy milovaných zesnulých, „věda není schopna rozlišit, zdali toto je čistě projev vědomí, nebo nějaké reality mimo vědomí. Je mimo schopnosti vědy, aby mohla jednat s duchy. My žádnou pomoc od vědy nepotřebujeme, abychom mohli čelit evidenci. Armand DiMele klinik z New Yorku, i když povětšině skeptik, uznává, že v některých případech byly přijaté tak přesné informace, že to nebylo v kapacitě média, takové odpovědi podat: „Mluvil jsem s hlasy duchů, kteří mně řekli věci z mého dětství. Podrobnosti, jako co se nacházelo v domě (na které po léta nepomyslel, a tak médium nemohlo „číst mé myšlenky“). Existuje nevyvratitelná evidence, že se děje něco, čemu my nerozumíme a co neumíme ani změřit.


Oni nás „něco učí..“

Jedna z nejsilnějších evidencí kterou máme o realitě těchto spirituálních bytostí, a jejich stálém kontaktu s lidstvem se nachází v konzistenci zpráv, které dávají skrze ty, kteří tvrdí, že jsou s nimi ve styku. Ta stejná zpráva přichází nezávisle skrze osoby široko roztroušené po celém světě, kteří se nikdy nepoznaly. Tuto skutečnost zjistili všichni pozorovatelé.... Parapsycholog D.Scott Rogo definuje „channeling“ (kontakty) jako „přínosy, od nějakého druhu nedefinované inteligence, jejíž cílem je rozšiřování spirituálního učení a filosofických diskusí.“ Terence McKenna, který nahradil Timothy-ho O´Leary jako vedoucí drogový guru v USA, tvrdí, že jedna ze zkušeností běžné u psychedelických „výletů“ je kontakt se spirituálními bytostmi, které mají zprávu:„Pokud nejsem totálním cvokem, oni se nás snaží něco naučit.“ Jejich zpráva je pokaždé neuvěřitelně stejná, a - jak Rogo tvrdí - obsahuje spirituální učení.

Citovaný na začátku kapitoly, australský „New Age News“ poznamenává, že „existuje pozoruhodný souhlas, dokonce jednomyslnost, mezi různými bytostmi zdrojů informací...“ Tato skutečnost je opakovaně zdůrazňována v podrobné knize na toto téma, kterou napsal Jon Klimo. Hlavním tématem je, jak Klimo podotýká, naše údajná „jednost“ s Bohem, naše ignorance o této „jednosti“, nutnost uvědomit si tuto skrze „osvícení“, a návrat k zemi skrze mnohé reinkarnace v dlouhém evolučním procesu v získávání toho pravého „sama sebe.“ Je to přesně ta náboženská filosofie, se kterou Had „osvítil“ Evu....

Muselo to být zdrcující pro ateistku Helen Shucman-ovou, když počala slyšet hlas jak volá:“toto je kurs v zázracích, dej to na papír!“ Právě tak, jako učila lékařskou psychologii na kolumbijské univerzitě, Shucman-ová byla také hlavní asistentkou oddělení psychologie při presbyteriánské nemocnici v New Yorku. Místo, aby jí určili diagnózu falešných představ, její - také ateističtí kolegové - jí poradili, aby následovala instrukce. Když diktát skončil, celý „Kurs“ zabral neuvěřitelných 1100 stránek a byl prohlášený jako briliantní, jak psychology, tak i teology. Hlas, který „Kurs v zázracích “ diktoval, se představil jako sám Kristus, který si vzal za cíl opravit „omyly“ Bible, které urážely nevěřící, svou „úzkoprsným pojetím.“ „Kurs“ učí, že odpouštění znamená pouze to, že hřích neexistuje a tudíž není co odpouštět. „Kurs“ je velmi oblíbený u těch, kteří si říkají Křesťané, zatím co odmítají zdravé biblické učení. „Kurs v zázracích“ učil také Robert Schuller v jeho Skleněné Katedrále....

Diktující „Ježíš“ popřel téměř všechno, co o něm Bible učí. Toto přiznává i hlava nadace, která vydává „kurs“. Není překvapující, že tento „Ježíš“ učí, je v dokonalé harmonii se zprávami, které jsou komunikovány tisíci spirituálních bytostí po celém světě. Shuckman-ová o jevu „channelování“ nevěděla dokud se jí to nepřihodilo ........ Když pojišťovací agent Jach Pursel se pokoušel na pobízení své ženy o Východní meditaci, upadal do spánku. Jeho žena ale počala mluvit s „Lazarisem“ který měl přízvuk. Obsah jeho řeči byl jako zrcadlový obraz „Kursu“, nebo „Setha“ ( jehož diktát psala Jane Robertsová po dobu 24 let ), a další bytosti: Všechno je Jeden a my procházíme reinkarnacemi, vývojem - jsme spirituální nesmrtelné bytosti, části Boha - jen o tom nevíme. Jsme na cestě k osvícení abychom si uvědomili kdo jsme....

To „Vyšší Já“ Meredithy Lady Young, vydavatelky z New Hampshire, nypsala skrze svou „Agarthu“ „Cesta ku hvězdám.“ Opět šlo o positivní myšlení, evoluční pokrok k dokonalosti, „jednost“ všeho, Bůh je energie a člověk je bůh: My, (informující duchové), jsme mnoho rozměrné bytosti, z vyšší spirituální roviny.“ Naším cílem je positivní posílení rozvoje člověka. Lidská rasa si musí uvědomit svůj hluboko usazený svazek s Univerzální Energií - jinak žádný spirituální růst je nemožný...“


Monotonní ozvěna z Edenu.

Kdykoliv se uskuteční opravdový kontakt se spirituálním prostorem, informace, které odtamtud přicházejí, jsou bez vyjímky vždy proti-křesťanské. Ten „Bůh“ z materiálů, které dostáváme, je zcela kontradikční k Božímu Slovu, a někdy se i Bohu Bible vysmívá. Jeden z nejodvážnějších, posledních a nejpopulárnějších příkladů se nalézá v „Konversace s Bohem: Nezvyklý Dialog“, o kterém Neale Donald Walsch tvrdí, že se „stal“ jemu, a že je to „poslední Boží pohled na stav věcí“. Ve zřejmém pokusu ponížit Ježíše Krista, tento „Bůh“ říká: „Byla jednou ... nová duše ... zvědavá na zkušenost ...Já jsem světlo, řekla ...“ „Já jsem světlo!“ Každá duše je grandiózní .... a každá září briliancí mého strašného světla. A tak ta malá zmíněná dušička, byla pouze jako svíčka na slunci....“

Tato urážka pokračuje popisem „té malé dušičky“, která přišla na Zemi, aby objevila své vlastní „já“. Jako Buddha, a jako mnoho jiných, Ježíš se nakonec dostal „na rovinu mistra.“ Co On udělal ... je stezka Buddhy, cesta Krišny ... způsob každého Mistra, který se objevil na této rovině. Tak, kdo řekl, že Ježíš byl perfektní? Jsme zrozeni jako bozi a bohyně, není ani hřích, ani soud. Není morálka - Bůh nemá žádný názor nebo mínění a nekoná žádné soudy. Jsme volní činit tak, jak se nám zachce, a co nám dává příjemný pocit! (Neale D. Walsch, „Conversation with God: An Uncommon Dialogue, 1996).

To zní velmi příjemně těm, kteří jako Phil Jackson, chtějí ospravedlnit svá odmítnutí Krista Bible a nahradit Ho nějakým „jiným Ježíšem“, (2 Korintským 11:4). a „jiným evangeliem“ (Galatským 1:6-7). Tento „Bůh“, který se vydává za autora „Course in Miracles“ také prohlásil Walschovi, že Satan a jeho démoni neexistují. „Vytvořili jste si ve vaší mýtologii bytost, kterou jste nazvali „ďábel“. Dokonce jste si představili že tato bytost válčí s Bohem ... Pochopitelně, taková bytost neexistuje...“ Jistě, tento „Bůh“ nám říká, že my všichni se vyvíjíme v našich různých životech do „jednosti“ s Bohem.“ .... Walsch už samozřejmě „prošel mnoho reinkarnací“ a bude mít ještě mnoho a mnoho možností v dalších - pakliže si bude přát, nebo bude-li to potřebovat...... „Bůh“ říká: „Tato záležitost ( „buď tím, kým skutečně jsi“), je to nejnáročnější co vás v životě čeká ..... možná že toho nedosáhnete .... jen málo lidí to dosáhne ... ne v jednom životě ... ne ani ve mnoha životech ... jsi nesmrtelný(á). Nikdy nezemřeš. Prostě jen změníš formu. Co se týká Adama a Evy ... bylo jich víc než dva .... život se vyvíjel po miliardy let ... evolucionisté mají pravdu....! Používat psychických schopností není nic víc, než používat šestý smysl ..... žádné „kšeftování s ďáblem ... žádný ďábel není .... každý si dělá to své bez souzení..... (Walsch, Conversation...).

Je to právě ta ohromující jednota „informačního materiálu“, a skutečnost že ta základní zpráva stále odráží ty čtyři lži Hada v Edenu, nám dává jistotu o totožnosti zdroje. Osvícení v sobě zahrnuje uvědomění si iluzí denního života a probuzení se ke skutečné realitě, která leží za ní.... Jean Houston prohlašuje: „Tyto projevující se bytosti -“ jednotky“, jak je nazýváme - jsou ve skutečnosti něco jako nepatrní „bohové“ hlubin duše. (goddings of the depth of the psyche). Jsou to osobnosti sami od sebe, které na sebe berou přijatelnou formu, aby jsme mohli mít vztah a tím dialog.“ „Goddings of the depth of the psyche“, abychom mohli mít dialog sami se sebou? Jean ani není schopná říci co to znamená! Jak mnohem racionálnější je přijmout evidenci, že démonické bytosti se snaží podvést lidstvo.....


Jak taková homunikace funguje...

Už jsme citovali nositele Nobelovy ceny, vědeckého pracovníka v oboru výzkumu mozku Sira Johna Ecclese, že existence „vědomí nebo mysli ... není slučitelné s přirozenými zákony, jak jim dnes rozumíme.“ Podle jeho úžasného výzkumu, mysl nemůže být částí fyzického vesmíru (včetně mozku) ale je nefyzická spirituální a používá mozek k řízení těla. Eccles nazývá mozek „strojem, který duch řídí. V normálním případě je operátorem mozku duch té osoby, ale - za příznivých okolností - by mohl jiný duch převzít řízení.... Tuto možnost nelze vyloučit při vyšetřování okultu. Pakliže naše mysl je nezávislá na těle, a tudíž může přežít smrt těla, potom, jak Robert Jastrow navrhuje, je zde možnost existence myslí bez těl. A pakliže mysl hypnotiséra může ovládat subjekt, může tak učinit i jiná mysl a tak zasáhnout do procesu hypnoterapie, který dnes mnoho terapistů používá. Takoví „duchové“ mohou vyvolat v mozku pacienta falešné vzpomínky nebo jiné iluze, dokonce i vzpomínky na „minulé životy.“ Konzistentní „téma“ přicházejícího materiálu přesvědčuje dostatečně, že to všechno je inspiriváno stejnými bytostmi.

Zde jsme konfrontováni formou „posedlosti.“ Pochopitelně, mnohem laskavější formou „posedlosti“ by byla tak zvaná inspirace připisovaná „můzám“ minulosti a stále prožívána hudebníky, umělci, vědci a jinými tvůrčími osobnostmi dneška. Ve své klasické knize o „channeling“ (komunikaci) Jon Klimo píše: „Argument je, že mysl operuje mozkem (a zbytkem těla) v každém okamžiku, základním psychokinetickým způsobem. Ano, argument pokračuje, že když váš vlastní mysl může ovlivnit váš mozek, potom podobná nefyzická přirozenost jiné mysli může váš mozek ovlivnit také .... uslyšíte hlasy ..... uvidíte vizi .... anebo může tato cizí mysl mluvit či psát, skrze kontrolu vašeho těla tím stejným způsobem, jakým své tělo ovládáte vy ....“

Že tyto „jednotky“ mohou převzít kontrolu, už bylo demonstrováno nesčetněkrát. Tak byla Kristova schopnost vyléčit posedlé. Instruktorka TM, poslaná do země Jižní Ameriky, aby založila Transcendental Meditation, pojednou počala vidět „Satana“ pokaždé, když se podívala na obraz zakladatele TM, Mahariši Maheš Yogi. Pokusila se o sebevraždu a byla umístěna v mezi mentálně nemocné, odkud ji zachránil Kristus.

Potom co Swami Rama (jeden z nejlepších subjektů ve vyšetřování bio-feedback) uvedl do yogy ženu v domácnosti z Chicaga, tato byla týrána psychickými „návštěvami“ Swami-ho, a byla umístěna do ústavu pro mentálně choré. Později byla přivedena ke Kristu a vyléčena .... Pomocí „Sylva Method technik, které se naučila, učitelka si visualizovala své mentálně zaostalé žáky, jak se zlepšují. Za dobré výsledky byla pochválena. Jedné noci ve 2 hod. obdržel její bratr zoufalé telefonické volání:“Pro Boha, Jiří, něco je v mém bytě - nějaké zlo, a jde to po mně! Přijeď a zachraň mně!

Takové, a mnoho dalších podobných případů lze vysvětlit pouze invazí osoby bytostmi zla. V každém případě byla taková invaze důsledkem toho, že se osoba dostala do pozměněného stavu mysli skrze formu hypnózy a orientální meditace. Navzdory všeho svědectví lidí, kteří byli terorizováni, přivedeni až k šílenství, v několika případech k sebevraždě, Joh Lilly jejich realitu popírá. O bytostech zla, které, jak on přiznává, člověk v pozměněném stavu mysli potkává, Lilly prohlašuje: „Můžete se tam potkat s bytostmi, a budete mít pocit že vás chtějí pozřít či do sebe absorbovat - to se ukáže být nesmyslem. Toto je vaše vlastní představa - zlo ve vás....

Mnoho lidí odmítá akceptovat existenci Satana a démonů - navzdory věškeré evidenci. Parapsycholog Loyd Auerbach píše: „Abychom to srovnali, dovolte abych prohlásil, že jediní démoni se kterými my vědci jednáme, jsou naší vlastní, které si v podvědomí a představivosti vyčarujeme ... Auerbach mylně nazývá sebe a své kolegy psychology „vědci.“ Psychologie vědou není. Kromě toho věda nemá nic, co by mohla říci o podstatě či existenci duchů. A přesto takové prohlášení je přijímáno množstvím lidí. Když byl takový zdravý strach před spirituálními bytostmim psychology odmítnut, experimenty v okultu se staly velmi atraktivní. „Démoni“ jsou přece jen fragmenty naší vlastní osobnosti. Vše co potřebujeme je akceptovat „nové porozumění....“


Démonická posedlost.

Ale i tak, stále se zvětšující počet psychologů a psychiatrů - bývalých pochybovačů jako M.Scott Peck - připouštějí dnes, jako kdysi Freud, Jung a James, existenci zlých spirituálních „jednotek.“ Bývalý pochybovač, psychiatr Ralph B.Allison říká: „Přišel jsem k přesvědčení, že možnost spirituální posedlosti ..... démonickými bytostmi ze satanské říše ... oblasti, o které nehodlám ani diskutovat, ani její částí být, existuje ..... (J.Klimo, Canneling). .... Celá řada psychologů a badateků, kterou bychom mohli citovat, došla ku stejnému přesvědčení. V „The Unquiet Dead?“ psycholožka Edith Fiore vypráví, jak nezdary v psychoterapii léčit, v psychologické teorii vysvětlovat, a určitá forma chování ji zavedly na cestu hledání, která končila ve víře v démonickou posedlost. V knize „Divine Horsemen: Voodoo Gods of Haiti“ od Maya Deren, je popisovaný teror posedlosti: „Posedlost jsme zanechali až na konec, protože to je střed, ke kterému se všechny cesty Vodouna sbíhají. Nikdy neuvidíte tváře plné hrůzné úzkosti, bolesti a slepého úděsu, jako v okamžiku, kdy přichází „loa“ (spirit).

Wade Davis je mladý vědec s diplomy z Harvardu v oborech jako antropologie a biologie, a má Ph.D. v ethnobotanii. Prozkoumal nejen svět fyzický, ale také „svět spirituální“ v počtu domorodých náboženstvích. Odvážil se tam, kam pouze několik bílých se kdy odvážilo - do vnitřních svatostánků tajných společností haitských voudoun masters, kteří drží moc života či smrtí nad tímto týraným ostrovem. Jako očitý svědek Davis píše: „Pro nevěřící je spirituální posedlost něco velmi rozrušujícího. Její moc je syrová, okamžitá a nepopíratelně skutečná, devastující .... psychologové, kteří se snažili posedlosti porozumět z vědeckého pohledu, přišli se zmatenými závěry ...... Taková slovní vysvětlení zní zcela dutě, když jsou aplikována na některé nepopíratelné fyzické vlastnosti posedlých lidí, jako je třeba schopnost věřícího vložit bez úhony svou ruku do vařící vody .... Pozoroval jsem ženu ve zřejmém transu, jak držela hořící uhlí po tři minuty ve svých ústech, a dělala to každou noc ve stejnou dobu. V jiných společnostech si věřící posilují svou víru tím, že chodí přes hořící uhlí, jehož naměřená teplota byla 650 stupňů Fahr. (350 C) ...

Západní věda šla až do „ad absurdum“, aby vysvětlila takové činy .... jako třeba efekt kapky vody tančící na rozpálené pánvi. Podle mne je toto zcela vedle. Kapka vody, poskakující na pánvi není noha na žhavém uhlí , ani rty držící řeřavý uhel. Já si vždy popálím vlhký jazyk, když na něj přitisknu hořící cigaretu... Ta žena zřejmě vstoupila do nějakého druhu spirituální roviny. Co ale na mne učinilo největší dojem, bylo, s jakou lehkostí tak činila. Neměl jsem žádné zkušenosti ani znalost, která by mně dovolila buďvysvětlit nebo zapomenout na to co jsem viděl....


Médium ve službách vědy.

Máme dostatečná data pro podporu víry, že „posedlost“ je invaze osoby jinou nezávislou jednotkou. Eileen Garrett se cítila s takovou invazí velmi nepříjemně - když skrze ní počali mluvit nějaké spirituální bytosti - že se odevzdala každému možnému vědeckému testu aby sama sobě dokázala, že je to všechno pouze její imaginace. Ve skutečnosti testy prokázaly, že je skutečně posedlá bytostmi, kterým nemůže uniknout. Jedna série přísných lékařských zkoušek byla vykonána v New Yorku doktorem Cornéliem H.Traegrem, odborníkem na arthritis a srdeční nemoce. Když testy začal, domníval se - jako většina psychologů, že ty bytosti, údajně hovořící skrze Garrettovou je prostě rozdvojení osobnosti (split psyche) a ne nezávislé jednotky s vlatní myslí. V době kdy Garrettová byla posedlá různými „kontrolními duchy, Traeger zkoumal její krevní obraz, délku krvácení a délku srážení, dech, puls, tlak v srdci, a srdeční reakce podle kardiografu, právě tak, jako injekce různých drog. Podle Dr. Elmer Lindsay-e popisuje: Výsledky byly tak překvapující, že Traeger nebyl v počátku ochotný je komukoliv ukázat. Žádné lidské srdce nemohlo vykazovat záznamy tak protichůdné a tak rozdílné. Krevní obraz a doba krvácení zaznamenaly skutečnou změnu, když byla pod kontrolou jednotek... (Allen Spragett, „The Unexplained“, 1967).

Další složité testy provedené s Eileen Garrett a jejími „jednotkami“, které vykonal ředitel American Psychical Institute, Hereward Carrington. A opět byly výsledky znepokojující. Když Carrington zkoumal Garrett-ovou a rúzné „jednotky“ mluvící skrze ní pomocí detektoru lži, polygraf potvrdil, že každá „jednotka“ se lišila fundamentálně nejenom od Eileen Garrett-ové, ale také jedna od druhé! Když hovoří o případech, kde je podezření „posedlosti“, vědec Willis Harman říká: Psychologické a biochemické změny mohou zahrnovat mozkové vlnění, chemické složení tělesných tekutin, immunitní stav, elektrické reakce kůže a další, které se liší podle toho, která „personalita“ má právě kontrolu. Zůstává málo pochyb o tom, že v určitém důležitém smyslu pozměněná personalita existuje právě tak, jako existuje personalita normální... (Willis Harman, Noetic Sciences Newsletter, 1987).

Není překvapující, že spirituální bytosti kontrolující Eileen Garrett-ovou prohlašovaly ty stejné lži jako kdysi Had v Edenu. Tvrdily o sobě že jsou bohy, kteří representují „Boží princip, který je v nás všech.“ Tyto „informace“ souhlasily se vším ostatním, co přichází skrze tyto komunikační kanály, to je: Není smrt, není soud, pouze akceptování, jak tak ti, kteří odcházejí, se přesunou na jinou rovinu existence a vyvíjejí se ve svých lekcích výš a výše...... Existuje mocná evidence, že existují - nezávisle na lidstvu - inteligentní bytosti-jednotky, které mají schopnost, dostanou-li přístup, používat lidské tělo pro vlastní účely. Konzistentně stejný obsah jejich zpráv prozrazuje jejich pravou totožnost a cíl.......


10. Drogy, imaginace a okult.Náš výlet existoval vždycky. ... Skrze doby temna byli Sufis, Kabbalists, Bratrstva a Sesterstva, čarodějné skupiny, Rytíři z Malty, Zednářská Lože.....

- Drogový guru Timothy Leary při svém proslovu na 22nd Annual Convention for Humanistic Psychology -


Přijde čas, já vím, kdy objevíme, že moderní psycho-farmaciologie se stane - jako Freud v jeho době, celé klima názorů, ve kterém budeme řídit naše rozličné životy...

Peter Kramer, „Listening to Prozac“

Mozek se skládá z několika set miliard neuronů a trilionů synapsí (synapse = bod kontaktu). Každý individuální lidský mozek je složitější, nežli celý fyzický vesmír se všemi hvězdami a planetami, a silami, které v něm fungují. Zcela nepodobné fyzickému vesmíru, biochemické činnosti, které řídí a kontrolují mozek, zůstávají až na malé vyjímky zahalené v záhadě. My nemáme ani potuchy o tom, jak mozek vytvoří myšlenku nebo pocit. Psycho-farmakologie neodráží porozumění toho, jak mozek a mysl pracují. U kořene této leží nebzpečný předpoklad, že je zcela bezpečné a efektivní se vrtat v tom nejsložitějším orgánu vesmíru!!! Jak kuriózní! Ve světle tak publikované psychiatrické opatrnosti okolo nebezpečí biochemické nerovnováhy, všechny psychiatrické drogy produkují širokou chemickou nerovnováhu v mozku, většinou dotýkající se mnoha nervových systémů. Prozac není vyjímkou. Zdá se mi být pošetilé si představovat že zablokujeme-li jedno z mozkových biochemických funkcí, tak nějak vylepšíme jak mozek, tak i mysl...

Peter R.Breggin, „Talking Back to Prozac“, 1994


Tobě vzdávám chválu za činy, které vyvolávají bázeň; podivuhodně jsem vytvořený ; nádherné je Tvé dílo, a má duše to dobře ví. ..... Zkoumej mě, Bože. Ty znáš mé srdce, zkoušej mě a poznej mé myšlenky. Podívej se zda ve mě není zlá cesta - veď mě po cestě k věčnosti!

Žalm 139: 14, 23, 24....

Jedny dveře se otevírají do světa ducha: Imaginace. Následovat Krista, si musíme vytvořit v naší mysli neviditelný Boží svět, anebo to nebudeme vůbec konfrontovat. Tak si vytváříme Krista v naší mysli...

Calvin Miller, autor mnoha křesťanských knih....


Náboženské používání mysl-měnících drog má dlouhou historii, která vede zpět k věštírně v Delfách a ještě zpět. Listy koky byly používány Inky v jejich náboženských rituálech právě tak jako posvátné houby byly užívány při domorodých rituálech jinde. Tyto substance uvedly používatele do jiných dimenzí obydlených „duchy“, od kterých dostávali sílu a vedení. Protože byly pro ně tradičně posvátné, domorodí američtí Indiáni měli právo (American Indians Religious Freedom Act) aby mohli používat „peyote“ (halucinogenní droga vytažená z druhu kaktusu) pro náboženské účely. Vyjímkou bylo aktivní povinnost v armádě. Ale i toto omezení bylo nyní zrušeno s malými vyjímkami.

V polovině 19tého století se koka stala populární v Evropě pro své údajné léčivé vlastnosti. V roce 1883 se počal inzerovat kokain firmou Parke-Davis v USA, jako lék proti alkoholismu a návyku na morfium. Sigmung Freud si tak léčil své opakující se deprese a předpisoval ho svým pacientům... Freudův životopisec Ernest Jones citoval Freuda prohlašujícího, že „kokain produkoval pocit povznesení a dlouho trvající euforie, která se v ničem neliší od normální euforie zdravého člověka.“ Popíral návykovost kokainu a vždy měl pro něj jen chválu. Až teprve v r.1914 byl kokain prohlášen narkotikem a byl podřízený stejné kontrole jako morfium a heroin.