Svod křesťanství
The seduction of christianity 

Spiritual discernment in the last days 

Dave Hunt & T.A. McMahon 
Preložil Tonda Uhlíř, Praha

Obsah

 1. 1 Rostoucí klam. 
 2. 2 TROJSKÝ KŮŇ UVNITŘ CÍRKVE? 
 3. 3 ČARODĚJNICTVÍ: NEUZNANÝ NEPŘÍTEL. 
 4. 4 HRA SE JMENUJE "ÚSPĚCH. 
 5. 5 PŘEMÝŠLEJ A BOHATNI. 
 6. 6 RAFINOVANÝ PODVOD. 
 7. 7 SVRCHOVANÉ TAJEMSTVÍ - PADĚLEK VÍRY. 
 8. 8 ZÁPAS O VÍRU. 
 9. 9 VĚDA MYSLI: SPOJENÍ KŘESŤANSTVÍ A ČARODĚJNICTVÍ. 
 10. 10 JE BŮH NĚCO JAKO PLACEBO? 
 11. 11 VÍRA V BOHA NEBO VÍRA VE VÍRU? 
 12. 12 ČARODĚJNÍKŮV CÍL: PÁNEM SVÉHO OSUDU. 
 13. 13 JAK SVEDENÍ VCHÁZÍ DO CÍRKVE. 
 14. 14 IDEÁLNÍ "VOZÍTKO" PRO SVOD. 
 15. 15 POHANSTVÍ V MODERNÍM OBLEKU. 
 16. 16 SÍLA PŘEDSTAVY. 
 17. 17 Znamení Doby? 
 18. 18 PROČ BIBLE POPISUJE "POSLEDNÍ DNY?". 
 19. 19 NĚKTERÉ PŘESVĚDČIVÉ DŮKAZY. 
 20. 20 PRVNÍ ZNAMENÍ: VAROVÁNÍ. 
 21. 21 FALEŠNÍ PROROCI. 
 22. 22 FALEŠNÍ KRISTOVÉ. 
 23. 23 FALEŠNÉ ZÁZRAKY. 
 24. 24 Oficiální světové náboženství? 
 25. 25 BEZHOTOVOSTNÍ, KONTROLOVANÁ SPOLEČNOST. 
 26. 26 VLÁDA SVĚTA PŘICHÁZÍ. 
 27. 27 TAJEMSTVÍ JEHO MOCI? 
 28. 28 NOVÁ "SPIRITUÁLNÍ" VĚDA. 
 29. 29 GURU A BOŽSTVÍ. 
 30. 30 LÁKAVÉ SEBE-ZBOŽŠTĚNÍ. 
 31. 31 ČLOVĚK - BŮH. 
 32. 32 LUCIFERŮV PŘIJÍMACÍ RITUÁL.. 
 33. 33 VELKÝ SEBEKLAM. 
 34. 34 Přicházející apostasie. 
 35. 35 CO SE STANE S KŘESŤANY? 
 36. 36 TRANSFORMACE CÍRKVE. 
 37. 37 ODCHOD OD VÍRY, NEBO ODCHOD ZE ZEMĚ? 
 38. 38 ANTIKŘESŤANSTVÍ V MASCE KŘESŤANSTVÍ. 
 39. 39 KOMPROMIS = POČÁTEK APOSTÁSIE. 
 40. 40 HLEDÁNÍ BOHA V NÁS. 
 41. 41 NÁROKY JEŽÍŠE KRISTA. 
 42. 42 Kořeny svodu. 
 43. 43 TOHLE JE VĚDA? 
 44. 44 TEILHARD de CHARDIN: ARCHITEKT APOSTÁSIE. 
 45. 45 TEILHARDIANISMUS A KŘESŤANSTVÍ. 
 46. 46 SMORGASBORD ZMATKŮ. 
 47. 47 ZBOŽŠTĚNÍ ČLOVĚKA. 
 48. 48 PŘESNÁ KOPIE BOHA? 
 49. 49 LEŽ, JEJÍŽ ČAS NADEŠEL. 
 50. 50 JSTE BOZI. 
 51. 51 HROZNÁ OBŽALOBA. 
 52. 52 CO TÍM MĚL JEŽÍŠ NA MYSLI? 
 53. 53 SEBE-ZBOŽŠTĚNÍ: LEŽ PRO NAŠÍ DOBU. 


Rostoucí klam. 

Napsali jsme tuto knihu za velkého váhání - a přesto jsme věděli, že ji napsat musíme. Nemáme v zájmu vyvolat kontroverze či jakékoliv roztržky. Naším účelem bylo ukázat na klam, který nabírá na síle a nebere ohled na žádné osobnosti. Každý z nás je vystavený jeho vlivu - od průměrného křesťana, až po vážené vůdce. Naším přáním je záchrana - ne odsouzení. 

Většina křesťanů dnes souhlasí s tím, že s Jim Jonesem bylo něco strašně špatného a přesto do chvíle té masové sebevraždy v Jonestownu téměř nikdo tuto skutečnost neviděl. (vysvětlení, jak si to po těch létech pamatuji: Jim Jones byl samorostlým kazatelem v Kalifornii, kde získal asi tak tisíc přívrženců - většinou z chudiny v Los Angeles. Nakonec je přemluvil k odstěhování se do "Zaslíbené země". Tu "objevil" v jihoamerické Guayaně. Tam založil osadu Jonestown, kde jeho věrní, kteří se skládali - většinou z černých - pracovali na polích a z toho žili. 

Jim Jones začal vládnout jako pravý diktátor a jeho "pravda" byla tou jedinou pravdou. Pravdu Bible přestal brát jako směrodatnou už v LA. Dokonce si začal brát za "ženy" mladé dívky, které přišly s rodiči. Do Států se dostaly podivné zprávy o tom, že tam jsou lidé držení násilím. Kongresman Ryan tam letěl, aby se přesvědčil na vlastní oči. Několik rodin se rozhodlo s ním ihned odletět. Při příjezdu z Jonestownu na letiště byli přepadeni bandou Jonesových lidí, které tam poslal, aby jim nějak zabránil odlet. Neměl to nijak naplánované a při přepadení byl Ryan zastřelen. Když si Jim Jones uvědomil co se stalo, nařídil aby každý z obyvatel jeho "města" se dostavil na shromáždiště, kde pro ně byla připravená limonáda obsahující prudký jed. Víc jak 900 lidí zemřelo otravou. Jim Jones ztratil odvahu a chtěl se zachránit. Byl zastřelen vlastními lidmi. Tato událost vnesla kritiku na celé Křesťanství...Konec) 

Dnes víme, že bylo tragickou chybou že nikdo nebyl ochotný proti sektě Jim Jonese vystoupit. Až teprve smrt tisíce lidí, kteří to mysleli dobře, probudila oči na nebezpečí kultů a vedoucích kultů. Dnes je všeobecný názor, "kultismus" je nebezpečný, i když v definicích kultu se lišíme... Teď pozor: My jsme v nebezpečí tím, že považujeme za zlo pouze vyložené kulty a jsme zcela slepí ke všemu, co neodpovídá naší specifické definici kultu! Církev by se měla uvědomit, že vyložené kulty jsou jen částí mnohem většího svodného klamu známého pod jménem New Age. Je to široká koalice sítě skupin pracujících za světovou jednotu, která je založená na vírách pocházejících z Východního mysticismu. A přece někteří křesťanští vedoucí odmítli "přílišný negativismus" vůči New Age, jako kdysi vyjadřovali proti kultům. 

Kdykoliv použijeme na následujících stránkách termín "New Age" budeme mít na mysli tu "Velikou Lež". Bible varuje, že tato zaplaví v "poslední dny" celý svět a způsobí, že lidstvo bude uctívat Antikrista. Dále nás Písmo varuje, že mnoho lidí, kteří si říkají Křesťané, tomuto klamu uvěří, a rozšíří se veliká apostáze těsně před návratem Ježíše Krista. A proto by nás nemělo překvapit, že vidíme stále větší kontroverzi uvnitř Křesťanstva týkající se hnutí New Age". Toto už vlastně začalo a důvod k tomu je zřejmý: 

Křesťané se cítí zcela "pohodlně" v diskusích o kultech, které existují vně tradičních církví, jako Mormoni, Svědkové Jehovy Christian Science, nebo Hare Krišna - na druhé straně - zahrnuje v sobě věci, které jsou pevně zachycené uvnitř církví, jako psychoterapie, visualizace, meditace, biofeedback, Pozitivní Zpověď, Pozitivní či Možnostné Myšlení, hypnosa, Holistické léčení a celé spektrum motivací "sebe-zlepšení" či úspěch-motivační techniky. Kritizovat tyto - údajně "vědecké" metodologie znamená dotknout se a i urazit veliké množství křesťanů včetně některých křesťanských vůdců, kteří tyto nejenom praktikují, ale také upřímně propagují.. 

Tragedií našeho věku je fakt, že průměrný křesťan se dá buď přesvědčit příliš snadno - a nebo ho nepřesvědčíš vůbec! Je příliš málo takových, kteří by byli ochotní tyto otázky prostudovat sami pro sebe a zkontrolovat je ve světle Bible. Ti, kteří chtějí rostoucímu klamu uniknout, musí se vrátit zpět k Písmu a vědět v co vlastně věří - a proč tak věří - nežli podlehnout pokušení přijmout snadné a povrchní odpovědi, které dodávají "experti". Během prorokované apostazie (odpadnutí), dokonce i křesťanští vedoucí budou svedeni (Matouš 7:22-23) a ti, kteří budou následovat jejich učení utrpí stejnou tragedií. Musíme si být jisti, že následujeme Krista - ne lidi! 

Ježíš řekl: "Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.... za cizím však nepůjdou ale utečou od něj, protože neznají hlas cizince. .... Mé ovce znají můj hlas , znám je, následují mně; a já jim dávám věčný život - nikdy nezahynou a nikdo je z mé ruky nevyrve" (Jan 10:14, 5, 27, 28)..... Abychom se vyhnuli svodu, který tvoří srdce apostázie, musíme rozlišovat hlas Krista zkrze Jeho Slovo a tu zmatenou míchanici pravdy a omylů, která je dnes prohlašovaná v Jeho jménu. Abychom toto rozlišení pomohli usnadnit, prozkoumali jsme extensivně většinu dnešního populárního učení. Někteří čtenáři shledají přijmutí evidence obtížným, protože může implikovat některé prominentní křesťanské osobnosti. A přesto důkazy budou hovořit samy za sebe..... 

Na následujících stránkách budeme citovat z knih, z kázání právě tak, jako z rádia, televize a ze seminářských přednášek mnoha vlivných křesťanských vůdců - jak mužů, tak i žen, jak z dneška tak i z minulosti. Mnozí z nich jsou upřímní a obětaví Boží služebníci, jejichž životy a učení ovlivňuje miliony! Nemůžeme zdůraznit dost silně skutečnost, že považujeme i tyto vůdce, o kterých budeme hovořit na příštích stránkách za oběti, mezi kterými spadáme - do určitého rozsahu - my všichni... 

Každý nechť si laskavě uvědomí, že neděláme žádná všeobecná odsuzování kohokoliv a už, v žádném případě nezpochybňujeme ničí motivy. Pouze Bůh může soudit lidská srdce - my to musíme ponechat na Něm. Je ale poviností každého křesťana, posuzovat učení i ovoce a přijmout a následovat pouze takové, které jde - bez jakýchkoliv pochyb podle Božího Slova! Tato pravda platí jak pro tuto knihu, tak i pro kteroukoliv jinou! ... Dále je si třeba uvědomit, že ti, které zde jmenujeme, nejsou vždy ti nejhorší provinilci - a ani nejsou těmi jedinými, na které by se dalo poukázat. A i ti, kteří jsou jmenováni, jsou zde za účelem dokumentace a dokázání šířky a hloubky svodu. Varujeme čtenáře, aby neodsuzovali specifické jednotlivce, ale spíš jejich učení a praktické výsledky, které z takového učení vychází. Tato kniha není hádkou o nějaké malé teologické rozdíly, ale knihou pro spirituální přežití ! 

Je naším hlubokým přesvědčení, založeným na letech šetření a na horách důkazů, že svět humanity je v poslední etapě před podlehnutím tomu klamu, který Ježíš a Jeho apoštolové předpovídali že přijde před Jeho Druhým Příchodem. Jsme hluboce znepokojeni obavou, že miliony křesťanů se stávájí obětmi toho stejného klamu. 

Hleďte, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filosofii a prázdným klamem podle lidských tradicí, podle principů světa, ne podle Krista" (Koloským 2:8)... 

"Až se Syn člověka vrátí, najde na zemi víru?" (Lukáš 18:8). 

Křesťanství dnes, pravděpodobně čelí největším problémům své historie; Série mocných a rostoucích svodů, klamů, které jemně a rafinovaně mění biblické výklady a podkopává víru milionů. Většina křesťanů je si jen zřídka kdy vědoma toho, o co vlastně běží! Tím méně rozumí problémům které jsou v tom zahrnuté. Svědení je překvapivě snadné. Nikdy to není nějaký čelní útok z pozic jiných náboženských věrouk. To by se setkal se okamžitým odporem! Na rozdíl od toho, přichází k některým křesťanům pod maskou víru posilujících technik pro získání duchovní síly a prožívání zázraků. K jiným opět jako sebe-zlepšující psychologie, aby si jeden plně uvědomil svůj "lidský potenciál". Takové jsou viděné jako "vědecké" pomůcky pro úspěšný křesťanský život. A mají i jiné formy. Charles Colson píše: 

"Mluvil jsem o útoku frontálním i o útoku zákeřném, ze zadu. Jsou ještě horší. Nepřítel je v našem středu a infiltroval se tam tak dokonale, že mnoho křesťanů už není schopno rozeznat přítele od nepřítele, pravdu od herese! (Charles Colson: The Struggle for Men°s hearts and Minds). 

TROJSKÝ KŮŇ UVNITŘ CÍRKVE? 

Dokonce i většina těch, kteří pozorují hnutí kultů, nepoznali Trojského koně, který proniknul jak do církví, tak i do jejich vlastních řad a provádí svůj svod zevnitř. Je podivné, že většina dnešních křesťanských vůdců, kteří tak odvážně bojují proti mnohému zlu, říkají velmi málo - pakliže vůbec - něco proti oživení čarodějnictví, které, jako lavina zaplavuje jak světskou část planety, tak i křesťanské církve! V mnoha případech to odráží nedostatek bdělosti nebo naivitu a někdy neochotu připustit vlastní spoluvinu. Proč tomu tak je? Proto, že většina křesťanů je tak zoufale neinformovaná o okultismu, že ho poznají pouze v té nejzjevnější formě! Mnoho křesťanů ani nerozumí pasážím v Bibli, které zakazují jakoukoliv okultní činnost! Na následujících stránkách budeme dokumentovat fakt, že nejenom liberálové ale také i konservativci jsou oklamáni v překvapujícím množství! Rozsah, ve kterém proti-křesťanské a i okultní víry a metodologie vrostly přímo do Křesťanství během posledních let, je ohromující. Tento trend se zrychluje den ze dne... 

Návnada na pohanském háčku byl vždy slib "božství", které Satan nabídl Evě! Pokus toto božství uskutečnit, zaměstnával různé formy okultismu, během celé historie lidstva. Jeden výraz, který je často používaný a který zahrnuje všechnu pohansko/okultní praxi je "čarodějnictví". (sorcery) Na následujících stránkách, Kdykoliv budeme používat výraz "čarodějnictví", budeme mít na mysli: Každý pokus zmanipulovat realitu (interní, externí, minulou, přítomnou i budoucí) různou "Mysl-nad-hmotou techniku, která se pohybuje mezi alchymií a astrologií, až po Positivní Myšlení. 

ČARODĚJNICTVÍ: NEUZNANÝ NEPŘÍTEL. 

Starověké čarodějnictví "mysl-nad-hmotou" techniky se zdají občas fungovat a radikálně mění náš svět - od vědy a medicíny, po psychologii a školy. Nositel Nobelovy ceny Roger Sperry nedávno prohlásil:"Dnešní koncepty o vztazích "mysl-mozek" zahrnují přímý rozchod s dlouho uznávanou materialisticko-behavioristickou doktrínou, která ovládala neurovědu po mnoho desítky let. (Brain-mind Bulletin, prosinec 10 - 1984 str.1). Fyzik George Stanciu, spolu-autor "New Story of Science" to podává takto:" Fyzika, neurověda a nyní psychologie odhazují materialismus 19tého století" (stejný časopis jako předešle). Fyzika se stává znovu metafyzikou, jak se věda obrací k mysticismu. Vyvinuté za bývalou "železnou oponou" Georgi Lozanovem v Bulharsku, se rychle šíří na Západ. "Super-výučba" je jedním z příkladů: 

Lozanov dává dohromady yogu, hudbu, hypnósu, autogenesi (hypotéza o vzniku života z neživé hmoty), parapsychologii a drama. Nazval to "suggestologií", která když použita, mění stav vědomí ve vztahu k učení, hojení a vývoji. (Human Potentiál, prosinec 1984, Marta Vogel "Super-Učení: Dosáhnout nejvíc z toho, co máme"). 

To, co svět nazývá "Mind- power" (síla mysli), to někteří křesťané - mylně - považují za "víru". Právě tak, neosobní "Force" (Síla, Moc), kterou okultisté nazývají "Universal Mind" (universální Mysl) nebo "Příroda", je naivně přijímáno nekřesťany i křesťany jako prostě jiná cesta k Bohu, když - ve skutečnosti je to náhrada za Něj!! Následkem toho, to co se velmi často nazývá "Silou Ducha", není k rozeznání od údajné "Síly-Mysli" v psychice. Parapsychologové prováděli vědecké experimenty v psychice po léta, a idea "psychické síly" získává na důvěře. 

Profesionální psychikové už nejsou tak unikátní, jak byli před několika roky. Už se počítají na stovky a jsou bráni vážně velkou částí společnosti. Kromě toho, podobné "síly mysli" rozvíjené mezi populací, jsou "gulášem" psychologických metodologií. Tyto jsou učeny nejenom v dobře známých "Mysl-nad-hmotou" kultů, jako je "Scientologie", "Forum" (dříve Erhard semináře pro školení) a "Silva Kontrola Mysli". Jsou také zcela standardně používané na PMA (positivní mentální postoj) motivačních seminářích. Schopnost použít "mysl nad hmotou" není už dnes považováno za podivný okult, ale většina se na něj dívá jako na část přirozených lidských schopností, které jsou nekonečné. Každý, kdo následuje určité "zákony úspěchu", může tuto schopnost nabýt.... 

Technika New Age není vůbec nová! Je to stále stejné staré čarodějnictví, pod novou vinětou! Moderní provozovatelé, právě tak jako vedoucí křesťané, si zřejmě neuvědomují nebezpečí hry mysli, kterou hrají. Ať už nazvete čarodějnictví jakýmkoliv jménem, je to stále čarodějnictví! Dnes je všude kolem nás, v této době letů do vesmíru a snaží se zakrýt svojí pravou totožnost za vědeckou nebo psychologickou terminologií a za názvy jako "motivace úspěchu", nebo "sebe-vyvíjení".... 

Jedna ze světových autorit na okultismus a historik Manly P.Hall, sám také okultista prohlásil: "Existuje hojnost důkazů o tom, že v mnoha formách lidských myšlenek, obzvláště v tak zvaných "psychologii" blahobytu, "budování síly vůle", metafyzika, systémy o umění prodávat "vysokým tlakem" - černá magie prošla pouze metamorfózou názvů, ale podstata zůstala" Manly Hall: "Masonic, Hermetic, Quabalistic a Rosicrucian Philosophy LA 1969). 

HRA SE JMENUJE "ÚSPĚCH. 

Hra, která se hraje dnes, nejenom ve světě, ale i v církvích, má jméno "Úspěch". Pokora se tak nějak ztratila a na její místo přišlo "sebe-ocenění" (self-esteem) přes to, že Písmo učí: "pokorně pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe" (Filipským 2:3). Kdysi bývalo všeobecným přesvědčením že to, co přivedlo hřích na lidskou rasu byla pýcha. Nyní je nám řečeno, že naším problémem není, že bychom si o sobě příliš mysleli - ale že si o sobě nemyslíme dost! Že trpíme špatným "sebe-obrazem (self-image) a že naší největší potřebou dnes je vybudovat si vlastní "sebe-ocenění". 

Přesto že Petr napsal: "Pokořte se proto pod mocnou ruku Boží, aby vás On v příhodný čas povýšil" (1 Petr 5:6), je nám řečeno, že máme - sami sebe - "visualizovat" do úspěchu (máme se, naším "vnitřním zrakem" vidět jako úspěšné). Pavel naopak ve svém, Bohem inspirovaném dopise píše, že Kristus "sám sebe pokořil, a vzal na sebe formu otroka"... (Filipským 2:7-8). Toto "vysvětluje" Robert Schuller v kontextu světa orientovaného na úspěch takto:"Ježíš znal dobře svou cenu, Jeho úspěch dodával sílu Jeho sebe-ocenění... Ten kříž vydržel, aby posvětil své sebe-ocenění. A vytrpěl ten kříž, aby posvětil vaše sebe-ocenění" A ten kříž posvětí cestu vašeho "já"".(Robert Schuller, "Living Positively One Day at a Time" 1981. 

Úspěch a sebe-ocenění se staly tak důležité v církvích, že zastínily cokoliv jiného. Robert Schuller prohlašuje: "Člověk je v pekle, když ztratí sebe-ocenění" (Robert Schuller "Self-esteem a New Reformation" 1982). Jako křesťanský televizní kazatel číslo jedna,(podle "Eternity" 1983, Lloyd Billingsley "The Gospel According To Schuller"), Schuller je na téměř 200 televizních stanicích každou neděli s audiencí kolem 3 milionů lidí (Time 18/3, Los Angeles Times 29/5 1983). Podle "Christianity Today" Schuller ovlivňuje více nekřesťanů než kterýkoliv druhý kazatel v USA. (Christianity Today, 10/8 1984). Schullerův vliv je enormní a jeho "Evangelium Úspěchu" je přijímáno a kázáno stále větším počtem křesťanských vůdců. 

Co vadného nachází Robert Schuller na evangeliu starém, původním? Přesto že Pavel napsal "že Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky" (1 Timoteovi 1:15) a Ježíš sám říká, že přišel aby volal "hříšníky k obrácení" (Lukáš 5:32), Robert Schuller píše: Nemyslím, že bylo kdy ve jménu Ježíše Krista a pod praporem Křesťanství uděláno něco více destruktivního, pro lidskou osobnost a tím kontra-produktivního evangelismu než ta hrubá, ošklivá a nekřesťanská strategie pokoušet se aby si lidé uvědomili jejich ztracenou a hříšnou situaci". 

A tak tedy kdyby Mojžíš žil dnes, neříkalo by se o něm že se raději "rozhodl trpět útrapy s Božím lidem" (Židům 11:25) ale že si zvolil "trpět" bohatství, úspěch a popularitu s Božím lidem. Říkávalo se "Všichni, kteří budou žít zbožně v Ježíši Kristu, budou pronásledováni" (2 Timoteovi 3:12) ale dnes je to:"Všichni, kteří žijí zbožně, budou ctěni a budou úspěšní". Nejenom individuální křesťané, ale i církve se pídí za úspěchem. Čím větší kongregace, tím úspěšnější se zdá být. Z tohoto pohledu zdaleka nejúspěšnějším pastorem by byl Paul Yonggi Cho, který řídí největší kongregaci na světě - více než 500 tisíc členů. Cho učí, že positivní myšlení, positivní mluvení a positivní "visualizace" jsou klíčem k úspěchu. Kdokoliv může doslova "vysedět" (inkubovat) hmotnou realitu tím, že si vytvoří její živou představu v mysli a soustředí se na ní... 

V předmluvě ke knize Yonggi Cho knihy "Čtvrtý Rozměr" Robert Schuller napsal: Objevil jsem realitu tohoto dynamického rozměru v modlitbě, která přichází skrze visualizaci..... Nesnaž se tomu porozumět. Začni to vychutnávat! Je to pravda. Funguje to. Já to zkusil.... Křesťanské university, semináře, misie, a pomocné organizace, jsou už také v této hře úspěchu a většina z nich hledá techniku velikého byznisu, aby podle toho mohli vést vlastní záležitosti. Když to funguje pro Kalifornskou univerzitu, proč ne pro univerzitu křesťanskou? Když to funguje pro General Motors, proč ne pro křesťanskou pomocnou organizaci? Jistě, pokud jde o účetnictví a vedení - ale moderní čarodějnictví naplňuje celý komerční svět ve formě "motivace úspěchu", PMA (pozitivní mentální postoj) techniky a nejnovější psychoterapie, pokřtěné "křesťanskou" terminologií. 

PŘEMÝŠLEJ A BOHATNI. 

Většina z vůdců obchodní "motivace-úspěchu" a PMA technik, se dali svést do čarodějnictví a sami svádí miliony dalších lidí. Většinu těch základních nápadů, které jsou v pozadí "sebe-zlepšovacích" kursů a které pronikly celou společností, se dají vystopovat k jednomu člověku, který se jmenuje Napoleon Hill. Jasné stopy vlivu Napoleona Hilla jsou vidět v následujících poznámkách Earl Nightingale, který je dnes nejpopulárnějším a nejvlivnějším z vůdců "motivace-úspěchu". Na pásce, kterou namluvil pro svůj SMI (Success Motivation Institute), hovoří o jedné z Hillových knih "Přemýšlej a Bohatni" a prohlašuje ji za "jednu z nejúžasnějších knih, které kdy byly napsané": 

"Není pochyb o tom, že tato kniha měla větší vliv na životy, úspěch a bohatství více jednotlivců, než kterákoliv jiná kniha jejího druhu.... Po celém svobodném světě jsou doslova tisíce úspěšných lidí, kteří jsou tam, kde jsou - protože si jednou koupili "Přemýšlej a Bohatni", a rádi vám o tom povědí. Seděl jsem v přepychově zařízených kancelářích a naslouchal světoznámým obchodním vůdcům - někteří tak staří, že by mohli být mými otci a každý mi řekl, že všechno začalo potom, co si přečetli "Přemýšlej a Bohatni. 

Proč zůstala tato kniha na vrcholu všech těch knih, které jednají o sebe-zlepšení? Člověk, který dočetl poslední stránku této knihy a vstal - byl zcela jiným člověkem než ten, který ji začal číst. Tento člověk se stal držitelem jedinečného, neviditelného talentu, který mění sny ve skutečnost, myšlenky do věcí... byl do nyní pasažérem a teď se stal kapitánem.." (Success Motivation Cassete Tapes - Waco, Texas). 

Špičkový mluvčí za obchodní motivaci, Og Mandino, jehož knihy dosáhly víc jak sedm milionů prodaných výtisků, dává Hillovu knihu "Přemýšlej a Bohatni" mezi dvanáct vůbec největších knih v tomto oboru. Knihy Napoleona Hilla jsou nabízené v křesťanských knihkupectvích po celé USA a jsou doporučované mnoha křesťanskými vůdci. V jejich knize "Making the Most of Your Mind" (nadělej si co nejvíc ze tvé mysli), spolu-autoři Stephen B.Douglas a Lee Rody píší: V nedávné minulosti spojovalo mnoho sekulárních knih úspěch se silou vůle. Autoři těch knih začali prozkoumávat hloubky lidského potenciálu, který Bůh vložil do lidské mysli. Napoleon Hill byl takovým autorem. Po dvacetiletém výzkumu, napsal osmisvazkové dílo "Zákon Úspěchu". Části z tohoto jsou kondenzované v jeho nejlepší knize "Přemýšlej a Bohatni". Hill pravděpodobně vykonal ten nejužitelnější průzkum v historii" (* viz poznámka na konci kapitoly). 

RAFINOVANÝ PODVOD. 

Ten veliký dav, který následuje Napoleona Hilla, jak mezi úspěšnými obchodníky, tak i mezi křesťanskými vůdci, je obtížné pochopit vzhledem k jeho otevřené obraně čarodějnictví. Jeho knihy obsahují zcela důsledně ta nejzjevnější okultní učení, jaká kde najdete! A přesto křesťané, kteří doporučují jeho knihy, pakliže nabídnou varování, týká se pouze Hillova důrazu na bohatství. Potom co citují velmi extensivně, opakovatelně a pochvalně, Hillových knih, Douglas a Roddy upozorňují, že citují z Hilla "kvůli soustředění se na činnosti a postoje mysli - ne na rozvoj majetku". 

A přesto Hillovo učení o mysli je mnohem nebezpečnější, než důraz, který dává na bohatství. Důvod proč se zmiňujeme o Roddym a Douglasovi je skutečnost, že oba jsou dobří a upřímní služebníci Boží, kteří by ani vteřinu nepropagovali Hillův okultismus. A přesto doporučili Hilla a jeho knihu, která obsahuje okultismus, který zřejmě přehlédli a který by mohl svést ty, kteří na jejich doporučení, by tuto knihu četli. Hill dosti podrobně vysvětluje, že se tuto "mysl-techniku", kterou popisuje, naučil od netělesných duchovních bytostí. 

Démoni, vystupující jako "Vyšší Mistři", použili Hilla aby podvedli miliony těch, kteří přijmuli techniku "úspěchu" danou Hillovi "Mistry". Hill prohlašuje:"Opět a opět jsem měl důkaz, že mojí neviditelní přátelé se kolem mně vznáší - nepoznatelní normálním smyslům. V mých studiích jsem objevil, že existuje skupina podivných bytostí, které vedou školu moudrosti... Tato Škola má Mistry, kteří se dovedou odhmotnit a cestovat okamžitě na kterékoliv místo, které si oni zvolí, aby dali znalost přímo - hlasem.... Vím, na příklad, že jeden z nich přišel, tisíce kilometrů, během noci, do mého studia. Nebudu psát každé slovo, které mi řekl.... většina z toho je v kapitolách této knihy a budou následovat v dalších kapitolách." "Vysloužil jsi si, aby jsi odhalil Svrchované Tajemství dalším", řekl energický hlas. "Byl jsi pod vedením Veliké Školy....teď musíš dát ten plán světu"... 

SVRCHOVANÉ TAJEMSTVÍ - PADĚLEK VÍRY. 

Tajemství úspěchu, které tvoří základ pro většinu knih, které se zabývají "motivací-úspěchu bylo dáno Hillovi démony, kteří se vydávali za "Mistry", kteří se mohou odhmotnit a cestovat v okamžiku, kamkoliv se jim zachce. To "Svrchované Tajemství", které dali Hillovi, aby jej "odhalil" světu, existuje v tradici okultu tisíce let. Připomíná nabídku, kterou dal Satan Evě: "Cokoliv je lidská mysl schopná uvěřit, to lidská mysl může uskutečnit".(Napoleon Hill "Bohatni s mírem v mysli" - 1967). Tato svádivá myšlenka je v pozadí "Human Potential Movement" (hnutí za lidský potenciál), což je pouze jiný název pro New Age. A pakliže je pravdou to, že můžeme cokoliv, v co věříme, potom musíme být bohy! Toto "tajemství věků" nazval Hill také "Magic Power of Belief" (Kouzelná síla víry). Jeho základní premisou (předpokladem) je, že lidská mysl má mystické inherentní (v sobě obsažené) síly, které jsou schopné si vytvořit vlastní realitu! "Opravdově věřte, že budete bohatí, a bohatí budete!" Toto je padělek, čarodějský padělek víry, který svět nazývá PMA (Positive Mental Attitude), jinak "positivní (kladný) postoj (stav) myšlení"). PMA "Věda Úspěchu" se proslavila skrze knihu "Success Through A Positive Mental Attitude" (úspěch v positivním myšlení, od Napoleona Hilla. 

Tuto knihu napsal ve spolupráci s W.Clement Stone (známý multimilionář). Pokusili se "napojit" na "veliké skladiště Nekonečné Inteligence", kde je (podle nich) uskladněna veškerá moudrost a všechna fakta, která se dají kontaktovat podvědomím. PMA je u kolébky většiny dnešních motivačních metod. Byl to Hill,kdo postavil základy a on vysvětluje:"PMA je katalyzátor, který umožní jakoukoliv kombinaci principů úspěchu. PMA přitahuje štěstí. Úspěch je dosažen a i udržen těmi, kteří to zkouší s PMA". Toto je univerzální zákon, že my převedeme do fyzické reality myšlenky a postoje, které držíme v naší mysli - ať už jsou jakékoliv"... 

Tato "síla víry" je daleko od víry v milujícího ale svrchovaného Boha a "umožňuje" těm, kteří jsou zasvěcení, poručit silám, aby uposlechli jejich myšlenky. Pakliže může udělat zázrak kdekdo, potom to není pravý zázrak od Boha - a člověk si hraje na Boha! Nejsou to pouze liberálové, kteří se nechali chytit do té pasti. Presbyteriánský pastor Ben Patterson z Irvine v Kalifornii, napsal: Dnes evangelikálové "pře-liberalizovali" i liberály s knížkami sebe-zlepšení, kázáním o "positivním myšlení" a evangeliích úspěchu. ("Křesťanství Dnes" 1985. "Je Bůh psychoterapista?) 

Každý, kdo si myslí, že myšlení určitým způsobem a vyslovení určitých slov donutí Boha aby reagoval určitým způsobem, takový člověk si hraje na Boha, nebo při nejmenším chce Bohem manipulovat! 

Charles Capps, jeden z vůdců "Positive Confession Movement" (něco na způsob: prohlásíš to, co není - a tvé vyznání vytvoří žádanou realitu. Capps učí: "Toto není žádná teorie - je to fakt. Je to spirituální zákon. Tyto zákony uvedete do pohybu slovy vašich úst... cokoliv řeknete, to se stane" (Charles Capps, The Tongue A Creative Force >Harrison House, 1976), jinak česky "Jazyk, tvořivá síla". 

Yonggi Cho prohlašuje: "Promluveným slovem si stvoříme náš vesmír okolností (P.Yonggi Cho: "Solving Life°s Problems - Logos 1980). Stvoříte přítomnost Ježíše vašimi ústy... On je vázán vašimi rty a vašimi slovy" (Paul Yonggi Cho: "The Fourth Dimension", Logos 1979). 

Podobnosti mezi tím, co tito křesťanští vůdcové učí a mezi "Svrchovaným Tajemstvím" Hilla, které dostal od démonických bytostí jsou při nejmenším znepokojivé! Dále znepokojuje skutečnost, že křesťanští vedoucí citují - se sympatií - z Hillových knih, i když je zřejmé, že čarodějnictví je samým srdcem a substancí "úspěchových metod" které Hill učí... Neodsuzujeme cokoliv jiného, co křesťanští autoři píší jenom proto, že citují Hilla. Ale je to právě proto že obsahují mnoho dobrého, že jsou jeho knihy tak přijímány. A proto musíme bojovat za čistotu Božího Slova bez jakýchkoliv jedovatých klamů, které se tam vetřou, nejsme-li bdělí... 

ZÁPAS O VÍRU. 

Juda píše, abychom "vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým". Je zcela nemožné zůstat "positivním" když bojuješ za pravdu! H.A.Ironside, dlouholetý pastor "Moody Memorial Church" v Chicagu prohlásil: Víra znamená celý soubor zjevených pravd, a boj za celou Boží Pravdu si žádá, někdy i učení negativní. Každý omyl nebo každá kombinace lež-pravda si žádají okamžité odhalení a odmítnutí. Smiřovat se s takovými by znamenalo nevěru vůči Bohu a ohrozilo by duše, za které Kristus zemřel"..... 

Dave Wilkerson, pastor a jeden z výborných křesťanských autorů, zakladatel "Teen Chalenge" (problémy mládí), řekl: 

"Zlý a nebezpečný vítr vane do Božího domu a podvádí miliony Bohem vyvolených lidí" (toto je biblický "nálet" na knihu Napoleona Hilla "Mysli A Bohatni"). Toto zvrácené evangelium se snaží udělat z lidí bohy. Je jim řečeno:"Celý váš osud, vaše budoucnost je v síle vaší mysli. Cokoliv dovedete v mysli "počít", je vaše. Vyslovte to do existence. Vytvořte to positivně naladěnou myslí. Úspěch, štěstí, dokonalé zdraví - to všechno je vaše - budete-li používat vaší mysl tvořivě. Změňte vaše sny ve skutečnost použitím síly vaší mysli". 

Nechť si každý uvědomí jednou pro vždy: Bůh se nevzdá své svrchovanosti aby uvolnil místo pro naší mysl - ať už positivní, či negativní! Máme hledat mysl Ježíše Krista a ta není materialistická v tom smyslu, že by byla zaměřená na úspěch nebo bohatství! Kristova mysl je zaměřena pouze na oslavu Boha a na poslušnost k Jeho Slovu. Žádné jiné učení neignoruje tolik Kříž a korupci lidské mysli. Obchází zlo naší zruinované Adamovské přirozenosti, odvádí oči křesťana od evangelia věčného vykoupení a zaměřuje se na pozemské bohatství... Křesťané, utečte od toho!!! 

*) Poznámka ze stránky 6. Jako výsledek vydání této knihy, Douglas a Roddy odstranili veškeré reference k Napoleonovi Hillovi z jejich knihy "Making Most of Your Mind". 

Pohanství v moderním obleku. 

Ó Bože, národy (Pohané) vtrhly do Tvého dědictví...pomoz nám, Bože, naše spáso... Žalm 79:1, 9. 

"..to, co Pohané obětují, obětují démonům, ne Bohu, a já nechci, aby jste byli účastníky démonů" Pavel 1 Korintským 10:20. 

VĚDA MYSLI: SPOJENÍ KŘESŤANSTVÍ A ČARODĚJNICTVÍ. 

Ernest Holmes založil "Církev Náboženské Vědy" (Church of Religious Science), známou též pod jménem "Věda Mysli" (Science of the Mind). Jako základ položil "Svrchované Tajemství", které "Mistři Moudrosti" prozradili Napoleonu Hillovi. Je to systém velmi příbuzný "Positivnímu Myšlení" Normana Vincenta Peale a "Myšlení Možností" Roberta Schullera. Ve skutečnosti Peale tvrdí, že Holmes z něj udělal "positivního myšlenkáře".(James Reid. "Ernest Holmes, První Náboženský Vědec" - Science of Mind publication). 

V roce 1958 Holmes předpověděl: "Odstartovali jsme hnutí, které, v příštích 100 letech bude tím největším náboženským impulsem moderní doby a je předurčené zahalit celý svět. Zde je způsob, jak Holmes vysvětlil své "Svrchované Tajemství":.. Věda Mysli učí, že původní, svrchovaná, tvořivá Síla vesmíru, stvořitel veškeré hmoty, života v živých bytostech, je Kosmický Princip Reality, který je přítomný v celém vesmíru - a v každém z nás. Věda Mysli dále učí, že Člověk má běh svého života pod kontrolou...mentálním procesem, který funguje podle Univerzálního Zákona ... že my vytváříme naše zkušenosti den za dnem formou a procesem našich myšlenek. Člověk myšlením, může přinést do svých zážitků, cokoliv si přeje"... 

Tato nejzákladnější myšlenka starodávného čarodějnictví se pevně uchytila v moderním světě. Je základním kamenem hnutí "lidského potenciálu" a hlavním součástí "úspěchově-motivačních seminářích PMA. Stala se také hlavním "mostem", mezi Křesťanstvím a čarodějnictvím. I když je to vyjádřeno v jiných frázích, je to běžný jazyk těch, kteří - ať už vědomě či nevědomě - nahradili víru v Boha za víru v nějakou záhadnou Sílu, která může být použita naší myslí, k dosažení toho, co chceme. Norman Vincent Peale je tím nejúspěšnějším "evangelistou" síly mysli. Vysvětluje to takto: Vaše podvědomá část mysli ... má sílu, která mění přání ve skutečnosti, pakliže přání jsou dostatečně silná.... 

JE BŮH NĚCO JAKO PLACEBO? 

"Myšlení Možnosti" (myšlení možnosti) Roberta Schullera je ten samý "produkt" jako "Positive Thinking" V. Pealeho, pouze pod jinou vinětou. Schuller učí: "Věř nyní - a všeho dosáhneš" (Robert Schuller "Tough Times Never Last - But Tough People Do" Bantam Books 1984)... Paul Meyer, president "Success Motivation Institute" to vyjádřil takto: " Živě si představ, upřímně věř, horoucně si přej, nadšeně jednej a všechno se musí nevyhnutelně stát" (Mack R. Douglas: "Success Can Be Yours" -Zondervan 1977). 

Paul Yonggi Cho prohlašuje: "Pomocí vizualizace (představa mysli), můžete incubovat (líhnout) vaší budoucnost a vylíhnout (hatch) výsledky". Takové učení zmátlo mnoho upřímných křesťanů do představy, že "víra" je nějaká "síla", která způsobí aby se tyto věci staly, protože oni věří. A tak tu nemáme víru v Boha, ale sílu zaměřenou na Boha, která Ho nutí, udělat pro nás to či ono. On udělá to, co my věříme, že udělá! 

Když Ježíš řekl, při několika příležitostech: Tvá víra tě spasila (uzdravila), nemyslel tím, že tím, že věříme, uvolníme nějakou magickou sílu, ale že víra Mu otevřela dveře, aby je uzdravil. Pakliže se někdo uzdraví pouze tím, že věří v uzdravení, potom síla je v jeho mysli a Bůh je pouze placebo, které jeho víru zaktivovalo!! 

Pakliže všechno pracuje na základě "zákonů úspěchu", potom Bůh je zcela nepotřebný a Jeho milost zbytečná!! Potom všechno, co potřebujeme, je použít Hillovu "sílu víry"... Na motivační audio kazetě firmy Amway, to Robert Schuller shrnuje takto: Nemáte tušení, jakou sílu v sobě máte! Vy můžete přeměnit svět v cokoliv si budete přát! Ano, vy můžete změnit váš svět v cokoliv, co budete chtít!... 

Takové ideje jsou přijímány světem jako zdravé principy PMA a stávají se velmi populární i uvnitř církví. Na příklad: V březnu 1985, veliká evangelická kongregace "Prestonwood Baptist Church in North Dallas", v Texasu byla hostitelem první "Annual Christian Leadership Conference" (konference křesťanských vůdců). Hlavním přednášejícím byl Paul Yonggi Cho, který - povětšině přednáší dokonalé biblické učení - bohužel pomíchané s okultními idejemi o visualizaci a síle mysli. Osmnáctého března s ním sdílela platformu Mary Kay Ash, zakladatelka "Mary Kay Cosmetics". Během její řeči naznačila, že se naučila některé principy úspěchu z knihy Claud Bristola. Ve skutečnosti je to klasická ukázka základního okultismu, který se nabízí pod maskou "síla-mysli", přijímaný mnoha křesťany, kteří jej mylně považují za víru. 

Paní Ash pravila: Claude Bristol napsal knihu, která se jmenuje "Magic of Believing" (kouzlo věření), a v té knize píše: Existuje něco - něco jako Síla-Moc, faktor nebo síla, říkejte tomu jak chcete, které málo lidí rozumí či dokonce používá aby překonali své problémy a dosáhli velikých úspěchů? Bristol dále říká: Postupně jsem objevil, že je něco jako zlatá nit, která pomáhá životu fungovat. Tato nit může být nazvána jedním slovem: Víra"... Dnes vím, že Bristola nezajímalo ani tak v co lidé věří - on pouze viděl "sílu víry v akci a zaznamenal to, co viděl" (Mary Kay Ash).. 

VÍRA V BOHA NEBO VÍRA VE VÍRU? 

Mnozí upřímní křesťané byli ovlivněni čarodějným evangeliem a domnívají se, že víra má - sama o sobě - nějakou sílu. A ještě jednou: Pro ně víra v Boha, ale síla, na Boha zaměřená, která Ho nutí aby pro nás udělá to, co jsme věřili, že On udělá. V nejmenším to činí Boha podřízeným těm údajným "zákonům", které aktivizujeme "vírou". V nejhorším případě eliminujeme Boha z toho celého procesu a skládáme všechno do vlastních rukou. Tím se z nás stávají bozi, kteří jsou schopní udělat cokoliv, silou vlastní víry! 

Pakliže všechno "funguje" podle těchto "zákonů", potom Bůh přestává být svrchovaný a pro Jeho milost už není nikde místo. Vše, co potřebujeme, je použití této "síly víry". A to je ta základní myšlenka v pozadí čarodějnictví!! ... Na rozdíl od tohoto, Ježíš řekl: "Měj víru v Boha" (Marek 11:22). Víra musí mít objekt! Je to absolutní důvěra v Boha. V tom celém našem vesmíru není nic a nikdo, komu by se dalo věřit tak absolutně, jako našemu Bohu!!! Pravá víra roste z poslušného vztahu k Němu. Bůh odpovídá na naše modlitby na základě Jeho svrchovanosti, moudrosti, milosti, slitování a laskavosti - ne protože Ho nějaké "zákony" k akci nutí!! Bůh se nenechá manipulovat člověkem, andělem, nějakým mentálním procesem, vysloveným slovem, či nějakým jiným postupem! 

ČARODĚJNÍKŮV CÍL: PÁNEM SVÉHO OSUDU. 

Kdybychom dokázali přinutit Boha, či nějakou kosmickou Sílu aby dělali to, co si myslíme, věříme či vyslovíme - dosáhli bychom cíl čarodějníka: Stali by jsme se pány svého osudu! Byli bychom schopní vytvořit jednoduše to, co chceme aby vytvořené bylo - věřením, že se tak stane. Síla je v našem věření a Bůh (nebo ta Síla), musí udělat to co věříme, protože to co věříme, se musí stát! Velmi rozšířená mezi křesťany dnes je ta svádivá myšlenka, která je přesně stejná jako ta, kterou "Mistři" učili Hilla: 

"Poznej svou vlastní mysl - žij si svůj vlastní život. Udělej svůj život přesně takovým, jaký jej mít chceš. Sebevědomá víra v sebe je nezbytný faktor pro dobrý život.. Zdravé "já" tě činí mnohem vnímavějším k vlivům, které tě vedou za hranice možností tvých smyslů... Neviditelné, tiché síly nás stále ovlivňují...jsou to neviditelní pozorovatelé.. vždy vím, že jsem pánem svého osudu, kapitánem své duše"... 

To byla lákavá návnada na udičce, která vedla Napoleona Hilla hlouběji do čarodějnictví. Odmítl Boha Bible, kterého jeho otec se mu snažil - celkem drsně vnutit když byl ještě chlapcem a zvolil si neosobní "Sílu", kterou nazval Bohem. Co Hill přijal, byl základní Hindu/Budhistický okultismus, včetně "reinkarnace", duchovní média. Propagace čarodějnictví se neskrývá v nejasných větách, ale je jasně prohlašováno jako hlavní téma v celé jeho knize..... 

JAK SVEDENÍ VCHÁZÍ DO CÍRKVE. 

Jak potom mohou křesťanští vedoucí číst, oblíbit si a potom doporučit heretickou a hluboce okultní knihy Napoleona Hilla? Částečně je to zapříčiněno faktem, že psychologické, nebo obchodní techniky úspěchu jsou považované za "neutrální" a tím neohrožující Křesťanství. Koncepty o neomezeném lidském potenciálu a zázračných silách, které údajně sídlí v 90% naších mozků, které prý nepoužíváme - takové koncepty získávají ve světě na popularitě a vytváří zmatek v církvích. Douglass a Roddy poznamenávají: Bůh umístil neuvěřitelný princip do lidské mysli, a.... když si věříme a jsme positivní, Bůh může použít všechnu tu chemii, kterou positivní postoj "vyčaruje" uvnitř nás, aby nám pomohl dosáhnout toho, co hledáme". 

Toto je míchanice pravdy a omylů, kterou upřímní křesťané přinášejí do církví. Douglass a Roddy se snaží být jasní v tom, že "nepropagují ideji, kde by člověk zaměnil "pozitivnost" za důvěru v Boha. Tím že to prohlásili, vznikl zde pocit, že se pohybujeme na bezpečné půdě - a je velmi snadné nebezpečí přehlédnout. "Záměna" není tím největším problémem, protože takový omyl je snadno rozeznatelný a každý by ho odmítl. Problémem je "Zmatek". Není zde ani slovo varování které by poukázalo na to, že ti hlavní "odborníci", které oni citují na svou podporu, jsou okultisté! 

Napoleon Hill a W. Clement Stone na příklad píší ve svých knihách, které Douglass a Roddy doporučují o "Bohu", ale jejich "Bůh" je metafyzická "Božská Síla", na kterou se může "napojit" každý, skrze techniku "sílu-mysli". Hill a Stone nezaměňují PMA za víru, ale propagují něco nebezpečnějšího: PMA a víra jsou jedno a totéž! Že věřit v tuto "sílu" je - tak nějak - to stejné, jako věřit v Boha. Podle nich lidská mysl je něco jako magický talisman, který má v sobě kouzelnou moc (Hill a Stone "Success") s nekonečným potenciálem protože je - nějak - částí toho, co oni nazývají "Infinite Inteligence". Toto je Bůh kultů "myslo-vědy" a New Age. 

IDEÁLNÍ "VOZÍTKO" PRO SVOD. 

Bylo by nemožné porozumět našemu modernímu světu kdybychom nevzali v úvahu způsob, jakým byl formován a ztvárněn psychologií. Žádný vliv čehokoliv jiného na víru a životní styl současné společnosti, se k tomu nedá přirovnat. Téměř všechno se odehrálo až po Druhé Světové Válce která, podle Life magazínu vytvořila největší oživení zájmu o psychologii vůbec. (Life 7/1 1957). V roce 1946 Kongres USA ustavil Akt Národního Duševního Zdraví (National Mental Health Act) - národní program financovaný vládou. Výsledkem byla exploze kursů psychologie po univerzitách celé země a potom se dostaly i do seminářů. Před válkou velmi málo teologických škol se vůbec zabývalo "poradními kursy", které by zahrnovaly psychologii, ale po 1950 - téměř 80% nabízelo dodatečné kursy v psychologii. Dnes ta největší jména na psychologické scéně přichází ze seminářů. Paul Vitz, profesor psychologie na univerzitě v New Yorku píše: Psychologie - jako náboženství existuje ...ve veliké síle po celých Spojených Státech. Je hluboce proti-křesťanská, a přesto je široce podporovaná školami i univerzitami, a sociální programy jsou financované z daní, které zaplatili i křesťané. Ovšem, je to poprvé co je destruktivní logika tohoto světského náboženství odhalená a pochopená (Paul Clayton Vitz: "Psychologie Jako Náboženství. Kult sebe-uctívání" Eerdmans 1977). 

Už v 1951 se Carl Rogers mohl chlubit, že "profesionální zájem o psychoterapii" byl "ve vší pravděpodobnosti nejrychleji rostoucí segment v sociální vědě". Dnes, v osmdesátých letech psychologie získala status "guru", jehož "vědecký" standard chování odlehčuje naše svědomí tam, kde jde o poslušnost vůči morálnímu zákonu Boha. Tímto způsobem, právě tak jako uvedením čarodějnictví pod vinětou vědy, se stala psychologie hlavním faktorem v přeměně společnosti..... 

Jako velmi hloubavý žurnalista s dobrým postřehem, Martin L.Gross napsal: Psychologie sedí v samém centru dnešní společnosti jako mezinárodní kolos, který má statísíce členů. Jeho pokusnými zvířaty je ochotná - dokonce i vděčná - lidská rasa.. Žijeme v civilizaci, ve které se člověk, jako nikdy před tím, zaobírá sám sebou... A jak Protestantská etika Západní společnosti zeslábla, zmatený občánek se obrátil k jediné alternativě, kterou znal: 

Psychologický expert který tvrdí, že existuje nový vědecký standard chování, který nahradí blednoucí tradice...S ústy plnými svatého jména vědy, experti psychologie předstírali, že vědí všechno. Touto novou pravdou jsme krmeni od kolébky až do hrobu... 

Humanistické a transpersonální psychologie již zahrnují celou škálu čarodějnictví. Na příklad 22nd Annual Meeting of Association for Humanistic Psychology, který se konal v srpnu 1984 v Bostonu, byl silně zabarvený Hindu/Buddhistickým okultismem. Na oficiálním programu bylo denně: Yoga, Tai Chi , Meditace. Tak asi polovinu dalších programů zahrnovalo vyložené čarodějnictví jako: "Visualizace a Hojení", "Stavy-Transu a Hojení", Operace Alchymie, "Vedené Představy" (guided imagery), Šamanské Extáze, Transformace. 

Dr.Beverly Galyean, poradce školního systému v Los Angeles si 

chválí rozsah, do jakého psychologie a výuka-vzdělání nabraly do sebe pohansko/okultní tradice minulosti: "Předkové všech kultur naplnili svá díla folklóru příběhy plné vizí, snů, intuitivního chápání a vnitřních dialogů s vyššími bytostmi, ve kterých viděli zdroje veškeré moudrosti a znalosti... Přijmeme-li jako pravdy toto vyprávění spirituálních hledačů ze všech kultur, máme zde důkazy o různých hladinách vědomí, dosažitelných lidským bytostem... Lidský potenciál je nevyčerpatelný a lze jej dosáhnouti skrze nové metody explorace: Meditace, Vedené Představy, Snivý Výzkum, Yoga, 

Tělesné Pohyby, Smyslové Uvědomění, Přenos Energie (hojení), Terapie Reinkarnace, Esoterické Studie. Meditace a Vedené Představy jsou jádrem holistických studijních kursů. 

Různé obměny takové psychologie infiltrovaly církve, semináře, a křesťanské školy, protože pastoři zaujali stanovisko, že je to vědecké a tím neutrální! Většina Křesťanů si neuvědomila skutečnost, že Křesťanství a psychoterapie jsou dva nesmiřitelné náboženské systémy. Něco jako "Křesťanská psychologie" je nerovné jho, které přivede církev do svůdného vlivu světské psychologie. A dnes, kdy jsou vedoucí psychologové a psychiatři tak hluboko zamotaní do "Selfism" (něco jako egocentrismus) a čarodějnictví, "Křesťanská psychologie" podlehne nevyhnutelně těm stejným klamům, a zanese je do Křesťanství... 

Dobrým příkladem toho je seminář "Training in Spiritual Direction", který začal v protestantské kongregaci v Austinu, Texasu. Částečný obsah brožury: Experiment se soustřeďuje na Relaxaci, Vedenou Fantazii, Vnitřní Dialog, Gestalt (jednoduše: celek je víc, než jeho části), Snivé Akce, "založené na principech spirituálního směru" podle Starého i Nového Zákona... vně mystické asketické tradice Římsko-Katolické církve. Pojmový obsah je biblicky zdravý a využívá dnešní perspektivy současné psychologie - speciálně trans-personální. Dominantní škola psychologie je analytická (Jung), a psychosyntetická (Assigioli). Významné je použití psychoanalytiků (Horney, Ericson, Berne) a humanistů (Fromm, Perls, Maslow)"... 

POHANSTVÍ V MODERNÍM OBLEKU. 

Vedoucí feministka Gloria Steinem prohlásila: Do roku 2000 budeme, jak doufám, vychovávat naše děti ve víře v lidský potenciál - ne v Boha..(Saturday Review of Literature, březen 1973). 

Dnešní psychologové se snaží "napojit" na "záhadné hloubky" něčeho, čemu říkají "neomezený lidský potenciál" skrze fantazii a představou - aby rozvinuli "sílu představy". Technika Napoleona Hilla "visualizace vůdců", která byla používaná medicinmany a okultisty po tisíciletí, se stala dnes jednou z nevjzrušující a široce používanou metodou "transformace", kterou propaguje mnoho psychologů. Jean Houston, spoluzakladatelka "Foundation for Mind Research", kde bylo LSD poprvé povoleno úřady pro "výzkum skrytých hlubin mysli", používá mnoho technik starodávných čarodějů, včetně visualizace a dokonce "materializace" něčeho, co ona nazývá "Seskupený Duch", který se zdánlivě, projevuje ve skutečné formě. 

Démoni dnes už nemusí skrývat svou činnost. Jejich existence nebude přijatá většinou psychologů a i mnoha duchovními - ať se snaží prokázat svou existenci jakkoliv! Cokoliv se odehraje, je považováno za produkt neomezené představivosti (imaginace). Napoleon Hill byl přesvědčený, že jeho devět "rádců" - i když vypadali s počátku tak skuteční, že jej vylekali, jsou pouze představou. Hill píše: 

Těch devět (z minulosti) byli Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford a Carnegie. Každou noc jsem konal imaginární poradu s touto skupinou, kterou jsem nazval "Neviditelní Rádci"... Při těchto "schůzkách" jsem požadoval od každého z "členů" informace, a oslovoval každého z nich jednotlivě. Po několika měsících těchto nočních porad, jsem počal být ohromený poznáním, že tyto imaginární bytosti se staly skutečné. Každý z těchto devíti mužů rozvinul svou individuální charakteristiku, což mně překvapilo.... 

Tyto schůzky se staly tak skutečné, že jsem se počal obávat následků. Přestal jsem s nimi na několik měsíců. Tyto zážitky byly tak kuriózní, že jsem měl strach v nich dále pokračovat, abych neztratil z mysli tu skutečnost, že jsou to pouze "prožitky mé představivosti"... Toto je poprvé, co jsem měl odvahu se o tom zmínit. Stále považuji tyto schůzky za imaginární, ale .. vedly mně na slavnou cestu dobrodružství ... a byl jsem - zázračně vyveden z mnoha potíží... Nyní chodím za mými imaginárními poradci s každým obtížným problémem, které já nebo mojí zákazníci máme. Výsledky jsou často neuvěřitelné! 

SÍLA PŘEDSTAVY. 

A tak je to s dnešními psychology, kteří používají tu stejnou základní čarodějnou techniku: Ty, většinou pozoruhodné výsledky, které tyto záhadné "entity" (ponechal jsem toto anglické slovo které sice znamená "jednotku" něčeho, ale také "fakt" něčeho, co existuje nezávisle na jiných "entities". Prostě něco, co váháme nazvat bytostí a přece se "to" zdá myslit a rozhodovat) "produkují", přestože jsou vědou nevysvětlitelné, jsou připisovány síle představy. V seminářích, které se jmenují "The Power of Imagination", sponsorované Marquette Universitou (Milwaukee, Wisconsin), psychologové naučili tisíce lidí po celé USA visualizovat "vnitřní vůdce" velmi podobné Hillovým - se stejnými překvapujícími výsledky. Přesto že se dá velmi snadno dokázat, že "imaginace" není neomezená - (umí někdo, na příklad "visualizovat" novou základní barvu?) tato klamná víra si získala silnou pozici v církvích. LIDÉ ZAMĚŇUJÍ SÍLU IMAGINACE ZA INSPIRACI A SÍLU SVATÉHO DUCHA!!! 

Korejský pastor Paul Yonggi Cho prohlašuje, že to bylo skrze sílu představy jak Bůh stvořil svět, a jelikož člověk je "čtyřrozměrnou" bytostí, duchovní bytost jako Bůh, on také ať už je okultistou, nebo křesťanem si může stvořit svůj vlastní svět skrze sílu imaginace (Paul Yonggi Cho "Čtvrtý rozměr" str. 39-44). 

Okultisté věděli už dávno, že ten nejsilnější způsob, jak se "napojit" do duchovního rozměru je skrze visualizaci, o které budeme mluvit později. Norman Vincent Peale to nazývá Pozitivní Představou ("Positive Imaging") a vysvětluje, že toto slovo odvodil z "imagination". (Norman Vincent Peale:"Positive Imaging, 1982). Peale praví: Existuje mocná a záhadná síla v lidské přirozenosti... něco jako mentální technika ... silná, staronová idea.... Ten koncept je forma mentální činnosti, která se jmenuje "imaging"... 

Skládá se z "živého zobrazení", ve vaší vědomé (conscious) mysli, touženého cíle či předmětu. Podržte si tu představu tak dlouho, až zapadne do vašeho podvědomí, kde uvolní velikou netknutou energii. Když je tento "imaging" koncept aplikovaný stále a systematicky, rozřeší problémy, posílí osobnost, zlepší zdraví, a zlepší podmínky pro úspěch v každém směru. "Idea "imaging" existuje již velmi, velmi dlouho a byla vždy obsažená - i když ne explicitně - ve všem, co jsem kdy řekl nebo napsal" (N.V Peale "Positive Imaging"). 

Kdyby Pohanství vešlo do našich kostelů pomalované barvami a s peřím na hlavě - křesťané by jej bez váhání odmítli a vykázali z církví. Ale když přišlo v elegantním moderním obleku, s kolárkem kolem krku a představilo se jako poslední objev v teologii, psychologii, medicíně, v komerčním podnikání a sebezlepšovacích kursech pro vyvíjení "lidského potenciálu" - atraktivní čarodějnictví-magie je vítáno s otevřenou náručí jako přítel a pomocník Křesťanství. 

To, co budeme dokumentovat v následných kapitolách je zdaleka víc, než ojedinělé "ostrůvky" omylů. Nejenom že velikost rozsahu je již otřesná, ale čarodějnictví vně církví sleduje vzor, který přesně odpovídá biblickému varování Ježíše a Jeho apoštolů. Jedná se o "tu lež", která zaplaví svět "posledních dnů". A proto je nutné abychom porozuměli především prorockému kontextu, ve kterém se svod odehraje.... 

Znamení Doby? 

"Když vane jižní vítr, říkáte "bude horko" a také se tak stane. Vy pokrytci! Víte, jak posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze - jak je to, že nedovedete rozpoznat tento čas?" (Lukáš 12:55-56). 

Tato kniha nějaké teologické hádání-se-o-slovíčka. Je to příručka pro duchovní přežití! Četná proroctví, i ta která jsou přímo od Ježíše varují, že spirituální klam, před Jeho Příchodem, bude tak mocný, že by oklamal i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Matouš 24:24). Je zcela rozumné se domnívat, že nás mají varovat a pomoci nám rozeznat ten klam, jakmile přijde... Bible obsahuje mnoho poukazů na to, že se očekává od lidí, kteří budou v době naplnění proroctví žít, aby rozeznali to, co se v jejich čase odehrává - jako naplnění toho, co proroci předpověděli. 

Na příklad Petr, když vysvětluje v den Letnic co se vlastně děje, říká: "ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joéla" (Skutky 2:16). Pohled, který měl na Písmo Ježíš, byl právě tak praktický. Na cestě do Emaus pokáral dva učedníky, že nesrovnávají správně proroctví Starého Zákona s tím, co se stalo Jemu.(Lukáš 24:25-26). A ve verších na počátku této kapitoly je nazývá "pokrytci" proto, že podle toho, co předpověděli proroci, nerozeznávají jedinečnost času ve kterém žijí... 

Nazval by Ježíš, také nás "hlupáky a pokrytci", kteří nepoznávají že žijí v "posledních dnech" na základě všech těch znamení, která vidíme kolem nás? Mohli bychom být podvedeni? A jak máme být bdělí a opatrní když v nějakém časovém bodu nezačneme srovnávat ta varování s tím, co se ve světě děje? 

PROČ BIBLE POPISUJE "POSLEDNÍ DNY?". 

Nemůžeme přehlédnout, že Písmo opakovatelně a důrazně oslovuje pojem "posledních dnů" a upozorňuje na početná znamení, podle kterých lidé, žijící v tom čase, budou schopní je poznat. Jistě, "den" ani "hodinu" poznat nemohou (Matouš 24:36), ale mohou vědět, že Jeho Druhý Příchod se blíží. Zřejmě to bude strašně důležité! V Poukaze na budoucí události, které předpověděl a popsal, Ježíš říká: 

"Vezměte si poučení z fíkovníku. Když jeho větev raší a vyráží listí víte, že je blízko léto. A tak i vy, když to všechno uvidíte, vězte, že je ten čas přede dveřmi"..(Matouš 24:32-33). 

Je jasné, že Bible popisuje "poslední dny" se zřejmým úmyslem aby nějaká generace - v nějakém budoucím čase, byla schopná poznat, že "On je blízko - přímo před dveřmi". Naší povinností je rozeznat, zda jsme, či nejsme tou generací! My musíme udělat toto rozhodnutí ne na bázi "nového odhalení", osobních předsudků, nebo ve snaze "být vždy pozitivní", ale vzít biblická proroctví za skutečná a prozkoumat jejich evidenci! Ježíš a apoštolové kladli velký důraz na určitá znamení a varovali nás, abychom "neusnuli", tím nepoznali varovná znamení a nebyli překvapeni. Pavel píše že Křesťané "nejsou ve tmě, aby je ten den nezaskočil jako zloděj v noci" (1 Tes. 5:4). 

NĚKTERÉ PŘESVĚDČIVÉ DŮKAZY. 

Kritika namítá, že některá znamení která Ježíš dal - války, pověsti o válkách, zemětřesení, hladomory, epidemie - se dějí v cyklech, celou historii. A tudíž, pouhá skutečnost, že se dějí právě dnes - i když s častějším opakováním a intensitou - to samo o sobě neprokazuje, že jsme v "posledních dnech". Uvidíme, že není třeba se snažit tento argument vyvrátit. Jsou mnohem významnější znamení "posledních dnů", pro které tento argument neplatí. Tato, obecně přehlížená znamení nejenom ukazují, že Kristův návrat není daleko - ale že sebou nese nebezpečné následky pro každou osobu na Zemi! Ignorujeme je na vlastní riziko!!! 

Není pochyb o tom, že naše generace zažila jedinečné vývoje historie, které jsou nutné jako předběžné události, které vedou k Armageddonu. I když tyto jsou velmi pozoruhodné, je toho mnohem víc. 

Je to po prvé - v historii Země - co lidstvo vlastní takové zbraně, kterými lze zničit život na celé planetě. Bez takovýchto zbraní - by biblická předpověď o příchodu Ježíše Krista, aby zachránil Zemi před vyhlazením - byla nesmyslná. Máme také, po prvé v historii masově-komunikační a data-vyrábějící systémy, které jsou nutné pro kontrolu celého světa ať už politicky, hospodářsky či vojensky. A tak po prvé v historii lidstva existují prostředky pro praktické naplnění proroctví v Apokalypse 13!! Antikrist, který má kontrolu nad celým světem! Kromě toho, toto přichází v době, kdy další nutné "přísady" pro Armageddon jsou na svých místech. 

PRVNÍ ZNAMENÍ: VAROVÁNÍ. 

Je jasné, že otřepaný argument skeptiků: "každá generace se domnívala, že žije v posledních dnech" je dnes absurdní.. Předešlé generace se tak mohly domnívat - ale žádná z nich neměla dostatek důkazů k podpoře jejího tvrzení. Žádná generace od r.70 neviděla Israel ve své zemi - až 1948 každý byl svědkem vzniku moderního státu Israel. A kromě toho existují ty ostatní skutečnosti, o kterých jsme se zmínili... Přes celkovou ohromnou důležitost toho co jsme do teď uvedli - stále by nám to neřeklo, jak blízko by Druhý Příchod Ježíše Krista mohl být, aniž bychom přidali další základní skutečnosti. Existuje několik - ve své podstatě odlišných - znamení která se většinou přejdou s vlažným zájmem. A přesto to jsou ta nejvýznamnější znamení ze všech a dávají silnou příčinu k víře, že "On je už blízko - přímo přede dveřmi": 

Když se učedníci ptali: "Jaké bude znamení Tvého příchodu?" To první, co řekl bylo: "Dávejte pozor, ať vás nikdo nesvede!" (Matouš 24:3-4). Pokračoval ve varování a řekl jim, že poslední dny před Jeho příchodem budou charakterizovány tím největším klamem, který kdy svět zažil. Poukázal, že to bude náboženský klam a bude se skládat ze tří částí: 1) Falešní proroci, 2) falešní mesiášové, 3) falešné zázraky. 

Náboženský klam je podle Ježíše, tím prvním hlavním znamením, že Jeho návrat je blízko. Je také to nejdůležitější. Ježíš i Jeho apoštolové to zdůrazňovali nade vše ostatní a s dobrým důvodem. Následky podvedení falešnými proroky a falešnými mesiáši je mnohem horší, než se stát obětí hladu, nemoci, války. 

Kristus varoval takto: "Falešní Kristové a falešní proroci povstanou aby ukázali velké divy a znamení aby svedli - kdyby to bylo možné - dokonce i vyvolené. Vězte, řekl jsem vám to dopředu".. 

FALEŠNÍ PROROCI. 

Vždy, v běhu historie se vyskytovali falešní proroci. Ježíš varoval, že v posledních dnech jich bude mnoho a že mnoho lidí svedou. Aby se to stalo skutečností, musel by se probudit světový zájem a i víra v předvídání budoucnosti. Ještě tak před dvaceti lety by se zdálo být absurdním něco takového ve věku vědy. A přesto tato předpověď, 2000 let stará, se naplňuje ve věku letů do vesmíru. Ještě před několika lety zesměšňovaná jako pověra, dnes se s ní experimentuje a ověřuje v laboratořích, ovšem pod vědeckým názvem "předpoznání" (precognition). 

Tento název odráží přání materialisty popřít vše nadpřirozené a namísto toho vysvětlit schopnost předpovídat budoucnost jako čistě přirozenou sílu, přicházející z "nekonečného lidského potenciálu!!" Ovšem, na druhé straně , tento přístup popírá biblická proroctví, která přicházejí jako zjevení od Boha. A tím je otevřená cesta pro démonické "entity" aby mohly podvést moderního člověka. (Jelikož jejich samotná existence je popírána - nic, co dělají, je připisováno jim!) Mimo to - něco jako falešné proroctví nemůže existovat, pakliže "precognition" je přirozeným procesem! Příroda přece není ani falešná, ani pravdivá! A jako výsledek takového myšlení, falešní proroci, před kterými Ježíš tolik varoval, maJí volnou cestu - podvádět jako nikdy před tím - v tomto "vědeckém" čase... A vzrůstající chtivost některých křesťanů, přijmout "nová odhalení", "nové pravdy" - navzdory kontradikci k Písmu - činí církve zranitelně obnažené falešným prorokům.... 

Louisa Rhina, manželka "otce" Americké parapsychologie z Duke University (Durham, North Carolina), dokumentovala četné, přesvědčivé případy typu "precognition". V jejich "remote-viewing" experimentech (pozorování na dálku), byli psychikové požádáni, aby popsali vzdálená místa podle délka/šířka souřadnic, které byly zvolené namátkou počítači. SRI vědci Harold Puthoff a Russel Targ objevili, že někteří psychikové, jako na příklad Hella Hammid, byla schopná popsat ještě než jej počítač vybral!! (Russel Targ a Harold Puthoff "Mind-Reach, 1977). Bývalý astronaut Edgar Mitchell, v pořadí šestý člověk, který se procházel po Měsíci a velitel Apollo 14, založil "Institute Noetic Sciences", aby prozkoumal to, co on nazval nejslibnější oblasti ze všech: lidskou mysl". 

Podle Mitchella, "zájem v potenciálu lidské mysli se šíří neuvěřitelnou rychlostí mezi vědci z velmi rozlišných odvětví". Považuje "precognition" za důležitou část "potenciálu". Praví: "Prominentní muži i ženy z takových nepravděpodobných oborů jako neuropsychiologie, teoretická fyzika a antropologie, se zahloubali zcela vážně do směrů jako ....stále zarážející, podivné a přesto dobře zdokumentované schopnosti mentálních schopností některých lidí, jako je telepatie, jasnovidnost, až po "precognition" a telekinesi. Co je to za vědce, kteří se odvážili zkoumat tyto, kdysi tabu oblasti? Dr.Herbert Benson - Harvard University, Dr.Elmer Green - Meninger Clinic, Dr.Charles Tart - University of California, Dr.Stanley Krippner - Saybrook Institute, Dr. Dan Goleman - "Psychology Today",Dr.Hal Puthoff - Stanford Research Institute jako hlavní z mnoha jiných..... 

Rostoucí akceptování "precognition" vědou, je povzbudivé pro průměrného člověka, který více a více skládá svou víru do předpovědí "psychických věštců", jejichž počet roste jak houby po dešti. Není tomu ještě dlouho, co Edgar Cayce a Jeane Dixon byli přijímáni velice skepticky většinou lidí. Dnes máme stovky profesionálních psychiků s bohatou klientelou. Desítky různých kursů pro rozvíjení "síly mysli" od "Alpha Level Training" až k "Mind Dynamics" které "chrlí" tisíce amatérů, kteří dovedou všechno co Cayce a ještě víc. Studentům "Silva Mind Control" na příklad, jsou vráceny peníze za kurs, pakliže nejsou schopní udělat diagnózu lidí, jejichž jména dostali, ale nikdy je neznali, ani neviděli! 

Někteří ze špičkových osobností v průmyslu a politice by neudělali ani krok, bez konzultace se svým astrologem či psychikem. Faktor pro vyplnění předpovědi Ježíše Krista - že přijde mnoho falešných proroků, kteří svedou mnohé - ten faktor je všude mezi námi, jako nikdy v moderní historii.... Je zajímavé, že některé předpovědi těchto nových "proroků" hovoří o přicházející sérii katastrof - podobné těm, které nacházíme v proroctvích Bible. Ovšem zde je přidána špetka "positivní" naděje, která zavání jako to "positivní myšlení", které se dnes učí v církvích. 

Andrija Puharich je jeden z těch nejlepších vědců medicíny, který má - nejméně 60 patentů na svém jméně. Následující výňatek z jeho přednášky pro jeho kolegy vědce, dává jasný obrázek klamu, který - i ti nejinteligentnější přijmou - i když je v přímém rozporu s Biblí. 

Jsem pouze pisálek ... informaci jsem dostal z mimozemských zdrojů ... víte, něco jako Jehovah v křesťanské Bibli ... To jméno je titul vůdce civilizace která se jmenuje Hoova ... 52 tisíc světelných let vzdálená... Zpráva od "vůdce" : "Dávám na vědomí ... v každém detailu .. všechno, co se stane do roku 2000 - včetně období devastace, zkázy a kataklysmů ... Bude obtížné přežít ale chci aby jste věděli že ti, kteří přežít chtějí, přežijí. Mojí kolegové a i já jsme viděli, že umíte hojit bez medicíny, jenom je třeba používat správně mysl. (Konec zprávy z "Hoova", suďte sami). 

FALEŠNÍ KRISTOVÉ. 

Ježíšova předpověď o mnoha falešných Kristech přicházejících v poslední dny se také naplňuje. Jistě, vždy byli nějací nápadníci, ale dnešní svět je téměř zaplavený těmi, kteří tvrdí, že jsou Kristové. Jim Jones a Charles Manson byli dva mezi mnohými. Většina východních guru, kteří udělali invazi na Západ za posledních 20 let tvrdili totéž. Tak se mohl objevit celostránkový inzerát v hlavních novinách celého světa s oznámením "The Christ Is Now Here" (Kristus je nyní zde). Stalo se to v dubnu 1982. Je to další ukázka ideje, jejíž čas nadešel. Ti, kteří stáli za tím inzerátem, dali jasně najevo, že "Kristus" není Ježíš.... Biblická zkouška ducha Antikrista je: "Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je antikrist"... 

Za posledních 20 let, desítky milionů lidí na Západě přijmuly základní článek Východního mysticismu, která, jak věříme, bude hrát klíčovou roli v akceptování Antikrista. Tento koncept je REINKARNACE, který pomalu nahrazuje kdysi tak převládající Západní víru ve vzkříšení. 

Je nevyhnutelné aby každý, kdo si hraje s okultismem, skončil nakonec, jako Napoleon Hill a jeho čtenáři ve víře v reinkarnaci! Shirley McLaine je toho zářivým příkladem. Její životopis "Out On A Limb" se stala best-selerem a přesvědčila mnohé čtenáře. Člověk nemůže věřit jak ve vzkříšení a reinkarnaci dohromady!! Ježíš byl vzkříšen - ne reinkarnován! Ten rozdíl je jak zřejmý tak i důležitý... 

Reinkarnace je založena na víře v "zákon karmy", který vyžaduje aby se žily sousledné životy kterými platíme za činy spáchané v životě předešlém. Na příklad: Manžel, který bije svou ženu se stane v příštím životě ženou, kterou bude muž bít. Tím karma není schopná vyřešit problém zla - pouze jej udržuje, protože osoba, která spáchala zločin se stane obětí stejného zločinu v příštím životě! Toto ovšem vyžaduje, aby někdo jiný ten zločin spáchal, a potom se stal sám obětí ad infinitum... Když jdete zpět - v každém směru, prožitky života jsou výsledek karmy života předešlého, které byly výsledky karmy života předešlého a.t.d. Kde to všechno začalo? Hindu mluví o době, kdy tři "gunas" (kvality) byly v perfektní harmonii a jinak bylo všude prázdno. Něco způsobilo nerovnováhu v "godhead" (božství), které začalo "prakriti" (manifestace, jev), a od té doby to začalo. Tak každý sklízí "špatnou karmu, která počala v božství a je vetkána do každé molekuly vesmíru... 

Na vzdory faktu, že tato filosofie je absolutně beznadějná a nemorální, mnoho vedoucích psychiatrů se stali věřícími v tento nekonečný koloběh zla a odplaty a zla a odplaty... Je to proto, že někteří z jejich pacientů, když byli přivedeni v hypnóze do "regresse" (návrat do minulých životů v myšlenkách), vyprávěli detailně různé události z jejich - údajně minulých životů - včetně všech ověřitelných faktuálních dat, které si nemohli vymyslet! Martin & Deidre Bobgan "Hypnosis and the Christian" 1984). 

Psychiatr Helen Walmbach, na příklad "regresovala" více než 5000 pacientů do jejich dřívějších životů a její pečlivá analysa zaznamenaných "vzpomínek" je velmi přesvědčivá. Budeme jednat o klamu zahrnujícím hypnotické transy a jiné formy změněných stavů vědomí, později v této knize... Důležitost reinkarnace v přípravě světa na přijetí Antikrista je jasná. Žádný budoucí "Kristus" by se nemohl představit jako biblický Mesiáš, aniž by mohl ukázat jizvy po hřebech na rukou a nohou a jizvu po oštěpu v boku. Ale pakliže nebude lidstvo hledat vzkříšeného ale reinkarnovaného Krista, potom žádné jizvy nebudou k identifikaci zapotřebí!!!! 

Antikrist se může za Krista vydávat, pakliže bude vládnout psychickými silami, které budou schopné takových zázraků, jaké by konal Ježíš, budou mu věřit. Možná, že právě tímto způsobem bude dokazovat svou identitu... 

Pavel varoval že "ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin a zázraky" (2 Tesal. 2:9). Toto staví do velmi zranitelné pozice ty křesťany, kteří přijímají všechno, co se zdá být zázračné, jako dar od Boha.. Jistě, zázraky jsou důležité, ale my musíme dávat větší důležitost takovým, které podporuje Písmo. Ježíš řekl o Janu Křtiteli že nebylo většího proroka než on - a přesto Jan nikdy žádný zázrak nevykonal! A o Ježíši se říkalo: "přesto, že udělal mnoho zázraků, Židé Mu neuvěřili".. Bible neučí, že je potřeba zázraků, jak se dnes všude zdůrazňuje, ale varuje nás, abychom rozlišovali co je od Satana a co od Boha..... 

FALEŠNÉ ZÁZRAKY. 

Potom co odmítla biblické zázraky, věda je ochotná akceptovat zázraky falešné - od Satana. Ne ovšem jako nadpřirozené zázraky, ale jako přirození síly mysli, kterým se říká "psychic phenomena" psychické jevy). A skrze toto přijímání psychických sil (psi), je naše generace připravovaná další, třetí cestou, o které Ježíš hovořil jako o spirituálním klamu, který svede lidstvo v posledních dnech... Science fiction vytvořila důvěryhodnost nadliských sil, protože mnoho, co tento druh literatury přinesl, se už splnilo. 

Téměř všechno je akceptováno slepou vírou - ne jako zázrak od Boha - ale jako výsledek "napojení" se do jakési universální Síly! I když ještě je dost skeptiků, psychický výzkum urazil dlouhou cestu za posledních pár let. Vysoké procento - a to nejenom průměrných lidí, ale i řada špičkových vědců je přesvědčeno, že lidský potenciál v sobě zahrnuje neuvěřitelné síly mysli, jako "precognition", telepatie, jasnovidost, a telekinezi (psychické působení mysli na formu a pohyb hmoty). Tyto síly jsou - údajně - k dostání komukoliv, kdo ví, jak se "napojit" do Síly, skrze správný stav vědomí... 

Přesto že jsou materialisté, Sověti (dnes se nic nezměnilo - pozn. překlad.) jsou velmi hluboko ve výzkumech psychických jevů právě tak, jako Američané. Pochopitelně se snaží udržovat striktně materialistická vysvětlení jako na příklad telepatie je pojmenovaná "biological radio" i přes to, že žádné "brain waves" nebyly nikdy zaznamenané ve vzdálenosti větší, než pár centimetrů od lebky, kdežto telepatické experimenty byly úspěšně provedeny dokonce i mezi zemí a astronauty nebo kosmonauty! Objevil se velký počet knih , které se zdají dokumentovat psi výzkum jako: "Frames of Meaning: The Social Construction of Extraordinary Science", "Parapsychology and the Experimental Methods", "Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain"... 

Jak řekla Marilyn Ferguson: "Historicky, mnoho velkých vědců bylo nakloněno k psi. Mezi prvními členy "Society for Psychical Research" v Británii, byli tři nositelé Nobelovy ceny: objevitel electronu J.J.Thompson, objevitel argonu, Lord Rayleigh, a Charles Richet... William James, většinou považovaný za otce Americké psychologie, spolu-založil American Society for Psychical Research. Mezi nositeli Nobelovy ceny, kteří byli obzvláště zainteresováni na psi byli Alexis Carrel, Max Plank, Curiovi, Schrodinger, Charles Sherrington a Einstein. Carl Jung a Wolfgang Pauli fyzik, další "Nobelista" spolu vypracovali teorii o synchronicitě. Pierre Janet, velký francouzský vědec devatenáctého století se zabýval průzkumem psi. Luther Burbank a Tomáš Edison se také velmi o psi zajímali. 

Je málo pochyb o tom, že naše generace - jako žádná jiná před ní v moderní historii - začíná být velmi ovlivňována přehlíženými znameními, které Ježíš předpovídal pro poslední dny, jako: Náboženské klamy, které zahrnují falešné proroky, falešní Kristové, a falešné zázraky. Přidáme-li i další znamení, zdá se být velmi pravděpodobné, že svět je pomalu připravován pro příchod Antikrista. Máme ovšem ještě další evidenci, která je ještě více fascinující a přesvědčivá.... 

Oficiální světové náboženství? 

"ten se postaví na odpor a povýší se nade všechny tak zvané bohy či předměty úcty....dokonce usedne v Chrámu Boha a prohlásí se sám za Boha"... (2 Tesal. 2:4). 

"A všichni, kteří žijí na Zemi, ho budou uctívat".(Apok. 13:8). 

Mnoho lidí se dívá na proroctví jako na zajímavý subjekt, který zahrnuje poslední zprávy o třeba Trilaterálním spiknutí, o novém vývoji na Středním Východě, nebo válku v Perském Zálivu. Tyto, ať už jsou zajímavé jakkoliv - jsou věci mnohem důležitější! Ať už je někde hladomor, konflikt, války, či zda máte dostatečné zásoby jídla v bunkru, kde by jste přežili nukleární útok. To vše je jistě důležité, ale má to vliv na podmínky dočasné! Ale nechat se podvést "tou lží" před kterou jsme varováni, že ona svede celý svět až k přijetí a uctívání Antikrista - to má vliv na budoucnost, která je věčná!! 

Žijeme uprostřed kult/okultní exploze více než 25 let. Exploze, která počala drogovým hnutím a změnila se v mystický "výlet", který je hlavně orientovaný na Hindu/budhistické praktiky. "Anti-kultura, která počala hlavně jako politické hnutí proti válce ve Vietnamu a "zlům" kapitalistické společnosti, se stala hnutím spirituálním skrze vliv drog a Východního mysticismu. Neschopnost materialistické vědy odpovědět na finální otázky (namísto toho přivedla lidstvo na pokraj nukleární zkázy), způsobila, že se moderní člověk obrátil pro odpovědi na své otázky k říši spirituální. To připravuje lidstvo na přicházející celosvětové, univerzální náboženství Antikrista. Prorocká varování Bible si zaslouží, abychom je brali vážně.... 

BEZHOTOVOSTNÍ, KONTROLOVANÁ SPOLEČNOST. 

Biblická proroctví mají také dost co říci k politickým, vojenským a hospodářským podmínkám posledních dnů. Ať už to zní jakkoliv "negativně", Antikrist bude vládnout světu! Bible prohlašuje jednoznačnou řečí: 

"donutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli znamení na pravé ruce, nebo na čele a nařídí, aby nikdo nemohl ani nakupovat ani prodávat, kdo nemá toto znamení".. 

Teprve v našem moderním světě, tato slova, která napsal 1900 let v minulosti pod inspirací Jan, konečně dávají smysl! Dnešní systém kreditních kartiček přiblížil toto proroctví blíže, než by býval kdo před padesáti lety vůbec tušil! Není žádným tajemstvím, že se blížíme k bezhotovostní společnosti, která bude dalším krokem blíže k naplnění tohoto proroctví. Jenom v USA je asi 600 milionů kreditních kartiček mezi obyvatelstvem. V roce 1983 bylo s těmito napácháno podvodů asi za 200 milionů dolarů. Možnost vyrábět falešné karty je dnes eliminovaná novým zařízením, jako to, které bylo vyvinuté firmou Light Signatures, Inc. v Los Angeles. Ovšem to neřeší problém ukradených nebo ztracených kartiček. Jediné skutečné řešení je zrušit jak kartičky, tak i hotové peníze! 

Jediný logický způsob, jak toho dosáhnout, je přesně to, co Bible předpověděla o 2000 let dříve: Je to neodstranitelné identifikační číslo na ruce či na čele každé osoby této planety. Už nyní máme technologii nejenom napustit kůži barvou, ale voperovat nepatrný "mikročip" se značnými informacemi, které budou viditelné pouze data snímacím zařízením. Je to příští logický krok pro banky a obchod, ale také bude možné kontrolovat každý pohyb každého člověka na Zemi pomocí satelitního pozorování. 

A to možná proto bude "znamení bestie" uvedena ve skutečnost až Antikristem. Dlouho se psalo o tom, co znamená číslo "666" a ty spekulace zabraly mnoho stránek. To není tak důležité - hlavní věc je si uvědomit, že přijmutí značky a tím podřízení se Antikristovi, znamená vzdát se možnosti spásy. Ti, kteří nepřijmou, ztrácí možnost nakupovat či prodávat. Volba bude mezi časem a věčností. (pozn. překl.: (pozn. překlad.: Jelikož to Bible nijak nerozebírá, dovolím si "spekulovat". Vím z vlastní zkušenosti jakou výhodu mají kreditní karty všude po světě a když jsem kdysi - s velikou radostí obdržel první Visu - nikdy mně nenapadlo - a ani jsem o tom nepřemýšlel - že bych se tím někomu zavazoval v jakémkoliv směru. Přijmutí "lepší" a "neztratitelné" kartičky, samo o sobě - i třeba s podepsáním kusu papíru by - podle mého názoru nemohlo konstituovat ztrátu možnosti spásy! Tam musí být zahrnuto něco víc, než třeba podepsání poslušnosti Antikristovi!!). 

VLÁDA SVĚTA PŘICHÁZÍ. 

Dnes už není otázkou "zda", ale "kdy" se lidstvo spojí jak hospodářsky, tak i politicky pod jednou, celosvětovou vládou. Seznam mnoha vedoucích osobností a organizací, které pracují otevřeně k tomuto cíli. Knih na toto téma jsou haldy: James P. Wartburg "West in Crisis" (píše: žijeme v nebezpečném čase mezi dobou plně svrchovaných států a jedné světové vlády"). Zbigniew Brezenski "Between Two Ages". Brezenski považuje jednu světovou vládu jako absolutní nutnost. Píše: Nedovedu si představit, že by USA odmítly nějaký bezpečný program, který by nahradil mezinárodní vlády.... 

O administrativě presidenta Cartra napsal Washington Post: Jestliže máte rádi konspirační teorie o tajných pokusech převzít vládu nad světem, bude se vám líbit administrace právě zvoleného presidenta Jimmy Cartera. Při posledním počítání, 13 Trilateralistů se dostalo na špičkové pozice, když si uvědomíte že Komise má pouze kolem 65 Američanů. (vysvětlení, pokud má paměť sahá: Asistent pro záležitosti národní bezpečnosti ve vládě presidenta Cartera, Zbigniew Brezenski - vášnivý globalista - sestavil, podle návrhu Davida Rockefellera t.zv. "Trilaterální Komisi" pro záležitosti celé planety. Je to organisace důležitých a vysoce postavených lidí, kteří přemýšlejí jak věci ve světě vylepšit. Komise nemá žádnou faktickou moc, ale její vliv je nezměrný). 

Dokonce i Ronald Reagan považovaný za "outsidera", si přivedl "nové tváře" do Bílého Domu - a okamžitě po svém volebním vítězství v 1979 sestavil "transition team". Tento měl přijímat a prověřovat lidi pro místa v jeho administrativě. Z 59 členů komise bylo 28 členů CFR, kteří patřili k tajné a elitní skupině Bilderberg, nejméně deset z nich patřili k Trilaterálům.(Anthony Sutton a Patrick M.Wood, "Trilaterals Over Washington" 1981). Už se napsalo hodně knih o světovládě, ale o tom nejzajímavějším, co Bible píše o Antikristovi se učí málokdy..... 

Bylo by bezpředmětné spekulovat o "globálních konspiračních teoriích" ať už Trilaterálů, Zednářů, Illumnati nebo New Age sítích. Tyto organizace jsou pouze pěšáky v té skutečné hře! Nikdo se nezmocní vlády nad světem tím, že bude konspirovat! Mnohem důležitější, než znát členy všech těch organizací, porozumnět tu základní lež, která je podvede všechny! Ten pravý hráč za kulisami je Satan a převzetí moci nad světem je jeho příští tah. Ale i tak k tomu může dojít teprve, až Bůh dovolí a bude to provedeno překvapujícím vývojem. Ať už se to stane jakkoliv, Bible prohlašuje, že se to stane: "a celá země šla v obdivu za tou šelmou a volali, kdo se jí může rovnat? Kdo by s ní mohl bojovat? ... a dostala moc nad každým kmenem a národem a jazykem a rasou... (Apokalypsa 13:3,4,7). 

Abychom porozuměli těmto předpovědím, nesmíme zapomenout, že Antikrist nebude jen vojensko-politickým diktátorem. Bude také uctívanou hlavou oficiálního světového náboženství, které nebude mít precedent. Věrnost světa k němu, bude náboženského charakteru. Jeho převzetí vlády nad světem bude přede vším událost spirituální, kterou Satan plánoval od Zahrady v Edenu! Lidé, kteří tento fakt přehlédnou, nepoznají tu pravou podstatu Antikrisovu a velmi pravděpodobně se nechají svést klamem, který je nakonec zavede k jeho uctívání. Když potom uvidíme proroctví v náboženském kontextu,ukáže se v nové podobě a naléhavosti... 

TAJEMSTVÍ JEHO MOCI? 

Řečí, která se nedá nepochopit, nám Bible říká, že se Antikrist prohlásí za Boha a že celý svět - Marxisté, Maoisté, Muslimové, Hind, Budhisté, ateisté i ti, kteří se pouze za Křesťany vydávají, prostě všichni, uvěří jeho tvrzením a budou ho uctívat. Toto zní tak fantasticky, že někteří upřímní křesťané se snažili vyložit toto proroctví tak, že pouze Západní Evropa (obnovená Římská Říše) a možná že i zbytek Západního světa bude pod vládou Antikrista. Ale slova Apokalypsy 13 jsou jednoznačná: "celá země".. všechny kmeny, národy, rasy".. "všichni, kteří žijí na zemi"..."země a všichni, kteří na ní žijí"....... Není žádných pochyb o tom, co Bible míní. Celá lidská rasa (kromě těch málo, kteří se postaví na odpor a zaplatí za to svými životy) (pozn. překlad. podle Apokalypsy 7:9 mám dojem, že jich nebude jen několik málo!).. bude uctívat člověka jako Boha. Obyvatelé Země nepoznají, že jeho nárok je vyložená lež a ďábelský podvod. Jim se to bude zdát jako upřímné prohlášení pravdy Spasitele světa! Co říká Bible? : "A proto je Bůh vydá do moci klamu, aby té lži uvěřili"...(2 Tesal. 2:11)... "A celá Země ...uctívala draka, protože dal moc bestii.... a oni uctívali bestii.... "a všichni kteří žijí na Zemi ho budou uctívat, každý, jehož jméno není napsané v knize života Beránka,který byl zabit" (Apokalypsa 13:3,4,8). 

Je zcela jasné, že Rusové, Číňané, Arabové, Západní Evropa, USA a "každý" na této planetě by se jen tak nevzdali svrchovanosti, a odevzdali absolutní kontrolu Antikristovi, kdyby se jednalo jen o nějakého dik+tátůrka, který by se chtěl stát diktátorem světovým! I kdybychom předpokládali že všechny dobyl a podmanil si nějakou super-zbraní, stále by je ještě musel odzbrojit - všechny ty mnoha milionové armády - aby je udržel pod kontrolou. A přesto Bible učí, že u Armageddonu se shromáždí všechny armády světa ve zbrani! Logické tajemství Antikristovy moci bude spočívat v tom, že jej celý svět bude považovat za Boha! Uctívání vytváří úctu a poslušnost. Vojenské moci není třeba k přinucení někoho, aby uctíval Boha..... 

Avšak jeho smělé prohlášení že je Bohem, není Antikristova skutečná cesta ke kontrole světa. Je zde něco mnohem hlubšího. Nové celosvětové náboženství Antikrista bude považováno za vědecké! Tato nová náboženská věda, která slíbí vést lidstvo do uvědomění si vlastního "božství" - protože každý z nás je přece "Bůh", že? Ta původní lež hada v Edenu bude potvrzená "božskými psychickými silami Antikrista a - celý svět bude následovat. Bude to náboženství sebelásky a sebeuctívání, soustředěné na člověka a zaměřená na osobní úspěch spíše, než na slávu pravého Boha. Je jasně vidět, že se všechno zrychluje tímto směrem. Důkazy pro to je možné zaznamenat v New Age hnutí, které je směsí vědy a Orientálních náboženství... 

NOVÁ "SPIRITUÁLNÍ" VĚDA. 

Jiný název pro New Age movement je "Holistic Movement", o kterém si toho povíme mnohem více později. Pod tímto vlivem, věda, medicína, psychologie sociologie a školství se radikálně otočí k "spirituálnosti" ale ne v tom biblickém smyslu slova. Namísto toho se obrátí k okultu - a Křesťané by si měli být vědomi svodu, kterému budou čelit v každé oblasti společnosti. Rodiče obzvláště by se měli probudit ke skutečnosti, že jejich děti jsou sváděné okultismem, který se vyučuje namaskovaný jako věda na školách, pod hlavičkou "Holistické výučby". Děje se příprava světa na přijetí přicházejícího satanického náboženství vědecké "technologie mysli"... 

Obrat k nové "náboženské vědě" byl patrný již nějaký čas na poli psychologie, ale nyní se zrychluje. Jak humanistická, tak i transpersonální psychologie jsou hluboko ovlivněné tím, čemu říkáme "spirituální terapie a zájmy, které nejsou nic jiného než oživení okultismu pod viňetou psychologie. Později předneseme o tom důkazy... Minulý prezident "Association for Humanistic Psychology", Jean Houston je nazývaná "Prophet of the Possible". Známá jako "oslňující vizionářka" odbornice a učitelka "hnutí lidského potenciálu" a zároveň špičková mluvčí pro přicházející "transformaci do New Age", Houston prohlásila při interview: "Věřím, že ještě za našeho života uvidíme vzestup zásadního New World Religion...věřím, že se vynoří nový spirituální systém"... 

Stále se zvětšující počet vlivných světových vůdců se vyjadřuje v New Age termínech, že ta očekávaná celosvětová vláda musí být založená na novém globálním náboženství. Pět měsíců před svou smrtí v Los Angeles, Buckminster Fuller, architekt geodézického dómu a nejuznávanější architekt světa prohlásil, že lidská budoucnost na "Spaceship Earth" (na vesmírné loďi Země) záleží totálně na její spolupráci s "Božskou Myslí", která je v každém z nás. (Spectrum, 1984, B. Fuller: "Human Integrity"). Víra, že se můžeme "naladit" na vlnu této vnitřní "božské mysli" a dosáhnout "míru", skrze východní meditace (yoga), byla hlavním programem na nedávné Konference za univerzální mír".. Udála se v Indii při "Světové Spirituální Univerzitě", hlavní sídlo "Brahma Kumris Rajy Society", přičleněná k OSN. Mezi 3000 delegáty z 42 zemí byl na příklad Dalaj Lama, Willis Harmon, profesor Stanford University, Robert Muller, Assistent Secretary OSN. Ve svém proslovu Muller prohlásil: "Je čas zavést mír na tuto planetu. Charta OSN musí být doplněná chartou spirituálních zákonů.. Myslím, že chyba leží v tom, že jsme zapomněli, že máme kosmickou evoluci a spirituální osud". (India West 1983 The Movement Newspaper)... 

GURU A BOŽSTVÍ. 

Proroctví citované na počátku kapitoly že "usedne v Chrámu Boha a bude se za Boha vydávat" bude naplněno určitým člověkem , Antikristem a v Chrámu, který teprve bude znovu postavený. Je zde ale ještě jedna zřejmá aplikace. Lidské tělo se nazývá Božím chrámem. Bůh chce, abychom otevřeli svá srdce, přijmuli Ježíše Krista jako Spasitele a měli v sobě Jeho Ducha. "jste Božím chrámem .. Duch Boží ve vás přebývá" píše Pavel do Korintu. Učení Východních náboženství je to, že my sami jsme bozi, ale nějak si to neuvědomujeme. Duch Antikrista zapůsobí, aby se lidé zahleděli do sebe, do chrámu srdce, kde by měl Boží Duch sídlit a - prohlásit své božství! 

Cíl yogy je "sebe uvědomění", to je zahledět se hluboko do toho, co má být chrámem Boha, objevit tam "pravé já", nebo "vyšší já" a pak se prohlásit za Boha... To je to pravé náboženství Antikrista a po prvé v historii lidstva je rozšířené celým Západním světem jako "Transcendental Meditation" a i jiné formy yogy, které se dnes učí na téměř každé YWCA nebo YMCA, ve veřejných i soukromých školách od mateřské školky po maturitu. Lidstvo je stále formováno do stavu, ve kterém přijme Antikrista s nadšením! Světovládce, který bude mít psychické síly od Satana aby dokázal, že on, Antikrist si už uvědomil vlastní "božství".... 

Mnoho gurů, kteří zaplavili Západ horlivě konvertují miliony k satanskému náboženství Antikrista s misionářskou vervou. Každý z nich se prohlášuje za boha a tím gurů otevřeli Západní svět pro víru a praksi uctívání člověka jako Boha a k myšlénce že každý člověk může dosáhnout svého božství s pomocí svého guru... A proto nebude nic zvláštního na tom, když se Antikrist vyhlásí za Boha. Miliony, které uctívali na příklad Rajneesh guru, nebo Muktananda jako boha, klidně budou uctívat Antikrista! 

Stovky těchto guru se připravují na toho guru finálního - mnoho falešných Kristů připravují cestu pro Antikrista. Samuel H. Sandweiss, psychiatr ze San Diega je jeden příklad z milionů. Byl konvertovaný jedním z gurů a následující výňatek z dopisu, který napsal své ženě v 1972 z Indie, kam šel prozkoumat pověsti o zázračném guru známým jako Sai Baba, který má kolem 20 milionů následovníků: "Nemám pochyb o tom, že Sai Baba je božský. Ohromuji sám sebe - vědeckého člověka - že to vůbec píši. 

Věřím že Sai Baba je inkarnace Boha. Je to podivné, když si uvědomím, že jsem - ještě před několika dny byl skeptikem. Včera jsem byl svědkem dalších zázraků..Baba mně dovolil dívat se až do konce. Na vlastní oči vidím něco, co je - v živých barvách a hmotné - něco, co je milionkrát více ohromující než všechny ty nádherné pohádky, které jsem vyprávěl svým dětem. Po tom, co jsem viděl jeho velikost, mohu pouze plně přijmout vše, co Baba říká... Včera jsem byl svědkem jak člověk - světoznámý nukleární fyzik - ležel na tváři u nohou Sai Baby".... 

LÁKAVÉ SEBE-ZBOŽŠTĚNÍ. 

Pravda, lidé se stávají členy kultů z různých důvodů: nalézt lásku, pocit bezpečí, společnost lidí, hledání vlastní identity a nebo Boha. Ovšem, cíl "kosmické evoluce" a "osudu" lidstva je aby si každý uvědomil své "vrozené božství", o kterém se zmínil Robert Muller z OSN (už jsme ho představili dříve). Toto je vedoucí námět ve většině kultů populárních na Západě. Na příklad, Mormoni Josefa Smitha, E.Holmsova "Religious Science" (náboženství vědy), a "Worldwide Church of God" Herberta W.Armstronga - každý z nich to učí! David Spangler, kdysi fundamentalista, je dnes jeden z nejvlivnějších vůdců New Age, to pokládá celé "na stůl", včetně kosmické evoluce lidského "já" do "božskosti", kde hlavní roli hraje Lucifer (Satan, pochopitelně!): 

"Když člověk vstoupil na stezku "sama sebe", dostal se do velikého tvůrčího dobrodružství.... naučit se význam božství tím, že přijme odpovědnost za mikrokosmický svět jemuž je on bohem.... Tam může říci, "Přijal jsem plně a absolutně odpovědnost za to, kdo a co jsem".... Bytost, která pomáhá člověku tohoto bodu dosáhnout je Lucifer ... anděl lidské evoluce... duch světla v mikrokosmickém světě"... (David Spangler, "Reflection on the Christ", 1978). 

Werner Erhard, zakladatel EST (Erhard Seminar°s Training), prohlašuje: Jsi bůh ve tvém vesmíru".... Maitreya Benjamina Creme učí: "Člověk je vynořující se bůh ... můj plán, a má povinnost jsou ukázat vám novou cestu, která dovolí, aby zazářilo to božské, co v člověku je"... (Benjamin Creme, "The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom", 1980). Maharishi Mahesh Yogi, zakladatel TM, (kult Transcendentální Meditace), obrací Bibli na ruby a říká: Buď zticha a věz, že jsi bůh" (obrácený smysl žalmu 46:10 (11) v ekumen. vydání: "buď zticha a věz, že já jsem Bůh"... "Meditation on Maharishi Mahesh Yogi).. 

Sun Myung napsal: "Bůh a člověk jsou jeden. Člověk je Bůh v lidském těle". (Sun Myung Moon "Christianity in Crisis" ). Ernest Holmes prohlásil: "Všichni lidé se vyvíjí spirituálně, až... každý z nich plně vyjádří své božství" (Ernest Holmes "What Religious Science Teach"... Právě tak "Master", který cestoval na "astrální rovině" až k Napoleonu Hillovi a řekl mu (o takové osobě, která bude plně následovat učení Chrámu Moudrosti) - slyšitelným hlasem: 

"On, nejenom že porozumí pravý smysl života, ale bude také mít moc nad silou tento smysl splnit, aniž by musel prožít další inkarnaci na této pozemské rovině"... A "Masters Veliké Školy" na této pozemské rovině - a i na jiných rovinách, se zaradují z jeho triumfu a budou mu přát rychlou cestu k jeho vlastnímu "Mastership". 

Že taková zpráva o sebe-zbožštění získává větší a větší důvěru a přijatelnost ve stále se zrychlujícím pohybu, je další přesvědčivý důkaz, že Kristův příchod je blízko. Je zcela jasné, že tato víra bude hrát hlavní roli v tom, že svět přijme Antikrista a jeho světové náboženství přesně tak, jak to Bible předpovídá.. Nijak nepřekvapuje, že svět takové náboženství přijímá, ale je velmi alarmující, když si uvědomíme, jak blízko je "sebe-zbožštění" k "Hnutí Lidského Potenciálu", a jak toto hnutí proniklo do evangelické církve a nenápadně zavádí veliký počet Křesťanů. "Já", nebo "Sebe" je převládající téma velkého procenta křesťanských knih a kázání. 

Bývalý Episcopální kněz Alan Watts, který se stal Zen Buddhist Master, je dobrým příkladem, kam tento klam vede Křesťany, kteří tomu podlehnou. Watts prohlásil: "Přitažlivost Zenu, jako i jiných forem Východní filosofie je to, že odkrývá ... ohromnou oblast, kde konečně "já" je nerozlišitelné od Boha". (Alan Watts, "This is it")... 

ČLOVĚK - BŮH. 

Svět bude přesvědčený, že toto "božství", které nabízí každý kult či guru, bylo dosaženo Antikristem. Satan mu dá nadpřirozené síly aby podpořil jeho tvrzení že on, Antikrist je prvním člověkem, který dosáhl plného potenciálu našeho údajného "zbožštění". Že tento úžasný světovládce, samo-uskutečněný Master v plném smyslu Východních tradic, se prokáže skrze nadpřirozené síly, které se budou zdát na stejné úrovni, jako zázraky Ježíše Krista popsané v Bibli. Toto dá důvěryhodnost naději v to, že každý člověk této planety je schopný dosáhnout cíle v sebe-uskutečnění... Bude se to zdát jako nádherný rozbřesk New Age pro lidstvo a planetu Zemi!! 

Je důležité si uvědomit, že Antikrist se nebude prohlašovat za Boha v tom klasicko-biblickém smyslu, ale jako člověk, který dosáhnul božství sám od sebe.. Antikrist vlastně existenci Boha jako osobní Bytosti, která stvořila vše z ničeho - rozhodně popře. Vážnost a velká popularita jaké tato víra dosáhne, je znázorněna v John Denverovi. Právě tak, jako Marsha Mason a mnoho jiných populárních osobností, Denver byl následovníkem Swami Muktananda, nežli tento zemřel. Muktanandovy rady pro své učedníky byly: Poklekni před svým vlastním "já"... "Bůh v tobě žije a to jsi ty".. O Wernerovi Erhardovi a Muktanandovi, Denver prohlásil: Jsou to bohové, a oni to vědí...oni řídí vesmír" (Newsweek Dec.20 1976). Inspirovaný svým vlastním pohledem, Denver vyjádřil svůj cíl, o kterém - vlivem všech těch guru - sní miliony obyvatel Západu: "přijde den, kdy budu kompletní a přestanu být člověkem - budu Bohem".. 

Tento koncept, který se zdál být neuvěřitelný téměř každému na Západě, před několika roky, je dnes akceptovaný jako osvobozující pravda všemi těmi, kteří to zažili. Stále větší množství známých postav, jako na příklad Shirley McLaine, svědčí o transformující síle mystických prožitků. V její knize "Out On a Limb" , McLaine vysvětluje, že dnes přijímá to, co považovala kdysi za science fiction, nebo okult protože "se mi to stalo"... 

Síla mystického prožitku (něco jako forma přijmutí) je výmluvně vyjádřená dobrým přítelem Roberta Schullera, Geralda Jampolského, který je také častým hostem na Schullerově TV programu "Hour of Power". Tento slavný psychiatr a autor mnoha knih popisuje své setkání s Muktanandou: Dotkl se mně pérem z páva a já měl pocit, že se naše mysli spojily. Znovu se mně dotkl, rukou na hlavě. V tom, nádherné barvy se pojednou objevily kolem mně, a zdálo se mi, že jsem vystoupil ze svého těla, a shůry se na něj díval. Viděl jsem barvy jejichž hloubka a nádhera byly něco, co jsem si ještě nikdy ani nepředstavil. Počal jsem mluvit v jazycích. Nádherný paprsek světla se objevil v pokoji a já se v tom okamžiku rozhodl že to všechno přestanu hodnotit a kompletně se s tím spojím... Příští tři měsíce se zvýšila hladina mé energie a já potřeboval velmi málo spánku. Byl jsem naplněn uvědoměním si lásky tak, jako nikdy před tím.. Gerald Jampolsky - interview od Phill Friedman).... 

V tomto kontextu - jinak neuvěřitelné Antikristovy předpovědi se stanou zcela důvěryhodnými. Není těžké si představit, že ho bude uctívat každý. Když přijímací rituál někým, jako guru Muktananda má takovou transformující sílu - co potom takový, který přijímá do Antikristova království New Age? Kromě toho, Antikrist bude symbolizovat "božskost", která bude snem každého! Znovu: Chápejte, že každému bude jasné, že se neklaní Bohu Bible! 

Nikdo nebude uctívat pravého Boha, protože tím by přiznal vlastní méněcennost a totální závislost na Něm. Ovšem, uznat Antikrista jako "Boha", znamená potvrdit si vlastní nárok na "božství". On prostě předběhl ostatní v tom, co jednou každý hodlá dosáhnout! A skutečnost, že toho dosáhl potvrzuje, že to může udělat každý. Každý bude chtít sedět u jeho nohou a podřídit mu své síly, a tak se naučit tajemství které on již obsáhl.... 

LUCIFERŮV PŘIJÍMACÍ RITUÁL.. 

Ať už je přesná povaha "značky", kterou Antikrist bude od každého vyžadovat jakákoliv musí mít něco víc, než pouze politický nebo hospodářský význam! Vlastníku dá nejenom právo nakupovat a prodávat, ale bude identifikovat ty, kteří jsou v království Antikrista - jeho věrní občané, kteří ho uctívají jako Boha. To znamená že implantace značky je zároveň vstupem do oficiálního světového náboženství. To přivede celý svět k uctívání Satana: "Celá země uctívala draka (Satana)" (Apokalypsa 13:3-4). 

Zdá se to být těžké uvěřit, protože většina lidí považuje Satanisty jako podivné, fanatické cvoky, kteří vykonávají bizarní rituály za měsíčního úplňku na hřbitově... Právě naopak! Toto náboženství bude velmi vědecké a úctyhodné. Málokdo bude tušit že uctívá Satana. A ti, kteří to vědět budou, jako na příklad David Spangler, ho budou nazývat "Lucifer", který je - údajně - Božím agentem lásky, který se projevuje evolucí. (Spangler "Reflection"). Spangler není osamocený v uctívání Satana; takové ideje, často opakované, vykonávají nenápadný vliv i na Křesťany. Toto je speciálně pravda o dětech a o mladých lidech. Křesťané by měli otevřít oči na to, co se děje s jejich dětmi.. 

Vezměte na příklad populární film "2010". V tomto filmu se pojednou objeví nové slunce na obloze a přinese mír na Zem právě, když se Američané a Sověti připravovali na nukleární válku. To co nebylo ve filmu, autor Arthur C.Clarke napsal v jeho knize: Jméno slunce bylo "Lucifer" - bezpochyby na oslavu síly, která slunce uvedla do existence. Spangler dále vysvětluje vztah mezi Luciferem a Antikristem a proč by Lucifer měl být uctíván: 

"Kristus je ta stejná síla jako Lucifer ... Lucifer připravuje lidi na "Kristovství" .. on je veliký uváděč ... Lucifer pracuje uvnitř každého z nás aby nám přinesl "celost", jak tak jdeme do New Age... každý z nás je přivedený až k tomu bodu, který nazývám Luciferický rituál přijmutí... který očekává mnoho lidí nyní a i v příštích dnech - to je přijímací rituál do New Age".. (David Spengler "Reflection"). 

VELKÝ SEBEKLAM. 

A tak svět projde Luciferickým rituálem do uctívání Satana a bude to považováno za poslední pokrok vědy! Toto by bylo zcela nemožné před padesáti lety ale dnes je to přesně na "vlně" rostoucích trendů a hnutí. Pomalu už můžeme vidět počáteční fáze toho, co Bible předpovídá. Neuvěřitelný, celosvětový sebeklam, nabývá na síle. Každá osoba žijící na Zemi během těchto posledních dnů těsně před příchodem Ježíše Krista se tomuto faktu musí postavit a volit: Boží Pravdu, nebo Satanovu lež.. Tak mocný bude ten svod že, jak Ježíš varuje, "dokonce i vyvolení by byli svedeni - kdyby to bylo možné".. Taková slova by měla postavit každého Křesťana do střehu! 

Co je pro nás to nejdůležitější pochopit je to, že "lepidlo", které bude držet celé impérium Antikrista bude univerzální uvěření té "velké lži", že člověk je Bohem! Výsledek by měl být zřejmý každému: Pakliže každý je Bohem, zničili jsme celý koncept Boha: Pozdvihli jsme se na Jeho úroveň, ale tím jsme strhli Boha dolů na úroveň naší !! 

Pakliže všechno je Bůh, potom Bůh je Nic - protože slovo Bůh ztratilo svůj význam. Proto prohlášení, že člověk je Bůh, je vlastně náboženský ateismus! 

Takový silný sebeklam nevznikne v jednom dni; to potřebuje značnou přípravu. Ovšem Bible jasně učí, že se to tak stane. To není pesimismus, ale realismus! Nemělo by to z nás udělat fatalisty, ale Křesťany, kteří ještě horlivěji pracují na záchraně co nejvíce duší - dokud máme čas! 

Bible učí jasně, že Kristus zemřel za celý svět (Jan 3:16), a že "Bůh si přeje aby každý došel poznání pravdy" (1 Timot. 2:4). A proto, navzdory proroctvím o přicházející "Lži" a světovlády Antikrista, my se musíme snažit vysvětlit Krista co největšímu počtu lidí! ! Nejenom, že je to důstojný cíl - ale naše láska ke Kristu, by měla být naším hnacím motivem, zvláště když si uvědomíme, že "Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul". Ovšem obrácení musí být skutečné a upřímné! Bible stále a stále opakuje že stěžejním bodem je Pravda a Pavel varuje všechny ty, "kteří nemilovali pravdu natolik, aby mohli být spaseni ... obdrží od Boha vliv lži a uvěří té Lži"... 

My si musíme být jistí tím, že ta zpráva, kterou chceme nabídnout světu je skutečnou pravdou! Bohužel, jak uvidíme na dalších stránkách ta Lež už se vplížila do církví a ti, kteří se nazývají Křesťany se spojují se světem v uctívání "sebe", které, jak oni věří, má neomezené síly v mysli. I když se to bude zdát někomu "negativní", neodvážíme se ignorovat biblické varování o přicházejícím odpadnutí - ne jako možnosti, ale jako jistoty! Ve skutečnosti je nám řečeno, že mnohé církve podlehnou svodu před Druhým Příchodem Ježíše Krista.... 

Přicházející apostasie. 

"Co se týče příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našemu setkání s Ním ... nenechte se oklamat od nikoho, protože ten den nepřijde, aniž by před ním nepřišla apostásie, a muž zla nebyl odhalený. (2 Tesal.2:1-3). 

"Buďte ostražití, aby ten den nepřišel na vás jako past; protože přijde na ty, kteří žijí na zemi"... (Lukáš, 21:34-35). 

Tyto verše, právě tak jako mnoho jiných, kreslí velmi pochmurný obraz budoucnosti. Přichází Den Soudu a přichází náhle "jako past", která "chytne" každého, kdo žije na Zemi. Pod mocným klamem - každý kdo nepřijmul lásku k pravdě tak, aby mohl být zachráněný, a jehož jméno tudíž nebylo napsané v Beránkově knize života - uvěří "té Lži", bude přijatý do Satanova království a bude uctívat jak Satana, tak i Antikrista. 

CO SE STANE S KŘESŤANY? 

Veliké množství Křesťanů ve světě (možná i několik set milionů), by určitě představovali překážku pro Antikrista. Idea, že Křesťané zabrání jeho příchodu, získává na popularitě - ale zdá se, že se sotva podobá tomu, co učí Bible. Podle mnoha proroctví která učí, že "celý svět" bude uctívat Antikrista se zdá být jasné, že buď: Křesťané změní svá přesvědčení a nebo budou odstraněni z cesty. Jeden možný výklad 2 Tesalonským 2:6-7 je, že Svatý Duch, který žije v Křesťanech, vykonává nějaké omezení "dokud nebude vzat z cesty" Zřejmě toto "omezení" a překážka, kterou vytváří Křesťanstvo, bude znamenat odstranění skrze Kristovo uchvácení, jinak Rapture. Toto se zdá být slib Rapture: 

"V domě mého Otce je mnoho obydlí....Jdu, abych pro vás připravil místo.... A když nyní odcházím, abych pro vás připravil místo, opět se vrátím, aby jste byli tam, kde jsem já". Jan 14:3-4. 

"Protože sám Pán sestoupí z nebe se silným zvoláním ... a mrtví v Kristu vstanou první ... potom my, kteří jsme na živu a dočkáme se toho, budeme uchváceni s nimi a setkáme se s Ním v prostoru"... (1 Tesalo. 4:13-18). 

Taková událost by okamžitě vytvořila spirituální vakuum, které využije Antikrist. Přicházející apostásie (odpadnutí od víry) by potom rozkvetla velmi rychle. Ta "lež" o neomezeném potenciálu, demonstrovaným "božskými" silami lidské mysli. Něco jako nádherný "pravdivý" příslib New Age. Tato lež už "pracuje" po celém světě. Podle 2 Tesalo. 2:3, apostasie musí začít před Rapture (to znamená před Jeho setkáním se s Křesťany v prostoru) a před příchodem Antikrista. Je mnoho důkazů kolem, že to už začalo.... Mezi těmi, kteří si říkají Křesťané, bylo vždy mnoho apostatů, kteří popírali narození z panny, božství a jedinečnost Ježíše Krista, autoritu Bible, nutnost spásy skrze Kristovu oběť na kříži a druhé základy víry. "Babylón, jako apostásie již uvnitř církví existuje a už existoval v dobách apoštola Pavla. O té Pavel ale nehovořil - měl na mysli takovou, která bude mnohem horší, než cokoliv před tím a bude známa pod jménem "Ta Apostásie". Bude mít vliv na celé Křesťanstvo a v jejím srdci bude lež, že člověk se může stát Bohem. 

TRANSFORMACE CÍRKVE. 

Proč musí nejdříve přijít apostásie? Zřejmě bude integrální částí Velké lži a klamu, které zaplaví celý svět v přípravě na nastoupení Antikrista. A proto ti, kteří "nepřijmuli lásku k pravdě aby mohli být spaseni, obdrží takový vliv klamu, že uvěří lži".. TITO LIDÉ NEBUDOU MÍT NADĚJI NA SPÁSU! A proto ti, kteří přijmou Krista během Doby Strastí, budou ti, kteří evangelium neslyšeli a neodmítli. To by mohlo zahrnovat některé hlavní protestantské denominace, katolické a ortodoxní církve, kde se sice za Křesťany považují, ale kde nikdy to pravé evangelium spásy neslyšeli! 

ODCHOD OD VÍRY, NEBO ODCHOD ZE ZEMĚ? 

Pavlovo proroctví o apostásii, přímo kontradiktuje převládající optimismus a předpovědi o "velikém oživení", které převládá v křesťanských médiích. Taková prohlášení, která předpovídají úspěch, prosperitu a křesťanské převzetí světa pro Krista, jsou bohužel založená na populárním názoru, že "člověk musí být vždy pozitivní, než na tom, co učí Bible! Není vždy lehké překonat pokušení připojit se k vzrušenému davu, který nadšeně přijímá všechno co nějaký dynamický kazatel říká - aniž by si to zkontrolovali s Biblí! Těm, kteří přijímají jako jednoznačné pravdy všechna proroctví, týkající se apostásie, destrukce a soudu jako "negativní", jako "hlasatele hrůz a zkázy"... 

Stává se velmi často, že se Křesťané dostanou do deprese těmi, kteří předpovídají zkázu, války, soud - a nebo propadnou nadšení, když někdo prohlásí, že je církev před "velkým oživením" Bible se zdá poukazovat na to, že apostásie a oživení půjdou ruku v ruce v posledních dnech. Na příklad Ježíš říká jedno podobenství o člověku, "který připravil velikou hostinu a mnoho lidí pozval" (Lukáš 14:16). Ti, které pozval, zřejmě, většinou to první pozvání přijmuli. Bylo to později, kdy poslal své služebníky aby řekli těm, kteří byli pozváni: "Přijďte, všechno je připravené", že někteří měli ubohé výmluvy "koupil kus půdy", "koupil pět volů", "oženil se" a odmítli přijít. Lukáš 14:18-20. 

Tehdy se hostitel rozhněval:" přiveďte chudé, slepé, zmrzačené. Přiveďte je ze silnic i z polí, přiveďte je, aby se dům naplnil".. Toto by se mohlo vyložit jako poukaz na ty mnohé, kteří si říkají Křesťané a chodí do kostela - ale ve skutečnosti nemají zájem o nebe - účastnit se "Beránkovy svatební hostiny" Apok.19:7. Zřejmě jsou tito lidé více zaměřeni na úspěch v tomto životě na zemi více než ztrácet čas odchodem někam, kde je, možná, nějaká hostina či co... Na druhé straně mnoho "feťáků", odpadlíků z této společnosti, New Agers, zločinců ve vězení, a jiní - velmi nepravděpodobní "kandidáti" cítí lítost ze svých hříchů a přijímají Ježíše Krista jako Spasitele a Pána - ti půjdou v Rapture, aby se setkali s Kristem.... 

Ať už to scenário bude jakékoliv, Bible jasně učí, že hlavním znamením těsně před příchodem Krista, bude náboženský klam. Že apostásie přijít musí a že bude obrážet uvnitř Křesťanstva stejný vzor klamu, který připravuje venkovní svět na příchod Antikrista - to nejenom dává smysl, ale také to hraje s Biblickým proroctvím! Také se to zdá souhlasit s mnohým vývojem jak ve světě, tak i v církvích, jak uvidíme později.... 

ANTIKŘESŤANSTVÍ V MASCE KŘESŤANSTVÍ. 

Antikrist bude tím konečným naplněním Kristova proroctví: "Mnozí přijdou v mém jménu, a budou říkat "já jsem Kristus" a svedou mnohé".. On bude tím falešným Kristem, jehož cestu připravilo mnoho uchazečů o "Kristovství". Satanův člověk, v masce Božího muže, Antikrist se bude vydávat za Krista. Není potom překvapující, když světové náboženství bude Antikřesťanství, které se bude vydávat za pravé Křesťanství... Přesně takové příklady rostou a získávají na síle. Mormonská církev je jedním z nejsmělejších a nejúspěšnějších případů - a dokonce podvedla mnoho Křesťanů, kteří se domnívají, že Mormonská církev je jenom jedna z křesťanských denominací... 

Tvrdí, že representují skutečné Křesťanství, Mormoni popírají každou základní křesťanskou doktrínu! Vedoucí Mormoni hlásají to, co "Náboženství Mysterie", jinak pohanský odpůrce Křesťanství učil už od počátku. A jaké je jeho učení? Doktrína, že se lidé mohou stát bohy. (Milton R.Hunter "The Gospel Through the Ages" - Salt Lahe City 1958). Těžko by jste nalezli lepší příklad antikřesťanství. Mormonismus je - doslova - založený na slovech Satana k Evě v Zahradě Edenu a vedoucí Mormoni to otevřeně přiznávají. Na příklad: 

Osmého června 1873, když kázal z kazatelny mormonského Tabernaclu v Salt Lake City, president Brigham Young prohlásil: "Ďábel jí řekl pravdu (o božství)... Nic jí (Evě) nevyčítám, já osobně bych to ovoce neodmítl za nic na světě! (Deseret News, Church Section June 18 1873). Young dále pokračoval aby vysvětlil že právě skrze její přestoupení zákazu, se otevřela cesta k božství pro lidstvo. Mormonismus se hrdě vychloubá tím, že poslušností vůči prorokům (Mormonským), a dodržováním pravidel a účastí na tajných chrámových rituálech se dosáhne božství, které Satan slíbil. 

Ambice každého mormonského muže je stát se bohem, stvořit si vlastní svět a skrze věčný sex s mnoha "božskými" manželkami zalidnit ten svůj svět - počínaje Adamem a Evou, potom svého Lucifera, který by je svedl v Zahradě Edenu, dalšího Ježíše, Luciferova bratra (!), který by opět lidstvo vykoupil a tak dále... Hinduismus má 300 milionů bohů, ale Mormonismus jich má triliony! Každý z nich byl hříšným člověkem, na nějaké jiné "Zemi", kde byl spasený Ježíšem z té "Země". To vše se uskutečnilo skrze věky, kdy prokazoval svojí "hodnotu" dobrými skutky a rituály. Nakonec se stal bohem. ... 

KOMPROMIS = POČÁTEK APOSTÁSIE. 

Pakliže se vám to zdá být bizarní a nebiblické, dovolím si vás upozornit, že Mormonům se zdá být právě tak ďábelské Křesťanství! John Taylor, třetí president Mormonismu řekl že Křesťansví se "vylíhlo v pekle" (Journal of Discourses, vol.6). a je "dokonalou sbírkou nesmyslů". "Ďábel nemohl vynalézt nic lepšího k šíření jeho díla" (Journal of Discourses, vol.6). A přesto se spousta Mormonů zdá být zcela upřímnými lidmi, kteří opravdu svému náboženství věří. Jejich upřímnost poukazuje na to, že byli dokonale svedeni do přesvědčení, že lež je pravda, a pravda je lež.. Ta konečná apostásie přinese ještě větší klam a obejme celý svět... 

Tato apostásie se neuskuteční přes noc. Bude mít čas k vývoji a všude kolem vidíme, že jsme už ve stadiu vývoje. Vidíme na příklad jak Křesťanství přijímá Mormony, jako prostě jednu z denominací. Existují křesťanské televizní stanice a celé sítě, kde jsou mluvčí vyzváni aby nemluvili negativně o Mormonech či Christian Science. Všechno musí být "pozitivní".... Další příklad jsou lidé jako Norman Vincenc Peale, který považuje mormonské "proroky" za své dobré přátele. Jako hlavní přednášející na oslavě 85tých narozenin mormonského presidenta Spencer W. Kimballa, Peale chválil Kimballa jako velikého muže Boha a pravého proroka Ježíše Krista. Člověk může jenom hádat, jakého "Boha" a jakého "Ježíše Krista" měl Peale na mysli. Brigham Young kdysi kompromis nedělal: Prohlásil křesťanského Boha za mormonského ďábla... 

Scientologie je Mormonismu velmi podobná. Ale protože je novějšího původu, zahrnuje aspekty moderní vědy a psychoterapie do staré lži o slíbené "božskosti". V učení o "předexistenci" (jako Mormoni), má Scientologie mnoho podobných rysů s Hinduismem. Scientologie učí, že všichni lidé jsou nestvoření bohové, nazvaní Thetané. Potom co Thetané (tedy my) stvořili vesmír, Thetané se vtělili do tvorů, které právě stvořili. A jak se nižší formy života vyvíjí do forem vyšších, (evoluce je základní učení Hinduismu), "my Thetané", jsme reinkarnovali a reinkarnovali. V čase, kdy jsme se "vyvinuli" na člověka, už jsme zapomněli kdo jsme byli. Scientologie nabízí "proces" ve smyslu psychoterapie, kde skrze "engramy" které jsme nashromáždili z traumat předešlých životů, si "uvědomíme" naší pravou identitu činného Thétana (Boha), který je mimo prostor, čas či hmotu... 

Tato lež je představena jako hledání "pravého já", jako pokus "realizovat" vlastní vrozenou "božskost" nebo neomezený potenciál. Tuto lež naleznete u většiny kultů a psychoterapie. V tak zvaných "Mind Science" kultů, jako Christian Science, Religious Science, Unity a pod., ta "lež" se stane křesťanskou vědou (psychologií) mysli. Mind Science (věda mysli), má tím mnohem širší akceptaci, nežli Mormonismus či Scientologie.... Tím že předstírá neutralitu, že je vědeckou ne-náboženskou metodologií pro sebe- vylepšení, tato syntéza pseudovědy a Východního náboženství získává důvěru v medicíně, obchodě, psychologii, školství a dokonce i v křesťanské sféře. Má podporu mnoha významných vůdců, jako na příklad Edgara Mitchella, který má diplom doktora věd a byl velitelem Apollo 14 a šestým člověkem, který kráčel po Měsíci. 

Mitchell měl mystický prožitek "jednoty vědomí", během svého letu na Měsíc. To tak transformovalo jeho život, že po návratu na Zemi opustil celý program NASA, aby se mohl věnovat "programu vnitřního prostoru", nové oblasti moderní vědy.... Bývalý astronaut Brian O°Leary, který získal svůj Ph.D. v astrofyzice, měl podobný prožitek, který ho přivedl k víře že "vývoj a transformace lidského vědomí" bude příští projekt vědy. (The Movement, Dec.1984. Roberts C. Taylor: "Brian O°Leary, The Treshold of Outer-Inner Space"). Při nedávném interview O°Leary řekl: "Před sedmi lety jsem podstoupil Lifespring training, a to probudilo ve mně oblasti, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Potom jsem začal Insight training a při tom studoval MSIA (Movement of Spiritual Inner Awareness) a od té doby jsem zcela jiný!.. Během duchovního odpočinku jsem se znovu napojil na pocit, o kterém jsem věděl že přichází zevnitř .. a já v tom okamžiku věděl, že vnější prostor je projev vnitřního rozvoje"... Vnější prostor je pro mně fyzická metafora pro prostor vnitřní. Je toho tolik, co můžeme udělat a tím urychlit nový věk... Domnívám se, že ten skutečný quantum leap (náhlý skok v evoluci) bude uskutečněný skupinou sprirituálně motivovanou... 

HLEDÁNÍ BOHA V NÁS. 

Tato víra ve výzkum "vnitřního prostoru" ve snaze objevit údajný lidský potenciál a napojit se na něj, je vyjadřována stále více a častěji křesťanskými vedoucími. Jeden z příkladů je Rodnea R. Romney, starší pastor "First Baptist Church" v Seattle. Romney napsal knihu "Journey to Inner Space: Finding God-in-Us. (1980). Jeho zpráva se dá shrnout do několika slov na zadním obalu knihy: "Mission: Najít Boha. Metoda: Nalezením sama sebe.....Uvnitř knihy je tato zpráva rozepsaná: Pochopit Boha, je si konečně uvědomit vlastní božskost. Ježíš nebyl Bohem, ale člověkem, který znal Boží zákony, a kdo očekával, že jeho následovníci si uvědomí Krista ve svém vlastním vědomí. V souhlase s Mitchellem, O°Learym a duchem New Age, Romney tvrdí, že "zároveň s nástupem "Věku Venkovního Prostoru" (Outer Space Age) přišlo také uvědomění si "Věku Vnitřního Prostoru" (Inner Space Age), který vyznačeného hnutím veliké meditace. 

Pochopitelně - swami, Yogi, guru, čarodějný lékař a i jiný okultista "bádali ve vnitřním prostoru po tisíciletí - dávno před tím, než jsme začali létat do vesmíru. Romney o tom ví a doporučuje formy Orientálního mysticismu jako je Zen, Yoga, Sufism a Transcendentální Meditaci ... Romney popírá, že Ježíšova smrt a vzkříšení, je naší jedinou spásou. Píše:Ježíš zamýšlel založit světové náboženství, které by obejmulo každou duši a sloučilo všechna náboženství. 

Zřejmě všechna náboženství jsou stejně pravdivá - nic špatného na nich není. Matka Teresa, kterou chválí a ctí křesťanští vedoucí, se zdá být stejného názoru.Ano, zaslouží si chválu za obětavou pomoc bezdomovcům Kalkuty - ale Teresa odmítá svým pacientům příležitost slyšet evangelium. Existuje něco mnohem důležitějšího nežli důstojně zemřít!! 

Teresa řekla: "Ó, já doufám že je měním. Nemám na mysli to co vy, ale: Když přicházíme tváří v tvář Bohu a přijmeme Ho v našich životech - obracíme se".. Stáváme se lepším Hindu, lepším Muslimem, lepším Katolíkem, nebo lepším, cokoliv jsme. Jaký přístup bych volila já? Pro mně, přirozeně, by to byl přístup katolický, pro vás, možná Hindu, pro někoho jiného Buddhistický, podle vlastního svědomí. Kterýkoliv Bůh je ve vaší mysli, toho musíte přijmout".. (Desmond Doig, Mother Teresa: Her People and Her Work. Harper & Row, 1976). 

Další příklad tohoto typu "otevřené mysli" je starý, ctihodný St.James Anglican Church v Londýně - hned vedle Piccadilly Square, dobře známá turistická atrakce. Tento kostel má název "Seven Days a Week Church for London and the World". Je to místo shromáždění všech New Age aktivistů všeho druhu. Člověk se tam potká s pravidelnými schůzkami "Sufi Healing Order", nebo "Yoga Meditation Class". 

Pravidelně v pondělí jsou zde speciální "Health For the New Age Through Meditation and Visualization", "Lifetime Astrology", "New Age Groups , "the Collective Unconscious and Networks", "Personal Religion beyond Dogma: Do not ask God to bear your cross, but find your God within".. Je šokující a tragické objevit, že i další kostely se stávají centry New Age, kde ta "široká cesta, která vede ke zkáze (Matouš 7:13) je ta zpráva, kterou oni vyhlašují... 

James Parks Morton, děkan New York Episcopal Cathedral of St. John the Divine, prohlásil při nedávném interview: "Tak na Letnice jsme pozvali hlavního rabína New Yorku, opata "Zen Community" Satchinanda-Hinduistu, Oren Lyons-Amerického Indiána, hlavního Immána z mešity.... 

My všichni jsme stáli kolem oltáře a modlili se za mír - každý ve svém vlastním jazyku. Potom jsme šli všichni k přijímání. Někteří lidé v kostele řekli:"Jak to můžete udělat? Oni přece nemají tušení co přijímají!" Odpověděl jsem: "Abych řekl pravdu - já to také nevím"....... Stále více a více se od nás požaduje abychom si uvědomili, že Tělo Kristovo je Země - a biosféra kůží, která nás všechny zahrnuje dohromady.... 

NÁROKY JEŽÍŠE KRISTA. 

Nejenom, že takový pokus popřít do očí bijící náboženské rozdíly je nebiblický, ale není ani logický! Na příklad Buddhismus nemá Boha a jeho cílem je nirvána, což vlastně znamená být "sfouknutý", a je to návrat do prázdna, ale v Hinduismu je 300 milionů bohů a smyslem-cílem je "sebeuvědomění - uvědomit si že jsi Bůh. Je proto iracionální tvrdit, že ty dva systémy učí to stejné, tím méně snažit se je smířit s Křesťanstvím, které je totálně odlišné od obou. 

Ježíš Kristus vyslovil nároky, které vylučují všechna ostatní náboženství! Každý má svobodu Jeho tvrzení odmítnout - ale nikdo nemůže popřít jasný smysl toho, co On řekl: "Já jsem Ta Cesta, Ta Pravda, Ten Život. Nikdo nepříjde k Otci, než skrze mně".. 

My nejsme odděleni od nějakého mystického "Vyššího Já" - ale jsme separováni od toho jediného a skutečně pravého Boha, Stvořitele všeho! Krista "uvnitř" nenajdeme - my Ho musíme dovnitř pozvat! 

Potom, co zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a odešel na nebesa, Ježíš Kristus prohlásil: "Hle, stojím u dveří a tluču. Když někdo slyší můj hlas a otevře dveře, přijdu k němu, povečeřím s ním a on se mnou"....(Apokalypsa 3:20).. 

Kořeny svodu. 

"Milovaní.... cítil jsem potřebu vám připomenout, abyste zápasili o víru, která byla - jednou pro vždy - odevzdaná křesťanům"... (Juda 3). 

Není zapotřebí příliš inteligence k tomu aby si člověk uvědomil, že aby mohl Antikrist založit světové náboženství v době průzkumu vesmíru a kdy věda je uctívána, bude nutné sloučit náboženství s vědou. Mnohé vedoucí osobnosti světa to předpovídali již delší dobu. Katolický kněz a paleontolog Teilhard de Chardin a psycholog C.G.Jung to věděli už dlouho. Tento proces je už dávno zaběhnutý a to nejenom ve světě, ale i v církvích. 

Jedno místo, kde se věda a náboženství setkalo, je rostoucí praxe hypnósy. Přesto že byla nedílnou součástí okultismu po tisíce let, hypnósa byla přijatá jako "vědecká" a je dokonce používaná stovkami křesťanských psychologů. Následující prohlášení dvou vedoucích expertů na poli hypnósy, Williama Krogera a Williama Fezlera by mělo dát varování každému, kdo používá jakékoliv formy hypnósy - hlavně křesťanům: 

Čtenář by neměl být neměl být zmatený údajnými rozdíly mezi hypnósou, Zenem, Yogou a dalšími Orientálními metodami hojení. I když se rituál každého z nich liší od těch druhých, tyto jsou fundamentálně stejné.... Více a více křesťanských psychologů používá hypnósu k "regressu" (vrácení v mysli zpět do dětství, někdy i do přednatální doby) aby naučili své pacienty, jak jednat s traumaty z minulosti. Vynořují se faktuální data, i když mozek před-natálního, natálního a post-natálního dítěte není dostatečně vyvinutý, aby byl schopen paměti! Zdroj těchto "pamětí", je při nejmenším, podezřelý.... A toto je právě tak pravdou o paměti často probuzené v tom, čemu Křesťané říkají "vnitřní hojení", nebo "hojení paměti", které mohou být formou hypnósy a budeme o nich jednat později. Ale o některých poznámkách Bernarda Diamonda o sugesci a paměti bychom se měli zmínit hned. Profesor zákonodárství a klinické psychiatrie, Diamond je největší světovou kapacitou na hypnósu. Mezi jinými otázkami, Diamond odpověděl v "California Law Review takto: 

"Může se hypnotisér, pomocí zručnosti opatrnosti a pozornosti vyhnout tomu, aby neimplantoval nějaké sugesce do mysli svého pacienta? Ne, tomu se nedá vyhnout ..... Může hypnotisér a nebo sám subjekt rozdělit od sebe fakt a fantazii po hypnotickém spánku? Odpověď je opět ne. Nikdo, ať už má jakoukoliv zkušenost nemůže prověřit přesnost hypnósou prošlé mysli"... 

A přes to všechno, ve jménu vědy, hypnósa je velmi často žádána aby podpořila psychologické náboženské víry v takové věci, jako "nekonečný potenciál přebývající v podvědomí" jinak "vědomé řízení lidské evoluce" k tak zvanému "vyššímu vědomí", které zahrnuje něco jako božské síly mysli a později dokonce reinkarnaci. Psychiatři nyní "regresují" pacienty v hypnóse zpět, skrze dělohu do hledání zkušeností z "minulých životů". Je přece jasné, že tyto "vzpomínky" nemohou přicházet z mozku, ale z toho stejného zdroje, jako před-natální "vzpomínky". Dokonce se i vynoří pod hypnósou "vzpomínky" na budoucno! V jedné studii zahrnující asi 6 tisíc subjektů, asi 20 procent prožilo "minulé existence na jiných planetách! (Martin and Deidre Bobgan, "Hypnosis and the Christian", Bethany House 1984). 

Evoluce hraje nesmírně důležitou roli ve sloučení "vědy" s náboženstvím. Evoluce je teorie, která nemá původ ve vědě, ale byla v srdci okultu po tisíce let. Hinduismus, se svým odporným a zlým systémem kast je založený na "kosmické evoluci k božství", které funguje skrze karmu a reinkarnací. Vzrůstající akceptování těchto idejí Západní společností, je ilustrované následujícím inzerátem v Los Angeles Times: 

SRI MATAJI NIRMALA DEVI 

Nejdůležitější spirituální osoba v dnešním světě. 

Ona ve vás probudí síly, které změní váš život a 

změní váš svět 

Toto probuzení vysvětlí a spojí všechna veliká 

náboženství. 

Dává vnitřní mír , zdraví a radost. 

Je to poslední evoluční krok slíbený tradicemi, 

které se táhnou již od počátku 

lidského spirituálního uvědomění.... 

FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF HOLLYWOOD.... TOHLE JE VĚDA? 

Někteří psychiatři dokonce "regresují" své pacienty zpět do "dřívějších forem života", aby získali hlubší "vzpomínky" jejich životů jako opic, salamandrů, či mloků. Jean Houston, která má PH.D. v náboženství a psychologii, vede účastníky těchto kursů, aby probudili tyto starodávné "vzpomínky". Následující výňatek reportérova podání takového kursu poukazuje na druh klamu, který je běžný mezi vzdělanými lidmi, kteří jsou příliš kultivovaní, než aby věřili na hřích, pokání, a odpuštění skrze oběť ukřižovaného a vzkříšeného (ne inkarnovaného) Krista: 

"Rozpomeňte se na dobu, kdy jste byli rybou", navrhuje Houston v Sacramentu. Téměř tisíc lidí si lehne na zem a počnou pohybovat "ploutvemi" jako, kdyby se pohybovali skrze vodu. "Všimněte si vašich pocitů, jak se tak pohybujete jako ryba. Jak vypadá ten váš svět, jak jej cítíte, slyšíte, čicháte, ochutnáváte?" .. "Potom jste vyšli na souš", Houston připomíná, když je vede věkem obojživelníků. Potom Houston navrhla:"Nyní se rozpomeňte na dobu, kdy jste byli plazi. Někteří z vás létali, jiní lezli po stromech. Shromáždění se proměnilo v zoo zvuků a pohybů, které dělali bývalí savci, opičky a opi. Potom nás Houston vyzvala, abychom se upamatovali ten čas, kdy jsme byli "ranní lidé" kteří ztratili ochrannou kožešinu a změnili se v moderního člověka. 

Experimenty, které již trvaly více než hodinu vrcholily:"A teď chci, aby jste se dostali do budoucí fáze vaší evoluce". Stala se z nás plná místnost poskakujících, veselých lidí, kteří se nakonec spojili za ruce a dělali hluk. Dojem byl elektrizující. Stalo se z nás krouticí se moře těl - téměř tisíc žen v domácnosti, terapistů, umělců, sociálních pracovníků, vychovatelů, zdravotních profesionálů, duchovních....kteří lezli a podlézali jeden druhého prožívající se a kteří se znovu učili, co je uvnitř naších "vzpomínek".... 

Povzbuzena svou blízkou přítelkyní, Margaret Meadovou, Jean Houston zorganizovala symposium pro vedoucí politiky USA, pod názvem "Possible Society: An Exploration of Practical Policy Alternatives for Decade Ahead" (něco jako "společnost, která je možná - výzkum praktických politických variant pro příští desetiletí).... Houston popisuje, jak po tři dny vedla 150 vysoce postavených vládních orgánů... měla je na podlaze, vodila je po "vnitřních cestách", kde hledali možnosti pro budoucí společnost. (Jean Houston, "Prophet of the Possible", 1984).... S takovými případy, které se množí jako králíci, biblická proroctví o klamu a podvodu těsně před Kristovým návratem se zdají být více a více uvěřitelná každým dnem... 

V lidském srdci je mocná touha po smyslu a významu. Pakliže se nenaplní v osobním vztahu s Bohem skrze Ježíše Krista, lidská duše se chytne čehokoliv, ať už je to jakkoliv bizarní či nesmyslné. 

TEILHARD de CHARDIN: ARCHITEKT APOSTÁSIE. 

Žádná osoba nepřispěla více ke spojení vědy a náboženství, jako francouzský kněz/paleontolog Teilhard de Chardin. Nejprve byl prohlášen za odpadlíka Vatikánem a bylo mu zakázáno publikovat své knihy. Tento kontroversální Jezuita (který byl znám jako "otec New Age), se stal hrdinou kultivovaných Protestantů. Potom, 26 let po své smrti, se "vrátil do milostivého lůna Říma" v roce 1955. (Los Angeles Times, Oct.11 1981). Jméno Teilhard bylo nejčastěji používané 185 vůdci v hnutí New Age. Když Marylin Ferguson připravovala svou knihu o New Age "The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1980s" píše: "Teilhard vysvětlil novou teologii, ve které se vynořuje duše jako hnací síla evoluce; ta vede k probuzení (kolektivního) super-vědomí a nového věku na zemi". 

Sociolog/antropolog H.James Birx vysvětluje, že Teilhard argumentoval příchod hluboce morálního super-lidstva, zušlechtěného "universálním duchem kosmického Krista"... Lidské vědomí, které se stává stále více komplexním a nezávislým, "krmí" jak to Teilhard nazývá "noosféru" (noosphere), což je vrstva mysli a ducha, obklopující zemi. Další, čtvrtou vrstvu "teosféru" (theosphere), vidí Teilhard jako vyvrcholení (culmination) když se slévající lidský duch pozdvihne nad prostor i hmotu, a mysticky se spojí s "bohem-omega" při bodu omega (omega-god - omega-point). 

Robert Muller, který se říká "Teilhardista", nazývá klíčový bod obratu svého života, jako "Teilhardovské Osvícení". Muller buduje své projevy kolem Teilhardovy filosofie "globální evoluce", noosféře, metamorfóze, a zrodu kolektivního mozku lidské rasy", do které zasazuje roli OSN. (Holistic Life Magazine, 1983)... Jean Houston počala v životě jako mladá dívka, hluboce ovlivněná dlouhými rozhovory s Teilhardem v New York City Central Parku. Je pochopitelné, že Muller, Houston a další, byli hluboce ovlivněni Teilhardem, a stali se jeho obdivovateli. Je ale nepochopitelná ta skutečnost, že toto je také pravdou o mnoha lidech, na které se pohlíží jako na křesťanské vůdce! 

TEILHARDIANISMUS A KŘESŤANSTVÍ. 

Je pravděpodobné, že žádná žena v tomto století neměla větší vliv na dnešní Křesťanství, než literárně velmi plodná autorka a učitelka Agnes Sanford. Často citovaná a doporučovaná křesťanskými vůdci, Agnes Sanford je z veliké části odpovědná za zatažení visualizace a "uzdravování vzpomínek" (healing of memories) do církví. Později o ní budeme hovořit více, ale zde by mělo být řečeno to, že její díla jsou jasným odrazem filosofie Teilhardovy, což ona připouští... Po diskusi o "hojení podvědomí" (healing of the subconscious, Agnes Sanford, "Healing Gifts of the Spirit" 1966), Sanfordová nazývá Boha "..ta pravá životní síla, existující v radiaci energie ...ze které všechno povstalo". "Bůh je ve skutečnosti v květinách a ve všech těch cvrlikající a zpívajících věcech. To všechno udělal ze sebe, a tak nějak dal část sebe do všeho, co je". 

Sanford dále prohlašuje: "Pakliže o tom někdo pochybuje, a považuje to za bezcenný ženský koncept, příliš frivolní pro vážné uvažování, nechť si přečte "The Phenomen of Man" and "The Divine Milieu" (jev člověka - božský prostředek), od toho velikého antropologa a prehistorika, Pierre Teilharda de Chardina"... Veliký počet velmi vlivných křesťanských autorů cituje Teilharda příznivě, bez toho že by dali alespoň slůvko varování. Na příklad Bruce Larson, uznávaný presbyteriánský vedoucí a hlavní mluvčí konvence v Dallasu. Larson je populárním pastorem a autorem 15 knih, které se staly "best-sellery". Je však podivné, že obdivuje Teilharda a nazývá jej "základním křesťanským myslitelem naší doby". 

SMORGASBORD ZMATKŮ. 

Ve své knize "The Whole Christian", Bruce Larson dává jasné prohlášení, "Že odpuštění a vykoupení, je možné pouze skrze Boží lásku ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista". Bohužel, toto prohlášení je pohřbeno v kontextu toho, co on nazývá "Smorgasbord odpovědí"..."a všechny z nich jsou platné". Larson dodává důvěryhodnost všemu - od četných "populárních" psychologií, až po okultismus - všechno prezentuje, jako zřejmě blahodárné pro křesťanský život. Tato kniha při nejlepším dezorientuje, ale spíše je smrtelně nebezpečná. Přesto že údajně propaguje "blahodárnost", pouze v Kristovi, Larson prezentuje transformaci "člověka středního věku" pomocí LSD jako jednu z "nejlepších definicí blahodárnosti", "výborný příklad obrácení se".... 

"jsem šťastný a prostě já si nemyslím, že svět jde do pekla, jak si to myslí mnoho lidí. Opět jsem si vědom toho, že existuje svrchovaná síla, a všechno je její částí. Většina tuto sílu nazývá Bůh. Myslím si, že to nebude veliký rozdíl, když ji pojmenuji láskou. Jenom bych si přál, aby náboženské síly získaly takové výsledky". Bruce Larson "The Whole Christian").... Larson chválí jednu školu v Bostonu pro to, že nabízí mezi jinými předměty, také Yogu a břišní tance. Dále chválí Dolores Krieger, která učí ošetřovatelky "používat ruce jako kouzelné proutky" (divining rods) v okultním rituálu, a vysvětluje výsledky jako sílu, která se jmenuje "prana" (Hindu termín), která může být přenesena z jedné osoby na druhou pouhým dotykem. Cituje příznivě mnoho diskutabilních zdrojů od Zikmunda Freuda, C.C.Junga, Abraháma Maslow, k Fritzi Perlsovi, Tom Harrisovi (Já jsem OK, ty jsi OK), a prohlašuje, že Carl Jung, okultista a antikřesťan, "je jeden z mých hrdinů". A přesto je tato kniha ("The Whole Christian") uznávaná mnoha křesťanskými vůdci... 

Kdy už si tito lidé uvědomí, že takové neodpovědné doporučení zavede mnohé Křesťany na čtení knih, kterých by se jinak ani nedotkli - při čemž přijímají falešné a nebezpečné myšlenky jako takové, které jsme ukázali v knize "The Whole Christian?". 

"Pěti-letý Plán pro Evangelismus v Presbyteriánském kostele (USA) má neuvěřitelný titul: "New Age Dawning" (rozbřesk). Tato klíčová slova jsou opakovaná mnohokrát v oficiální knížce, která prezentuje tento plán Presbyteriánské církvi. Člověk by rád věřil, že tento titul byl zvolený pro jeho přitažlivost, ale je velmi těžké pochopit, jak může skupina lidí pracovat dva roky na tomto "plánu" aniž by si uvědomila, že slova New Age mají už přijatý význam a jejich použití bude - při nejmenším, zavádějící. Výbor svolal "Presbyterian Congress on Renewal" (oživení, probuzení), v lednu 1985, v Dallasu, Texas. A jako hlavní mluvčí na tomto Kongresu, Bruce Larson osvětlil, co si představuje pod názvem New Age: 

Vždy jsem měl a nyní mám ještě větší víru v to, že žijeme na počátku vzrušujícího nového věku ... věku, který je již za dveřmi a změní životy lidí na této planetě. Vnitřní prostor a mezi-prostor (inter-space), se stanou právě tak důležité, jako meziplanetární prostor (outer space)... Moje naděje není isolovaná. Carl Jung prohlásil, že v Ježíši Kristu je možná nová příčka na žebříku evoluce. Pierre Teilhard de Chardin hovoří o svém snu evoluce: Nová bytost v nové společnosti. Mým snem je, že už jsme na pokraji takového objevu".. 

ZBOŽŠTĚNÍ ČLOVĚKA. 

"Evoluce nových bytostí a nové společnosti, která byla ve snech Teilhardových a Jungových, není v žádném případě to, co slibuje Bible skrze vzkříšení a transformaci našich těl při příchodu Ježíše Krista pro ty své. Teilhard snil o lidstvu, které se sloučí s Bohem a každý si uvědomí své "božství" v bodě Omega. Tato vise inspirovala mnoho dnešních vůdců New Age. Jeden z hlavních uzlů New Age sítě se jmenuje "Planetary Initiative for the World We Choose. Vychází z OSN a patří mezi ty základní organisace jako "Club of Rome" a Association for Humanistic Psychology". David Spangler a Robert Muller jsou členové rady. Inspirováni Teilhardovou vírou, jejich znakem je Země se znakem "Ű" Omega. Ředitel, Donald Keys napsal knihu s tím, aby byla plánem pro New Age "Earth at Omega". Jak titul, tak i obsah obráží Teilhardovy názory. 

To co učil Teilhard nebylo ovšem nic nového - bylo to znovu opakování lži z Edenu. Není proto nic podivného na tom, že mnoho lidí, kteří v životě o Teilhardovi neslyšeli, podlehli stejnému klamu. Co ale udivuje, je rozsah, ve kterém tato idea o zbožštění člověka získává momentum uvnitř církví - a zahrnuje mnoho evangelických skupin. Někteří z vedoucích Křesťanů, kteří dnes propagují sebe-zbožštění, byli takové hradby víry, že člověk nemůže uvěřit, co dnes učí.... Norman Grubb začal "Ministry for the Lord" už 1919, kdy pronikl do Konga mezi ještě netknuté kmeny, společně s velkým misionářem C.T Studdem, jehož dceru si vzal za ženu. Grubb pomohl založit "Worldwide Evangelization Crusade" a "Inter-Varsity Christian Fellowship. Některé jeho knihy se staly klasikou, jako "Reese Howells", "Intercessor". Nynější směr jeho služby je organizace nazvaná "Union Life". Norman Grubb vysvětluje to, co věří nyní; zní to více jak Hinduismus než Křesťanství: 

"To, co my nazýváme "Union Life" má pouze jednu základnu...pravdu, že je pouze jedna Osoba ve vesmíru a všechno a každý je pouze Jeho manifestace v jedné z milionů forem. To je Celistvost, Singularita. Pakliže všechno je On, negativní nebo pozitivní, není ve vesmíru nic, než On . Neexistuje nic, kromě Boha! (Norman Grubb, Union Life Magazine, June 1978). 

Toto je pantheismus, který - logicky - vede ve sloučení vědy a náboženství. Ano, věda je náboženstvím, pakliže všechno je Bůh! Vede to zároveň k popření zla, nemocí a smrti. To všechno najdete v růžovém optimismu všech kultů. Protože i to, co se nám zdá být zlé včetně Satana, je forma Boha! Potom jediným problémem je naše nedokonalost vnímání reality. A tak ten příští krok je ten prchavý cíl Yogy: Vidět se Bohem v lidské formě! To vede, jak "Union Life" editor, Bill Volkman napsal: "Living As Gods Without Denying Our Humanity" (žít jako bůh, aniž bych popřel své lidství).. 

V jednom interview Volkman vysvětluje: "Proč lidé stále hledají Boha? Od té doby, co jsem poznal celou tu záležitost "spojení" nemám žádný problém definovat vůli člověka a svrchovanost Boha - co se mně týče, jsou přesně stejné. Už dávno nehledám Boží vůli. Místo "Co On ode mně chce?" se ptám: "Co chci dělat já?". 

PŘESNÁ KOPIE BOHA? 

Je zcela nemožné, aby člověk viděl co se děje ve světě a v Křesťanství a nedošel k přesvědčení, že proroctví o posledních časech se naplňují perfektně. Lež, kterou bude věřit každý, až se "vliv klamu" přežene přes celý svět, se počíná jmenovat "nová pravda". Nejenom, že tato lež je základem New Age hnutí, ale už ji začínají přijímat i církve! .. Jeden z mnoha příkladů je mladý, dynamický pastor jménem Casey Treat. Jeho nové auditorium "Christian Faith Center" v Seattle pojme 3500 lidí a doslova praská ve švech každý týden. Jeden z jeho oblíbených veršů, je Genese 1:26: "Udělejme člověka k našemu obrazu". Casey-ův výklad je alarmující, ale je jasný: 

"Otec, Syn a Duch Svatý měli malou konferenci a řekli si: "Udělejme si naší přesnou kopii". Casey pokračuje:"Nevím, jak to působí na vás, ale mně to vzrušuje!" "Přesná kopie Boha! Řekněte to nahlas! Já jsem přesná kopie Boha! (Posluchači opakují - trochu napjatě a nejistě). "No tak! Řekněte to! (Vede je svým hlasem). "Jsem přesná kopie Boha! Opakujte! Jsem přesná kopie Boha! (Obecenstvo dostává odvahu a opakuje hlasitěji a hlasitěji). "Řekněte to aby bylo vidět, že tomu věříte! Já jsem přesná kopie Boha! Opakujte!" "Když se Bůh dívá do zrcadla, vidí mně! Když se podívám do zrcadla já, vidím Boha! Aleluja! 

"Víte, někdy když lidé dostanou zlost a chtějí mně srazit dolů, řeknou: "Co si myslíš, že jsi - malý bůh?" "Odpovím, děkuji aleluja" Ano, máte pravdu! Co si myslíte? Že jste Ježíš?" "Jistě!" "Slyšíte mně? Jste děti, které pobíhají kolem a hrají si na Boha? Proč ne? Bůh mi to řekl! Jelikož jsem přesná kopie Boha, budu jako Bůh také jednat!".... 

LEŽ, JEJÍŽ ČAS NADEŠEL. 

Co se zdá být na tom nejvýznamějším, je fakt že ještě před několika krátkými roky by Křesťané vstali ze svých sedadel - a odešli. Odešli by každému, kdo by jim chtěl namluvit, že jsou bohy! Nezdá se, že by tomu tak ještě bylo i dnes. Povšiml si někdo, že pastor Treat učinil "quantum leap" od "obrazu" k "přesné kopii? Ano, je to lež, jejíž čas nadešel... Ještě před několika lety by bylo velmi obtížné přesvědčit Křesťany, že Mormoni doufají, že se stanou bohy. Kdokoliv by se o to pokusil, dostal by se do podezření že se snaží Mormony očernit lživými pomluvami. 

Dnes existují Křesťané, kteří nevěří že se stanou bohy jako věří Mormoni, ale že už bohy jsou - dnes, jako Hinduisté - jenom si to potřebují "uvědomit"! A tyto myšlenky si podporují vybranými verši z Bible! Jak Bill Volkman píše: 

Byl to Ježíš sám, kdo dal farizejům tuto otázku: "Nestojí ve vašem zákonu "Řekl jsem, jste bohové". Proč? Všichni lidé jsou inkarnací božstva!!! 

Norman Grubb, Bill Volkman a Casey Treat nejsou zdaleka jediní kteří učí, že jsme bozi. Tato víra je základ učení "Positive Confession Movement" (v co pevně věříš že se stane, stane se..). Důvod, (tito lidé učí), proč my můžeme údajně "vyslovit tvůrčí slovo" a "hovořit o věcech, které nejsou - tak, jako by byly" přesně tak, jak to činí Bůh, je ten, že my bozi jsme. 

Yonggi Cho, Charles Capps a další "učitelé víry" mluví stále o člověku, jako by on byl v "Boží třídě" (na jedné rovině s Bohem). Populární pastor a televizní evangelista Frederick K.C.Price napsal: "Věřím, že Bůh stvořil člověka bohem. Něco jako bůh pod Bohem".. Charles Capps s ním souhlasí:"Ježíš řekl "Jste bohové". Jinými slovy, Adam byl bohem na této zemi. Člověk byl stvořen, aby byl bohem přes zemi. (osobní dopis 1982). Kenneth Copeland řekl:"Nemáte Boha žijícího ve vás - vy jste bozi" (Kenneth Copeland, "The Force of Love" - tape cassette BCC-56). 

Robert Tilton, pastor "Word of Faith Outreach Center" v Dallasu napsal: "Vy jste něco jako boží druh tvora. Původně jste byli stvořeni, aby jste byli bohy v tomto světě. Člověk byl projektovaný nebo stvořený jako bůh tohoto světa. Ovšem, člověk toto právo ztratil a dnes je bohem tohoto světa Satan (Robert Tilton, "God°s Laws of Success" -Word of Faith 1983). 

JSTE BOZI. 

Bible nikde neříká, že Bůh učinil člověka bohem, ani neslíbil, že se někdy bohy staneme. To byl Satanův lživý slib Evě, a byla by to nesmyslná nabídka, kdyby Adam s Evou již bohy byli! Genese 3:22-23 říká: "Potom Hospodin Bůh řekl,°Hleďme, člověk se stal jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nedopustím, aby jedl ze stromu života a žil navždy°..proto vyhnal člověka z Edenu... 

Bůh nestrpí, aby člověk - ve svém padlém stavu - žil věčně.... Neposlušnost přinesla poznání zla i dobra, a poznání (zakázané Bohem), zničilo muže i ženu, které On stvořil. Stali se "bohy", "znající dobro i zlo". Stali se následovníky Satana a dětmi temna. 

Tím že jedl zakázané ovoce, člověk vyhlásil svou nezávislost. On chtěl rozhodovat o tom, co je dobré a co není, aniž by se zeptal Boha. Přirozeně, pakliže každý bude mít svůj standard dobra a zla, nastane chaos. Idea, že člověk může vědět - sám od sebe - co je dobré a co zlé, je lež, která lichotí naší pýše..... 

Člověk odmítl Boha jako svého osobního Stvořitele, který určuje standardy a tím se udělal svým vlastním bohem. Morální normy vypadly okny, dveřmi vešlo heslo "Udělej si to podle svého!" .... Aby takovému chaosu zabránil, vložil Bůh do našeho svědomí, nevymazatelné morální zákony. Doba nevinnosti definitivně skončila. Ten vztah absolutní důvěry a lásky mezi nimi a Bohem byl roztříštěný na kousky. Poprvé v jejich životě, Adam s Evou pocítili výčitky svědomí. Tento pocit pronásledoval je, a pronásleduje jejich potomky... 

My všichni jsme se marně pokoušeli o obojí: Utéct, ignorovat, umlčit, přizpůsobit naše svědomí nám a nebo se snažit žít podle něj..... Poznání dobra a zla bylo vždy kletbou lidské rasy, jelikož my, "bozi" nejsme schopní konat dobro, které konat máme, a ani vyvarovat se zla, které dělat nemáme! Pavel dobře vykreslil tragedii otroctví hříchu, které jsme všichni zdědili: "Protože dobro, které si přeji, nedělám, ale konám zlo, které si nepřeji. Jaký jsem to ubožák! Kdo mně vysvobodí z tohoto těla smrti? Díky buď Bohu, který mne spasil skrze Ježíše Krista!" (Řím. 7:19-24). 

Genese 3 učí následující: 1) Člověk nebyl stvořený jako bůh. 2) Člověk se stal "bohem" skrze svou neposlušnost. 3) Ať už to znamená cokoliv, bylo to něco, co Bůh nechtěl a nebylo to dobré... 4) Zapříčinilo to vyhnání ze Zahrady Edenu, protože to - zřejmě - zničilo člověka. Bůh nedovolil Adamovi a Evě jíst ze stromu života, čímž by se lidé zvěčnili v jejich padlém "božském" stavu... V žalmu 82 byl vynesen soud nad vládci Israele, protože se chovali jako "bozi", kteří jsou si zákonem sami sobě. Bůh prohlašuje: "Řekl jsem °jste bozi° .... přesto zemřete jako lidé" 

HROZNÁ OBŽALOBA. 

Písmo a Ježíšovo citování z něj, dávalo určité "pohodlí" kultistům i okultistům, jak tak pletli hlavy a přinášeli zmatek mezi ty, kteří Bibli neznají, nebo znají jen povrchně. Mormoni, na příklad ospravedlňují svůj cíl božství tím, že Satan mluvil pravdu, když nabídl božství Evě. Je to falešná aplikace, protože žalm 82 neříká "budete bozi" ale "jste bozi". A tak, ať už toto prohlášení znamená cokoliv, poukazuje to na něco, co už lidé jsou, ne na to, co jednou budou! 

Je pouze jeden pravý Bůh. Všichni ostatní bozi jsou falešní a představují ve skutečnosti démonickou vzpouru proti pravému Bohu. Svým Pádem se člověk stal jedním z těch falešných bohů. Ježíš řekl nejenom "Vy jste bozi" náboženským vůdcům Jeho doby, ale také: "Vy jste z vašeho otce, ďábla" (Jan 8:44). To byla hrozná obžaloba!.. Satan, který si řekl:"Budu jako Nejvyšší" (Isa.14:14), stáhnul Evu do rebelie proti Bohu. 

Ovšem, když sliboval Evě to božství, ten náš "otec lží" (Jan 8:44), "zapomněl" říci Evě, že bude pouze pretendentem- uchazečem, pouhým "hrabivcem" po božství, vzbouřencem proti Bohu - a tím spadne pod soud nad falešnými bohy! Není divu, že se tento svět potácí na okraji zkázy. 

Dnes máme asi 5 miliard falešných "bohů" na této planetě. Každý z nich se snaží "vládnout" své malé "říši" v soustavném boji s těmi druhými "JÁ". Jediná naděje pro ty "bohy", je vzdát se svých trůnů a přijít pod vládu pravého Boha skrze Krista. 

Vzrůstající apostásie se ukazuje také v tom, že to v co věřili Mormoni a jiní kultisté, je používáno některými evangelisty ve víře, že být "bohem" je pro člověka něco přirozeného. Učí že lidský Pád je v zásadě ztráta vlády nad světem ve prospěch Satana, který se tak stal "bohem" této země, a že naším cílem je dobít tuto vládu zpět, a stát se znovu bohy této planety. Tuto naději podporují žalmem 82:6......... 

CO TÍM MĚL JEŽÍŠ NA MYSLI? 

Pakliže se člověk nemá stát bohem, proč tedy Ježíš citoval žalm 82:6 svým obviňovatelům? On dělal dvě věci: 1) Dokazoval jim, že oni Písmu nerozumí, a proto nejsou v pozici odsoudit Ho pro to, že říká že je Bohem. 2) Ukázat jim hloubku a hrůzu jejich rebelie. Ježíš jim žádný kompliment neprokazoval - pouze jim ukazoval jejich vzpouru proti pravému Bohu. 

Ano, jsme bozi, Ježíš říká - ale to je špatné! Svou vzpourou jsme se odtrhli od Boha a nyní jsme každý z nás bohem na svém "vlastním". Je v tom něco strašného, být zván "bohem" - být identifikován s démony, kteří se proti Bohu vzbouřili a chtějí vládnout na Jeho místě. Následky "božství" jsou velmi jasné. Jeremiáš připomíná Israeli, že ten jediný pravý Bůh je Stvořitelem vesmíru, který prohlásil, že ti, kteří se snaží stát se bohy, zahynou: 

"Hospodin je ten pravý Bůh; On je živý Bůh a věčný Král. Jeho hněv otřásá zemí a národy nesnesou Jeho pobouření. Řekni jim: Ti bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, zahynou jak na zemi, tak i v nebi".(Jeremiáš 10:10-11). 

Ohnivé jezero, jak čteme, nebylo připravené pro člověka, ale pro Satana a jeho anděly. Ovšem, ten stejný konec si volíme my sami, když se připojíme k Satanově vzpouře - jak jsme vlastně všichni udělali - a když odmítáme přiznat hřích toho, že si hrajeme na bohy. Pakliže máme být spaseni, musíme přiznat plný charakter, skutečnou podstatu našeho hříchu: že jsme se pokoušeli hrát si na Boha!.... 

Namísto toho, se dnes učí "positive confession" : Vyznej své zdraví, vyznej svou prosperitu, vyznej svou vládu nad touto zemí, vyznej své božské právo, rozkaž Bohu aby hojil a žehnal! Takové vyznání není lítost, která kvalifikuje na odpuštění, které Bůh nabízí na základě toho, že Ježíš celou tu dlužnou pokutu za nás zaplatil. Tato "positivní konfese" je obnovená deklarace, že chceme to stejné božství, které nabídl Satan Evě! 

Tato aspirace na božství je ambice, která je zřejmě už nevyléčitelná (stranou Krista) mánie, pro celý lidský druh. Je srdcem veškerého okultismu a šamanismu, a je základem "Human Potential Movement" a náboženství Antikrista. Tato aspirace zaplavila celý svět jako část klamu, který lidstvo připravuje na přicházejícího diktátora. A ten stejný klam vstupuje do církví jako klíčový prvek rostoucí apostásie.... 

SEBE-ZBOŽŠTĚNÍ: LEŽ PRO NAŠÍ DOBU. 

Známý historik Arnold Toynbee, po prostudování civilizací v celé historii prohlásil, že sebe-uctívání je nejvyšším náboženstvím lidstva, i když se objevovalo v různých přestrojeních. Člověk, to znamená "Já", je "Bohem" ateistického humanismu. Jistě, on není Bohem v tom pravém smyslu slova jako Stvořitel všeho z ničeho, který je jasně od svého stvoření oddělený. Takový pravý Bůh je odmítnut v náboženství Antikrista, jak už jsme poznali, aby se "JÁ" mohlo posadit na Jeho trůn. 

V humanismu, tak jako v Mormonismu, Unity, Religious Science, Hinduismu a dalších New Age filosofiích, se člověk stal bohem: 1).. skrze evoluční proces.... 2) skrze ovládnutí sil inherentních v přírodě a kosmu. Takový byl superman jak Nietzchův tak i Hitlerův. Je tomu tak 25 let, co se tato mánie stala populárním náboženstvím lidstva...